23.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1421

z 22. augusta 2022

o povolení lisovaného pomarančového esenciálneho oleja, destilovaného pomarančového esenciálneho oleja a frakcionovaných pomarančových olejov z Citrus sinensis (L.) Osbeck ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Lisovaný pomarančový esenciálny olej, destilovaný pomarančový esenciálny olej a frakcionovaný pomarančový olej boli povolené bez časového obmedzenia v súlade so smernicou 70/524/EHS ako kŕmne doplnkové látky pre všetky druhy zvierat. Uvedené doplnkové látky boli následne zapísané do registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúce výrobky, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť o prehodnotenie lisovaného pomarančového esenciálneho oleja, destilovaného pomarančového esenciálneho oleja a frakcionovaných pomarančových olejov z Citrus sinensis (L.) Osbeck pre všetky druhy zvierat.

(4)

Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedených doplnkových látok do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Žiadateľ požiadal o povolenie používania týchto doplnkových látok aj vo vode na napájanie. Na základe nariadenia (ES) č. 1831/2003 však nemožno povoliť používanie aromatických zlúčenín vo vode na napájanie. Preto by sa používanie uvedených doplnkových látok vo vode na napájanie nemalo povoliť.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 29. septembra 2021 (3) skonštatoval, že lisovaný pomarančový esenciálny olej, destilovaný pomarančový esenciálny olej a frakcionované pomarančové oleje z Citrus sinensis (L.) Osbeck nemajú za navrhovaných podmienok používania negatívne účinky na zdravie zvierat, spotrebiteľov ani na životné prostredie. V prípade psov, mačiek, okrasných rýb a okrasných vtákov, ktoré bežne nie sú vystavované účinkom vedľajších produktov z citrusov, však nebolo možné vyvodiť žiadne závery. Úrad takisto dospel k záveru, že lisovaný pomarančový esenciálny olej, destilovaný pomarančový esenciálny olej a frakcionované pomarančové oleje z Citrus sinensis (L.) Osbeck by sa mali považovať za dráždivé pre pokožku a oči a za kožné a respiračné senzibilizátory. Komisia sa preto domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť negatívnym účinkom na zdravie ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov daných doplnkových látok.

(7)

Úrad tiež skonštatoval, že lisovaný pomarančový esenciálny olej, destilovaný pomarančový esenciálny olej a frakcionované pomarančové oleje z Citrus sinensis (L.) Osbeck sa uznávajú ako arómy v potravinách a ich funkcia v krmive by bola v podstate rovnaká ako v potravinách, a preto sa ďalšie preukázanie účinnosti nepovažuje za potrebné. Zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Z posúdenia lisovaného pomarančového esenciálneho oleja, destilovaného pomarančového esenciálneho oleja a frakcionovaných pomarančových olejov z Citrus sinensis (L.) Osbeck vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedených látok by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(9)

S cieľom umožniť lepšiu kontrolu by sa mali stanoviť určité podmienky. Konkrétne by sa na etikete kŕmnych doplnkových látok mal uvádzať odporúčaný obsah. Pri prekročení uvedeného obsahu by sa na etikete premixov mali uvádzať určité informácie.

(10)

To, že použitie uvedených kŕmnych doplnkových látok ako aróm vo vode na napájanie nie je povolené, nevylučuje ich používanie v kŕmnych zmesiach podávaných vo vode.

(11)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia príslušných látok, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie

Látky špecifikované v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako kŕmne doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Látky špecifikované v prílohe, ako aj premixy obsahujúce uvedené látky, vyrobené a označené pred 12. marcom 2023 v súlade s pravidlami platnými pred 12. septembrom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob.

2.   Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látky špecifikované v prílohe, vyrobené a označené pred 12. septembrom 2023 v súlade s pravidlami platnými pred 12. septembrom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. augusta 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(11):6891.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b143-eo

Lisovaný pomarančový esenciálny olej

Zloženie doplnkovej látky

lisovaný pomarančový esenciálny olej z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck (1).

Tekutá forma

Charakteristika účinnej látky

esenciálny olej získaný lisovaním ovocnej šupy z Citrus sinensis (L.) Osbeck za studena podľa definície Rady Európy (2).

V prchavej frakcii:

 

d-limonén: 93 – 97 %

 

myrcén: 1,5 – 3,5 %

 

sabinén: 0,1 – 1,0 %

 

α-pinén: 0,4 – 0,8 %

 

linalol: 0,1 – 0,7 %

 

dekanal: 0,1 – 0,7 %

 

oktanal: 0,1 – 0,6 %

 

perilaldehyd: < 0,05 %

 

Číslo CAS: 8028-48-6

 

Číslo Einecs: 232-433-8

 

Číslo FEMA: 2825

 

Číslo CoE: 143

Analytická metóda  (3)

Na stanovenie d-limonénu (fytochemického markéru) v kŕmnej doplnkovej látke:

plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) (podľa ISO 3140)

kurčatá vo výkrme a iné menej významné druhy hydiny vo výkrme

nosnice a iné menej významné druhy hydiny chované na znášku a na rozmnožovanie

morky vo výkrme

80

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Zmes s inými kŕmnymi doplnkovými látkami rastlinného pôvodu je povolená za predpokladu, že množstvá perilaldehydu pridávané do krmív v takýchto zmesiach sú nižšie ako pri použití jednej doplnkovej látky v maximálnom alebo odporúčanom množstve pre daný druh alebo kategóriu zvierat.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.

12. september 2032

všetky druhy Suidae vo výkrme

172

prasiatka všetkých druhov Suidae

144

prasnice

200

prežúvavce

130

kone

230

králiky

ryby okrem okrasných rýb

50

iné druhy

50


Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b143-di

Destilovaný pomarančový esenciálny olej

Zloženie doplnkovej látky

Destilát (prchavá frakcia) z pomarančového esenciálneho oleja získaného z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Tekutá forma

Charakteristika účinnej látky

prchavá frakcia z destilácie pomarančového esenciálneho oleja lisovaného za studena získaného z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck podľa definície Rady Európy (4).

 

d-limonén: 93 – 97,5 %

 

myrcén: 1,5 – 3,5 %

 

sabinén: 0,2 – 1,0 %

 

α-pinén: 0,3 – 0,8 %

 

linalol: 0,05 – 0,5 %

 

oktanal: 0,05 – 0,4 %

 

perilaldehyd: < 0,005 %

 

Číslo CAS: 8028-48-6

 

Číslo CoE: 143

Analytická metóda  (5)

Na stanovenie d-limonénu (fytochemického markéru) v kŕmnej doplnkovej látke:

plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) (podľa ISO 3140)

kurčatá vo výkrme a iné menej významné druhy hydiny vo výkrme

nosnice a iné menej významné druhy hydiny chované na znášku a na rozmnožovanie

morky vo výkrme

80

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Zmes s inými kŕmnymi doplnkovými látkami rastlinného pôvodu je povolená za predpokladu, že množstvá perilaldehydu pridávané do krmív v takýchto zmesiach sú nižšie ako pri použití jednej doplnkovej látky v maximálnom alebo odporúčanom množstve pre daný druh alebo kategóriu zvierat.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.

12. september 2032

Suidae

200

prežúvavce

130

kone

225

králiky

ryby okrem okrasných rýb

80

iné druhy

80


Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b143-f

Frakcionovaný pomarančový olej

Zloženie doplnkovej látky

frakcionovaný olej získaný z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Tekutá forma

Charakteristika účinnej látky

frakcionovaný olej, ktorý vzniká frakčnou destiláciou lisovaného pomarančového esenciálneho oleja získaného z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck podľa definície Rady Európy (6).

 

Neprchavá frakcia: 10,5 %

 

V prchavej frakcii:

 

d-limonén: 89 – 96 %

 

dekanal: 0,5 – 2 %

 

linalol: 0,7 – 1,7 %

 

myrcén: 0,1 – 1,0 %

 

geranial: 0,1 – 1,0 %

 

perilaldehyd: < 0,3 %

 

Číslo CAS: 8028-48-6

 

Číslo FEMA: 2822

Analytická metóda  (7)

Na stanovenie d-limonénu (fytochemického markéru) v kŕmnej doplnkovej látke:

plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) (podľa ISO 3140)

kurčatá vo výkrme a iné menej významné druhy hydiny vo výkrme

15,5

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Zmes s inými kŕmnymi doplnkovými látkami rastlinného pôvodu je povolená za predpokladu, že množstvá perilaldehydu pridávané do krmív v takýchto zmesiach sú nižšie ako pri použití jednej doplnkovej látky v maximálnom alebo odporúčanom množstve pre daný druh alebo kategóriu zvierat.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.

12. september 2032

nosnice a iné menej významné druhy hydiny chované na znášku a na rozmnožovanie

23,5

morky vo výkrme

21

všetky druhy Suidae vo výkrme

34

prasiatka všetkých druhov Suidae

28,5

prasnice

41,5

teľatá (náhradka mlieka)

66,5

prežúvavce vo výkrme

62,5

dojné prežúvavce

40,5

kone

62,5

králiky

25

ryby okrem okrasných rýb

70

iné druhy

15,5


Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b143-f-i

Frakcionovaný pomarančový olej

Zloženie doplnkovej látky

frakcionovaný olej získaný z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Tekutá forma

Charakteristika účinnej látky

frakcionovaný olej, ktorý vzniká frakčnou destiláciou lisovaného pomarančového esenciálneho oleja získaného z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck podľa definície Rady Európy (8).

Neprchavá frakcia: 20,9 %

V prchavej frakcii:

 

d-limonén: 79 – 89 %

 

dekanal: 3,0 – 5,0 %

 

linalol: 2,0 – 5,0 %

 

myrcén: 0,1 – 1,0 %

 

geranial: 0,5 – 1,8 %

 

perilaldehyd: < 0,6 %

 

Číslo CAS: 8028-48-6

 

Číslo FEMA: 2822

Analytická metóda  (9)

Na stanovenie d-limonénu (fytochemického markéru) v kŕmnej doplnkovej látke:

plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) (podľa ISO 3140)

kurčatá vo výkrme a iné menej významné druhy hydiny vo výkrme

5,5

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Zmes s inými kŕmnymi doplnkovými látkami rastlinného pôvodu je povolená za predpokladu, že množstvá perilaldehydu pridávané do krmív v takýchto zmesiach sú nižšie ako pri použití jednej doplnkovej látky v maximálnom alebo odporúčanom množstve pre daný druh alebo kategóriu zvierat.

4.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.

12. september 2032

nosnice a iné menej významné druhy hydiny chované na znášku a na rozmnožovanie

8

morky vo výkrme

7

všetky druhy Suidae vo výkrme

11,5

prasiatka všetkých druhov Suidae

9,5

prasnice

14

teľatá (náhradka mlieka)

23

prežúvavce vo výkrme

21,5

dojné prežúvavce

14

kone

21,5

králiky

8,5

ryby okrem okrasných rýb

24,5

iné druhy

5,5


Identifikačné číslo doplnkovej látky

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny.

2b143-f-ii

Frakcionovaný pomarančový olej

Zloženie doplnkovej látky

frakcionovaný olej získaný z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Tekutá forma

Charakteristika účinnej látky

frakcionovaný olej, ktorý vzniká frakčnou destiláciou lisovaného pomarančového esenciálneho oleja získaného z ovocných šupiek z Citrus sinensis (L.) Osbeck podľa definície Rady Európy (10).

Neprchavá frakcia: 18 %

V prchavej frakcii:

 

d-limonén: 85 – 95 %

 

linalol: 0,5 – 4 %

 

Číslo CAS: 8028-48-6

 

Číslo FEMA: 2822

Analytická metóda  (11)

Na stanovenie d-limonénu (fytochemického markéru) v kŕmnej doplnkovej látke:

plynová chromatografia s plameňovo-ionizačnou detekciou (GC-FID) (podľa ISO 3140)

všetky druhy zvierat

1.

Doplnková látka sa pridáva do krmiva vo forme premixu.

2.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

3.

Na etikete doplnkovej látky sa musí uvádzať:

„Odporúčaný maximálny obsah účinnej látky na kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %:

kurčatá vo výkrme a iné menej významné druhy hydiny vo výkrme, nosnice a iné menej významné druhy hydiny chované na znášku a na rozmnožovanie, morky vo výkrme, Suidae: 50 mg,

teľatá (náhradka mlieka): 70 mg,

prežúvavce okrem oviec a kôz: 60 mg,

ovce a kozy: 70 mg,

ryby, okrasné ryby: 2 mg,

iné suchozemské zvieratá: 50 mg“.

4.

Na etikete premixu sa musí uviesť funkčná skupina, identifikačné číslo, názov a pridané množstvo účinnej látky, ak by použité množstvo uvedené na etikete premixu malo za následok prekročenie hodnoty uvedenej v bode 3.

5.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká pri vdychovaní, kontakte s pokožkou alebo očami. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest.

12. september 2032


(1)  Synonymá: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.

(2)  Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).

(3)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).

(5)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).

(7)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(8)  Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).

(9)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).

(11)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.