12.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/182


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1396

z 11. augusta 2022,

ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o prítomnosť etylénoxidu v prídavných látkach v potravinách

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (1), a najmä na jeho článok 14,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (EÚ) č. 231/2012 (3) sa stanovujú špecifikácie prídavných látok v potravinách uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008.

(2)

Špecifikácie prídavných látok v potravinách možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo na základe žiadosti podanej členským štátom alebo zainteresovanou stranou.

(3)

Etylénoxid je dôležitá chemická látka, ktorá má viacnásobné použitie vrátane použitia ako sterilizačné činidlo a ako surovina pri výrobe rôznych výrobkov. Etylénoxid je však látka vzbudzujúca obavy klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna a reprodukčne toxická v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4). Nie je schválený ako biocídny výrobok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (5) ani ako účinná látka na použitie v prípravkoch na ochranu rastlín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (6).

(4)

Nariadením (EÚ) č. 231/2012 sa stanovuje, že etylénoxid sa nesmie používať v prídavných látkach v potravinách na účely sterilizácie. Neexistuje však kvantifikovaný limit pre prítomnosť etylénoxidu, pokiaľ ide o všetky prídavné látky v potravinách. V súlade s uvedeným nariadením sa stanovuje limit najviac 0,2 mg/kg etylénoxidu len pre tie prídavné látky v potravinách, pri výrobe ktorých sa používa etylénoxid. Tento limit bol prvýkrát stanovený smernicou Komisie 2003/95/ES (7) na základe stanoviska Vedeckého výboru pre potraviny zo 6. mája 2002 (8), ktorý dospel k záveru, že hoci odhadovaný príjem z tých niekoľkých prídavných látok v potravinách vyrobených s použitím etylénoxidu je veľmi nízky, príjem z potravinových zdrojov by mal byť čo najnižší, keďže etylénoxid je genotoxický aj karcinogénny.

(5)

Nedávno bolo v systéme RASFF uverejnených niekoľko oznámení o tom, že vo viacerých potravinách, a najmä vo viacerých prídavných látkach používaných na výrobu rôznych potravín sa našiel etylénoxid. Na základe uvedených oznámení a informácií o úradných kontrolách vykonaných členskými štátmi sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/2246 (9) stanovili opatrenia, pokiaľ ide o tovar neživočíšneho pôvodu, ktorý vstupuje do Únie z určitých tretích krajín, s cieľom chrániť ľudské zdravie v súvislosti s možným rizikom kontaminácie etylénoxidom. Pokiaľ však ide o prídavné látky v potravinách, presadzovanie práva Únie môže spôsobiť ťažkosti, pretože je ťažké určiť, či je dôvodom prítomnosti etylénoxidu jeho použitie pri sterilizácii prídavných látok v rozpore s nariadením (EÚ) č. 231/2012 alebo akýkoľvek iný dôvod.

(6)

S cieľom predísť týmto ťažkostiam a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia je preto vhodné stanoviť, že prítomnosť etylénoxidu bez ohľadu na jeho pôvod nie je povolená pre žiadnu prídavnú látku v potravinách. Na tento účel by sa mal maximálny limit rezíduí etylénoxidu špecifický pre prídavné látky v potravinách stanoviť v týchto výrobkoch na úrovni kvantifikačného limitu, t. j. pri validovanej najnižšej koncentrácii rezíduí, ktorú možno v súčasnosti kvantifikovať a nahlásiť bežným monitorovaním validovanými kontrolnými metódami. S cieľom zabezpečiť súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (10), najmä s limitmi, ktoré sa v ňom stanovujú pre suroviny používané na výrobu prídavných látok v potravinách, by sa rezíduá etylénoxidu mali vymedziť rovnakým spôsobom ako v uvedenom nariadení.

(7)

Keďže zmena špecifikácií pravdepodobne nebude mať nijaký negatívny vplyv na ľudské zdravie, hodnotenie bezpečnosti Európskym úradom pre bezpečnosť potravín v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1331/2008 nie je potrebné.

(8)

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. augusta 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Smernica Komisie 2003/95/ES z 27. októbra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/77/ES ustanovujúca špecifické kritériá čistoty potravinárskych prídavných látok iných ako farbivá a sladidlá (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 71).

(8)  Stanovisko Vedeckého výboru pre potraviny k nečistotám vo forme etylénoxidu v prídavných látkach v potravinách, 17. apríla 2002.

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2246 z 15. decembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie (Ú. v. EÚ L 453, 17.12.2021, s. 5).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 231/2012 sa mení takto:

1.

Úvodný text „Poznámka: etylénoxid sa nesmie používať v potravinárskych prídavných látkach na účely sterilizácie“ sa nahrádza takto:

„Etylénoxid sa nesmie používať v prídavných látkach v potravinách na účely sterilizácie.

V prídavných látkach v potravinách uvedených v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 vrátane zmesí prídavných látok v potravinách nesmú byť prítomné žiadne rezíduá etylénoxidu (suma etylénoxidu a 2-chlóretanolu vyjadrená ako etylénoxid (*1)) v množstve viac ako 0,1 mg/kg.

(*1)  t. j. etylénoxid + 0,55* 2-chlóretanol.“"

2.

V záznamoch pre E 431 polyoxyetylén (40) stearát, E 432 polyoxyetylénsorbitanmonolaurát (polysorbát 20), E 433 polyoxyetylénsorbitanmonooleát (polysorbát 80), E 434 polyoxyetylénsorbitanmonopalmitát (polysorbát 40), E 435 polyoxyetylénsorbitanmonostearát (polysorbát 60), E 436 polyoxyetylénsorbitantristearát (polysorbát 65), E 1209 očkovaný kopolymér vinylalkoholu s etylénglykolom a E 1521 polyetylénglykol sa v špecifikácii „Čistota“ vypúšťa riadok „Etylénoxid“.


(*1)  t. j. etylénoxid + 0,55* 2-chlóretanol.““