5.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/207


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1363

z 3. augusta 2022,

ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí 2,4-D, azoxystrobínu, cyhalofop-butylu, cymoxanilu, fenhexamidu, flazasulfurónu, florasulámu, fluroxypyru, iprovalikarbu a siltiofamu v určitých produktoch alebo na nich

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a) a článok 49 ods. 2,

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) 2,4-D, azoxystrobínu, cyhalofop-butylu, cymoxanilu, fenhexamidu, flazasulfurónu, florasulámu, fluroxypyru, iprovalikarbu a siltiofamu boli stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

Počas preskúmania uvedených MRL v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zistil, že v prípade určitých produktov nie sú k dispozícii niektoré informácie. Dostupné informácie postačovali na to, aby úrad navrhol MRL, ktoré sú bezpečné pre spotrebiteľov, a chýbajúce údaje sa uviedli v prílohe II k uvedenému nariadeniu, pričom sa určil dátum, do ktorého sa chýbajúce informácie mali predložiť úradu na podporu navrhovaných MRL.

(3)

Pokiaľ ide o 2,4-D, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa analytických metód v prípade mandlí, para orechov, kešu orechov, kokosových orechov, lieskovcov, makadamových orechov, pekanových orechov, píniových orieškov, pistáciových orechov, vlašských orechov a iných stromových orechov a úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (2). Preto by sa v prípade týchto produktov mali zachovať existujúce MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť. Pokiaľ však ide o pohánku a iné pseudoobilniny, takéto informácie týkajúce sa skúšok na rezíduá neboli predložené a úrad preto dospel k záveru, že chýbajúce údaje neboli dostatočne doplnené a že manažéri rizík môžu zvážiť nahradenie uvedených MRL limitom detekcie (ďalej len „LOD“) (3). Preto je v prípade týchto produktov vhodné ponechať MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni LOD a vypustiť požiadavku na predloženie dodatočných informácií z uvedenej prílohy.

(4)

Pokiaľ ide o azoxystrobín, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa skúšok na rezíduá v prípade valeriánky poľnej, čakanky štrbákovej širokolistej/endívie širokolistej, žeruchy siatej a iných klíčkov a výhonkov, rukoly/eruky, červenej horčice a mladých rastlín pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých). Úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (4), a na základe nových informácií navrhol v prípade uvedených produktov znížiť MRL. Preto by sa v prípade daných produktov mali v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 stanoviť MRL na úrovni určenej úradom a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť. Spolu s potvrdzujúcimi údajmi žiadateľ podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 predložil aj žiadosť o úpravu existujúcich MRL v prípade azoxystrobínu v šaláte a úrad odporučil4 znížiť MRL v prípade uvedeného produktu. MRL v prípade šalátu by sa preto mala stanoviť na úrovni určenej úradom. Počas preskúmania podľa článku 12 úrad zistil nedostatok údajov týkajúcich sa toxikologického profilu metabolitov L1, L4 a L9 v prípade ošípaných (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), hovädzieho dobytka (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), oviec (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), kôz (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), hydiny (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), mlieka (hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní) a vtáčích vajec. Takéto informácie žiadateľ4 nepredložil. Úrad dospel k záveru4, že tieto metabolity sa nevyskytujú v svalovine, avšak žiadateľ neposkytol úplnú charakteristiku ich toxikologického profilu, a že manažéri rizík by mali vykonať ďalšie posúdenie vzhľadom na to, že existujúce MRL pre tieto produkty odrážajú maximálne hladiny rezíduí podľa kódexu (ďalej len „CXL“). Preto by sa v prípade týchto produktov mali zachovať existujúce MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala v uvedenej prílohe zachovať.

(5)

Pokiaľ ide o cyhalofop-butyl, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa analytických metód v prípade ryže a úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (5). Preto by sa v prípade tohto produktu mala zachovať existujúca MRL uvedená v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(6)

Pokiaľ ide o cymoxanil, žiadateľ predložil takéto informácie o skúškach na rezíduá v prípade stolového hrozna, muštového hrozna, šalátu a špenátu. Úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (6), a navrhol v prípade uvedených produktov MRL zachovať alebo znížiť. Preto by sa v prípade daných produktov mali MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 stanoviť na úrovni určenej úradom a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť. Úrad dospel k záveru6, že chýbajúce údaje týkajúce sa analytických metód v prípade bylinných nálevov a chmeľu a stability pri skladovaní strukovín, bylinných nálevov a chmeľu neboli vyriešené a MRL v prípade uvedených produktov by sa mali zachovať na úrovni LOD. Preto by sa v prípade daných produktov mali MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 stanoviť na úrovni určenej úradom a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(7)

Pokiaľ ide o fenhexamid, neboli predložené takéto informácie týkajúce sa skúšok na rezíduá a parametrov správnej poľnohospodárskej praxe v prípade kivi (zelené, červené, žlté). Úrad však dospel k záveru, že požadované informácie už nie sú potrebné (7), keďže hodnotenie sa vykonalo na základe starších požiadaviek na údaje, a preto už nie sú potrebné ďalšie skúšky na rezíduá a informácie o správnej poľnohospodárskej praxi. Preto by sa v prípade tohto produktu mala zachovať existujúca MRL uvedená v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(8)

Pokiaľ ide o flazasulfurón, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa stability pri skladovaní v prípade stolových olív a olív na výrobu oleja a úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (8). Preto by sa v prípade týchto produktov mali zachovať existujúce MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(9)

Pokiaľ ide o florasulam, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa analytických metód v prípade hovädzieho dobytka (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), oviec (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), kôz (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty) a mlieka (z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní) a úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (9). Preto by sa v prípade uvedených produktov mali zachovať existujúce MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(10)

Pokiaľ ide o fluroxypyr, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa analytických metód, stability pri skladovaní, ochranného obdobia pred zberom úrody a skúšok na rezíduá v prípade jabĺk a cibule. Žiadateľ predložil aj dodatočné informácie o analytickej metóde použitej pri skúškach na rezíduá v prípade tymiánu. Úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (10) , (11). Preto by sa v prípade uvedených produktov mali MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 stanoviť na úrovni určenej úradom a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť. Úrad dospel k záveru, že chýbajúce údaje týkajúce sa analytickej metódy v prípade cesnaku a šalotky sa doplnili, v prípade póru, obilnín, bylinných nálevov z kvetov a cukrovej trstiny sa tak však nestalo a že je potrebné ďalšie posúdenie riadenia rizík. Takisto dospel k záveru, že chýbajúce údaje týkajúce sa stability pri skladovaní a metabolizmu v prípade ošípaných (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), hovädzieho dobytka (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), oviec (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty), kôz (svalovina, tukové tkanivo, pečeň, obličky, jedlé vedľajšie jatočné produkty) a mlieka (z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, koní) sa doplnili len čiastočne a že je potrebné ďalšie posúdenie riadenia rizík. V záverečnej revíznej správe (12) týkajúcej sa tejto látky sa dospelo k záveru, že dostupné údaje boli dostatočné aj na odstránenie týchto chýbajúcich údajov. Preto by sa v prípade týchto produktov mali zachovať MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavka na predloženie dodatočných informácií by sa mala z uvedenej prílohy vypustiť.

(11)

Pokiaľ ide o iprovalikarb, neboli predložené takéto informácie týkajúce sa metabolizmu plodín v prípade šalátu, čakanky štrbákovej širokolistej/endívie širokolistej a rukoly/eruky a úrad dospel k záveru, že predtým zistené chýbajúce údaje sa teda nedoplnili (13) a že manažéri rizík môžu zvážiť nahradenie uvedených MRL limitmi detekcie. Preto je v prípade týchto produktov vhodné stanoviť MRL v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 na úrovni špecifických LOD a vypustiť požiadavku na predloženie dodatočných informácií z uvedenej prílohy.

(12)

Pokiaľ ide o siltiofam, žiadateľ predložil takéto informácie týkajúce sa analytických metód v prípade jačmeňa, raže a pšenice a úrad dospel k záveru, že tieto chýbajúce údaje boli dostatočne doplnené (14). Preto by sa v prípade týchto produktov mali zachovať existujúce MRL uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 a požiadavky na predloženie dodatočných informácií by sa mali z uvedenej prílohy vypustiť.

(13)

Komisia viedla s referenčnými laboratóriami Európskej únie konzultácie o potrebe upraviť niektoré limity detekcie. Uvedené laboratóriá konštatovali, že v prípade určitých produktov je možné vďaka technickému pokroku stanoviť nižšie limity detekcie.

(14)

Prostredníctvom Svetovej obchodnej organizácie prebehli konzultácie o nových MRL s obchodnými partnermi Únie, ktorých pripomienky sa zohľadnili.

(15)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

S cieľom umožniť bežné obchodovanie s produktmi, ich spracovanie a spotrebu by sa v tomto nariadení malo stanoviť prechodné opatrenie pre produkty, ktoré boli vyprodukované pred úpravou MRL a v prípade ktorých z informácií vyplýva, že je zachovaná vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa.

(17)

Predtým ako sa začnú upravené MRL uplatňovať, by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom, tretím krajinám a prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, aby sa pripravili na plnenie nových požiadaviek, ktoré z týchto úprav vyplynú.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 396/2005 sa v znení pred zmenou týmto nariadením naďalej uplatňuje na produkty, ktoré boli vyprodukované v Únii alebo dovezené do Únie pred 25. februárom 2023.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 25. februára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. augusta 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D [Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky 2,4-D z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2014) 12(9):3812.

(3)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb [Nedostatok potvrdzujúcich údajov v súvislosti s preskúmaním MRL podľa článku 12 v prípade 2,4-D, fenhexamidu a iprovalikarbu], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(10):6910.

(4)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin [Hodnotenie potvrdzujúcich údajov na základe preskúmania MRL podľa článku 12 a úpravy existujúcich maximálnych hladín rezíduí azoxystrobínu], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(8):6231.

(5)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl) [Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky cyhalofop z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov (hodnotený variant cyhalofop-butyl)], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3943.

(6)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil [Hodnotenie potvrdzujúcich údajov na základe preskúmania MRL podľa článku 12, pokiaľ ide o cymoxanil], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(10):5823.

(7)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb [Nedostatok potvrdzujúcich údajov v súvislosti s preskúmaním MRL podľa článku 12 v prípade 2,4-D, fenhexamidu a iprovalikarbu], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(10):6910.

(8)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron [Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky flazasulfurón z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(8):4575.

(9)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam [Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky flazasulfurón z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3984.

(10)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for fluroxypyr [Hodnotenie potvrdzujúcich údajov na základe preskúmania MRL podľa článku 12, pokiaľ ide o fluroxypyr], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2019) 17(9):5816.

(11)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers [Úprava existujúcich maximálnych hladín rezíduí pre fluroxypyr v prípade cesnaku pažitkového, zelerovej vňate, petržlenu, tymiánu, bazalky a jedlých kvetov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2020) 18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009, [Záverečná revízna správa finalizovaná Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na jeho zasadnutí 17. júna 2011 v súvislosti so schválením fluroxypyru ako účinnej látky v súlade s nariadením (ES) č. 1107/2009] 23. marca 2017,https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734.

(13)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb [Nedostatok potvrdzujúcich údajov v súvislosti s preskúmaním MRL podľa článku 12 v prípade 2,4-D, fenhexamidu a iprovalikarbu], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(10):6910.

(14)  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam [Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky siltiofam z hľadiska hodnotenia rizika pesticídov], Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(8):4574.


PRÍLOHA

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa stĺpce týkajúce sa 2,4-D, azoxystrobínu, cyhalofop-butylu, cymoxanilu, fenhexamidu, flazasulfurónu, florasulamu, fluroxypyru, iprovalikarbu a siltiofamu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL  (1)

2,4-D (suma látky 2,4-D, jej solí, jej esterov a jej konjugátov vyjadrená ako 2,4-D)

Azoxystrobín

Cyhalofop-butyl

Cymoxanil

Fénhexamid (F)

Flazasulfurón

Florasulám

Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho solí, jeho esterov a jeho konjugátov vyjadrených ako fluroxypyr) (R)

Iprovalikarb

Siltiofam

0100000

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Citrusové plody

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

grapefruity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Orechy stromové

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

mandle

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

gaštany jedlé

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

iné (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Jadrové ovocie

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

jablká

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

hrušky

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

mišpuľník japonský, lokvát

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Kôstkové ovocie

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

marhule

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

čerešne (čerešňa vtáčia)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

broskyne

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

slivky

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bobuľové a drobné ovocie

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

a)

hrozno

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

jahody

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

c)

krovité ovocné druhy

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

ostružinové maliny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

maliny (červené a žlté)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

čučoriedky

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

brusnice

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

ríbezle (čierne, červené a biele)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

egreše (zelené, červené a žlté)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

šípky

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

moruše (čierne a biele)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

plody hlohu azarolského

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

plody bazy čiernej

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

iné (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Rôzne ovocie s/so

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

jedlou šupou

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

datle

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

figy

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

kumkváty

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

karambola

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

ebenovník rajčiakový

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

klinčekovec jambolanový

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

nejedlou šupou, malé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

kivi (zelené, červené, žlté)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

dvojslivka – liči

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

mučenka jedlá/plody marakuje

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

plody opuncie (nopál)/plody kaktusov (kaktusová figa)

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

zlatolist jablkový

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

ebenovník virgínsky

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

c)

nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

banány

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

mango

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

papája

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

granátové jablká

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

cherimoya

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

guava

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

ananás

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

plody chlebovníka

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

durian

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

anona mäkoostnatá/quanabana

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

zemiaky

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

korene kasavy (manioku jedlého)/maniok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

korene maranty trsťovitej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

repa obyčajná

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

mrkva

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

zeler

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

chren

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

jeruzalemské artičoky

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

paštrnák

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

koreň petržlenu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

reďkovka

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

kozia brada

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

kapusta repková kvaková/kvaka

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

okrúhlica

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

iné (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Cibuľová zelenina

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

cesnak

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

cibuľa

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

šalotka

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

cesnak zimný/cibuľa zimná

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

iné (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Plodová zelenina

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

ľuľkovité

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

sladká paprika

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

baklažán

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

okra/ibištek jedlý

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

iné (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

cukety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

tekvicovité s nejedlou šupou

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

melóny

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

tekvica

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

dyňa červená (vodový melón)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

kukurica siata cukrová/cukrová kukurica

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

e)

iná plodová zelenina

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Hlúbová zelenina (okrem koreňov a mladých rastlín plodín z čeľade kapustovitých)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

brokolica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

karfiol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

hlúbová zelenina hlávková

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

hlávková kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

hlúbová zelenina listová

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

kapusta čínska/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

kel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kaleráb

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

šalát a podobné listové zeleniny

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

valeriánka poľná

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

hlávkový šalát

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

čakanka štrbáková širokolistá/endívia širokolistá

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

žerucha siata a iné klíčky a výhonky

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

rukola/eruka

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

mladé rastliny pestovaných plodín (vrátane druhov z čeľade kapustovitých)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

iné (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

špenát a podobné špenátové plodiny (listy)

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

špenát

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

listová repa, špenátová repa

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

iné (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

listy viniča a podobné druhy

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

potočnica lekárska

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

čakanka obyčajná listnatá (šalátová)

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

bylinky a jedlé kvety

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

trebuľka

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

zelerová vňať

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

petržlen

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

šalvia

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

rozmarín

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

tymián

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

bazalka a jedlé kvety

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

vavrínový/bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

estragón

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Strukoviny

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

fazuľa (so strukmi)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

hrach (so strukmi)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

hrach (bez strukov)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

šošovica

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

iné (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Stonková zelenina

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

špargľa

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

zeler

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

fenikel obyčajný

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

artičoky pravé

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

pór

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

rebarbora

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

bambusové výhonky

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

rastový vrchol paliem

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Huby, machy a lišajníky

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

pestované huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

machy a lišajníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Riasy a prokaryotické organizmy

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STRUKOVINY

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

fazuľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

hrach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

lupiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

arašidy

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

mak siaty

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

sezamové semená

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

slnečnicové semená

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

semená repky

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

sója fazuľová

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

horčicové semená

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

semená bavlníka

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

semená tekvice

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

semená požltu farbiarskeho

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

semená boráka lekárskeho

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

semená ľaničníka siateho

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

semená konopy siatej

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

bôby ricínu obyčajného

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Olejnaté plody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

olivy na výrobu oleja

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

jadrá palmy olejnej

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

plody palmy olejnej

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

kapok

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

OBILNINY

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

jačmeň

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

pohánka a iné pseudoobilniny

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

kukuricssa

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

proso siate

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

ovos

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

ryža

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

raž

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

cirok

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

pšenica

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

iné (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ NÁLEVY, KAKAO A KAROB

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaje

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kávové bôby

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Bylinné nálevy z/zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

kvetov

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

rumanček kamilkový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

ibištek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

ruža

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

jazmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listov a bylín

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

jahoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

mate/maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

koreňov

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

valeriána lekárska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

všehoj (ženšen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

akýchkoľvek iných častí rastlín

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakaové bôby

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Karob/rohovník obyčajný/svätojánsky chlieb

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

CHMEĽ

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

KORENINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Koreniny zo semien

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

aníz/anízové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

černuška siata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

zeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

rasca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

kôpor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

fenikel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

senovka grécka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

muškátový oriešok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodové koreniny

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

nové korenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

sečuánske korenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

rasca lúčna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

kardamóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

bobule borievky obyčajnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

korenie (čierne, zelené a biele)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

tamarinda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Koreniny získané z kôry

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

škorica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Koreňové a podzemkové koreniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

sladké drievko

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

zázvor (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

chren dedinský (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

iné (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Koreniny z púčikov

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

klinčeky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

kapara tŕnitá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Koreniny z piestika kvetov

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

šafran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Koreniny z mieška

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

muškátový kvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

iné (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU (CUKRODÁRNE PLODINY)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

koreň cukrovej repy

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

cukrová trstina

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

korene čakanky

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

iné (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Tkanivá z

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

ošípaných

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

tukové tkanivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

pečeň

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

obličky

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

iné (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

hovädzieho dobytka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

tukové tkanivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

pečeň

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

obličky

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

iné (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

oviec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

tukové tkanivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

pečeň

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

obličky

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

iné (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

kôz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

svalovina

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

tukové tkanivo

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

pečeň

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

obličky

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

iné (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

svalovina

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

tukové tkanivo

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

pečeň

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

obličky

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

iné (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

hydiny

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

svalovina

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

tukové tkanivo

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

pečeň

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

obličky

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

iné (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

iné suchozemské zvieratá z farmových chovov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

svalovina

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

tukové tkanivo

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

pečeň

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

obličky

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

iné (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mlieko

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

dobytok

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

ovce

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

kozy

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

kone

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

iné (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Vtáčie vajcia

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

slepačie

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

husacie

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

prepeličie

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

iné (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med a iné včelárske produkty (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Obojživelníky a plazy

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Suchozemské bezstavovce

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Voľne žijúce suchozemské stavovce

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – RYBY, RYBIE PRODUKTY A AKÉKOĽVEK INÉ POTRAVINOVÉ PRODUKTY Z MORSKÝCH A SLADKOVODNÝCH ŽIVOČÍCHOV (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PLODINY ALEBO ČASTI PLODÍN POUŽÍVANÉ VÝLUČNE NA VÝROBU KRMIVA PRE ZVIERATÁ (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

SPRACOVANÉ POTRAVINOVÉ VÝROBKY (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)

Kombinácia pesticíd – kód, na ktorú sa vzťahuje MRL stanovená v časti B prílohy III.

(F) = Rozpustný v tuku

Azoxystrobín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zistil, že niektoré informácie o toxicite metabolitov nie sú k dispozícii. Komisia pri preskúmaní MRL zohľadní informácie uvedené v prvej vete, ak sa poskytnú do 5.augusta 2024, alebo v prípade, že sa do uvedeného dátumu neposkytnú, zohľadní skutočnosť, že nie sú k dispozícii.

1011000 a) ošípaných

1011010 svalovina

1011020 tukové tkanivo

1011030 pečeň

1011040 obličky

1011050 jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1011990 iné (2)

1012000 b) hovädzieho dobytka

1012010 svalovina

1012020 tukové tkanivo

1012030 pečeň

1012040 obličky

1012050 jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1012990 iné (2)

1013000 c) oviec

1013010 svalovina

1013020 tukové tkanivo

1013030 pečeň

1013040 obličky

1013050 jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1013990 iné (2)

1014000 d) kôz

1014010 svalovina

1014020 tukové tkanivo

1014030 pečeň

1014040 obličky

1014050 jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1014990 iné (2)

1016000 f) hydiny

1016010 svalovina

1016020 tukové tkanivo

1016030 pečeň

1016040 obličky

1016050 jedlé vedľajšie jatočné produkty (iné ako pečeň a obličky)

1016990 iné (2)

1020000 Mlieko

1020010 dobytok

1020020 ovce

1020030 kozy

1020040 kone

1020990 iné (2)

1030000 Vtáčie vajcia

1030010 slepačie

1030020 kačacie

1030030 husacie

1030040 prepeličie

1030990 iné (2)

Fluroxypyr (suma fluroxypyru, jeho solí, jeho esterov a jeho konjugátov vyjadrených ako fluroxypyr) (R)

(R) = Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd – kód:

Fluroxypyr – kód 1000000 okrem 1040000: Fluroxypyr (suma fluroxypyru a jeho solí vyjadrená ako fluroxypyr)“


(*1)  Hranica analytického stanovenia.

(1)  Pokiaľ ide o úplný zoznam výrobkov rastlinného a živočíšneho pôvodu, na ktoré sa uplatňujú MRL, mal by sa uviesť odkaz na prílohu I.