5.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 205/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/1356

zo 4. augusta 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo 4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku (1), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 101/2011.

(2)

Na základe preskúmania, ktoré vykonala Rada, by sa záznam týkajúci sa jednej osoby a informácie o jej práve na obhajobu a jej práve na účinnú súdnu ochranu mali vypustiť.

(3)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. augusta 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011 sa mení takto:

1.

V oddiele A („Zoznam osôb a subjektov podľa článku 2“) sa vypúšťa záznam o tejto osobe:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF“.

2.

V oddiele B („Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa tuniského práva:“) sa vypúšťa tento záznam:

„45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Vyšetrovanie alebo súdne konanie týkajúce sa sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha. Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v súdnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Dokazuje to najmä skutočnosť, že v rokoch 2011 a 2013 vypočul vyšetrujúci sudca pána Montassara Bena Habiba Bena Boualiho LTAIEFA za prítomnosti jeho advokáta.“.