22.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/13


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/1280

z 18. júla 2022

ktorým sa s ohľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu stanovujú osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydaných Ukrajinou v súlade s jej právnymi predpismi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 91,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Ruské ozbrojené sily začali 24. februára 2022 na viacerých miestach rozsiahlu inváziu na Ukrajinu z Ruskej federácie, Bieloruska a častí Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády. Následne sú teraz podstatné časti ukrajinského územia oblasťami ozbrojeného konfliktu, z ktorých utiekli alebo utekajú milióny ľudí.

(2)

V dôsledku tejto nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresie voči Ukrajine boli vysídlené milióny osôb. V reakcii na to Rada po prvýkrát konštatovala existenciu hromadného prílevu vysídlených osôb do Únie, ktoré museli opustiť Ukrajinu v dôsledku ozbrojeného konfliktu, v súlade so smernicou Rady 2001/55/ES (2) prijatím vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) 2022/382 (3), v ktorom sa stanovujú kategórie vysídlených osôb, ktoré majú v Únii nárok na dočasnú ochranu alebo primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva.

(3)

Vodičské preukazy uľahčujú mobilitu ich držiteľov a tým aj ich každodenné životy tým, že im umožňujú viesť motorové vozidlá. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vyžaduje od držiteľa na výkon činností vodiča z povolania, ktorý prepravuje tovar a cestujúcich pre podnik usadený v Únii. V súčasnom kontexte oba typy dokladov umožňujú zapojenie osôb so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva do hospodárskych a sociálnych činností v ich novom prostredí.

(4)

V súlade s prílohou XXXII k Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (4), prispôsobila Ukrajina svoje právne predpisy ustanoveniam smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES (5), najmä preto, aby umožnila vydávanie príslušných osvedčení o odbornej spôsobilosti vodičom autobusov a nákladných vozidiel v medzinárodnej doprave.

(5)

Dohovor o cestnej premávke uzavretý vo Viedni 8. novembra 1968 (ďalej len „Viedenský dohovor o cestnej premávke“), ktorého je Ukrajina zmluvnou stranou, stanovuje určité pravidlá, ktoré za určitých podmienok umožňujú uznávanie vodičských povolení. Nie všetky členské štáty sú však zmluvnými stranami tohto dohovoru. Navyše v súčasnosti neexistuje harmonizovaný rámec Únie na výmenu vodičských preukazov alebo osvedčení o odbornej spôsobilosti vydávaných treťou krajinou, akou je aj Ukrajina. Požiadavky týkajúce sa možnej výmeny vodičských preukazov sú väčšinou stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov alebo v existujúcich bilaterálnych dohodách medzi týmito členskými štátmi a Ukrajinou. Rozdielne požiadavky v jednotlivých členských štátoch, zvlášť pokiaľ ide o uznávanie vodičských preukazov a osvedčení o odbornej spôsobilosti, môžu nepriaznivo ovplyvniť život a slobody vysídlených osôb utekajúcich pred vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine v čase, keď sú uvedené osoby obzvlášť zraniteľné.

(6)

Preto je vhodné stanoviť spoločný rámec Únie uplatniteľný na uznávanie vodičských preukazov vydaných Ukrajinou osobám so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva. V záujme nižšieho zaťaženia takýchto osôb a orgánov členských štátov by sa vodičské preukazy riadne vydané Ukrajinou týmto osobám mali uznávať až do skončenia obdobia ich dočasnej ochrany bez toho, aby ich držitelia museli požiadať o výmenu týchto preukazov.

(7)

Vo Viedenskom dohovore o cestnej premávke sa vyžaduje, aby držitelia vodičských povolení v niektorých prípadoch predložili na uznanie svojho oprávnenia viesť motorové vozidlo aj medzinárodné vodičské povolenie. Od držiteľov sa môže aj vyžadovať, aby predložili úradný preklad svojho vodičského preukazu. Uvedené požiadavky však predstavujú neprimeranú záťaž pre osoby vysídlené z Ukrajiny a v mnohých prípadoch ich nie je možné splniť. Preto by sa od takýchto osôb so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva nemalo vyžadovať, aby takéto doklady predkladali na území Únie. Týmto uznaním by nemalo byť dotknuté uplatňovanie pravidiel v oblasti trestného práva a polície pri dodržaní zásady teritoriality.

(8)

Napriek tomu, že Ukrajina už prispôsobila svoje vnútroštátne právo smernici 2003/59/ES týkajúce sa vodičov v medzinárodnej doprave, naďalej platí, že ukrajinskí vodiči z povolania, ktorí si hľadajú prácu v podniku cestnej dopravy usadenom v Únii, musia získať príslušnú kvalifikáciu a zúčastniť sa na odbornej príprave v niektorom z členských štátov. Členské štáty by preto mali mať možnosť vydať kvalifikačnú kartu vodiča uvedenú v smernici 2003/59/ES dotknutým osobám alebo vyznačiť špeciálny dočasný kód Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ v príslušnom vodičskom preukaze osoby so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným Ukrajinou v súlade s ukrajinskými vnútroštátnymi právnymi predpismi, na účely dočasného udelenia práv dotknutým osobám, ktoré sú podobné právam osôb oprávnených na vedenie vozidla v zmysle článku 1 smernice 2003/59/ES. Na tento účel členské štáty môžu prijať vnútroštátne predpisy stanovujúce rozsah a trvanie doplnkového povinného výcviku a následnej skúšky s cieľom zabezpečiť, aby dotknuté osoby spĺňali normy smernice 2003/59/ES. V prípade vyhlásenia o strate alebo krádeži kvalifikačnej karty vodiča vydanej Ukrajinou by členské štáty mali dokázať overiť aj u príslušných orgánov Ukrajiny, či je dotknutá osoba držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného Ukrajinou. Ako doplnkové opatrenie by špeciálny dočasný kód Únie malo byť možné vyznačiť na osvedčení vodiča vydanom vodičovi.

(9)

Keďže vodičské preukazy a kvalifikačné karty vodiča majú zvyčajne obmedzenú platnosť, je potrebné ich pravidelne obnovovať. Súčasná situácia neumožňuje Ukrajine vykonávať svoje úlohy ako v bežnom režime, a preto nemusí byť schopná existujúce úradné doklady obnoviť. Členské štáty by preto mali zohľadniť informácie, ktoré im a Komisii môže poskytnúť Ukrajina úradnou cestou.

(10)

Okolnosti úteku pred vojnou často vedú k strate alebo krádeži vodičských preukazov alebo k ich ponechaniu vo vojnových oblastiach bez možnosti ich okamžitého získania späť. V takýchto prípadoch by členské štáty mali mať možnosť vydávať dočasné vodičské preukazy, ktorými na obdobie dočasnej ochrany nahradia pôvodné vodičské preukazy za predpokladu, že príslušné orgány členských štátov majú možnosť overiť informácie poskytnuté vysídlenými osobami, napr. prístupom do vnútroštátnej evidencie Ukrajiny. Takéto dočasné vodičské preukazy by sa mali v Únii vzájomne uznávať a ich úradná platnosť by nemala presiahnuť trvanie obdobia dočasnej ochrany.

(11)

Vydávanie dočasných vodičských preukazov v prípade straty alebo krádeže ukrajinských vodičských preukazov a zavedenie doplnkového povinného výcviku pre držiteľov kvalifikačnej karty vodiča sú voliteľné opatrenia, ktoré si môžu vyžadovať primerané vnútroštátne vykonávacie opatrenia. Takéto vnútroštátne opatrenia by sa mali prijímať v súlade s príslušnými postupmi stanovenými v každom členskom štáte.

(12)

Boj proti podvodom a falšovaniu má zásadný význam pre zachovanie bezpečnosti cestnej premávky a presadzovanie práva. V tejto súvislosti, vykonávanie tohto nariadenia by mala sprevádzať administratívna spolupráca medzi Ukrajinou a Úniou na účely podpory overovania platnosti a pravosti vodičských dokladov vydaných Ukrajinou.

(13)

Keďže cieľ tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

S cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie členských štátov a zabrániť opakovanému obnovovaniu by dátum skončenia platnosti uvedený vo vodičských dokladoch vydaných v súlade s týmto nariadením mal zodpovedať súčasnému maximálnemu možnému trvaniu dočasnej ochrany osôb vysídlených z Ukrajiny, pričom sa zohľadní jej možné predĺženie podľa článku 4 smernice 2001/55/ES. Bez ohľadu na uplynutie platnosti, ktoré je uvedené v dokladoch, by však ich platnosť mala zodpovedať trvaniu dočasnej ochrany.

(15)

Vzhľadom na inváziu Ruska na Ukrajinu a naliehavú potrebu stanoviť osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydávaných Ukrajinou v súlade s jej právnymi predpismi sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty stanovenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(16)

Vzhľadom na potrebu bezodkladne stanoviť osobitné a dočasné opatrenia týkajúce sa vodičských dokladov vydávaných Ukrajinou v súlade s jej právnymi predpismi by toto nariadenie malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť piatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(17)

Vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré opodstatňujú prijatie tohto nariadenia, a na sledované špecifické ciele je vhodné, aby jeho uplatňovanie bolo časovo obmedzené,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú osobitné a dočasné opatrenia uplatniteľné na vodičské doklady vydané Ukrajinou v súlade s jej právnymi predpismi osobám so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sú „vodičskými dokladmi vydanými Ukrajinou“:

a)

vodičské preukazy vydané Ukrajinou potvrdzujúce, že vodič je podľa ukrajinského práva oprávnený viesť motorové vozidlo a za akých podmienok, alebo

b)

kvalifikačné karty vodiča vydané Ukrajinou v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na účely vykonávania smernice 2003/59/ES podľa článku 368 ods. 1 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energie a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej a jej prílohy XXXII vodičom cestných vozidiel medzinárodnej nákladnej a osobnej cestnej dopravy v rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice.

Článok 3

Uznávanie vodičských preukazov vydaných Ukrajinou

1.   Platné vodičské preukazy vydané Ukrajinou sa uznávajú na území Únie, ak ich držitelia majú štatút dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382 do okamihu skončenia uplatňovania uvedenej dočasnej ochrany. Týmto uznaním nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych ustanovení o obmedzení, pozastavení, odňatí alebo zrušení vodičského oprávnenia na území daného členského štátu v súlade so zásadou teritoriality právnych predpisov z oblasti trestného práva a polície.

2.   Ak je osoba so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382 držiteľom platného vodičského preukazu vydaného Ukrajinou, členské štáty od nej nevyžadujú predloženie overeného prekladu alebo medzinárodného vodičského povolenia, ako je uvedené v článku 41 ods. 2 Viedenského dohovoru o cestnej premávke. Členské štáty môžu požadovať predloženie cestovného pasu, dokladu o dočasnom pobyte alebo iného vhodného dokladu s cieľom overiť totožnosť držiteľa vodičského preukazu.

Článok 4

Kvalifikačné karty vodiča a osvedčenia vodiča

1.   Na žiadosť osoby, ktorá je držiteľom kvalifikačnej karty vodiča vydanej Ukrajinou, ako je uvedené v článku 2 písm. b) tohto nariadenia, ktorá má štatút dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382, členský štát, v ktorom bolo uvedenej osobe udelené dočasné povolenie na prechodný pobyt, alebo členský štát, v ktorom uvedená osoba požíva štatút primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva, môže:

a)

odchylne od bodu 12 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES (6) vyznačiť v kolónke 12 na strane 2 vodičského preukazu dotknutej osoby špeciálny dočasný kód Únie „95.01 (max 06.03.2025)“, čo znamená „Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti – osobitné vydanie len počas trvania dočasnej ochrany“, ak je daná osoba zároveň držiteľom vodičského preukazu vydaného podľa vzoru Únie týmto členským štátom; alebo

b)

vydať uvedenej osobe kvalifikačnú kartu vodiča, pričom v kolónke 10 na jej strane 2 vyznačí špeciálny dočasný kód Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ tak, ako sa uvádza v článku 10 ods. 1 smernice 2003/59/ES.

Odchylne od článku 10 ods. 2 smernice 2003/59/ES vodič požívajúci dočasnú ochranu alebo primeranú ochranu podľa vnútroštátneho práva, ktorý je držiteľom kvalifikačnej karty vodiča vydanej Ukrajinou na cestnú prepravu tovaru, môže preukázať, že má kvalifikáciu a výcvik uvedené v odseku 4 tohto článku aj prostredníctvom osvedčenia vodiča podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 (7) pod podmienkou, že je označené kódom Únie „95.01 (max 06.03.2025)“.

Na účely tohto nariadenia vydávajúci členský štát uvedie kód Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ v časti Poznámky týkajúcej sa osvedčenia vodiča v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1072/2009, ak príslušný držiteľ splnil požiadavky na odbornú prípravu a skúšky a minimálne požiadavky telesnej a duševnej spôsobilosti stanovené v tomto článku.

2.   Kvalifikačné karty vodiča a kód vyznačený vo vodičskom preukaze podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto článku a osvedčenia vodiča podľa druhého pododseku odseku 1 tohto článku sa na území Únie vzájomne uznávajú. Držitelia takých kvalifikačných kariet vodiča, takých vodičských preukazov označených špeciálnym dočasným kódom Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ alebo takých osvedčení vodiča označených špeciálnym dočasným kódom Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ sa považujú za držiteľov spĺňajúcich požiadavku povinnej základnej kvalifikácie potrebnú na vedenie vozidiel a stanovenú v článku 3 smernice 2003/59/ES.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek budúce akty Únie týkajúce sa trvania dočasnej ochrany, odchylne od bodu 4 písm. b) a bodu 11 prílohy I k smernici 2006/126/ES a bodu 4 písm. b) prílohy II k smernici 2003/59/ES, je dátumom skončenia platnosti uvedenej v takýchto kvalifikačných kartách vodiča alebo pripojenej k špeciálnemu dočasnému kódu Únie vyznačenému na vodičských preukazoch 6. marec 2025.

Bez ohľadu na dátum uvedený na týchto dokladoch však ich úradná platnosť zodpovedá trvaniu dočasnej ochrany osôb vysídlených z Ukrajiny podľa článku 4 smernice 2001/55/ES, primeranej ochrany držiteľa podľa vnútroštátneho práva alebo obdobiu platnosti vodičského preukazu, podľa toho, čo sa skončí skôr. Držiteľ musí byť o takomto obmedzení primerane informovaný.

4.   Pred vydaním kvalifikačnej karty vodiča alebo vyznačením špeciálneho dočasného kódu Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ vo vodičskom preukaze alebo na osvedčení vodiča podľa odseku 1 tohto článku členské štáty vyžadujú od držiteľa kvalifikačnej karty vodiča vydanej Ukrajinou uvedenej v článku 2 písm. b) absolvovanie doplnkového povinného výcviku, ktorý sa ukončí skúškou s cieľom overiť, či úroveň vedomostí vodiča zodpovedá požiadavkám oddielu 1 prílohy I k smernici 2003/59/ES.

Trvanie doplnkového povinného výcviku musí byť najmenej 35 hodín a nesmie presiahnuť 60 hodín vrátane minimálne 2,5 hodiny osobného vedenia vozidla, ako sa uvádza v bode 2.1 oddielu 2 prílohy I k smernici 2003/59/ES. Takýto výcvik sa môže uskutočniť vo forme povinného pravidelného výcviku, ako sa uvádza v oddiele 4 prílohy I k smernici 2003/59/ES. Pokiaľ ide o osobitné potreby výcviku, ktoré treba v tejto súvislosti zohľadniť, dôraz by sa mal klásť na to, aby sa vodič naučil pravidlá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (8).

Po skončení uvedeného výcviku príslušné orgány členských štátov alebo subjekt nimi určený podrobia vodiča písomnej alebo ústnej skúške, alebo počítačovému testu v zariadeniach určených na testovanie.

Členské štáty informujú Komisiu o vnútroštátnych pravidlách prijatých v súlade s týmto odsekom pred vydaním kvalifikačnej karty vodiča alebo vyznačením kódu vo vodičskom preukaze podľa odseku 1.

5.   V prípade straty alebo krádeže kvalifikačnej karty vodiča uvedenej v článku 2 písm. b) tohto nariadenia, ktorej držiteľom je osoba so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382, môže členský štát, ktorý uvedenej osobe udelil dočasné povolenie na prechodný pobyt alebo v ktorom má uvedená osoba štatút primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva, na žiadosť uvedenej osoby, prípadne aj v spolupráci s príslušnými orgánmi Ukrajiny, overiť, či je táto osoba držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného Ukrajinou v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi a či už nevlastní doklad označený kódom alebo vydaný v súlade s odsekom 1 tohto článku v inom členskom štáte.

Po vykonaní tohto overenia môže príslušný členský štát vydať kvalifikačnú kartu vodiča alebo vyznačiť špeciálny dočasný kód Únie „95.01 (max 06.03.2025)“ vo vodičskom preukaze alebo na osvedčení vodiča v súlade s postupmi stanovenými v odsekoch 1 až 4.

6.   Ak osoba uvedená v odseku 1 tohto článku nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného podľa vzoru Únie niektorým z členských štátov, členské štáty pred vydaním kvalifikačnej karty vodiča alebo pred vyznačením špeciálneho dočasného kódu Únie na osvedčení vodiča podľa tohto článku vyžadujú skúšku na overenie splnenia minimálnych požiadaviek telesnej a duševnej spôsobilosti na vedenie vozidla v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na transpozíciu prílohy III k smernici 2006/126/ES.

7.   Keď sa skončí obdobie uplatňovania ustanovení týkajúcich sa vysídlených osôb z Ukrajiny, ako sa uvádza v článku 4 smernice 2001/55/ES, kvalifikačné karty vodiča, osvedčenia vodiča vydané členskými štátmi a špeciálne dočasné kódy Únie vyznačené vo vodičských preukazoch v súlade s týmto článkom sú neplatné.

Článok 5

Predĺženie platnosti vodičských dokladov vydaných Ukrajinou, ktorých platnosť uplynula

Bez toho, aby boli dotknuté články 3, 4 a 6, ak Ukrajina prijme rozhodnutia o predĺžení platnosti vodičských dokladov vydaných Ukrajinou, ktorých platnosť sa skončila po 31. decembri 2021, členské štáty na účely článkov 3, 4 a 6 považujú držiteľov príslušných vodičských dokladov vydaných Ukrajinou za držiteľov platného dokladu za predpokladu, že Ukrajina informuje Komisiu a členské štáty o svojom rozhodnutí predĺžiť platnosť uvedených vodičských dokladov. Tieto informácie sa oznamujú náležitou úradnou cestou.

Článok 6

Strata alebo krádež vodičských preukazov vydaných Ukrajinou

1.   Ak osoba so štatútom dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva v súlade so smernicou 2001/55/ES a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2022/382 nahlási stratu alebo krádež svojho vodičského preukazu, členský štát, ktorý jej udelil dočasné povolenie na prechodný pobyt alebo štatút primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva, môže na žiadosť uvedenej osoby overiť, a to aj u príslušných orgánov Ukrajiny, jej právo viesť motorové vozidlo, ktoré nadobudla v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými na Ukrajine, ako aj to, že jej v súlade s týmto článkom nebol vydaný vodičský preukaz v inom členskom štáte, s úmyslom zistiť najmä to, či platnosť vodičského preukazu nebola obmedzená, pozastavená alebo či nebol odňatý.

2.   Odchylne od článku 11 ods. 6 smernice 2006/126/ES môže členský štát po vykonaní overenia uvedeného v odseku 1 tohto článku vydať dotknutej osobe vodičský preukaz rovnakej skupiny alebo skupín podľa vzoru Únie stanoveného v prílohe I k smernici 2006/126/ES. V takomto prípade a odchylne od bodu 12 prílohy I k smernici 2006/126/ES členské štáty uvedú v kolónke 12 vodičského preukazu špeciálny dočasný kód Únie „99.01 (max 06.03.2025)“, a to „Osobitný doklad platí len v období trvania dočasnej ochrany (strata alebo krádež vodičského preukazu UA)“.

Po overení podľa odseku 1 tohto článku a pred vydaním vodičského preukazu uvedeného v tomto odseku pre skupiny AM, A1, A2, A, B, B1 a BE môžu členské štáty požadovať skúšku na overenie splnenia minimálnych požiadaviek fyzickej a duševnej spôsobilosti na vedenie vozidla v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na transpozíciu prílohy III k smernici 2006/126/ES.

Po overení podľa odseku 1 tohto článku a pred vydaním vodičského preukazu uvedeného v tomto odseku pre skupiny C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E členské štáty vyžadujú skúšku na overenie splnenia minimálnych požiadaviek fyzickej a duševnej spôsobilosti na vedenie vozidla v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými na transpozíciu prílohy III k smernici 2006/126/ES.

3.   Vodičský preukaz uvedený v odseku 2 tohto článku je v Únii vzájomne uznávaný. Bez toho, aby boli dotknuté budúce akty Únie týkajúce sa trvania dočasnej ochrany, odchylne od bodu 4 písm. b) a bodu 11 prílohy I k smernici 2006/126/ES je dátumom skončenia platnosti takéhoto vodičského preukazu 6. marec 2025. Bez ohľadu na dátum uvedený na takomto vodičskom preukaze jeho úradná platnosť však zodpovedá dĺžke trvania dočasnej ochrany v súvislosti s osobami vysídlenými z Ukrajiny, ako sa uvádza v článku 4 smernice 2001/55/ES, alebo dĺžke trvania štatútu dočasnej ochrany alebo primeranej ochrany podľa vnútroštátneho práva udeleného danému držiteľovi, podľa toho, čo sa skončí skôr. Držiteľ musí byť o takomto obmedzení primerane informovaný.

4.   Ak overenie uvedené v odseku 1 nie je možné, príslušný členský štát vodičský preukaz uvedený v odseku 2 nevydá. V takom prípade môže členský štát vydať dotknutej osobe vodičský preukaz platný výlučne na jeho území v súlade s jeho vnútroštátnymi právom. Takýto preukaz je iný ako vzor stanovený v prílohe I k smernici 2006/126/ES.

5.   Keď sa skončí obdobie uplatňovania dočasnej ochrany vysídlených osôb z Ukrajiny, ako sa uvádza v článku 4 smernice 2001/55/ES, vodičské preukazy vydané členskými štátmi v súlade s týmto článkom sú neplatné.

Článok 7

Predchádzanie podvodom a falšovaniu

Pri uplatňovaní tohto nariadenia členské štáty použijú všetky vhodné prostriedky na predchádzanie podvodom v súvislosti s vodičskými dokladmi vydanými Ukrajinou a ich falšovaniu.

Členské štáty môžu kedykoľvek overiť platnosť vodičských dokladov vydaných Ukrajinou. Členské štáty môžu odmietnuť uznať takýto vodičský doklad v prípade zápornej alebo chýbajúcej odpovede ukrajinských orgánov, na ktoré sa obrátili v súvislosti s právami nárokovanými držiteľom vodičského dokladu vydaného Ukrajinou, a v prípade vážnych pochybností o pravosti vodičského dokladu, ktoré naznačujú, že by mohla byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Členské štáty neuplatňujú ustanovenia tohto nariadenia na vodičské doklady vydané Ukrajinou v elektronickom formáte, ak nie sú schopné overiť ich pravosť, integritu a platnosť.

Článok 8

Monitorovanie

Komisia informuje Európsky parlament a Radu o vykonávaní tohto nariadenia raz za šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, najmä na základe informácií, ktoré jej poskytnú členské štáty.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť piatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa prestane uplatňovať deň nasledujúci po tom, čo obdobie uplatňovania dočasnej ochrany osôb vysídlených z Ukrajiny, ako sa uvádza v článku 4 smernice 2001/55/ES, uplynie v súlade s článkom 6 uvedenej smernice.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. júla 2022

Za Európsky parlament

predsedníčka

R. METSOLA

Za Radu

predseda

Z. NEKULA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 7. júla 2022 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. júla 2022.

(2)  Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/382 zo 4. marca 2022, ktorým sa konštatuje skutočnosť, že došlo k hromadnému prílevu vysídlených osôb z Ukrajiny v zmysle článku 5 smernice 2001/55/ES, a zavádza sa dočasná ochrana (Ú. v. EÚ L 71, 4.3.2022, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 161, 29.5.2014, s. 3.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).