11.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 184/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1180

z 11. januára 2022,

ktorým sa opravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (1), a najmä na jej článok 10 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/411 (2) obsahovalo chybu v zmenenej časti B kapitoly II-1 oddielu 2 prílohy I k smernici 2009/45/ES.

(2)

V oddiele 2 kapitole II-1 časti B prílohy I k smernici 2009/45/ES zmenenej delegovaným nariadením (EÚ) 2020/411 sa nevylučuje predpis 8.1 z rozsahu pôsobnosti príslušnej časti Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori podpísaného 1. novembra 1974 v Londýne (dohovor SOLAS z roku 1974) v znení zmien na osobné lode kategórií B, C a D.

(3)

Počas rokovaní o návrhu delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/411 sa experti dohodli, že požiadavky na bezpečný návrat do prístavu evidované v predpise 8.1 kapitoly II-1 časti B dohovoru SOLAS z roku 1974 by sa nemali vzťahovať na osobné lode kategórie B, C a D, keďže by to bolo neprimerané vzhľadom na okolnosti, za ktorých tieto kategórie lodí pôsobia.

(4)

Smernica 2009/45/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom opraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V oddiele 2 kapitole II-1 prílohy I k smernici 2009/45/ES sa časť B nahrádza takto:

„ČASŤ B — NENARUŠENÁ STABILITA, ROZDELENIE LODE NA ÚSEKY A NARUŠENÁ STABILITA

Lode musia uplatňovať požiadavky príslušných ustanovení kapitoly II-1 častí B až B-4 dohovoru SOLAS v znení zmien s výnimkou predpisu 8-1.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/411 z 19. novembra 2019, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode, pokiaľ ide o požiadavky na bezpečnosť osobných lodí vnútroštátnej dopravy (Ú. v. EÚ L 83, 19.3.2020, s. 1).