16.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/740

z 13. mája 2022,

ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh neschvaľuje účinná látka 1,3-dichlórpropén

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 2,

keďže:

(1)

Spoločnosti Dow AgroSciences a Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA predložili 2. marca 2015 Španielsku (ďalej len „spravodajský členský štát“) žiadosť o schválenie účinnej látky 1,3-dichlórpropén v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Podľa článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 spravodajský členský štát 7. júla 2015 informoval žiadateľov, ostatné členské štáty, Komisiu a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) o prijateľnosti uvedenej žiadosti.

(3)

Účinky tejto účinnej látky na ľudské zdravie, zdravie zvierat a životné prostredie, pokiaľ ide o používanie navrhované žiadateľmi, boli vyhodnotené podľa článku 11 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Spravodajský členský štát predložil 17. marca 2017 Komisii a úradu návrh hodnotiacej správy.

(4)

Podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 úrad rozoslal návrh hodnotiacej správy, ktorý dostal od spravodajského členského štátu, žiadateľovi a ostatným členským štátom a zorganizoval v tejto veci verejnú konzultáciu.

(5)

Podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1107/2009 úrad požiadal žiadateľov, aby členským štátom, Komisii a úradu poskytli dodatočné informácie.

(6)

Spravodajský členský štát predložil úradu hodnotenie dodatočných informácií vo forme aktualizovaného návrhu hodnotiacej správy.

(7)

Členské štáty a úrad preskúmali návrh hodnotiacej správy. Dňa 8. októbra 2018 predložil úrad Komisii svoje závery (2) z hodnotenia rizika účinnej látky 1,3-dichlórpropén.

(8)

Úrad vo svojom závere uviedol, že na základe dostupných informácií uvedených v dokumentácii nemohol dokončiť posúdenie rizika pre spotrebiteľov, operátorov, pracovníkov, okolostojacich a obyvateľov a identifikoval možné obavy týkajúce sa podzemnej vody, necieľových článkonožcov (vrátane včiel), vtákov a cicavcov a pôdnych organizmov v prípade všetkých reprezentatívnych použití.

(9)

Komisia vyzvala žiadateľov, aby predložili pripomienky k záveru úradu a v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1107/2009 k návrhu revíznej správy. Žiadatelia predložili pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali.

(10)

Komisia predložila 22. októbra 2021 Stálemu výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá svoju revíznu správu a návrh tohto nariadenia o neschválení účinnej látky 1,3-dichlórpropén. Komisia uviedla, že obavy, ktoré úrad zistil, nebolo možné odstrániť, a preto nebolo možné dospieť k záveru, že kritériá schválenia sú splnené.

(11)

Žiadatelia stiahli žiadosť o schválenie 1,3-dichlórpropénu listom z 19. januára 2022. 1,3-dichlórpropén by sa preto nemal schváliť.

(12)

Týmto nariadením sa nebráni predloženiu ďalšej žiadosti o schválenie 1,3-dichlórpropénu v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Neschválenie účinnej látky

Účinná látka 1,3-dichlórpropén sa neschvaľuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EFSA Journal (Vestník EFSA) (2018) 16(11):5464. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene [Závery partnerského preskúmania posúdenia rizika pesticídov v súvislosti s účinnou látkou (EZ)-1,3-dichlórpropén]. doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.