22.4.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 121/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/662

z 21. apríla 2022,

ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 401/2013 z 2. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a o zrušení nariadenia (ES) č. 194/2008 (1), a najmä na jeho článok 4i,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 2. mája 2013 prijala nariadenie (EÚ) č. 401/2013.

(2)

Rada preskúmala zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013. Na základe tohto preskúmania by sa mali zmeniť informácie týkajúce sa deviatich osôb zaradených na zoznam.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 401/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IV k nariadeniu (EÚ) č. 401/2013 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 1.


PRÍLOHA

V nariadení (EÚ) č. 401/2013, v prílohe IV, v oddiele „A. Fyzické osoby podľa článku 4a“ sa záznamy č. 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 a 38 nahrádzajú týmito záznamami:

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„15.

Min Aung Hlaing

Dátum narodenia: 3. júla 1956

Miesto narodenia: Tavoy, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Národné identifikačné číslo: 12/SAKHANA(N)020199

Pohlavie: muž

Min Aung Hlaing je od roku 2011 hlavný veliteľ Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je predsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Min Aung Hlaing sa 1. augusta 2021 vyhlásil za „predsedu vlády“. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku/Barme prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. NDSC 31. januára 2022 na žiadosť Mina Aunga Hlainga formálne predĺžila výnimočný stav do 31. júla 2022.

Tým, že v rámci svojej osoby sústreďuje všetky právomoci, je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing ako predseda rady SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako predseda SAC je hlavný veliteľ Min Aung Hlaing priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

OSN a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Min Aung Hlaing za toto závažné porušovanie práv Rohingov priamu zodpovednosť.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Dátum narodenia: 24. mája 1951

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Myint Swe je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a do 1. februára 2021 bol nimi vymenovaným viceprezidentom. 1. februára sa Myint Swe spolu s ďalšími členmi Tatmadaw zúčastnil zasadnutia Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Zasadnutie rady NDSC bolo protiústavné, keďže sa ho nezúčastnili jej civilní členovia. Myint Swe bol na tomto zasadnutí vyhlásený za úradujúceho prezidenta. Myint Swe následne vyhlásil výnimočný stav a legislatívne, výkonné a súdne právomoci odovzdal hlavnému veliteľovi obranných síl generálovi Minovi Aungovi Hlaingovi. Pri vyhlásení výnimočného stavu nebol dodržaný náležitý postup, keďže podľa ústavy môže výnimočný stav vyhlásiť iba prezident. Myint Swe 31. januára 2022 schválil predĺženie výnimočného stavu do 31. júla 2022.

Tým, že prijal svoje menovanie za úradujúceho prezidenta a preniesol legislatívne, súdne a výkonné právomoci na hlavného veliteľa, prispel Myint Swe k zvrhnutiu demokraticky zvolenej vlády a nesie preto zodpovednosť za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

22.3.2021

17.

Soe Win

Dátum narodenia: 1. marca 1960

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Soe Win je od roku 2011 zástupca hlavného veliteľa Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je podpredsedom Štátnej administratívnej rady (SAC) a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Soe Win sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako podpredseda SAC je zástupca hlavného veliteľa Soe Win priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Ako zástupca hlavného veliteľa ozbrojených síl Tatmadaw od roku 2011 nesie Soe Win zodpovednosť za toto závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Dátum narodenia: 4. alebo 5. mája 1961

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generál Mya Tun Oo je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). 1. februára 2021 bol vymenovaný za ministra obrany a je členom Štátnej administratívnej rady (SAC).

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Mya Tun Oo sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. Generál Mya Tun Oo je ako člen NDSC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedá za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu.

Ako člen SAC je generál Mya Tun Oo priamo zodpovedný za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv. Okrem toho ako minister obrany nesie Mya Tun Oo zodpovednosť za útoky vojenských síl v Kajaskom štáte 25. decembra 2021, pri ktorých zahynulo viac ako 30 ľudí vrátane detí a humanitárnych pracovníkov, ako aj za masové zabíjanie a mučenie civilistov v celom Mjanmarsku. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Mjanmarsku/Barme.

Organizácia Spojených národov a medzinárodné organizácie občianskej spoločnosti informovali v roku 2018 o hrubom porušovaní ľudských práv a závažnom porušovaní medzinárodného humanitárneho práva voči Rohingom v Kačjinskom štáte, Jakchainskom štáte a Šanskom štáte zo strany vojenských a policajných síl od roku 2011 a konštatovali, že mnohé z týchto porušení predstavujú najzávažnejšie zločiny podľa medzinárodného práva. Mya Tun Oo bol od augusta 2016 do svojho vymenovania za ministra obrany náčelníkom ústredného štábu Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw), čo je v rámci ozbrojených síl tretia najvyššia pozícia. V rámci tejto funkcie vykonával dohľad nad vojenskými operáciami v Jakchainskom štáte a koordinoval rozličné ozbrojené sily vrátane pozemných, námorných a vzdušných síl, ako aj použitie delostrelectva. Je preto zodpovedný za uvedené závažné porušovanie práv Rohingov.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Dátum narodenia: 23. júla 1964

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko/Barma

Pohlavie: muž

Generál Maung Maung Kyaw je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a členom Štátnej administratívnej rady (SAC). Od roku 2018 do januára 2022 pôsobil ako hlavný veliteľ Mjanmarských vzdušných síl. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu. Generál Maung Maung Kyaw je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

SAC okrem toho prijala rozhodnutia obmedzujúce právo na slobodu prejavu vrátane prístupu k informáciám a právo na pokojné zhromažďovanie. Vojenské sily a orgány, konajúce pod vedením SAC, spáchali od 1. februára 2021 závažné porušenia ľudských práv: zabíjanie civilného obyvateľstva a neozbrojených protestujúcich, obmedzovanie slobody zhromažďovania a prejavu, okrem iného obmedzením prístupu k internetu, a svojvoľným zatýkaním a zadržiavaním lídrov opozície a odporcov prevratu. Ako člen SAC je generál Maung Maung Kyaw za tieto represívne rozhodnutia a za závažné porušovanie ľudských práv priamo zodpovedný. Okrem toho bol ako bývalý veliteľ Mjanmarských vzdušných síl priamo zodpovedný za bombové útoky v Kajaskom štáte v decembri 2021, ktoré boli zamerané na civilné obyvateľstvo a vyžiadali si vysoký počet obetí. Je preto zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Dátum narodenia: december 1948;

Miesto narodenia: Kyee Nee Village, Chauk Township, oblasť Magway, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Adresa: 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (near Tine Yin Thar Village), Tharkayta Township, Yangon, Myanmar

U Chit Naing je ministrom vlády zväzovej republiky, ktorý riadi Úrad vlády tejto republiky (2). V období od 2. februára 2021 do 1. augusta 2021 bol ministrom informácií. Bol vymenovaný za predsedu Štátnej správnej rady (SAC), ktorá od 2. februára 2021 prevzala v tomto štáte právnu, výkonnú a súdnu právomoc. Ako minister informácií zodpovedá za médiá vlastnené štátom (MWD, MRTV, noviny Myanmar Alin, Kyemon a Global New Light of Myanmar, ako aj tlačovú agentúru Myanmar News Agency (MNA) a Mjanmarské digitálne spravodajstvo), a teda za vysielanie a uverejňovanie oficiálnych správ. Počas svojej funkcie ministra informácií, sa v novinách uverejňovalo mnoho článkov na podporu ozbrojených síl, a preto zodpovedá za propagandu junty a šírenie dezinformácií prostredníctvom štátnych médií, ktoré neprinášajú presné správy. Priamo zodpovedá za rozhodnutia, ktoré viedli k tvrdým zákrokom voči mjanmarským médiám. Patria medzi ne pokyny, ktorými sa nezávislým médiám nariadilo nepoužívať termíny „prevrat“, „vojenský režim“ a „junta“ a ktoré viedli k zákazu piatich lokálnych spravodajských kanálov v tejto krajine. Jeho kroky, politiky a činnosti v predchádzajúcej i terajšej funkcii člena vlády podkopávajú demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Dátum narodenia: 29. marca 1960

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko

Pohlavie: muž

Generálporučík Soe Htut je členom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw). Je tiež členom Štátnej správnej rady (SAC) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu 1. februára 2021 výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. 2. februára 2021 bola vytvorená SAC, aby vykonávala uvedené právomoci, čím sa demokraticky zvolenej vláde zabránilo vo vykonávaní jej mandátu.

Soe Htut bol vymenovaný za ministra vnútra 1. februára 2021. Soe Htut sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC), na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a na základe jeho členstva v SAC podkopávajú jeho činnosti a politiky demokraciu a právny štát v Mjanmarsku/Barme.

Minister vnútra je zodpovedný za mjanmarské policajné sily, hasičský zbor a väzenskú službu. Do pôsobnosti ministerstva vnútra patrí štátna bezpečnosť a verejný poriadok. Z titulu tejto funkcie je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopustila mjanmarská polícia od vojenského prevratu 1. februára 2021, vrátane zabíjania civilistov a neozbrojených demonštrantov, porušovania slobody združovania a pokojného zhromažďovania, svojvoľného zatýkania a zadržiavania lídrov opozície a pokojných demonštrantov a porušovania slobody prejavu.

Okrem toho je ako člen SAC priamo zapojený do rozhodovania a zodpovedný za rozhodnutia týkajúce sa výkonu funkcií štátu, a je preto zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme. Je tiež priamo zodpovedný za represívne rozhodnutia, ktoré prijala SAC vrátane právnych predpisov, ktorými sa porušujú ľudské práva a obmedzujú slobody občanov Mjanmarska, a za závažné porušovanie ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú mjanmarské bezpečnostné sily.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Dátum narodenia: 30. apríla 1963

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko;

Pohlavie: muž

Generálporučík Tun Tun Naung je príslušníkom Mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a predtým bol veliteľom. Je ministrom pohraničných vecí a členom Národnej obrannej a bezpečnostnej rady (NDSC). V roku 2013 bol veliteľom severného veliteľstva Mjanmarských ozbrojených síl, ktorý dohliadal na konflikt barmskej armády s Armádou kačjinskej nezávislosti. Mjanmarské jednotky pod jeho velením v tomto konflikte závažne porušovali ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. V roku 2017 bol Tun Tun Naung veliteľom 1. úradu špeciálnych operácií. Jednotky pod jeho velením sa dopúšťali násilností a závažného porušovania ľudských práv voči etnickým menšinám v Jakchainskom štáte počas čistiek zameraných proti Rohingom. Uvedené operácie sa začali 25. augusta 2017 a zahŕňali svojvoľné zabíjanie, fyzické zneužívanie, mučenie, sexuálne násilie a zadržiavanie Rohingov. Tun Tun Naung je ako veliteľ v rokoch 2013 a 2017 zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv spáchané v Mjanmarsku/Barme.

Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na hlavného veliteľa obranných síl generála Mina Aunga Hlainga. Počas uvedených udalostí prijal Tun Tun Naung 1. februára 2021 funkciu ministra pohraničných vecí vo vláde zväzovej republiky, a tým aj miesto v Národnej obrannej a bezpečnostnej rade (NDSC). Tun Tun Naung sa 31. januára 2022 zúčastnil na zasadnutí NDSC, na ktorom sa výnimočný stav predĺžil do 31. júla 2022. V dôsledku tohto rozhodnutia a ako člen vlády zväzovej republiky a minister pohraničných vecí je Tun Tun Naung zodpovedný za činnosti podkopávajúce demokraciu a právny štát v Mjanmarsku a za činnosti, ktoré ohrozujú mier, bezpečnosť a stabilitu krajiny.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Dátum narodenia: 31. júla 1957;

Miesto narodenia: Mandalay, Mjanmarsko/Barma;

Štátna príslušnosť: Mjanmarsko;

Pohlavie: muž;

Číslo cestovného pasu: DM001478 (Mjanmarsko/Barma) vydaný 10. septembra 2012, platný do 9. septembra 2022;

Národné identifikačné číslo: 12DAGANA011336

Win Shein je ministrom plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky, ktorého 1. februára 2021 vymenoval hlavný veliteľ Min Aung Hlaing. Mjanmarské ozbrojené sily (Tatmadaw) pod vedením hlavného veliteľa Mina Aunga Hlainga uskutočnili 1. februára 2021 v Mjanmarsku prevrat tým, že nerešpektovali výsledky volieb z 8. novembra 2020 a zvrhli demokraticky zvolenú vládu. Viceprezident Myint Swe, konajúci ako úradujúci prezident, vyhlásil v rámci prevratu výnimočný stav a preniesol legislatívne, výkonné a súdne právomoci na Mina Aunga Hlainga.

Prijatím funkcie ministra plánovania a financií vo vláde zväzovej republiky a prostredníctvom svojej dôležitej úlohy v hospodárskych politikách režimu je Win Shein zodpovedný za podkopávanie demokracie a právneho štátu v Mjanmarsku/Barme.

21.6.2021“