25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 51/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/330

z 25. februára 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EÚ) č. 269/2014 (2) nadobúdajú účinnosť reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí 2014/145/SZBP.

(2)

Rada 25. februára 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/329 (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP a stanovujú sa zmenené kritériá zaradenia na zoznam.

(3)

Tieto zmeny patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy a na ich vykonanie je teda potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, najmä s cieľom zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(4)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia stanovené v tomto nariadení účinné, by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 nariadenia (EÚ) č. 269/2014 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príloha I zahŕňa:

a)

fyzické osoby, ktoré sú zodpovedné za konanie alebo politiky, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, alebo stabilita či bezpečnosť na Ukrajine, alebo ktorými sa kladú prekážky v práci medzinárodných organizácií na Ukrajine, takéto konanie alebo politiky podporujú alebo ich vykonávajú;

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré materiálne alebo finančne podporujú konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny;

c)

právnické osoby, subjekty alebo orgány na Kryme alebo v Sevastopole, ktorých vlastníctvo sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom, alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré majú z takého prevodu prospech;

d)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré materiálne alebo finančne podporujú ruských činiteľov s rozhodovacou právomocou zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu Ukrajiny, alebo z nich majú prospech;

e)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré uskutočňujú transakcie so skupinami separatistov v donbaskom regióne Ukrajiny;

f)

fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré materiálne alebo finančne podporujú vládu Ruskej federácie zodpovednú za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny alebo z nej majú prospech; alebo

g)

popredných podnikateľov alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány zapojené do hospodárskych odvetví, ktoré poskytujú významný zdroj príjmov vláde Ruskej federácie, ktorá je zodpovedná za anexiu Krymu a za destabilizáciu Ukrajiny,

a fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú s nimi spojené.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/329 z 25. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2022, s. 1).