22.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/8


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/246

z 13. decembra 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc, vyplatenie pomoci a kontroly na mieste

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 25 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 62 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 6 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/39 (3) sa stanovuje, že sumy, ktoré sú predmetom žiadostí o pomoc, sa majú podložiť dokumentáciou, v ktorej sa uvádza cena dodaných výrobkov, materiálov alebo služieb spolu s príjmovým dokladom alebo dokladom o úhrade alebo iným rovnocenným dokladom. Cena výrobku, materiálu alebo služby nie je relevantná, ak sa využíva zjednodušené vykazovanie nákladov, a nie je v súlade s cieľmi zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže zjednodušeného vykazovania nákladov. Preto je vhodné stanoviť rozdielne požiadavky na systémy založené na nákladoch a na zjednodušené vykazovanie nákladov.

(2)

V článku 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa stanovujú podmienky vyplatenia pomoci. Požadovaná dokumentácia zahŕňa v prípade zjednodušeného vykazovania nákladov doklad o zaplatení za dodané a/alebo distribuované výrobky a za materiál alebo služby dodané v rámci sprievodných vzdelávacích opatrení, monitorovania, hodnotenia a propagačných činností. Takáto dokumentácia sa však nevyžaduje v prípade systémov založených na nákladoch. Získané skúsenosti ukazujú, že takáto požiadavka nie je relevantná pre vyplatenie pomoci bez ohľadu na to, či sa používa systém založený na nákladoch alebo zjednodušené vykazovanie nákladov, a nie je v súlade s cieľmi zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže prostredníctvom zjednodušeného vykazovania nákladov. Táto požiadavka by sa preto mala vypustiť.

(3)

V súlade s článkom 9 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 sa v prípade žiadosti o pomoc, ktorá sa týka dodávania a distribúcie výrobkov a sprievodných vzdelávacích opatrení, administratívne kontroly doplnia o kontroly na mieste. V článku 10 ods. 1 uvedeného nariadenia sa stanovuje neúplný zoznam overení, ktoré majú kontroly na mieste zahŕňať v prípade pomoci na dodávanie a distribúciu výrobkov. Vzhľadom na získané skúsenosti a v záujme jasnosti by sa tento neúplný zoznam overení, ktoré sa majú vykonať, mal doplniť pre kontroly na mieste v prípade pomoci, ktorá sa uplatňuje na dodávanie a distribúciu výrobkov, ako aj pre sprievodné vzdelávacie opatrenia.

(4)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39 sa mení takto:

1.

V článku 4 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty stanovia, aké dokumenty treba predložiť na podporu žiadostí o pomoc. Sumy, ktoré sú predmetom žiadostí o pomoc, sa podložia dokumentáciou, v ktorej sa uvádza:

a)

cena dodaných výrobkov, materiálu alebo služby spolu s príjmovým dokladom alebo dokladom o úhrade alebo iným rovnocenným dokladom alebo

b)

ak členský štát povolí použitie štandardných jednotkových nákladov, paušálneho financovania a/alebo jednorazových platieb, že množstvá boli dodané a/alebo distribuované na účely školského programu.“

2.

Článok 5 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pokiaľ členský štát povolí použitie štandardných jednotkových nákladov, paušálneho financovania a/alebo jednorazových platieb, na základe predloženia dôkazu o množstvách dodaných a distribuovaných na účely školského programu.“;

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pomoc týkajúca sa sprievodných vzdelávacích opatrení, monitorovania, hodnotenia a propagácie sa vyplatí až po dodaní príslušných materiálov alebo služieb a na základe predloženia príslušnej dokumentácie vyžadovanej príslušným orgánom; alebo pokiaľ členský štát povolí použitie štandardných jednotkových nákladov, paušálneho financovania a/alebo jednorazových platieb, na základe predloženia dôkazu o dodaní materiálov a služieb.“

3.

V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Kontroly na mieste zahŕňajú predovšetkým overenie:

a)

záznamov uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40, a to potvrdením administratívnych kontrol a ich doplnením o príslušné dokumenty vrátane finančných dokumentov, ako sú faktúry za nákup a predaj, dodacie listy, bankové výpisy alebo iné doklady o platbe a ich evidencie v účtovníctve;

b)

používania výrobkov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1308/2013, delegovaným nariadením (EÚ) 2017/40 a týmto nariadením;

c)

vykonávania sprievodných vzdelávacích opatrení na podporu distribúcie výrobkov, ak sa kontrola na mieste vykonáva v priestoroch vzdelávacieho zariadenia alebo ak sa kontrola na mieste týka pomoci, o ktorú sa žiada v súvislosti so sprievodnými vzdelávacími opatreniami;

d)

používania vhodných propagačných nástrojov, ak sa kontrola na mieste vykonáva v priestoroch vzdelávacieho zariadenia.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/39 z 3. novembra 2016 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 1).