22.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 41/5


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/245

z 13. decembra 2021,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/40, pokiaľ ide o sprievodné vzdelávacie opatrenia a výber a schvaľovanie žiadateľov o pomoc

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 24 ods. 1 písm. b) a c),

keďže:

(1)

V článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/40 (2) sa stanovujú podmienky navrhovania a uplatňovania sprievodných vzdelávacích opatrení, ktoré majú členské štáty stanoviť podľa článku 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V záujme právnej istoty je vhodné stanoviť neúplný zoznam činností, ktoré sa môžu vykonávať ako súčasť sprievodných vzdelávacích opatrení v rámci školského programu, a to aj v prípadoch, keď sa nepožaduje pomoc Únie. Takisto je vhodné objasniť, že aby bol školský program účinný, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa sprievodné vzdelávacie opatrenia, ktoré sú stanovené na podporu distribúcie školského ovocia, zeleniny a mlieka, dostali ku všetkým deťom zúčastňujúcim sa na školskom programe. Touto požiadavkou nie je dotknutá autonómia udelená vzdelávacím zariadeniam v členských štátoch podľa rozdelenia právomocí a stratégie vykonávania školského programu v dotknutých členských štátoch.

(2)

V článku 5 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 sa stanovujú všeobecné podmienky výberu žiadateľov o pomoc. Pri výbere žiadateľov o pomoc môžu členské štáty konajúce na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni podliehať pravidlám Únie alebo vnútroštátnym pravidlám verejného obstarávania. V záujme právnej istoty je vhodné objasniť, že členské štáty by mali zabezpečiť súlad s platnými pravidlami verejného obstarávania.

(3)

V článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40 sa špecifikujú podmienky schvaľovania žiadateľov o pomoc a stanovujú sa písomné záväzky, ktoré musia žiadatelia prijať. V odseku 2 uvedeného článku sa stanovuje dodatočný písomný záväzok, ktorý sa má prijať v prípade žiadostí o pomoc, ktoré sa týkajú len dodávania a/alebo distribúcie výrobkov. Takýto záväzok je však relevantný aj vtedy, ak žiadosti o pomoc kombinujú dodávanie a/alebo distribúciu výrobkov a poskytovanie vzdelávacích opatrení. Odsek 3 uvedeného článku odkazuje na žiadosti o pomoc, ktoré sa týkajú iba sprievodných vzdelávacích opatrení. Uvádza sa v ňom, že príslušné orgány môžu určiť akékoľvek dodatočné písomné záväzky, ktoré majú žiadatelia o pomoc prijať. To by však malo byť možné pre všetkých žiadateľov o pomoc. Článok 6 daného nariadenia by sa preto mal náležitým spôsobom zmeniť. S cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na prispôsobenie postupov schvaľovania žiadateľov o pomoc je vhodné stanoviť, aby sa zmena podmienok schvaľovania žiadateľov o pomoc uplatňovala až od školského roka 2022/2023.

(4)

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/40 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Delegované nariadenie (EÚ) 2017/40 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Sprievodné vzdelávacie opatrenia uvedené v článku 23 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1308/213 musia byť priamo prepojené s cieľmi školského programu zvyšovať konzumáciu vybraných poľnohospodárskych výrobkov a podporovať zdravšie stravovanie.

Ich cieľom je opätovné vybudovanie vzťahu detí k poľnohospodárstvu a priblížiť im rozmanitosť poľnohospodárskych výrobkov Únie, najmä tých, ktoré sa vyrábajú v ich regióne, a vzdelávanie detí o súvisiacich otázkach, ako sú zdravé stravovacie návyky a ich vplyv na verejné zdravie, vnútroštátne stravovacie odporúčania, miestne potravinové reťazce, ekologické poľnohospodárstvo, udržateľná výroba a spotreba potravín a boj proti plytvaniu potravinami, a môžu zahŕňať napríklad:

a)

návštevy fariem, siete sadov, organizácií výrobcov, zariadení na spracovanie mlieka, farmárskych trhov, skladov na triedenie a balenie ovocia a zeleniny, poľnohospodárskych múzeí a iných podobných činností;

b)

zriaďovanie a údržbu školských záhrad a sadov;

c)

kurzy, workshopy, laboratóriá zamerané na prípravu potravín, varenie a ochutnávku a iné podobné činnosti;

d)

prednášky, semináre, konferencie, workshopy a ďalšie podobné činnosti;

e)

učebné materiály, súťaže, hry, vzdelávacie kvízy, tematické dni alebo týždne a iné podobné aktivity.

V prípade, že sprievodné vzdelávacie opatrenia zahŕňajú iné poľnohospodárske výrobky, ako sú výrobky uvedené v článku 23 ods. 3, 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa týmito opatreniami zabezpečí ochutnávka týchto iných výrobkov.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky deti zúčastňujúce sa na školskom programe mohli zúčastňovať na sprievodných vzdelávacích opatreniach.

Ak sú vzdelávacie opatrenia, ktoré sú priamo spojené s cieľmi školského programu, stanovené vo vzdelávacích zariadeniach ako súčasť bežných školských osnov alebo iných politík či programov, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že ich zohľadnia na účely prvého pododseku.

Sprievodné vzdelávacie opatrenia možno navrhovať a vykonávať na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej úrovni alebo na úrovni vzdelávacích zariadení v súlade s rozdelením kompetencií a so stratégiou vykonávania školského programu členských štátov. Členské štáty zabezpečia, aby vzdelávacie zariadenia zúčastňujúce sa na programe boli riadne informované o systéme zavedenom pre sprievodné vzdelávacie opatrenia a o dostupných materiáloch a nástrojoch.“

2.

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pri výbere žiadateľov o pomoc členské štáty zabezpečia súlad s uplatniteľným právom vrátane pravidiel verejného obstarávania.“

3.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Podmienky schválenia žiadateľov o pomoc

1.   Žiadateľov o pomoc musí schváliť príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza vzdelávacie zariadenie, do ktorého sa výrobky dodávajú a/alebo distribuujú. Schválenie je podmienené týmito písomnými záväzkami žiadateľov:

a)

zabezpečiť, aby sa výrobky, ktoré Únia financuje v rámci školského programu, použili na konzumáciu žiakmi vo vzdelávacom zariadení alebo zariadeniach, pre ktoré sa o pomoc žiada;

b)

použiť pridelenú pomoc na sprievodné vzdelávacie opatrenia, monitorovacie, hodnotiace a propagačné opatrenia v súlade s cieľmi školského programu a v prípade, že sa sprievodné vzdelávacie opatrenia týkajú tém v oblasti zdravia a výživy, v súlade s vnútroštátnymi odporúčaniami týkajúcimi sa zdravia a stravovania pre príslušnú vekovú skupinu;

c)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na príslušné množstvá, ak sa zistilo, že tieto výrobky sa nedistribuovali deťom alebo že nie sú oprávnené na pomoc Únie;

d)

vrátiť akúkoľvek neoprávnene vyplatenú pomoc na sprievodné vzdelávacie opatrenia, monitorovacie, hodnotiace a propagačné opatrenia, ak sa zistilo, že uvedené opatrenia alebo činnosti neboli vykonané správne;

e)

na požiadanie sprístupniť podporné dokumenty príslušnému orgánu;

f)

povoliť príslušnému orgánu vykonávať všetky potrebné kontroly, najmä preskúmanie záznamov a fyzickú kontrolu;

g)

viesť záznamy s názvami a adresami vzdelávacích zariadení alebo orgánov školstva, ktoré výrobky prijímajú, ako aj evidenciu množstiev konkrétnych predaných alebo dodaných výrobkov, ak žiadateľom nie je vzdelávacie zariadenie.

Príslušné orgány môžu určiť akékoľvek dodatočné písomné záväzky, ktoré musí žiadateľ prijať.

Ak sa žiadosti o pomoc týkajú činností, ktoré podliehajú postupom verejného obstarávania, členské štáty môžu považovať schválenie za udelené, ak sa záväzky uvedené v prvom a druhom pododseku zahrnuli do podmienok účasti na postupoch verejného obstarávania.

2.   Na žiadateľov o pomoc, ktorá sa týka iba dodávania a/alebo distribúcie výrobkov, sa nevzťahuje odsek 1 písm. b) a d).

3.   Na žiadateľov o pomoc, ktorá sa týka iba sprievodných vzdelávacích opatrení, sa nevzťahuje odsek 1 písm. a), c) a g).

4.   Na žiadateľov o pomoc, ktorá sa týka iba monitorovacích, hodnotiacich a propagačných opatrení, sa nevzťahuje odsek 1 písm. a), c) a g).

5.   Členské štáty môžu považovať schválenia udelené v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/247 a/alebo v rámci programu na podporu konzumácie mlieka v školách podľa nariadenia (ES) č. 657/2008 za platné, ak sa nezmenili kritériá a podmienky.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3 sa uplatňuje na pomoc od školského roka 2022/2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/40 z 3. novembra 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014, (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2017, s. 11).