8.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2022/890

z 3. júna 2022,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o predĺženie obdobia uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Daňové podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) vedú k významným rozpočtovým stratám a ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

(2)

V smernici Rady 2006/112/ES (3) sa stanovuje, že členské štáty môžu voliteľne používať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na platbu DPH z dodania vopred vymedzeného tovaru a poskytnutia vopred vymedzených služieb, ktoré sú náchylné na podvody, a najmä na podvody v rámci Spoločenstva založený na chýbajúcom obchodnom subjekte. V uvedenej smernici sa tiež stanovujú osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie, ktoré ponúka členským štátom za určitých prísne určených podmienok rýchlejší postup, ktorý umožňuje zavedenie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti, čo vedie k primeranejšej a účinnejšej reakcii na neočakávané a rozsiahle podvody. Obdobie uplatňovania oboch mechanizmov uplynie 30. júna 2022.

(3)

Komisia prijala dva legislatívne návrhy na zavedenie konečného systému DPH, ktorého cieľom je poskytnúť komplexnú reakciu na podvody v rámci Spoločenstva založené na chýbajúcom obchodnom subjekte. O týchto návrhoch, o ktorých sa pôvodne predpokladalo, že nadobudnú účinnosť 1. júla 2022, sa stále rokuje v Rade a predpokladá sa, že nebudú prijaté pred uvedeným dátumom a nenadobudnú účinnosť k uvedenému dátumu.

(4)

Vo svojej správe z 8. marca 2018 o účinkoch článkov 199a a 199b smernice 2016/112/ES na boj proti podvodom Komisia uvádza, že členské štáty vo všeobecnosti usudzujú, že mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti je účinným dočasným nástrojom na boj proti podvodom v oblasti DPH. Okrem toho členské štáty považovali mechanizmus rýchlej reakcie za užitočný nástroj a preventívne opatrenie proti výnimočným prípadom podvodov v oblasti DPH. Právne podmienky ani praktické aspekty uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v rámci systému DPH v EÚ sa odvtedy nezmenili. Smernica 2006/112/ES rovnako nebola výrazne zmenená s cieľom systematickejšie riešiť problém podvodov v rámci Spoločenstva založených na chýbajúcom obchodnom subjekte. Preto je vhodné predpokladať, že tieto zistenia a úvahy v správe sú stále z veľkej časti platné.

(5)

Z uvedených skutočností vyplýva, že mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmus rýchlej reakcie boli ako dočasné a cielené opatrenia užitočné. Uplynutie ich platnosti by členské štáty pripravilo o efektívny nástroj v boji proti podvodom. Obdobie uplatňovania mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti a mechanizmu rýchlej reakcie by mali byť preto predĺžené o ďalšie obmedzené obdobie, aby sa v Rade mohli uskutočniť rokovania o konečnom systéme DPH, a aby bolo možné pokračovať v práci na nástrojoch na boj proti daňovým únikom a v práci na modernizovaných pravidlách oznamovania, ktoré sa majú medzitým prijať.

(6)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zachovanie účinných nástrojov na boj proti podvodom, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov účinkov tejto akcie, ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

Článok 199a sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Členské štáty môžu do 31. decembra 2026 stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, v prospech ktorej sa uskutočnilo niektoré z nasledujúcich dodaní alebo poskytnutí:“;

b)

odseky 3, 4 a 5 sa vypúšťajú.

2.

V článku 199b sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie stanovené v odseku 1 sa uplatňuje do 31. decembra 2026.“

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 3. júna 2022

Za Radu

predseda

F. RIESTER


(1)  Stanovisko z 3. mája 2022 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 23. marca 2022 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).