6.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 259/118


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1908

zo 6. októbra 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/266 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada prijala 23. februára 2022 rozhodnutie (SZBP) 2022/266 (1).

(2)

Ruská federácia 24. februára 2022 začala nezákonnú, nevyprovokovanú a neodôvodnenú agresiu voči Ukrajine.

(3)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(4)

Bez ohľadu na početné výzvy medzinárodného spoločenstva adresované Ruskej federácii, aby okamžite zastavila svoju vojenskú agresiu voči Ukrajine, sa Ruská federácia 21. septembra 2022 rozhodla ďalej vystupňovať svoju agresiu voči Ukrajine tým, že podporila organizovanie protiprávnych „referend“ v častiach Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti, ktoré v súčasnosti okupuje Ruská federácia. Ruská federácia tiež ďalej vystupňovala svoju agresiu voči Ukrajine tým, že oznámila mobilizáciu v Ruskej federácii a že sa opätovne vyhráža použitím zbraní hromadného ničenia.

(5)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „vysoký predstaviteľ“) vydal 28. septembra 2022 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom čo najdôraznejšie odsúdil protiprávne zinscenované „referendá“ uskutočnené v častiach ukrajinských oblastí Donecka, Chersonu, Luhanska a Záporožia, ktoré sú v súčasnosti čiastočne okupované Ruskom. Vysoký predstaviteľ tiež vyhlásil, že Únia neuznáva a nikdy neuzná tieto protiprávne zinscenované „referendá“ a ich sfalšovaný výsledok ani žiadne rozhodnutie prijaté na základe tohto výsledku, a naliehavo vyzval všetkých členov Organizácie Spojených národov, aby konali rovnako. Zorganizovaním týchto protiprávnych zinscenovaných „referend“ sa Rusko snažilo násilne zmeniť medzinárodne uznávané hranice Ukrajiny, čo predstavuje jasné a závažné porušenie Charty Organizácie Spojených národov (ďalej len „Charta OSN“). Vysoký predstaviteľ tiež uviedol, že všetci, ktorí sú zapojení do organizovania týchto protiprávnych zinscenovaných „referend“, ako aj tí, ktorí sú zodpovední za iné porušenia medzinárodného práva na Ukrajine, budú braní na zodpovednosť a že sa v tejto súvislosti predložia ďalšie reštriktívne opatrenia voči Rusku. Vysoký predstaviteľ pripomenul, že Únia naďalej neochvejne podporuje nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a žiada, aby Rusko okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje jednotky a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny. Vysoký predstaviteľ ďalej vyhlásil, že Únia a jej členské štáty budú naďalej podporovať úsilie Ukrajiny v tomto smere, a to tak dlho, ako to bude potrebné.

(6)

Členovia Európskej rady 30. septembra 2022 prijali vyhlásenie, v ktorom dôrazne odmietli a jednoznačne odsúdili protiprávnu anexiu ukrajinských oblastí Donecka, Chersonu, Luhanska a Záporožia zo strany Ruska. Svojím úmyselným podkopávaním medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a flagrantným porušovaním základných práv Ukrajiny, teda práva na nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť, ktoré sú ústrednými zásadami zakotvenými v Charte OSN a medzinárodnom práve, Rusko ohrozuje globálnu bezpečnosť. Členovia Európskej rady uviedli, že neuznávajú a nikdy neuznajú protiprávne „referendá“, ktoré Rusko zorganizovalo ako zámienku na toto ďalšie porušovanie nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, ani ich sfalšované a nezákonné výsledky. Vyhlásili, že nikdy neuznajú túto protiprávnu anexiu, že tieto rozhodnutia sú neplatné a nemôžu mať žiadny právny účinok a že Krym, Doneck, Cherson, Luhansk a Záporožie sú Ukrajina. Vyzvali všetky štáty a medzinárodné organizácie, aby jednoznačne odmietli túto protiprávnu anexiu, a pripomenuli, že Ukrajina uplatňuje svoje legitímne právo brániť sa proti ruskej agresii s cieľom opätovne získať plnú kontrolu nad svojím územím a má právo oslobodiť okupované územia v rámci svojich medzinárodne uznaných hraníc. Členovia Európskej rady uviedli, že posilnia reštriktívne opatrenia Únie namierené proti nezákonným krokom Ruska a ďalej zvýšia tlak na Rusko, aby ukončilo svoju útočnú vojnu.

(7)

Vzhľadom na tieto závažné okolnosti sa Rada domnieva, že názov rozhodnutia (SZBP) 2022/266 by sa mal zmeniť a geografický rozsah obmedzení, ktoré sa v ňom uvádzajú, by sa mal rozšíriť tak, aby sa vzťahovali na všetky časti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti.

(8)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

(9)

Rozhodnutie (SZBP) 2022/266 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie (SZBP) 2022/266 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/266 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na protiprávne uznanie, okupáciu alebo anexiu určitých častí Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, Ruskou federáciou“.

2.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

1.   Zakazuje sa dovoz tovaru s pôvodom v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, v Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti, do Únie.

2.   Zakazuje sa poskytovať, priamo alebo nepriamo, finančné prostriedky alebo finančnú pomoc, ako aj poistenie a zaistenie súvisiace s dovozom tovaru s pôvodom v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v odseku 1.“

3.

V článku 6 sa odseky 2a a 2b nahrádzajú takto:

„2a.   Zákazy stanovené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na:

a)

verejné subjekty alebo právnické osoby, subjekty či orgány, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že tento tovar, technológie, služby a pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1;

b)

organizácie a agentúry, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že tento tovar, technológie, služby a pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1;

c)

organizácie a agentúry, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že tento tovar, technológie, služby a pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1, alebo

d)

špecializované agentúry členských štátov pod podmienkou, že tento tovar, technológie, služby a pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1.

2b.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2a, a odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány členského štátu za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť všeobecné alebo osobitné povolenia na predaj, dodávanie, transfer alebo vývoz tovaru alebo technológií uvedených v odseku 1 a poskytovanie služieb a pomoci uvedených v odseku 2 po tom, ako určia, že takýto tovar, technológie, služby a pomoc sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

4.

V článku 7 sa odseky 1a a 1b nahrádzajú takto:

„1a.   Zákazy stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na:

a)

verejné subjekty alebo právnické osoby, subjekty či orgány, ktoré dostávajú od Únie alebo členských štátov verejné finančné prostriedky, pod podmienkou, že táto pomoc a služby uvedené v odseku 1 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1;

b)

organizácie a agentúry, ktoré Únia posudzuje v rámci piliera a s ktorými podpísala rámcovú dohodu o finančnom partnerstve, na základe ktorej organizácie a agentúry pôsobia ako humanitárni partneri Únie, pod podmienkou, že táto pomoc a služby uvedené v odseku 1 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1;

c)

organizácie a agentúry, ktorým Únia udelila osvedčenie o humanitárnom partnerstve alebo ktoré členský štát potvrdil alebo uznal v súlade s vnútroštátnymi postupmi, pod podmienkou, že táto pomoc a služby uvedené v odseku 1 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1, alebo

d)

špecializované agentúry členských štátov, pod podmienkou, že táto pomoc a služby uvedené v odseku 1 sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1.

1b.   V prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1a, a odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu za takých všeobecných a osobitných podmienok, ktoré považujú za vhodné, udeliť všeobecné alebo osobitné povolenia na poskytovanie pomoci a služieb uvedených v odseku 1 po tom, ako rozhodnú, že takáto pomoc a služby sú potrebné výlučne na humanitárne účely v častiach Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou a ktoré sú uvedené v článku 1.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. októbra 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/266 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (Ú. v. EÚ L 42 I, 23.2.2022, s. 109).