27.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1658

z 26. septembra 2022,

ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1189 o určitých núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku

[oznámené pod číslom C(2022) 6931]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 259 ods. 1,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je infekčná vírusová choroba, ktorá postihuje držané a voľne žijúce ošípané a môže mať závažný vplyv na dotknutú populáciu zvierat a ziskovosť chovu, keďže môže narušiť premiestňovanie zásielok uvedených zvierat a produktov z nich v rámci Únie a vývoz do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných existuje vážne riziko šírenia uvedenej choroby do iných zariadení pre držané ošípané.

(3)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (2) sa dopĺňajú pravidlá kontroly chorôb zo zoznamu uvedených v článku 9 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2016/429 a vymedzených ako choroby kategórie A, B a C vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/1882 (3). Konkrétne v článkoch 21 a 22 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687 sa stanovuje zriadenie reštrikčného pásma v prípade výskytu ohniska choroby kategórie A vrátane afrického moru ošípaných a určité opatrenia, ktoré sa v ňom majú uplatňovať. Okrem toho sa v článku 21 ods. 1 uvedeného delegovaného nariadenia stanovuje, že reštrikčné pásmo má zahŕňať ochranné pásmo, pásmo dohľadu a v prípade potreby ďalšie reštrikčné pásma okolo ochranných pásiem a pásiem dohľadu alebo v ich blízkosti.

(4)

V nadväznosti na výskyt ohniska afrického moru ošípaných u držaných ošípaných v spolkovej krajine Dolnom Sasku v Nemecku, ktorý bol potvrdený 2. júla 2022, a na informácie poskytnuté daným členským štátom o situácii týkajúcej sa tejto choroby na jej území bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1189 (4). Podľa uvedeného vykonávacieho rozhodnutia má Nemecko zabezpečiť, aby reštrikčné pásmo, v ktorom sa uplatňujú opatrenia pre ochranné pásma a pásma dohľadu stanovené v delegovanom nariadení (EÚ) 2020/687, zahŕňalo aspoň oblasti uvedené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(5)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1189 sa uplatňuje do 14. októbra 2022. Lehota na uplatňovanie vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2022/1189 sa stanovila pri zohľadnení dátumu zistenia ohniska nákazy, epidemiológie choroby a času potrebného na vykonanie epidemiologického prieskumu v snahe uistiť sa o neprítomnosti choroby a v súlade s medzinárodnými normami (5) Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) v oblasti opätovného získania štatútu bez výskytu choroby v oblasti, ktorá predtým bola bez výskytu choroby, ako aj s usmerneniami Komisie k regionalizácii afrického moru ošípaných (6).

(6)

Na konci augusta 2022 Nemecko informovalo Komisiu o súčasnej priaznivej situácii v súvislosti s africkým morom ošípaných u držaných ošípaných v reštrikčnom pásme v spolkovej krajine Dolnom Sasku a o tom, že opatrenia týkajúce sa ochranných pásiem a pásiem dohľadu boli riadne vykonané v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu uvedenej choroby.

(7)

Na základe daných informácií a poskytnutých odôvodnení a predovšetkým pri zohľadnení dokončenia predbežných opatrení na čistenie a dezinfekciu v postihnutom zariadení 5. júla 2022, ako aj pri zohľadnení súčasnej priaznivej situácii v súvislosti s africkým morom ošípaných u držaných ošípaných v reštrikčnom pásme v spolkovej krajine Dolnom Sasku a opatrení, ktoré Nemecko náležite vykonalo, a v snahe predísť akýmkoľvek nepotrebným narušeniam obchodu je vhodné zrušiť vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1189 s účinkom od 5. októbra 2022.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2022/1189 sa zrušuje s účinnosťou od 5. októbra 2022.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 26. septembra 2022

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 z 3. decembra 2018 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/1189 z 8. júla 2022 o určitých núdzových opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2022, s. 66).

(5)  Kódex zdravia suchozemských zvierat OIE, 29. vydanie, 2021. Zväzky I a II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Pracovný dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 s názvom Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation (Zásady a kritériá geografického vymedzenia regionalizácie v súvislosti s africkým morom ošípaných), https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.