27.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 249/53


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1657

z 26. septembra 2022

o uznaní dobrovoľnej schémy Sustainable Biomass Program na účely preukázania súladu s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 a 5,

keďže:

(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v uvedenej smernici, len ak boli vyrobené udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. V článku 29 smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy. Okrem toho sa v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) stanovujú kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, na strane druhej. V článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené z odpadu používané v doprave. V článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú aj pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v oblasti dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 uvedenej smernice stanovujú pravidlá výpočtu tohto príspevku, ak sa elektrina používa priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

Pokiaľ ide o biopalivá a biokvapaliny, dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní požiadaviek týkajúcich sa kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov. Podľa smernice (EÚ) 2018/2001 sa dobrovoľné systémy môžu používať na certifikáciu súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív s kritériami udržateľnosti stanovenými v uvedenej smernici a na poskytovanie presných údajov o ich úsporách emisií skleníkových plynov, ako aj na certifikáciu súladu kvapalných a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory emisií skleníkových plynov a na preukázanie súladu s ustanoveniami článku 27 ods. 3 uvedenej smernice, pokiaľ ide o výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v doprave. Dobrovoľné schémy možno využívať aj na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Dobrovoľné schémy možno okrem toho využívať na certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.

(4)

Podľa článku 30 ods. 9 smernice (EÚ) 2018/2001, ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát nemá v rozsahu rozhodnutia o uznaní od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Dobrovoľná schéma Sustainable Biomass program (ďalej len „schéma SBP“) predložila 15. októbra 2020 Komisii žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu uvedenej schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma SBP opätovne predložila svoju žiadosť 2. decembra 2021, v ktorej odstránila zistené problémy.

(6)

Schéma SBP sa vzťahuje na tieto druhy surovín: a) lignocelulózový materiál získaný z lesnej a nelesnej pôdy; b) zvyšky zo spracovateľských činností v odvetviach súvisiacich s lesníctvom a poľnohospodárstvom (mimo lesnej a poľnohospodárskej pôdy). Poľnohospodársky odpad z poľnohospodárskej pôdy je vylúčený. Schéma SBP sa vzťahuje na palivá z biomasy (pelety a drevné štiepky) vyrobené z lesného a nelesného lignocelulózového materiálu a z lesného a poľnohospodárskeho priemyslu zo spracovania zvyškov na výrobu tepla a elektrickej energie. Biokvapaliny, biopalivá, bioplyn, kvapalné a plynné palivá v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu nepatria do rozsahu pôsobnosti schémy SBP. Schéma SBP má globálne geografické pokrytie a zahŕňa celý spracovateľský reťazec.

(7)

Pri posudzovaní schémy SBP Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 6 až 7 smernice (EÚ) 2018/2001, obsahuje presné údaje o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 uvedenej smernice a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 uvedenej smernice. V tomto posúdení sa nezohľadňujú pripravované vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 29 ods. 8 a článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o poskytovanie usmernenia na účely preukázania súladu s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice a pokiaľ ide o pravidlá overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy. Schéma SBP sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie akty prijmú.

(8)

Z posúdenia schémy SBP vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

(9)

Uznaná schéma SBP by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie Europa.

(10)

V záujme rýchleho uplatňovania opatrení stanovených v tomto rozhodnutí by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín a palív z biomasy zriadeného v súlade s článkom 34 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma Sustainable Biomass Program, ktorá bola Komisii predložená na uznanie 2. decembra 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:

a)

súlad dodávok palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 6 až 7 a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001.

Dobrovoľná schéma Sustainable Biomass Program takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.

Ak sa obsah dobrovoľnej schémy Sustainable Biomass Program predloženej na uznanie Komisii 2. decembra 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.

Článok 2

Rozhodnutie sa uplatňuje do 28. septembra 2027.

Článok 3

Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v dobrovoľnej schéme Sustainable Biomass Program neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa v súvislosti s dobrovoľnou schémou Sustainable Biomass Program Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;

c)

ak sa v dobrovoľnej schéme Sustainable Biomass Program nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 29 ods. 8 alebo článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre ďalšie uznávanie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. septembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).