4.8.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 204/4


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1355

zo 4. augusta 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej odsudzuje konanie a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Rada sa domnieva, že na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP by sa mali doplniť dve osoby za ich úlohu pri narúšaní alebo ohrozovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, ktoré majú prospech z kontaktov na ruských činiteľov zodpovedných za anexiu Krymu alebo za destabilizáciu východnej Ukrajiny.

(4)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 4. augusta 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Na zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 10. 7. 1973

Miesto narodenia: Jenakijeve, Donecká oblasť (bývalá Ukrajinská SSR, dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Oleksandr Janukovyč je podnikateľ a syn bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča. Počas prezidentského funkčného obdobia Viktora Janukovyča a vďaka osobným väzbám na skupinu osôb blízkych jeho otcovi si vybudoval celý rad obchodných záujmov a nahromadil veľký majetok. Naďalej vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v oblasti Donbasu, ktorá je pod kontrolou separatistických skupín, a to najmä v odvetví energetiky, uhlia, stavebníctva, bankovníctva a nehnuteľností. Najmä vďaka úzkym väzbám na proruských separatistov nadobudol hlavné hospodárske aktíva v tzv. „Doneckej a Luhanskej ľudovej republike“, okrem iného v odvetviach energetiky, uhlia a obchodu s nehnuteľnosťami. Jeho developerské projekty v tzv. „Doneckej ľudovej republike“ strážil separatistický batalión OPLOT (na zozname od februára 2015).

Oleksandr Janukovyč je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny a uskutočňoval transakcie so separatistickými skupinami v oblasti Donbasu na Ukrajine.

Okrem toho je spojený so svojím otcom Viktorom Janukovyčom, ktorý je zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, ako aj stabilitu a bezpečnosť štátu.

4. 8. 2022

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович Янукович)

Pohlavie: muž

Dátum narodenia: 9. 7. 1950

Miesto narodenia: Jenakijeve, Donecká oblasť (bývalá Ukrajinská SSR, dnešná Ukrajina)

Štátna príslušnosť: ukrajinská

Funkcia: bývalý prezident Ukrajiny, oligarcha

Medzi rokmi 2010 a 2014 bol Viktor Janukovyč prezidentom Ukrajiny. V úrade vykonával proruskú politiku. Ukrajinský súd uznal Viktora Janukovyča vinným z vlastizrady za to, že vyzval Ruskú federáciu na inváziu na Ukrajinu. Po zbavení funkcie sa presťahoval do Ruska, odkiaľ pokračoval v aktivitách zameraných na destabilizáciu Ukrajiny.

Pomáhal pri ruskom vojenskom zasahovaní do diania na Ukrajine tým, že prezidenta Ruskej federácie v marci 2014 vyzýval, aby vyslal ruské jednotky na Ukrajinu. Viktor Janukovyč podporoval proruských politikov, ktorí zastávali verejné funkcie na okupovanom Kryme. V roku 2021 sa začalo nové predsúdne vyšetrovanie na Ukrajine, podľa ktorého Viktor Janukovyč spolu s dvoma bývalými ministrami obrany zámerne znížili obrannú kapacitu Ukrajiny, a to najmä v Krymskej autonómnej republike. Sám seba považuje za legitímneho prezidenta Ukrajiny a vo svojich verejných vyjadreniach neustále prezentuje proruský postoj. Podľa rôznych zdrojov bol Viktor Janukovyč súčasťou špeciálnej ruskej operácie, ktorej cieľom počas prvých fáz nevyprovokovanej protiprávnej vojenskej agresie voči Ukrajine bolo, aby nahradil ukrajinského prezidenta. Okrem toho prezident Čečenskej republiky Ramzan Kadyrov požiadal prezidenta Ukrajiny, aby všetky svoje právomoci odovzdal Viktorovi Janukovyčovi.

Viktor Janukovyč je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ako aj stabilitu a bezpečnosť štátu.

4. 8. 2022“