28.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/1319

z 26. júla 2022,

ktorým sa akceptuje žiadosť Francúzska podľa článku 7 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 o neuplatnenie určitých ustanovení technických špecifikácií interoperability (TSI) na prekonfigurovanie existujúcich železničných koľajových vozidiel do 19 vlakových súprav TGV P-DUPLEX

[oznámené pod číslom C(2022) 5150]

(Iba francúzske znenie je autentické)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (1), a najmä na jej článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Francúzsko 10. decembra 2021 v súlade s článkom 7 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/797 predložilo Komisii žiadosť o neuplatňovanie určitých ustanovení technických špecifikácií interoperability (ďalej len „TSI“) stanovených v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1302/2014 (2) (ďalej len „TSI LOC&PAS“), TSI stanovených v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1300/2014 (3) (ďalej len „TSI PRM“) a TSI stanovených v prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1304/2014 (4) (ďalej len „TSI NOI“) na projekt modernizácie železničných koľajových vozidiel, pokiaľ ide o 19 vlakových súprav určených na prevádzku vo francúzskej železničnej sieti.

(2)

Žiadosť bola predložená na základe článku 7 ods. 1 písm. c) smernice (EÚ) 2016/797, teda z dôvodu nedostatočnej hospodárskej životaschopnosti projektu modernizácie dotknutých vlakových súprav.

(3)

Žiadosť sa týka obnovy 19 vlakových súprav, ktorých rušne a osobné vozne boli v čase výroby v roku 2006 oddelené. Vzhľadom na trhový dopyt v danom čase boli rušne týchto vlakových súprav prevádzkované, a dodnes aj sú prevádzkované v režime pripojenia osobných vozňov typu „Réseau 1N“ a osobné vozne týchto vlakových súprav boli prevádzkované v režime pripojenia rušňov typu „Réseau“.

(4)

Dnes sa týmto vlakovým súpravám blíži čas prerušenia prevádzky na údržbu v polovici životnosti. Plánuje sa zásah údržby na zaistenie ich bezpečnej prevádzky po ďalších 16 rokov. V rámci tohto zásahu údržby sa plánuje opätovné spojenie pôvodných rušňov a osobných vozňov. Pracovná fáza modernizácie má prebehnúť v rokoch 2022 až 2025, pričom prvé vlakové súpravy vošli do depa už vo februári 2022. Cieľom je získať povolenie na typ pre všetkých 19 vlakových súprav, ktorých sa modernizácia týka, do decembra 2023. Potom budú nasledovať povolenia na vyhlásenie o zhode každej vlakovej súpravy s typom.

(5)

Povoľovacia stratégia procesu prekonfigurovania je založená na „novom“ povolení, ktoré je variantom už povoleného typu TGV Duplex. Za týchto podmienok sa budú musieť do súladu s TSI uviesť len modifikované časti osobných vozňov. Rušne nepodliehajú žiadnym zmenám, ale považujú sa za nové prvky typu TGV Duplex a ich povolenie sa má považovať za „prvé“ povolenie, ktoré si vyžaduje preukázanie úplnej zhody s platnými TSI LOC&PAS, NOI a PRM.

(6)

Rušne a osobné vozne všetkých 19 vlakových súprav, ktoré sú predmetom modernizácie a prekonfigurovania, spĺňajú normy a TSI platné v čase ich výroby. Od roku 2006 sa príslušné TSI vyvíjali a požiadavky sa sprísňovali. Neuplatňovanie sa požaduje vzhľadom na to, že ak by sa súčasné TSI uplatnili na už existujúce vlakové súpravy, znamenalo by to značné dodatočné náklady na modernizáciu a prekonfigurovanie, ako aj výrazné oneskorenie vrátenia vlakových súprav do prevádzky.

(7)

Okrem toho uplatňovanie bodov 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7. a 4.2.8.2.9 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014, bodov 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1300/2014 by od dodávateľa vyžadovalo vykonať rozsiahle vývojové štúdie, prideľovanie zdrojov a dodatočné materiálne náklady, ktoré by ohrozili hospodársku životaschopnosť projektu, keďže odhadované jednotkové náklady na projekt by sa zvýšili o viac ako 60 %.

(8)

Tieto náklady navyše nemôže daných 19 vlakových súprav absorbovať bez toho, aby sa ohrozil hospodársky význam a životaschopnosť projektu modernizácie a prekonfigurovania.

(9)

V rámci projektu sa zabezpečí súlad s ostatnými ustanoveniami súčasných TSI vrátane úpravy vnútorného osvetlenia, interiérových plošín a priestorov pre cestujúcich, čelných skiel, svetiel a kontroliek, núdzových spriahadiel, zvukových výstražných zariadení, interiérovej signalizácie, piktogramov a dotykových symbolov a ozvučenia kabíny v súlade s bodmi 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1 až 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 a 4.2.2.7.2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014 a bodom 4.2.2.4 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1300/2014.

(10)

Projekt takisto zabezpečí, aby všetkých 19 vlakových súprav bolo plne v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/919 (5) vrátane prechodu na základné špecifikácie ERTMS 3.

(11)

Ak by sa žiadosť o neuplatňovanie neakceptovala, môže to ohroziť prepravnú kapacitu v oblasti budúceho využitia daných 19 vlakových súprav, čo by bolo na úkor železničných cestujúcich. Projekt by sa oneskoril približne o 3 roky. Zastavenie projektu by viedlo k vyradeniu vlakov z prevádzky, čo by ovplyvnilo obchodné záujmy prevádzkovateľa v roku 2023 počas obnovy železničného sektora po pandémii ochorenia COVID-19. Takáto strata príjmov prevádzkovateľa sa odhaduje na vyše 100 miliónov EUR.

(12)

Informácie o žiadosti o neuplatňovanie poskytli francúzski predstavitelia členom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797 na jeho 93. zasadnutí.

(13)

Akýkoľvek potenciálny vplyv neuplatňovania určitých ustanovení TSI LOC&PAS, PRM a NOI na bezpečnosť je zmiernený skutočnosťou, že 19 prekonfigurovaných vlakových súprav už preukázalo zhodu s príslušnými bezpečnostnými požiadavkami platnými v čase ich pôvodného povolenia v roku 2006 a odvtedy boli bezpečne prevádzkované.

(14)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa Komisia domnieva, že podmienky stanovené v článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 4 smernice (EÚ) 2016/797 by sa mali v prípade rušňov a osobných vozňov daných 19 vlakových súprav považovať za splnené. Žiadosť Francúzska o neuplatňovanie bodov 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 a 4.2.8.2.9 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014, bodov 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1300/2014 by sa preto mala akceptovať, pričom neuplatňovanie uvedených bodov by sa zmiernilo uplatňovaním ustanovení platných v čase pôvodného povolenia ako alternatívnych ustanovení.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 51 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/797,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Žiadosť Francúzska o neuplatňovanie ustanovení technických špecifikácií interoperability (TSI) uvedených v prílohách k nariadeniu (EÚ) č. 1302/2014, nariadeniu (EÚ) č. 1300/2014 a nariadeniu (EÚ) č. 1304/2014, ako sa uvádza v prílohe I k tomuto rozhodnutiu, na 19 prekonfigurovaných vlakových súprav TGV P-DUPLEX pozostávajúcich z vozidiel uvedených v prílohe II k tomuto rozhodnutiu, sa akceptuje.

Ustanovenia, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o neuplatňovanie uvedená v prvom odseku, spolu s alternatívnymi ustanoveniami, ktoré sa majú uplatňovať, sú uvedené v prílohe I.

Oblasťou používania vozidiel uvedených v prílohe II je Francúzsko.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 26. júla 2022

Za Komisiu

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1302/2014 z 18. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 228).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa prístupnosti železničného systému Únie pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 110).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1304/2014 z 26. novembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „železničné koľajové vozidlá – hluk“, ktorým sa mení rozhodnutie 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutie 2011/229/EÚ (Ú. v. EÚ L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie-zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15.6.2016, s. 1).


PRÍLOHA I

V nasledujúcej tabuľke sa uvádzajú ustanovenia podľa článku 1, ktoré sa nemusia uplatňovať, ako aj ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať namiesto nich.

Ustanovenie TSI, ktoré sa neuplatňuje

Alternatívne uplatnené ustanovenie

TSI LOC&PAS 4.2.3.1 – obrysy

v prípade rušňov: vyhlášky UIC 505-1 a 506

v prípade osobných vozňov: EN 15273-2 (november 2017), rozhodnutie Komisie 2008/232/ES (zrušená TSI HS RST), rozhodnutie Komisie 2011/291/EÚ (zrušená TSI LOC&PAS)

TSI LOC&PAS 4.2.8.2.6 – účinník

osvedčenie ES o overení ref. č.: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS 4.2.10.4.4 –

jazdná schopnosť

francúzska norma NF F16-103

TSI LOC&PAS 4.2.3.3.2 – monitorovanie stavu nápravových ložísk

francúzska špecifikácia SAMI D 001

TSI LOC&PAS 4.2.3.7 – koľajnicové zmetadlá

francúzsky výnos „arrêté MR“ z 5. júna 2000, § 2.2.1

TSI LOC&PAS 4.2.8.2.9 – požiadavky týkajúce sa zberača

rozhodnutie Komisie 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST), francúzsky výnos „arrêté MR“ z 5. júna 2000, § 3.2.1, vyhláška UIC 608

TSI NOI 4.2.1 – limity pre hluk pri státí

rozhodnutie Komisie 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST)

TSI NOI 4.2.2 – limity pre hluk pri rozjazde

TSI NOI 4.2.3 – limity pre hluk pri prejazde

TSI PRM 4.2.2.1. – sedadlá

rozhodnutie Komisie 2008/164/ES (zrušená TSI PRM)


PRÍLOHA II

V nasledujúcich tabuľkách sa uvádzajú európske čísla vozidiel [EVN vymedzené vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2018/1614] rušňov a osobných vozňov, na ktoré sa vzťahuje článok 1, ktoré sa majú prekonfigurovať na vlakové súpravy TGV P-DUPLEX.

Poradie riadkov v tabuľkách nesúvisí s budúcim párovaním rušňov a osobných vozňov.

EVN čísla rušňov a osobných vozňov sa po prekonfigurovaní môžu zmeniť.

Tabuľka 2.1

Rušne

Rušeň 1

Rušeň 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabuľka 2.2

Osobné vozne

Osobný vozeň 1

Osobný vozeň 2

Osobný vozeň 3

Osobný vozeň 4

Osobný vozeň 5

Osobný vozeň 6

Osobný vozeň 7

Osobný vozeň 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4