21.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/11


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/1276

z 21. júla 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny a naďalej odsudzuje konanie a politiky, ktoré narúšajú územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Sýrsky režim poskytuje podporu, a to aj vojenskú, nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojne Ruska voči Ukrajine. Vzhľadom na vážnosť situácie sa Rada domnieva, že do zoznamu osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, by sa malo doplniť šesť osôb a jeden subjekt, ktoré sa podieľajú na nábore sýrskych žoldnierov, ktorí bojujú na Ukrajine po boku ruských jednotiek.

(4)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. júla 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).


PRÍLOHA

Do zoznamu osôb, subjektov a orgánov uvedeného v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP sa dopĺňajú tieto osoby a subjekt:

Osoby

 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Štátna príslušnosť: sýrska

Pozícia: hlavný veliteľ „Palestínskej oslobodzovacej armády“

Pohlavie: muž

Muhammad AL-SALTI je hlavným veliteľom Palestínskej oslobodzovacej armády, ktorý sa zapája do náboru Palestínčanov na boj na Ukrajine po boku Ruska. Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Pohlavie: muž

Abu Hani SHAMMOUT je bývalý sýrsky vojenský dôstojník a vodca frakcie „al-Ahdat al-Omariya“, ktorý je spolu s ruskými náborovými pracovníkmi zodpovedný za nábor sýrskych žoldnierov z Yaldy, Babily a Beita Sahema, južne od Damasku, na boj za ruské sily v Líbyi a na Ukrajine. Wagnerova skupina ho priamo poverila dohľadom nad náborom veteránov. Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله

Pozícia: veliteľ národných obranných síl v meste Suqaylabiyah

Pohlavie: muž

Nabeul AL-ABDULLAH je veliteľom národných obranných síl v meste Suqaylabiyah. Od začiatku ruskej útočnej vojny dohliada na nábor sýrskych žoldnierov, ktorí bojujú po boku Ruska na Ukrajine. Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Pozícia: veliteľ národných obranných síl v meste Maharda

Pohlavie: muž

Simon AL WAKIL je veliteľom národných obranných síl v meste Maharda (Hama). Priamo spolupracuje s velením ruských síl v Sýrii a je aktívnym sprostredkovateľom náboru žoldnierov, ktorí bojujú na Ukrajine po boku Ruska. Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Pozícia: podnikateľ, generálny riaditeľ spoločnosti Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd

Pohlavie: muž

Fawaz Mikhail Gerges je riaditeľom spoločnosti Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, sýrskej súkromnej bezpečnostnej spoločnosti založenej v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina v Sýrii a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (fosfáty, plyn a zabezpečenie ropných lokalít). Je zodpovedný za nábor žoldnierov pre ruské sily v Líbyi a na Ukrajine. Je preto zodpovedný za činnosti a politiky, ktoré narúšajú a ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Štátna príslušnosť: sýrska

Dátum narodenia: 9.4.1983

Miesto narodenia: Damask

Pohlavie: muž

Yasar Hussein Ibrahim je spoluvlastníkom spoločnosti Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, sýrskej súkromnej bezpečnostnej spoločnosti založenej v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina v Sýrii a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (fosfáty, plyn a zabezpečenie ropných lokalít). Spoločnosť pôsobí v oblasti náboru sýrskych žoldnierov do Líbye a na Ukrajinu. Yasar Hussein Ibrahim je preto zodpovedný za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022“

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Odôvodnenie

Dátum zaradenia na zoznam

„102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias „ISIS Hunters“) - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Dátum vytvorenia: 2017

Ústredie: Al Suqaylabiya (región Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd je sýrska súkromná bezpečnostná spoločnosť založená v roku 2017, na ktorú dohliada Wagnerova skupina v Sýrii a ktorá pôsobí v oblasti ochrany ruských záujmov (fosfáty, plyn a zabezpečenie ropných lokalít). Spoločnosť, ktorá vystupuje pod názvom „ISIS Hunters“, pôsobí v oblasti náboru sýrskych žoldnierov do Líbye a na Ukrajinu. Je preto zodpovedná za podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo stabilitu alebo bezpečnosť na Ukrajine.

21. 7. 2022“