20.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 164/4


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/950

z 20. júna 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 20. septembra 2016 prijala rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 (1).

(2)

Vzhľadom na pretrvávajúcu hrozbu, ktorú predstavujú ISIL (Dá’iš) a al-Káida a osoby, skupiny, podniky a subjekty, ktoré sú s nimi spojené, by sa na zoznam osôb, skupín, podnikov a subjektov uvedený v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 mali doplniť tri osoby a jedna skupina.

(3)

Rozhodnutie (SZBP) 2016/1693 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 20. júna 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1693 z 20. septembra 2016 o reštriktívnych opatreniach voči ISIL (Dá’iš) a al-Káide a voči osobám, skupinám, podnikom a subjektom, ktoré sú s nimi spojené, a o zrušení spoločnej pozície 2002/402/SZBP (Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 25).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2016/1693 sa mení takto:

1.

Pod nadpis „A. Osoby podľa článkov 2 a 3“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

„12.

Sidan Ag HITTA (alias Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); dátum narodenia: 1976; miesto narodenia: Kidal, Mali; pohlavie: muž; štátna príslušnosť: malijská.

13.

Salem ould BREIHMATT (alias OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); dátum narodenia: 1978 alebo 1984; miesto narodenia: Mauritánia; pohlavie: muž; štátna príslušnosť: mauritánska.

14.

Jafar DICKO (alias Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); dátum narodenia: 1980 (predpokladá sa); pohlavie: muž; štátna príslušnosť: Burkinabe.“

2.

Pod nadpis „B. Skupiny, podniky a subjekty podľa článku 3“ sa dopĺňa tento záznam:

„4.

Ansarul Islam (alias Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).“