3.6.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 153/128


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/884

z 3. júna 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala rozhodnutie 2014/512/SZBP (1).

(2)

Únia naďalej neochvejne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

(3)

Prezident Ruskej federácie 24. februára 2022 ohlásil vojenskú operáciu na Ukrajine a ruské ozbrojené sily začali útočiť na Ukrajinu. Uvedený útok je flagrantným porušením územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny.

(4)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. februára 2022 čo najdôraznejšie odsúdila nevyprovokovanú a neopodstatnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Rusko svojimi protiprávnymi vojenskými akciami hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty Organizácie Spojených národov a oslabuje európsku a celosvetovú bezpečnosť a stabilitu. Európska rada vyzvala na urýchlenú prípravu a prijatie ďalšieho balíka individuálnych a hospodárskych sankcií.

(5)

Európska rada vo svojich záveroch z 24. marca 2022 uviedla, že Únia je naďalej pripravená odstraňovať medzery a zabraňovať skutočnému a možnému obchádzaniu už prijatých reštriktívnych opatrení, ako aj rýchlo pristúpiť k ďalším koordinovaným masívnym sankciám proti Rusku a Bielorusku, s cieľom účinne zmariť schopnosti Ruska pokračovať v agresii.

(6)

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na útočnú vojnu Ruska voči Ukrajine je vhodné zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia.

(7)

Je potrebné zakázať dovoz, nákup alebo presun ropy a určitých ropných výrobkov z Ruska do členských štátov. Okrem toho je potrebné zakázať poistenie a zaistenie prepravy takéhoto tovaru po mori do tretích krajín. Mali by sa stanoviť primerané prechodné obdobia.

(8)

Vzhľadom na geografickú situáciu viacerých členských štátov, ktorá vytvára osobitnú závislosť od ropy dovážanej ropovodom z Ruska a v krátkodobom horizonte bez životaschopných alternatívnych dodávok, by sa zákaz dovozu ropy z Ruska dočasne nemal uplatňovať, pokiaľ Rada nerozhodne inak, na dovoz ropy ropovodom z Ruska do týchto členských štátov. Uvedené členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia na čo najskoršie získanie alternatívnych dodávok. Komisia by mala monitorovať a uľahčovať pokrok dotknutých členských štátov pri získavaní alternatívnych dodávok. Ak členský štát dosiahol dostatočný pokrok, vysoký predstaviteľ by mal s podporou Komisie navrhnúť Rade, aby túto dočasnú výnimku vo vzťahu k danému členskému štátu ukončila.

(9)

Európska rada sa na svojom zasadnutí 30. a 31. mája 2022 dohodla, že sa k otázke uvedenej dočasnej výnimky pre ropu dodávanú ropovodom čo najskôr vráti.

(10)

Je potrebné zakázať následný presun, prepravu alebo ďalší predaj ropy z Ruska dodanej do členského štátu ropovodom, do iných členských štátov alebo do tretích krajín, ako aj po prechodnom období ôsmich mesiacov zakázať následný presun, transport alebo ďalší predaj ropných výrobkov získaných z takejto ropy do iných členských štátov. Česku by sa malo vzhľadom na jeho osobitnú závislosť od takýchto ropných výrobkov poskytnúť dodatočné desaťmesačné obdobie na získanie alternatívnych dodávok.

(11)

Vzhľadom na špecifickú geografickú polohu Bulharska by sa na obmedzené obdobie mala ustanoviť osobitná výnimka zo zákazu dovozu ropy formou prepravy po mori (ďalej len „ropa prepravovaná po mori“) a ropných výrobkov. Vzhľadom na osobitnú situáciu Chorvátska spojenú s potrebou, aby si jeho rafinéria zabezpečila pravidelné dodávky vákuového plynového oleja na svoje fungovanie, by príslušný vnútroštátny orgán mal mať možnosť za určitých podmienok povoliť nákup, dovoz alebo presun ruského vákuového plynového oleja na určité obdobie.

(12)

Ak sa dodávky ropy ropovodom z Ruska do vnútrozemského členského štátu prerušia z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly tohto členského štátu, mal by sa prostredníctvom mimoriadnej dočasnej výnimky povoliť dovoz ropy prepravovanej po mori z Ruska do tohto členského štátu dovtedy, kým sa neobnoví dodávka ropovodom, alebo kým Rada nerozhodne, že vo vzťahu k tomuto členskému štátu sa má uplatňovať zákaz dovozu ropy dodávanej ropovodom.

(13)

V súlade so zásadou slobody tranzitu by zákazy nákupu, dovozu alebo presunu ropy prepravovanej po mori a určitých ropných výrobkov z Ruska nemali mať vplyv na nákup, dovoz alebo presun takéhoto tovaru, ktorý má pôvod v tretej krajine a cez Rusko sa len prepravuje. Takéto zákazy by sa predovšetkým nemali uplatňovať v situácii, keď je Rusko v colných vyhláseniach označené ako štát vývozu, ak je krajina pôvodu ropy a iných ropných výrobkov v týchto vyhláseniach označená ako tretí štát.

(14)

Je potrebné zakázať poskytovať Rusku služby v oblasti účtovníctva, auditu vrátane štatutárneho auditu, vedenia účtovných kníh a daňového poradenstva, poradenských služieb v oblasti podnikania a manažmentu alebo služieb v oblasti styku s verejnosťou. Je tiež potrebné zmeniť zákazy týkajúce sa vkladov, podnikov cestnej dopravy usadených v Rusku a dôveryhodných služieb. Napokon je potrebné doplniť niekoľko zápisov do zoznamov právnických osôb, subjektov a orgánov uvedených v prílohách k rozhodnutiu 2014/512/SZBP.

(15)

S cieľom zabezpečiť bezproblémové vykonávanie článku 1j rozhodnutia 2014/512/SZBP je vhodné predĺžiť lehotu na ukončenie činností stanovenú v odsekoch 2 a 3 uvedeného článku z 10. mája 2022 do 5. júla 2022.

(16)

Je vhodné objasniť, že toto rozhodnutie nebráni tomu, aby právnická osoba, subjekt alebo orgán založený alebo zriadený podľa práva členského štátu prijímal platby od svojho ruského partnera na základe zmlúv týkajúcich sa tovaru a technológií uvedených v článku 4c rozhodnutia 2014/512/SZBP, ktoré boli uzavreté pred 26. februárom 2022 a ktorých plnenie nastalo pred 27. májom 2022.

(17)

Ruská federácia vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu médií a skresľovanie faktov s cieľom posilniť svoju stratégiu destabilizácie svojich susedných krajín a Únie a jej členských štátov. Propaganda sa opakovane a dôsledne zameriava najmä na európske politické strany, predovšetkým počas období volieb, ako aj na občiansku spoločnosť, žiadateľov o azyl, ruské etnické menšiny, rodové menšiny a fungovanie demokratických inštitúcií v Únii a jej členských štátoch.

(18)

Ruská federácia s cieľom odôvodniť a podporiť svoju agresiu voči Ukrajine uskutočňuje nepretržité a koordinované propagandistické akcie zamerané na občiansku spoločnosť v Únii a susedných krajinách, pričom vážne skresľuje fakty a manipuluje s nimi.

(19)

Uvedené propagandistické činnosti sa uskutočňujú prostredníctvom viacerých médií pod neustálou priamou alebo nepriamou kontrolou vedenia Ruskej federácie. Takéto akcie predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť Únie. Uvedené médiá majú zásadný význam pri presadzovaní a podpore agresie voči Ukrajine a pri destabilizácii susedných krajín.

(20)

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska, ktorým sa destabilizuje situácia na Ukrajine, je vhodné konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie uznaným v jej článku 11, zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom pozastaviť vysielaciu činnosť takýchto médií v Únii alebo smerovanú na Úniu. Opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom.

(21)

Konzistentne so základnými právami a slobodami uznanými v Charte základných práv, najmä s právom na slobodu prejavu a informácie, na slobodu podnikania a vlastníckym právom uznanými v jej článkoch 11, 16 a 17, tieto opatrenia nebránia uvedeným médiám a ich personálu, aby vykonávali v Únii iné činnosti okrem vysielania, ako napríklad výskum a rozhovory. Uvedené opatrenia predovšetkým nemenia povinnosť rešpektovať práva, slobody a zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a tiež v Charte základných práv a v ústavách členských štátov v rámci ich príslušných oblastí uplatňovania.

(22)

Na vykonanie určitých opatrení sú potrebné ďalšie kroky Únie.

(23)

Rozhodnutie 2014/512/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2014/512/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 1aa sa mení takto:

a)

dopĺňa sa tento odsek:

„2a.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na prijímanie platieb splatných právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi uvedenými v danom odseku na základe zmlúv plnených pred 15. májom 2022.“;

b)

v odseku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

transakcie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na priamy alebo nepriamy nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy z Ruska alebo cez Rusko do Únie, krajiny, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, Švajčiarska alebo na západný Balkán, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p;“;

c)

v odseku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d)

transakcie vykonané do 5. septembra 2022 vrátane predaja, ktoré sú nevyhnutne potrebné na likvidáciu spoločného podniku alebo podobného právneho dojednania uzavretého pred 16. marcom 2022, ktoré zahŕňa právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v odseku 1;

e)

transakcie súvisiace s poskytovaním elektronických komunikačných služieb, služieb dátových centier a poskytovaním služieb a zariadení potrebných na ich prevádzku, údržbu, bezpečnosť vrátane poskytovania firewall ochrany a služieb telefonických kontaktných centier právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedenému v prílohe X.“

2.

V článku 1b sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že prijatie takéhoto vkladu alebo poskytovanie peňaženky, účtu alebo držiteľskej správy je:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v odseku 1 a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené; alebo

e)

potrebné na oficiálne účely diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa písmen a), b), c) alebo e) tohto odseku do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.“

3.

V článku 1d sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na štátnych príslušníkov členského štátu, krajiny, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo Švajčiarska, ani na fyzické osoby, ktoré majú povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt v členskom štáte, krajine, ktorá je členom Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo vo Švajčiarsku.“

4.

Článok 1e sa nahrádza takto:

„Článok 1e

1.   Zakazuje sa poskytovať právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe VIII alebo akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Rusku, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe VIII, špecializované služby zasielania finančných správ, ktoré sa používajú na výmenu finančných údajov.

2.   Zákaz stanovený v odseku 1 sa na každú právnickú osobu, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe VIII uplatňuje od dátumu, ktorý je pre ne uvedený v uvedenej prílohe. Zákaz sa od toho istého dátumu uplatňuje aj na všetky právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe VIII.“

5.

V článku 1h ods. 2 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy z Ruska alebo cez Rusko do Únie, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p, alebo“

6.

Článok 1j sa nahrádza takto:

„Článok 1j

1.   Zakazuje sa zaregistrovať trust alebo akúkoľvek inú podobnú právnu štruktúru, poskytnúť im sídlo, obchodnú alebo administratívnu adresu, ako aj správcovské služby, ak ich zriaďovateľom alebo beneficientom sú:

a)

ruskí štátni príslušníci alebo fyzické osoby s pobytom v Rusku;

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku;

c)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v písmenách a) alebo b);

d)

právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré sú pod kontrolou fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmenách a), b) alebo c);

e)

fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v písmenách a), b), c) alebo d).

2.   Od 5. júla 2022 sa zakazuje konať ako správca, poverený akcionár, riaditeľ, tajomník alebo vykonávať podobnú funkciu pre trust alebo podobnú právnu štruktúru, ako sú uvedené v odseku 1, alebo zabezpečiť, aby tieto funkcie vykonávala iná osoba.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv do 5. júla 2022, ktoré nie sú v súlade s týmto článkom a ktoré boli uzavreté pred 9. aprílom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

4.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, ak zriaďovateľom alebo beneficientom je štátny príslušník členského štátu alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt v niektorom členskom štáte.

5.   Odchylne od odseku 2 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré považujú za vhodné, povoliť pokračovanie služieb uvedených v odseku 2 aj po 5. júli 2022, aby sa:

a)

dokončili do 5. septembra 2022 úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv uvedených v odseku 3, ak sa takéto úkony začali pred 11. májom 2022; alebo

b)

zohľadnili iné dôvody po podmienkou, že poskytovatelia služieb priamo ani nepriamo neprijímajú od osôb uvedených v odseku 1 žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, že takýmto osobám žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje priamo ani nepriamo neposkytujú, alebo že im neposkytujú žiaden prospech z aktív vložených do trustu.

6.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť služby uvedené v daných odsekoch za podmienok, ktoré považujú za vhodné, po tom, ako určia, že je to potrebné na:

a)

humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie;

b)

činnosti občianskej spoločnosti, ktoré priamo podporujú demokraciu, ľudské práva alebo právny štát v Rusku; alebo

c)

prevádzkovanie trustov, ktorých účelom je správa zamestnaneckých dôchodkových systémov, poistných zmlúv alebo systému zamestnaneckých akcií, charitatívnych organizácií, amatérskych športových klubov a fondov pre maloleté osoby alebo zraniteľné dospelé osoby.

7.   Dotknutý členský štát informuje Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 5 alebo 6 do dvoch týždňov od vydania daného povolenia.“

7.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 1k

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať služby v oblasti účtovníctva, auditu vrátane štatutárneho auditu, vedenia účtovných kníh alebo daňového poradenstva alebo poradenské služby v oblasti podnikania a manažmentu alebo služby v oblasti styku s verejnosťou pre:

a)

ruskú vládu; alebo

b)

právnické osoby, subjekty alebo orgány usadené v Rusku.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na ukončenie zmlúv, ktoré sú v rozpore s týmto článkom a boli uzavreté pred 5. júlom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, a to do 4. júna 2022.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výkon práva na obhajobu v súdnom konaní a práva na účinný právny prostriedok nápravy.

4.   Odsek 1 sa nevzťahuje na poskytovanie služieb určených na výlučné použitie právnickými osobami, subjektmi alebo orgánmi usadenými v Rusku, ktoré vlastní alebo výlučne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založený alebo zriadený podľa práva niektorého členského štátu.

5.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány povoliť služby uvedené v danom odseku za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že je to potrebné na:

a)

humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie; alebo

b)

činnosti občianskej spoločnosti, ktoré priamo podporujú demokraciu, ľudské práva alebo právny štát v Rusku.“

8.

V článku 4 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov z Ruska alebo cez Rusko do Únie, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p, alebo“

9.

V článku 4a ods. 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

je to potrebné na zabezpečenie kritických dodávok energie v rámci Únie, ako aj prepravy zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov z Ruska alebo cez Rusko do Únie, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p, alebo“

10.

V článku 4g sa dopĺňa tento odsek:

„3.   V akomkoľvek obsahu, ktorý vytvárajú alebo vysielajú právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IX, a to aj prostredníctvom prenosu alebo distribúcie akýmikoľvek prostriedkami uvedenými v odseku 1, sa zakazuje reklama výrobkov alebo služieb.“

11.

V článku 4ha ods. 5 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy, ako aj určitých chemických výrobkov a výrobkov zo železa do Únie, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p;“

12.

Článok 4n ods. 4 sa mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

nákup, dovoz alebo prepravu zemného plynu a ropy vrátane rafinovaných ropných výrobkov, ako aj titánu, hliníka, medi, niklu, paládia a železnej rudy do Únie, pokiaľ sa to nezakazuje podľa článku 4o alebo 4p;“;

b)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

fungovanie diplomatických a konzulárnych zastúpení v Rusku vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií alebo medzinárodných organizácií v Rusku, ktoré požívajú výsady v súlade s medzinárodným právom, alebo“

13.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4o

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať, dovážať alebo presúvať ropu alebo ropné výrobky, ak má tento tovar pôvod v Rusku alebo sa vyváža z Ruska.

2.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, finančné prostriedky alebo finančnú pomoc alebo akékoľvek iné služby súvisiace so zákazom uvedeným v odseku 1.

3.   Zákazy stanovené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú:

a)

do 5. decembra 2022 na jednorazové transakcie týkajúce sa dodania v blízkej dobe, ktoré boli uzavreté a splnené pred týmto dátumom, a na plnenie zmlúv o nákupe, dovoze alebo presune ropy, ktoré boli uzavreté pred 4. júnom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, ak príslušné členské štáty oznámia Komisii uvedené zmluvy do 24. júna 2022 a ak príslušné členské štáty oznámia Komisii jednorazové transakcie týkajúce sa dodania v blízkej dobe do 10 dní od ich dokončenia;

b)

do 5. februára 2023 na jednorazové transakcie týkajúce sa dodania v blízkej dobe, ktoré boli uzavreté a splnené pred týmto dátumom, a na plnenie zmlúv o nákupe, dovoze alebo presune ropných výrobkov, ktoré boli uzavreté pred 4. júnom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, ak príslušné členské štáty oznámia Komisii uvedené zmluvy do 24. júna 2022 a ak príslušné členské štáty oznámia Komisii jednorazové transakcie týkajúce sa dodania v blízkej dobe do 10 dní od ich dokončenia;

c)

na nákup, dovoz alebo presun ropy prepravovanej po mori a ropných výrobkov, ak má tento tovar pôvod v tretej krajine, pričom v Rusku sa len nakladá, odchádza z neho alebo cezeň prechádza, a to za predpokladu, že tento tovar má neruský pôvod aj vlastníka;

d)

na ropu, ktorá sa dodáva ropovodom z Ruska do členských štátov, a to dovtedy, kým Rada jednomyseľne na návrh vysokého predstaviteľa s podporou Komisie nerozhodne, že sa uplatňujú zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2.

4.   Ak sa dodávky ropy ropovodom z Ruska do vnútrozemského členského štátu prerušia z dôvodov mimo kontroly tohto členského štátu, môže sa do tohto členského štátu doviezť ropa prepravovaná po mori z Ruska, a to na základe mimoriadnej dočasnej výnimky z odsekov 1 a 2, až kým sa vo vzťahu k tomuto členskému štátu neobnoví dodávka alebo kým sa vo vzťahu k tomuto členskému štátu nezačne uplatňovať rozhodnutie Rady uvedené v odseku 3 písm. d), podľa toho, čo nastane skôr.

5.   Od 5. decembra 2022 a odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány Bulharska povoliť plnenie zmlúv do 31. decembra 2024, ktoré boli uzavreté pred 4. júnom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv o nákupe, dovoze alebo presune ropy prepravovanej po mori a ropných výrobkov s pôvodom v Rusku alebo vyvážaných z Ruska.

6.   Od 5. februára 2023 a odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány Chorvátska povoliť do 31. decembra 2023 nákup, dovoz alebo presun vákuového plynového oleja s pôvodom v Rusku alebo vyvážaného z Ruska pod podmienkou, že sú splnené tieto podmienky:

a)

nie sú k dispozícii žiadne alternatívne dodávky vákuového plynového oleja a

b)

Chorvátsko oznámilo Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by sa malo udeliť osobitné povolenie, a Komisia v tejto lehote nevzniesla žiadne námietky.

7.   Tovar dovezený na základe výnimky, ktorú udelil príslušný orgán podľa odseku 5 alebo 6, sa nesmie predávať kupujúcim nachádzajúcim sa v inom členskom štáte alebo v tretej krajine.

8.   Zakazuje sa presun alebo preprava ropy dodávanej ropovodom do členských štátov, ako je uvedené v odseku 3 písm. d), do iných členských štátov alebo do tretích krajín, alebo jej predaj nákupcom v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách.

Všetky zásielky a kontajnery takejto ropy sa jasne označia ako „REBCO: export prohibited“.

Od 5. februára 2023, ak bola ropa dodaná ropovodom do členského štátu, ako sa uvádza v odseku 3 písm. d), zakazuje sa presun alebo preprava ropných výrobkov, ktoré sa získavajú z takejto ropy, do iných členských štátov alebo do tretích krajín, alebo predaj takýchto ropných výrobkov nákupcom v iných členských štátoch alebo tretích krajinách.

Ako dočasná výnimka sa zákazy uvedené v treťom pododseku uplatňujú od 5. decembra 2023 na dovoz a presun ropných výrobkov získaných z ropy, ktorá bola dodaná ropovodom do iného členského štátu, ako sa uvádza v odseku 3 písm. d), do Česka a na predaj nákupcom v Česku. Ak Česko získa prístup k alternatívnym dodávkam takýchto ropných výrobkov pred uvedeným dátumom, Rada jednomyseľne prijme rozhodnutie o ukončení platnosti uvedenej dočasnej výnimky. Počas obdobia do 5. decembra 2023 objem takýchto ropných výrobkov dovezených do Česka z iných členských štátov nesmie prekročiť priemerné objemy dovezené do Česka z týchto iných členských štátov za rovnaké obdobie počas predchádzajúcich piatich rokov.

9.   Zákazy stanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na nákupy ropy alebo ropných výrobkov, ktoré sú potrebné na uspokojenie základných potrieb kupujúceho v Rusku alebo humanitárnych projektov v Rusku.

10.   Únia prijme potrebné opatrenia na určenie príslušných položiek, na ktoré sa tento článok vzťahuje.

Článok 4p

1.   Zakazuje sa poskytovať priamo alebo nepriamo technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo finančné prostriedky alebo finančnú pomoc súvisiace s prepravou – vrátane presunov z lode na loď – ropy alebo ropných výrobkov do tretích krajín, ak tento tovar má pôvod v Rusku alebo sa vyváža z Ruska.

2.   Zákaz stanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na:

a)

plnenie zmlúv do 5. decembra 2022, ktoré boli uzavreté pred 4. júnom 2022, ani na doplnkové zmluvy potrebné na plnenie takýchto zmlúv; alebo

b)

na prepravu ropy alebo ropných výrobkov, ak má tento tovar pôvod v tretej krajine, pričom v Rusku sa len nakladá, odchádza z neho alebo cezeň prechádza, a to za predpokladu, že tento tovar má neruský pôvod aj vlastníka.“

14.

Prílohy sa menia tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Tento bod sa uplatňuje vo vzťahu k jednému alebo viacerým subjektom uvedeným v bode 4 prílohy k tomuto rozhodnutiu od 25. júna 2022, a to pod podmienkou, že o tom po preskúmaní príslušných prípadov rozhodne jednohlasne Rada.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. júna 2022

Za Radu

predsedníčka

C. COLONNA


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA

1.

Do prílohy IV k rozhodnutiu 2014/512/SZBP sa dopĺňajú tieto zápisy:

„46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise „Radiosviaz“

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise „Kant“

Scientific-Production Enterprise „Svyaz“

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute „Argon“

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Salute“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „State Machine Building Design Bureau ‚Vympel‘ By Name I.I.Toropov“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „URALELEMENT“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Plant Dagdiesel“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company „Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering“

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company „Research Center for Automated Design“

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant „Molot“

Tactical Missile Company, PJSC „MBDB ‚ISKRA‘“

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, „Central Design Bureau of Automation“

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP „Region“

Tactical Missile Corporation, AO TMKB „Soyuz“

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern „MPO – Gidropribor“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company „KRASNY GIDROPRESS“

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau „Detal“

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) „October“

United Shipbuilding Corporation „Production Association Northern Machine Building Enterprise“

United Shipbuilding Corporation ‚5th Shipyard‘“

2.

Do prílohy VII k rozhodnutiu 2014/512/SZBP sa dopĺňajú tieto zápisy:

„Spojené kráľovstvo

Južná Kórea“

3.

Príloha VIII k rozhodnutiu 2014/512/SZBP sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VIII

ZOZNAM PRÁVNICKÝCH OSÔB, SUBJEKTOV ALEBO ORGÁNOV PODĽA ČLÁNKU 1e

Názov právnickej osoby, subjektu alebo orgánu

Dátum uplatňovania

Bank Otkritie

12. marca 2022

Novikombank

12. marca 2022

Promsvyazbank

12. marca 2022

Bank Rossiya

12. marca 2022

Sovcombank

12. marca 2022

VNESHECONOMBANK (VNEŠEKONOMBANK) (VEB)

12. marca 2022

VTB BANK

12. marca 2022

Sberbank

14. júna 2022

Credit Bank of Moscow

14. júna 2022

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

14. júna 2022

4.

Do prílohy IX k rozhodnutiu 2014/512/SZBP sa dopĺňajú tieto zápisy:

„Rossiya RTR/RTR Planeta

Rossiya 24/Russia 24

TV Centre International“