11.5.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/28


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/724

z 10. mája 2022,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných Seychelskou republikou s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Seychelská republika vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Seychelská republika vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Seychelská republika 8. februára 2022 poskytla Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia v súlade so systémom s názvom „Travizory Health Credential“. Seychelská republika informovala Komisiu, že sa domnieva, že jej potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Seychelská republika informovala Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou v súlade so systémom „Travizory Health Credential“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Seychelská republika zároveň Komisiu informovala, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydávané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Seychelskej republiky vykonala Komisia 5. apríla 2022 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou sú v súlade so systémom „Travizory Health Credential“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia takisto potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou v súlade so systémom „Travizory Health Credential“ obsahujú potrebné údaje.

(6)

Seychelská republika okrem toho Komisiu informovala, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, Spikevax, Covishield, vakcína proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Janssen, Sputnik V a BBIBP-CorV.

(7)

Seychelská republika tiež Komisiu informovala o tom, že vydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu pre testy založené na amplifikácii nukleových kyselín a pre rýchle antigénové testy, ktoré sú uvedené v spoločnom a aktualizovanom zozname rýchlych antigénových testov na ochorenie COVID-19, ktorý schválil Výbor pre zdravotnú bezpečnosť zriadený článkom 17 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (3) na základe odporúčania Rady z 21. januára 2021 (4).

(8)

Seychelská republika ďalej Komisiu informovala, že vydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Uvedené potvrdenia sú platné najviac 180 dní od dátumu prvého pozitívneho výsledku testu.

(9)

Seychelská republika okrem toho informovala Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi na Seychelách sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou v súlade so systémom „Travizory Health Credential“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou v súlade so systémom „Travizory Health Credential“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Seychelská republika mala pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie uplatňovania tohto rozhodnutia alebo na jeho zrušenie, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Seychelskej republiky k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Seychelskou republikou v súlade so systémom „Travizory Health Credential“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydávanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Seychelská republika sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. mája 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Odporúčanie Rady z 21. januára 2021 k spoločnému rámcu používania a validácie rýchlych antigénových testov a vzájomného uznávania výsledkov testov na COVID-19 v EÚ (Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2021, s. 1).