24.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 43/68


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/288

z 22. februára 2022,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/570, pokiaľ ide o kapacity núdzového ubytovania rescEU a zmenu požiadaviek na kvalitu kapacít tímov urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3

[oznámené pod číslom C(2022) 963]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 1 písm. g),

keďže:

(1)

V rozhodnutí č. 1313/2013/EÚ sa stanovuje právny rámec pre rescEU. RescEU je rezerva kapacít na úrovni Únie, ktorej cieľom je poskytnúť pomoc v mimoriadnych situáciách, v ktorých celkové existujúce kapacity na vnútroštátnej úrovni a kapacity poskytnuté členskými štátmi do európskeho zoskupenia v oblasti civilnej ochrany nie sú schopné zabezpečiť účinnú reakciu na prírodné katastrofy a katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou.

(2)

Kapacity rescEU sa majú v súlade s článkom 12 ods. 2 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ vymedziť pri zohľadnení identifikovaných a nových rizík, celkových kapacít a nedostatkov na úrovni Únie. Sú štyri oblasti, na ktoré by sa mal rescEU osobitne zamerať: letecké hasenie lesných požiarov, chemické, biologické, rádiologické a jadrové (ďalej len „CBRN“) udalosti, rýchla zdravotná pomoc, ako aj doprava a logistika.

(3)

Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2019/570 (2) sa stanovuje počiatočné zloženie rescEU vzhľadom na kapacity a požiadavky na kvalitu. Rezerva rescEU v súčasnosti pozostáva z kapacít na letecké hasenie lesných požiarov, kapacít leteckej zdravotníckej evakuácie, kapacít tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti, kapacít vytvárania zdravotníckych zásob alebo zásob osobných ochranných prostriedkov (ďalej ako „kapacity vytvárania zdravotníckych zásob“), alebo oboch, kapacít na CBRN dekontamináciu a kapacít vytvárania zásob v CBRN oblasti.

(4)

Z analýzy identifikovaných a vznikajúcich rizík, ako aj kapacít a nedostatkov na úrovni Únie vyplýva potreba kapacít dočasného núdzového ubytovania.

(5)

Potreba riešiť kvalitatívne a kvantitatívne nedostatky v kapacitách núdzového ubytovania bola zistená počas ostatných rokov v rámci rôznych operácií mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (ďalej len „mechanizmus Únie“) a zohľadnila sa v „Hodnotiacej štúdii týkajúcej sa definícií, nedostatkov a nákladov na kapacity v oblasti reakcie v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany“ (Evaluation Study of Definitions, Gaps and Cost of Response Capacities for the Union Civil Protection Mechanism(3) z roku 2019. Okrem toho operačné skúsenosti zo zemetrasení, ktoré zasiahli Chorvátsko v marci 2020 a decembri 2020, potvrdili nedostatok kapacít núdzového ubytovania, a to napriek operáciám rýchlej reakcie v rámci mechanizmu Únie, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko členských štátov.

(6)

Hlavným účelom kapacity rescEU v oblasti dočasného núdzového ubytovania, ak by bola nasadená počas operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, je poskytnúť postihnutému obyvateľstvu dočasné núdzové ubytovanie, a to zahŕňa priestor na bývanie, hygienu, základnú zdravotnícku službu a miesto pre sociálne kontakty.

(7)

Kapacita dočasného núdzového ubytovania v rámci rescEU by mala pozostávať z fyzickej rezervy vysokokvalitných prostriedkov na rýchlu reakciu alebo z virtuálnej rezervy prispôsobiteľných prostriedkov, ktoré by sa mohli nasadiť v nasledujúcej fáze, ak je to potrebné na operácie reakcie v rámci mechanizmu Únie, alebo z oboch.

(8)

Podľa článku 12 ods. 4 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ sa požiadavky na kvalitu kapacít v oblasti reakcie, ktoré sú súčasťou rescEU, vymedzia po porade s členskými štátmi. Minimálne normy pre kapacity dočasného núdzového ubytovania by mali vychádzať z noriem týkajúcich sa núdzového ubytovania podľa kapitoly „Prístrešie a usídlenie“ (Shelter and Settlement(4) príručky organizácie Sphere.

(9)

S cieľom reagovať na riziká s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom v súlade s kategóriami uvedenými v článku 3d vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/570 a po porade s členskými štátmi by sa mali zriadiť kapacity dočasného núdzového ubytovania.

(10)

S cieľom poskytnúť finančnú pomoc Únie na rozvoj takýchto kapacít dočasného núdzového ubytovania v súlade s článkom 21 ods. 3 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ by sa oprávnené náklady mali stanoviť s prihliadnutím na kategórie stanovené v prílohe IA k uvedenému rozhodnutiu.

(11)

Globálna iniciatíva tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nedávno zrevidovala normy (5) pre kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3 (nemocničná starostlivosť pre nasmerovaných pacientov). Požiadavky na kvalitu tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3 v rámci rescEU by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(12)

Úvahy o ponaučeniach získaných počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ďalej poukázali na potrebu dodatočnej flexibility a modularity kapacít tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti rescEU. Súčasťou rescEU by preto mali byť aj kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 2 (nemocničná urgentná chirurgická starostlivosť) doplnené špecializovanými službami starostlivosti v súlade s normami globálnej iniciatívy WHO pre tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti.

(13)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/570 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 33 ods. 1 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/570 sa mení takto:

1.

Článok 1a sa mení takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   tím urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3 (nemocničná starostlivosť pre nasmerovaných pacientov) je nasaditeľný pohotovostný tím zdravotníckeho a iného kľúčového personálu, ktorý je vyškolený a vybavený na ošetrenie pacientov postihnutých katastrofou a ktorý poskytuje komplexnú nemocničnú chirurgickú starostlivosť pre nasmerovaných pacientov vrátane kapacity intenzívnej starostlivosti;“.

b)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   virtuálna rezerva núdzového ubytovania je jedna alebo viacero dohôd s vybranými dodávateľmi, ktoré sa majú aktivovať na vyžiadanie s cieľom dodať určité množstvá konkrétnych prostriedkov vo vopred stanovenom časovom rámci.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa mení takto:

i)

piata zarážka sa nahrádza takto:

„–

kapacity v oblasti chemických, biologických, rádiologických a jadrových udalostí,“.

ii)

Dopĺňa sa šiesta zarážka takto:

„–

kapacity núdzového ubytovania.“

b)

Odsek 2 sa mení takto:

i)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 2 (nemocničná urgentná chirurgická starostlivosť) alebo kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3 (nemocničná starostlivosť pre nasmerovaných pacientov), alebo oboje;“

ii)

písmeno h) sa nahrádza takto:

„h)

kapacity na vytváranie zásob v chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej (CBRN) oblasti;“

iii)

dopĺňa sa toto písmeno i):

„i)

kapacity dočasného núdzového ubytovania.“

3.

Článok 3a sa nahrádza takto:

„Článok 3a

Oprávnené náklady na kapacity rescEU v oblasti leteckej zdravotníckej evakuácie, kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 2 a typu 3, kapacity vytvárania zdravotníckych zásob, kapacity na CBRN dekontamináciu, kapacity na vytváranie zásob v CBRN oblasti a kapacity dočasného núdzového ubytovania

Pri výpočte celkových oprávnených nákladov na kapacity rescEU sa zohľadňujú všetky kategórie nákladov uvedené v prílohe IA k rozhodnutiu č. 1313/2013/EÚ.“

4.

V článku 3e sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Kapacity rescEU uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) až i) sa vytvoria s cieľom riadiť riziká s nízkou pravdepodobnosťou a závažným vplyvom.

4.   Ak sú kapacity rescEU uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) až i) nasadené v rámci mechanizmu Únie, finančná pomoc Únie pokryje 100 % prevádzkových nákladov podľa článku 23 ods. 4b rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ.“

5.

Príloha sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. februára 2022

Za Komisiu

Janez LENARČIČ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 924.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/570 z 8. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ, pokiaľ ide o kapacity rescEU, a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/762/EÚ (Ú. v. EÚ L 99, 10.4.2019, s. 41).

(3)  https://ec.europa.eu/echo/system/files/2020-01/capacities_study_final_report_public.pdf.

(4)  Pozri príručku organizácie Sphere: Humanitárna charta a minimálne normy v oblasti humanitárnej reakcie (Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response), štvrté vydanie, Ženeva, Švajčiarsko, 2018.

(5)  Pozri Klasifikáciu a minimálne normy pre tímy urgentnej zdravotnej starostlivosti (Classification and minimum standards for emergency medical teams), Svetová zdravotnícka organizácia, 2021.


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2019/570 sa mení takto:

1.

Oddiel 5 sa nahrádza takto:

„5.

Kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 2 (nemocničná urgentná chirurgická starostlivosť) alebo kapacity tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti typu 3 (nemocničná starostlivosť pre nasmerovaných pacientov), alebo oboje

Úlohy

poskytovanie starostlivosti typu 2 (nemocničná urgentná chirurgická starostlivosť) alebo typu 3 (nemocničná starostlivosť pre nasmerovaných pacientov), alebo oboch, ako ich opisuje WHO v rámci svojej globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti

poskytovanie špecializovanej starostlivosti alebo podporných funkcií, v prípade potreby aj prostredníctvom špecializovaných tímov starostlivosti, ako ich opisuje WHO v rámci svojej globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti

Kapacity

schopnosť zabezpečiť minimálne ošetrenie v súlade s normami WHO, ak sú stanovené v rámci globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti

denné a nočné služby (neustála prevádzka 24/7, ak to bude potrebné)

Hlavné zložky

v súlade s normami WHO, ak sú stanovené v rámci globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti

Sebestačnosť

tím by mal zabezpečiť sebestačnosť počas celého obdobia nasadenia v súlade s normami WHO stanovenými v rámci globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti. Uplatňuje sa článok 12 vykonávacieho rozhodnutia 2014/762/EÚ.

Nasadenie

schopnosť odcestovať najneskôr do 48 až 72 hodín od prijatia ponuky a schopnosť začať fungovať na mieste v súlade s normami WHO stanovenými v rámci globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti

schopnosť fungovať v súlade s normami WHO stanovenými v rámci globálnej iniciatívy tímu urgentnej zdravotnej starostlivosti“

2.

Dopĺňa sa tento oddiel 9:

„9.

Kapacity dočasného núdzového ubytovania

Úlohy

poskytnúť dočasné núdzové ubytovanie postihnutému obyvateľstvu vrátane priestoru na bývanie, hygienu, základnú zdravotnícku službu a miesta pre sociálne kontakty

v prípade potreby zabezpečiť personál na manipuláciu, mobilizáciu, zhromažďovanie, zriadenie a údržbu jednotiek dočasného núdzového ubytovania. V prípade odovzdania zaškoliť príslušných pracovníkov (miestnych a/alebo medzinárodných) pred stiahnutím sa z kapacity núdzového ubytovania.

Kapacity

kapacita núdzového ubytovania (1) zložená z prostriedkov schopných poskytnúť núdzové ubytovanie – pri súčasnom nasadení – minimálne 5 000 osobám.

kapacita má pozostávať z fyzickej rezervy alebo virtuálnej rezervy núdzového ubytovania alebo jednotiek núdzového ubytovania, alebo z oboch

Hlavné zložky

jednotky núdzového ubytovania s vykurovaním (v zimných podmienkach), vhodnými systémami vetrania (v letných podmienkach) a so základným materiálom, ako sú lôžka so spacím vakom a/alebo s prikrývkami

hygienické zariadenia

ošetrovňa pre základnú zdravotnícku službu

viacúčelové zariadenia na prípravu a konzumáciu jedla, distribúciu pitnej vody, sociálne kontakty

generátory na výrobu elektrickej energie a osvetľovacie zariadenia

balíček základných hygienických potrieb

vhodné skladovacie zariadenia v Únii (2), logistika a primeraný systém sledovania zásob

primerané opatrenia na zabezpečenie primeranej prepravy a dodávky jednotiek

primerane vyškolený personál a prostriedky na manipuláciu, mobilizáciu, zhromažďovanie, zriadenie a údržbu fyzických prostriedkov v postihnutej oblasti

Sebestačnosť

kapacita má zabezpečiť sebestačnosť počas prvých 96 hodín nasadenia

uplatňuje sa článok 12 vykonávacieho rozhodnutia 2014/762/EÚ

Nasadenie

schopnosť expedície fyzických prostriedkov najneskôr do 24 hodín od prijatia ponuky

trvanie misie a prípadne začiatok procesu odovzdania sa vymedzia v dohode s postihnutou krajinou


(1)  Kapacita núdzového ubytovania musí spĺňať minimálne normy na núdzové ubytovanie uvedené v kapitole „Prístrešie a usídlenie“ (Shelter and Settlement) príručky organizácie Sphere („Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response“). Je potrebné zohľadniť potreby zraniteľných osôb.

(2)  Na účely logistiky skladovacích zariadení sa pod pojmom „v Únii“ rozumejú územia členských štátov a štátov, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany.“