19.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 27/16


ROZHODNUTIE RADY

z 20. decembra 2021,

ktorým sa vymenúva náhradník predsedu odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

(2022/C 27/06)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach Spoločenstva k odrodám rastlín (1), a najmä na jeho článok 47 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutím zo 16. júna 2016 (2) Rada predĺžila funkčné obdobie pani Sari Kaariny HAUKKAOVEJ ako náhradníčky predsedu odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“).

(2)

Predĺžené funkčné obdobie pani Sari Kaariny HAUKKAOVEJ sa skončilo 14. októbra 2021.

(3)

Komisia 13. októbra 2021 po tom, ako získala stanovisko od správnej rady úradu, navrhla Rade zoznam kandidátov na náhradníkov predsedu odvolacieho výboru úradu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Pán Marcus NAVIN-JONES sa týmto vymenúva za náhradníka predsedu odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „úrad“) na obdobie piatich rokov.

2.   Funkčné obdobie pána Marcusa NAVINA-JONESA začína plynúť odo dňa, keď sa ujme svojej funkcie. Uvedený dátum sa dohodne medzi predsedom a správnou radou úradu.

Článok 2

Predseda správnej rady úradu sa poveruje prijatím všetkých opatrení potrebných na vykonanie článku 1.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 20. decembra 2021

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. ES L 227, 1.9.1994, s.1.

(2)  Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2016, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie náhradníčky predsedu odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín (Ú. v. EÚ C 223, 21.6.2016, s. 5).