27.1.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 18/11


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/106

z 21. januára 2022,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2022) 444]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 259 ods. 1 písm. c),

keďže:

(1)

Vysokopatogénna aviárna influenza je infekčná vírusová choroba vtákov, ktorá môže mať závažný dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktorá spôsobuje narušenie obchodu v rámci Únie a vývozu do tretích krajín. Vírusmi vysokopatogénnej aviárnej influenzy sa môžu nakaziť sťahovavé vtáky, ktoré potom môžu tieto vírusy prenášať na veľké vzdialenosti pri svojej jesennej a jarnej migrácii. Výskyt vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade voľne žijúcich vtákov preto predstavuje nepretržité ohrozenie v podobe priameho a nepriameho zavlečenia týchto vírusov do chovov, kde sa drží hydina či vtáky chované v zajatí. V prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov, kde sa drží hydina či vtáky chované v zajatí.

(2)

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa stanovuje nový legislatívny rámec pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Vysokopatogénna aviárna influenza patrí do vymedzenia choroby uvedenej na zozname v uvedenom nariadení a vzťahujú sa na ňu pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sú v ňom stanovené. Pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu vrátane opatrení na kontrolu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je nariadenie (EÚ) 2016/429 okrem toho doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (2).

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 (3) bolo prijaté v rámci nariadenia (EÚ) 2016/429 a stanovujú sa v ňom opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(4)

Konkrétnejšie sa vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/641 stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré členské štáty zriadili z dôvodu výskytu ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, majú zahŕňať aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2022/53 (4) v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny alebo vtákov chovaných v zajatí v Belgicku, Bulharsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Írsku, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ ide o Severné Írsko, čo bolo potrebné zohľadniť v uvedenej prílohe.

(6)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2022/53 Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko a Portugalsko oznámili Komisii výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v zariadeniach, kde sa držala hydina alebo vtáky chované v zajatí a ktoré sa nachádzajú v oblastiach uvedených v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu alebo mimo nich.

(7)

Chorvátsko takisto oznámilo Komisii jeden výskyt ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v zariadení, kde sa držala hydina alebo vtáky chované v zajatí, a to v Osijecko-baranjskej župe tohto členského štátu.

(8)

Španielsko takisto oznámilo Komisii ohnisko vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v zariadení, kde sa držala hydina alebo vtáky chované v zajatí, a to v regióne Kastília-León.

(9)

Okrem toho sa ohnisko potvrdené v Belgicku nachádza v tesnej blízkosti hranice s Holandskom. Príslušné orgány týchto dvoch členských štátov preto náležite spolupracovali v súvislosti so zriadením potrebných ochranných pásiem a pásiem dohľadu v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, keďže tieto ochranné pásma a pásma dohľadu zasahujú na územie Holandska.

(10)

Okrem toho sa jedno ohnisko potvrdené v Nemecku nachádza v tesnej blízkosti hranice s Poľskom a príslušné orgány týchto dvoch členských štátov náležite spolupracovali na zriadení potrebného pásma dohľadu v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, keďže toto pásmo dohľadu zasahuje až na územie Poľska.

(11)

Ohnisko v Chorvátsku sa okrem toho nachádza v tesnej blízkosti hranice s Maďarskom a príslušné orgány týchto dvoch členských štátov v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 náležite spolupracovali na zriadení potrebného pásma dohľadu, keďže toto pásmo dohľadu zasahuje až na územie Maďarska.

(12)

Jedno z ohnísk v Maďarsku sa navyše nachádza v tesnej blízkosti hranice s Rumunskom a príslušné orgány týchto dvoch členských štátov náležite spolupracovali na zriadení potrebného pásma dohľadu v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, keďže toto pásmo dohľadu zasahuje až na územie Rumunska.

(13)

Príslušné orgány Belgicka Bulharska, Česka, Dánska, Nemecka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Maďarska, Holandska, Poľska, Portugalska a Rumunska prijali potrebné opatrenia na kontrolu chorôb požadované v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo daných ohnísk.

(14)

V prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 nie sú v súčasnosti uvedené žiadne oblasti ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prípade Španielska a Chorvátska.

(15)

Komisia preskúmala opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré prijali Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko, a to v spolupráci s uvedenými členskými štátmi a s uspokojením konštatuje, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu v Belgicku, Bulharsku, Česku, Dánsku, Nemecku, Španielsku, vo Francúzsku, v Chorvátsku, Taliansku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku a v Portugalsku, ktoré zriadili príslušné orgány uvedených členských štátov a pásmo dohľadu zriadené Rumunskom sú v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, v ktorých boli potvrdené nedávne výskyty ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(16)

S cieľom predísť akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu zo strany tretích krajín je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie v spolupráci s Belgickom, Bulharskom Českom, Dánskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Chorvátskom, Talianskom, Maďarskom, Holandskom, Poľskom, Portugalskom a Rumunskom urýchlene vymedzili ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené týmito členskými štátmi v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

(17)

Preto by sa oblasti uvedené za Belgicko, Bulharsko, Česko, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Rumunsko v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 mali zmeniť.

(18)

Okrem toho by sa v prípade Španielska a Chorvátska mali v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 uviesť ochranné pásma a pásma dohľadu.

(19)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby v nej boli zohľadnené ochranné pásma a pásma dohľadu náležite zriadené Belgickom, Bulharskom, Českom, Dánskom, Nemeckom, Španielskom, Francúzskom, Chorvátskom, Talianskom, Maďarskom, Holandskom, Poľskom a Portugalskom a pásmo dohľadu náležite zriadené Rumunskom, a to v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, ako aj trvanie opatrení uplatniteľných v týchto pásmach.

(20)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/641 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(21)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je dôležité, aby zmeny vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/641, ktoré sa majú vykonať týmto rozhodnutím, nadobudli účinnosť čo najskôr.

(22)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. januára 2022

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 zo 16. apríla 2021 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/53 z 11. januára 2022, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2022, s. 44).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Časť A

Ochranné pásma v dotknutých členských štátoch* uvedené v článkoch 1 a 2:

Členský štát: Belgicko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Those parts of the municipality of Bocholt contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

27. 1. 2022

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Haskovo Region

Haskovo municipality: Krivo pole, Koren, Momino

28. 1. 2022

Stambolovo municipality: Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

Haskovo municipality: Knizhovnik

5. 2. 2022

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

South Bohemian Region:

Hajany u Blatné (636533); Chlum u Blatné (651494); Tchořovice (766976); Kocelovice (667579);

Lnáře (686247) – severní a východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě a jihu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice II. třídy II/174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice I. třídy I/20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49).

26. 1. 2022

Černíkov u Strakonic (632562); Domanice (738204); Droužetice (632571); Hubenov u Třebohostic (770167); Chrášťovice (654108); Kaletice (738239); Klínovice (654116); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonic (632589); Třebohostice (770175); Únice (770183);

Radomyšl (738221) – západní část katastrálního území, přičemž hranici na východě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II/139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II/173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

3. 2. 2022

Ústí nad Labem Region:

Blažim (605549); Třískolupy (771139); Vidovle (604933); Výškov u Počerad (788554).

24. 1. 2022

South Moravian Region

Dubňany (633585); Hovorany (646377); Mistřín (760081); Šardice (762059).

18. 1. 2022

Bojanovice u Znojma (606880); Černín (620246); Jevišovice (659355).

25. 1. 2022

Členský štát: Dánsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Vordingborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,0758; E 11,8134

23. 1. 2022

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,8739; E 11,3970

28. 1. 2022

The parts of Kalundborg municipality and Sorø municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,5278; E 11,3745

1. 2. 2022

The parts of Viborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 56,4947; E 9,0677

1. 2. 2022

The parts of Sorø municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55.4496; E 11.6102

7. 2. 2022

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BAYERN

Landkreis Rhön-Grabfeld

In Höhe „Höhlwald”, nördlich des „Leubach”, am Schnittpunkt Staatsstraße 2265 mit der Landkreisgrenze, entlang der Landkreisgrenze in Richtung Nordosten bis zur spitzwinkeligen Landkreisgrenze nähe NES 31. In süd-östlicher, später südlicher Richtung entlang der östlichen und südlichen Gemeindegrenzen Fladungens übergehend in die östliche Gemeindegrenze Sondheims v. d. Rhön. Südöstlich der „Stettbachteiche” dem „Stettbach” folgend bis zu den „Sauerwiesen”; Richtung Westen der befestigten Straße folgend, die NES 27 kreuzend, bis zur westlichen Gemeindegrenze Sondheims in Höhe des „Rother Bergs”; Der südlichen Hausener Gemeindegrenze folgend bis zur NES 12; Der NES 12 in nördlicher Richtung folgend, an der Kreuzung mit NES 11 letzterer in nord-westlicher Richtung folgend bis zur ersten, befestigten Waldstraße auf der nördlichen Straßenseite. Dieser Straße in Richtung Norden folgen, über den „Eisgraben” hinweg bis zur NES 26. Der NES 26 in nördliche Richtung folgen, am Bloßberg entlang über den Dörrbachgraben zur St 2288. Das im Norden angrenzende Waldgebiet an der westlichen Waldgrenze entlang bis „Oberer See”. Dann weiter Richtung Nordwesten an die nordwestliche Landkreisgrenze.

4. 2. 2022

BRANDENBURG

Landkreis Märkisch-Oderland

Ab Straße Drewitz Ausbau in östlicher Richtung bis zur Oder, der Oder südlich folgend bis „Neu Manschnower Graben“, diesem folgend in westlicher Richtung auf dem Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nord-westlich folgend bis „Kietzer Weg“, diesem süd-westlich folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis Manschnow „Friedensstraße“, dieser nördlich folgend bis „Kirchstraße“, dieser süd-westlich folgend bis „Weidenweg“, diesem süd-westlich folgend bis Abzweig „Jägerstraße“, dann in nördlicher Richtung dem „Manschnower Loosgraben“ folgend bis „Neuer Heyengraben“, diesem westlich folgend bis „Golzower Straße“/L 331, dieser nördlich folgend bis Golzow – Heimstädtensiedlung - „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis L 333, dieser nördlich folgend bis „Studentengraben“ der Gemarkung Genschmar, diesem östlich folgend bis zum „Ziegengraben“, diesem süd-östlich folgend bis Straße Drewitz Ausbau

31. 1. 2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Rostock

Gemeinde Jürgenshagen mit den Ortsteilen:

Gnemern, Klein Sien, Moltenow

Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen: Moisall und Neu Bernitt

18. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Dersekow die Orte Dersekow und Ortsteile

Dersekow Hof, Neu Pansow

in der Gemeinde Görmin die Orte Groß Zastrow,

Böken und Görmin

in der Gemeinde Dargelin der Ort Sestelin

19. 1. 2022

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Schönberg der Ortsteil Petersberg,

Gemeinde Siemz-Niendorf die Ortsteile Klein Siemz, Groß Siemz, Niendorf, Bechelsdorf, Törpt, Ollndorf, Lindow,

Gemeinde Rieps der Ort Raddingsdorf,

Gemeinde Lüdersdorf der Ort Boitin-Resdorf

20. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Kemnitz der Ort Kemnitz mit den Ortsteilen, Kemnitzerhagen, Kemnitz- Meierei, Neuendorf und Rappenhagen

in der Gemeinde Greifswald der Ortsteil Friedrichshagen Hof I bis III

in der Gemeinde Brünzow die Ortsteile Stilow und Stilow- Siedlung

21. 1. 2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Gemeindegrenze Lindern/ Löningen folgend bis zum Rundesfeldgraben. Dem Wasserverlauf südlich folgend bis Südradde, dem Wasserverlauf südwestlich folgend und dem ersten Verbindungsgraben südlich zum Wirtschaftsweg und diesem weiter südlich bis Am Raddetal folgend. Dieser südwestlich folgend bis Steingrund, dieser südwestlich folgend bis Eikastraße, entlang dieser in südliche Richtung bis Regenkamper Straße, dieser westlich folgend bis Elberger Straße, dieser südlich folgend bis Windhorster Weg, entlang diesem in südwestliche Richtung bis Vinner Weg, diesem südöstlich folgend bis zur Auffahrt zur Bundesstraße 213, entlang dieser bis Bundesstraße 213, dieser südwest-lich folgend bis zur Herßumer Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland und entlang dieser in nördliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

23. 1. 2022

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung der Schutzzone auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz führt vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Straße „Schilfweg“ in Barnstorf an diesem entlang in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Schlöte“ und weiter entlang der „Schlöte in südlicher, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Vogelsanger Straße“. Die südliche Begrenzung der Schutzzone verläuft von dort aus entlang der „Vogelsanger Straße“, Klinkerstraße“ und „Dreeker Moorstraße“ in südwestlicher Richtung bis zum „Moorkanal“ („Schwarze Riede“) und weiter in westlicher Richtung entlang des „Moorkanals“ und später entlang des Fließgewässers „Dadau“ bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die nördliche und westliche Begrenzung der Schutzzone bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, ausgehend vom Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Dadau“ im Süden bis zum Schnittpunkt mit der Straße Schilfweg im Norden.

21. 1. 2022

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Südradde – Helminghauser Straße – Mittelort – Teepohl – Alte Drofstraße – Buskenkuhle – Am Neuland – Zur Waldbühne – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Mittelradde - Kreisgrenze

23. 1. 2022

Landkreis Vechta

Von der Kreisgrenze in nördlicher Richtung einem Feldweg folgen bis zu einem weiteren Feldweg. Diesen Feldweg in westlicher Richtung folgen bis zur Straße Hellmanns Damm. Den Hellmanns Damm in nord-westlicher Richtung folgen bis zum Vechtaer Moorbach. Den Vechtaer Moorbach in nördlicher Richtung folgen bis zur Vechtaer Straße (L881). Die Vechtaer Straße in nord-östlicher Richtung folgen bis zum Kronsbeerenweg. Den Kronsbeerenweg in östlicher Richtung folgen bis zum Fenchelweg. Den Fenchelweg in südlicher Richtung folgen bis zum nächsten Feldweg. Diesen Feldweg in östlicher Richtung folgen bis zur Straße Löwenzahnkämpe. Die Löwenzahnkämpe in östlicher Richtung folgen bis zum Kronsbeerenweg. Den Kronsbeerenweg in süd-östlicher Richtung folgen bis zum Moosweg. Den Moosweg in östlicher Richtung folgen bis zum Rotkleeweg. Den Rotkleeweg in südlicher Richtung folgen bis zum Nesselkamp. Den Nesselkamp in süd-westlicher Richtung folgen bis zum Schilfweg. Den Schilfweg in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze. Die Kreisgrenze in westlicher Richtung folgen bis zum Ausgangspunkt.

21. 1. 2022

SAARLAND

Landkreis Merzig- Wadern

Gemeinde Perl

21. 1. 2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Plön

In der Gemeinde Preetz: die gesamte Gemeinde

der Gemeinde Pohnsdorf: östlich der K10 und südöstlich der L49 (Preetzer Landstraße) bis zur Neuwührener Au. Nordöstlich der Neuwührener Au bis Höhe des südlichen Ausläufers der Pohnsdofer Stauung. Östlich dem Ufer der Pohnsdorfer Stauung folgen und dann in östliche Richtung bis an den Neuwührener Weg. Nördlich bis zum Feldweg und diesem in nördliche Richtung bis zum Ende folgen. In nordöstliche Richtung bis zum Kronsredder und dann nordöstlich entlang des Waldgebietes Vogelsang bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Schwentinental: Den Vogelsang entlang bis an die Bundestraße 76. Der B 76 südlich bis zum Waldgebiet Hellerkate und dann der Grenze es Waldgebietes in östliche Richtung folgen. Vom nordöstlichsten Ende des Waldgebietes bis an die Schwentine. Der Gemeindegrenze in nördliche Richtung bis Höhe der Gemeindegrenze Preetz folgen.

In der Gemeinde Lehmkuhlen: Von der nördlichen Grenze der Gemeinde Preetz dem Feldweg folgen bis zur Dorfstraße (Rehtwisch). Der Dorfstraße östlich folgen bis es in Am Wiesengrund übergeht. Am Wiesengrund weiter bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Schellhorn: Dem Falkendorfer Weg bis zur Straße Gut Sophienhof folgen. Dem Gut Sophienhof in südlicher Richtung bis zur Lange Reihe folgen. Über die Plöner Landstraße weiter südlich auf Schaar bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Wahlstorf: Nordwestlich von Tiefental dem Wanderweg (Richtung Campingplatz) bis zum Wald (Mühlenberg) folgen. Vom südlichen Teil des Mühlenbergwaldes südwestlich bis an den Wielener See.

Dem westlichen Ufer bis zur Gräberei 1 24211 Wahlstorf folgen. Die Hausauffahrt bis zur Lindenallee folgen. Der Lindenallee bis zum Gut Wahlstorf folgen. Der Schwentine (südwestlich des Gut Wahlstorf) bis zum Lanker See und dann weiter am Ufer des Lanker Sees westlich bis zur Gemeindegrenze

In der Gemeinde Kühren: Vom Lanker See Höhe Kührener Mühle in westliche Richtung bis an den Bahnhofsweg. Dann dem Bach im Wad unterhalb des Ehrendenkmals Kühren bis „Gut“ folgen.

„Gut“ bis zur Dorfstraße folgen und dann nördlich bis zum Kührener Weg. Dem Kührener Weg bis zur Nettelseer Straße folgen. Die Nettelseer Straße in südwestlicher Richtung bis Hausnummer 80 und dann westlich am Bach entlang bis zur Alten Schwentine (Gemeindegrenze) und dann der Gemeindegrenze entlang nach Norden.

26. 1. 2022

THÜRINGEN

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Kaltennordheim: Ortsteil Melpers

3. 2. 2022

Členský štát: Španielsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

14. 2. 2022

Členský štát: Francúzsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Département: Gers (32)

BOURROUILLAN

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

EAUZE

MANCIET

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

24. 1. 2022

SEGOS

25. 1. 2022

BALZIERT

MARSOLAN

MAS-D'AUVIGNON

TERRAUBE

1. 2. 2022

Département: Landes (40)

HASTINGUES

OEYREGAVE

22. 1. 2022

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Aubagnan

Bahus-Soubiran

Baigts

Bassercles

Bastennes

Bats

Bergouey

Beyries

Bonnegarde

Brassempouy

Buanes

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Cazalis

Classun

Clèdes

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Gaujacq

Geaune

Gibret

Grenade-sur-l'Adour

Hagetmau

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Lacajunte

Lacrabe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Lauret

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Miramont-Sensacq

Momuy

Monget

Monségur

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Morganx

Nassiet

Payros-Cazautets

Pécorade

Peyre

Philondex

Pimbo

Poudenx

Poyartin

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Loubouer

Samadet

Sarraziet

Sarron

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Urgons

Vielle-Tursan

3. 2. 2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

CLAIRAC

GRATELOUP-SAINT-GAYRAND

TONNEINS

VARES

31. 1. 2022

Département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE

CAME

GUICHE

SAMES

20. 1. 2022

ARGET

CASTEIDE-CANDAU

LABEYRIE

MALAUSSANNE

MONTAGUT

SAINT-MEDARD

SAULT-DE-NAVAILLES

BENTAYOU-SEREE

LAMAYOU

LUCARRE

MAURE

MOMY

PONTIACQ-VIELLEPINTE

21. 1. 2022

ARGET

AREN EST D936

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

CASTEIDE-CANDAU

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

DOGNEN

ETCHARRY

GERONCE EST D836

GEUS-D'OLORON EST D836

GURS

JASSES

LABEYRIE

LAY-LAMIDOU

LICHOS

MALAUSSANNE

MONTAGUT

MORLANNE

NABAS

ORIN EST D836

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

SAINT-GOIN EST D836

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

28. 1. 2022

Département: Hautes-Pyrénées (65)

VILLENAVE-PRES-BEARN

21. 1. 2022

Département: DEUX-SEVRES (79)

SAINT-MAIXENT-DE -BEUGNE

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

30. 1. 2022

Département: Vendée (85)

BEAUFOU

26. 1. 2022

FAYMOREAU

FOUSSAIS-PAYRE

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

30. 1. 2022

Členský štát: Chorvátsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Županija: Osječko- baranjska

Naselja na području općine Beli Manastir: Beli Manastir, Branjin Vrh i Šumarina.

2. 2. 2022

Členský štát: Taliansko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Region: Veneto - Lombardia

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.490788167 E10.878953759)

26. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00230 (WGS84 dec. coordinates N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.393123102 E10.946768294)

27. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00257, IT-HPAI(P)-2021-00267, IT-HPAI(P)-2021-00269, IT-HPAI(P)-2021-00273, IT-HPAI(P)-2021-00280, IT-HPAI(P)-2021-00281, IT-HPAI(P)-2021-00283, IT-HPAI(P)-2021-00289, IT-HPAI(P)-2021-00302, IT-HPAI(P)-2021-00306, IT-HPAI(P)-2021-00311, IT-HPAI(P)-2021-00312, IT-HPAI(P)-2021-00313, IT-HPAI(P)-2021-00321, IT-HPAI(P)-2021-00322, IT-HPAI(P)-2021-00324, IT-HPAI(P)-2021-00328, IT-HPAI(P)-2022-00010 (WGS84 dec. coordinates N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.212961569 E11.569073484, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.226552621 E11.625151446, N45.318426217 E11.622130447, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.320354003 E11.598131352, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.202676157 E11.59248139, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.372915861 E11.595687681, N45.268433724 E11.56989791, N45.23719605 E11.592096053, N45.279600307 E11.580033364, N45.18935101 E11.590926731, N45.176134 E11.554899, N45.181351695 E11.549993059, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375, N45.467634674 E11.647320817, N45.428029269 E11.63156313, N45.265377236 E11.620188154, N45.159005287 E11.605480111, N45.336730881 E11.481780023, N45.378532322 E11.556747658, N45.176065632 E11.588971573, N45.383034943 E11.603297179, N45.351173666 E11.561911764, N45.371423874 E11.548054228, N45.4248931 E11.634494143, N45.427928995 E11.628943327, N45.465321169 E11.649474912, N45.175681746 E11.596526815, N45.308323752 E11.479550756, N45.381121892 E11.558705701, N45.487230408 E11.643840073, N45.469301836 E11.654248863)

10. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2022-00009 (WGS84 dec. coordinates N45.051288 E11.591355, N45.042767483 E11.609449344, N45.041694715 E11.620508275, N45.052742 E11.62716)

10. 2. 2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256, IT-HPAI(P)-2021-00263, IT-HPAI(P)-2021-00264, IT-HPAI(P)-2021-00265, IT-HPAI(P)-2021-00266, IT-HPAI(P)-2021-00270, IT-HPAI(P)-2021-00271, IT-HPAI(P)-2021-00272, IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2021-00277, IT-HPAI(P)-2021-00278, IT-HPAI(P)-2021-00279, IT-HPAI(P)-2021-00282, IT-HPAI(P)-2021-00287, IT-HPAI(P)-2021-00290, IT-HPAI(P)-2021-00291, IT-HPAI(P)-2021-00292, IT-HPAI(P)-2021-00293, IT-HPAI(P)-2021-00294, IT-HPAI(P)-2021-00295, IT-HPAI(P)-2021-00297, IT-HPAI(P)-2021-00298, IT-HPAI(P)-2021-00299, IT-HPAI(P)-2021-00300, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304, IT-HPAI(P)-2021-00305, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00308, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00314, IT-HPAI(P)-2021-00323, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326, IT-HPAI(P)-2021-00327, IT-HPAI(P)-2022-00007, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. coordinates N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.36976874 E11.299938509, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.245441 E11.316658, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.219025246 E11.2044031, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.253853 E11.2513, N45.407173686 E11.106457363, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.290374 E10.902535, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.28669 E10.780547, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.27651552 E10.998598533, N45.2787 E10.80099, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705, N45.299678288 E11.258920966, N45.308871425 E10.803665205, N45.293073578 E10.910166678, N45.246873 E11.150155, N45.266607283 E11.202563153, N45.40647847 E11.049834876, N45.347385816 E11.310219781, N45.256388 E10.879366, N45.298310102 E10.853128524, N45.448413574 E11.101061498, N45.418198227 E11.053752157, N45.253345699 E11.42445693, N45.299253 E10.806525, N45.295513136 E11.200966166, N45.291372201 E11.165685209, N45.306554 E11.118601, N45.248221855 E10.916122239, N45.406367369 E11.046331375, N45.411110815 E11.052945476, N45.297148 E10.761502, N45.301621515 E11.261469334, N45.415076008 E11.054686848, N45.248397114 E10.946698395, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354, N45.353040909 E11.019936818, N45.289521286 E11.329173485, N45.277620855 E11.419971088, N45.357261763 E11.349547319, N45.296691346 E11.316301042, N45.323507166 E10.80812245, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628, N45.282593 E10.854274, N45.300758 E10.780618, N45.262373 E10.883475)

10. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204 (WGS84 dec. coordinates N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094)

14. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00288 (WGS84 dec. coordinates N45.225241 E11.519374, N45.175584392 E11.504312926, N45.219754286 E11.499217923)

25. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00284 (WGS84 dec. coordinates N45.179023822 E11.657864025)

30. 1. 2022

Region: Lombardia

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238, IT-HPAI(P)-2021-00262, IT-HPAI(P)-2021-00268, IT-HPAI(P)-2021-00274, IT-HPAI(P)-2021-00317, IT-HPAI(P)-2021-00318, IT-HPAI(P)-2021-00319, IT-HPAI(P)-2022-00001, IT-HPAI(P)-2022-00002, IT-HPAI(P)-2022-00003, IT-HPAI(P)-2022-00004, IT-HPAI(P)-2022-00008 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204, N45.293357 E10.307193, N45.232053 E10.419943, N45.306897 E10.222461, N45.287126 E10.327669, N45.307274 E10.32964, N45.315971 E10.187368, N45.314007 E10.30791, N45.297034 E10.313871, N45.308341 E10.30903, N45.297114 E10.228233, N45.290872 E10.32754)

10. 2. 2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00240, IT-HPAI(P)-2021-00259 (WGS84 dec. coordinates N45.333108 E10.522951, N45.346753 E10.530068)

10. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661

10. 2. 2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00161, IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00254, IT-HPAI(P)-2021-00258, IT-HPAI(P)-2021-00260, IT-HPAI(P)-2021-00261, IT-HPAI(P)-2021-00275, IT-HPAI(P)-2021-00285, IT-HPAI(P)-2021-00286, IT-HPAI(P)-2021-00296, IT-HPAI(P)-2021-00310, IT-HPAI(P)-2022-00005 (WGS84 dec. coordinates N45.257577 E10.533102, N45.283549 E10.669582, N45.248841 E10.643449, N45.285595 E10.618179, N45.253204 E10.598016, N45.280478 E10.621043, N45.245241 E10.640925, N45.315641 E10.642802, N45.283882 E10.627859, N45.285752 E10.588372, N45.286335 E10.574209, N45.318239 E10.691905, N45.214873 E10.516978)

10. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334

10. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00087) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.147313 E10.965899

21. 1. 2022

Členský štát: Maďarsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Bács-Kiskun megye:

Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.410720 és a 19.449520, valamint a 46.429513 és a 19.437763 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28. 1. 2022

Bugac, Csólyospálos, Jászszentlászló, Harkakötöny, Kiksunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, 46.552970 és a 19.970389, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.539249 és a 19.819304, a 46.460266 és a 19.844996, a 46.516466 és a 19.790956, a 46.491660 és a 19.689810, a 46.527020 és a 19.755420, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.448333 és a 19.789167, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.494167 és a 19.769722, a 46.528045 és a 19.767283, a 46.497440 és a 19.794830, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.441920 és a 19.848290, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.531402 és a 19.774720, a 46.496419 és a 19.911004, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.448563 és a 19.835542, a 46.425770 és a 19.862150, a 46.534769 és a 19.634669, a 46.406571 és a 19.863821, a 46.448524 és a 19.835526, a 46.532200 és a 19.690300, a 46.556750 és a 19.783380, 46.579555 és a 19.595972, a 46.595993 és a 19.715993, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.546100, a 19.779200, a 46.540843 és a 19.677556, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.573710 és a 19.737780, a 46.558666 és a 19.708382, 46.580410 és a 19.739990, a 46.399735 és a 19.875988, valamint a 46.472718 és a 19.664062 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31. 1. 2022

Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Petőfiszállás ésVárosföld települések közigazgatási területeinek a 46.694166 és a 19.930490, a 46.769505 és a 19.818158, a 46.768740 és a 19.815570, a 46.720512 és a 19.818287, a 46.650280 és a 19.845280, a 46.664167 és a 19.838889, a 46.775865 és a 19.800372, valamint a 46.6894853 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3. 2. 2022

Kiskunmajsa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.356332 és a 19.775227, a 46.383277 és a 19.664324, valamint a 46.365833 és a 19.710833 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28. 1. 2022

Bócsa, Soltvadkert, Pirtó és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723, a 46.572364 és a 19.486869, valamint a 46.533480 és a 19.518650 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

31. 1. 2022

Csongrád-Csanád megye:

Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Pusztaszer és Ópusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, a 46.527020 és a 19.755420, a 46.460266 és a 19.844996, a 46.457047 és 19.878295, a 46.535800 és a 19.999900, a 46.552970 és a 19.970389, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.528045 és a 19.767283, a 46.497440 és a 19.794830, a 46.531402 és a 19.774720, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.425770 és a 19.862150, a 46.406571 és a 19.863821, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.546100 és a 19.779200, valamint a 46.399735 és a 19.875988 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28. 1. 2022

Pusztamérges, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.356332 és a 19.775227, valamint a 46.365833 és a 19.710833 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28. 1. 2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.647263 és a 20.325613, a 46.648200 és a 20.285100, a 46.650500 és a 20.238100, a 46.647427 és a 20.285500, a 46.627425 és a 20.276711 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24. 1. 2022

Bordány, Domaszék, Szeged, Zákényszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.296300 és a 19.948900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20. 1. 2022

Csongrád település közigazgatási területének a 46.714200 és a 20.075600 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20. 1. 2022

Békés megye:

Szarvas település közigazgatási területének a 46.861253 és a 20.585362 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23. 1. 2022

Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Zsadány települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27. 1. 2022

Hajdú-Bihar megye:

Komádi település közigazgatási területének a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27. 1. 2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvásári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

28. 1. 2022

Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Nyíregyháza és Nyírtura települések közigazgatási területeinek a 48.049050 és a 21.764800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

20. 1. 2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

10. 2. 2022

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

Those parts of the municipalities Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,88666, lat 53,33471.

26. 1. 2022

Municipality Hof van Twente, province Overijssel

Those parts of the municipalities Hengelo (O) and Hof van Twente contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,69632 , lat 52,23519.

26. 1. 2022

Municipality Weert, province Limburg

Those parts of the municipality Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

27. 1. 2022

Provinces Utrecht and Zuidholland

Those parts of the municipalities Bodegraven-Reeuwijk (province Zuidholland) and Woerden (province Utrecht) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.80815 , lat 52.07859.

4. 2. 2022

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Województwo warmińsko-mazurskie

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Iława, miejscowości: Dół, Gromoty, Kałduny, Kamień Duży, Kamień Mały, Łanioch, Ławice, Mątyki, Nowa Wieś, Rudzienice, Szałkowo, Tchórzanka, Tynwałd, Wilczany, Wola Kamieńska, część obszaru administracyjnego miejscowości Frednowy położona na zachód od drogi gminnej nr 146020N i jej przedłużenia w linii prostej do granic obszaru miejscowości Frednowy;

b)

część obszaru administracyjnego miasta Iława położona na północny- wschód od południowego brzegu jeziora Mały Jeziorak, wzdłuż rzeki Iławki do północnego brzegu Jeziora Iławskiego

19. 1. 2022

Województwo warmińsko-mazurskie

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Lubawa, miejscowości: Byszwałd, Fijewo, Grabowo, Losy, Lubawa, Rożental, Złotowo.

18. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kępińskim:

b)

w gminie Perzów, miejscowości: Domasłów, Trębaczów, Perzów;

c)

w gminie Bralin, miejscowość Nowa Wieś Książęca;

19. 1. 2022

2)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Rososzyca, Sieroszewice, Masanów,

Ołobok, Psary, Sławin;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat, miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów,

Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Mikstat, Przedborów;

b)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Chlewo, Grabów nad Prosną, Grabów-Wójtostwo, Grabów-Pustkowie, Książenice.

19. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie wolsztyńskim:

a)

w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo;

b)

w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.

24. 1. 2022

Województwo śląskie

1)

w powiecie bielskim:

a)

w gminie Bestwina miejscowości: Bestwina, Bestwinka, Kaniów,

b)

w gminie Wilamowice miejscowość Dankowice,

c)

w gminie Czechowice-Dziedzice miejscowość Czechowice-Dziedzice

20. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów nad Prosną, Palaty, Giżyce, Zawady, Grabów-Wójtostwo, Grabów-Pustkowie, Książenice, Smolniki;

b)

w gminie Kraszewice, miejscowość Racławice;

2)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowość Biernacice.

20. 1. 2022

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie milickim:

a)

gminę: Milicz, miejscowości: Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice;

b)

zachodnią część miasta Milicz ograniczoną od północy ulicą Sułowską i od wschodu nr 15 (ul. Trzebnicka).

20. 1. 2022

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie średzkim:

a)

gminie Środa Śląska miejscowości: Lipnica, Szczepanów, Środa Śląska, Komorniki.

23. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew;

b)

w gminie Przygodzice, miejscowość: Bogufałów;

2)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat, miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów.

21. 1. 2022

Województwo łódźkie

1)

w powiecie wieruszowskim:

a)

w gminie Łubnice miejscowości Dzietrzkowice, Bezula, Raj, Węgielnica, Bernasiówka, Kolonia Dzietrzkowice (część południowa ograniczona ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego i dalej wzdłuż ul Adama Mickiewicza do granicy obrębu), Swoboda, Łubnice, Krupka, Duchna

2)

w powiecie wieluńskim:

a)

w gminie Skomlin miejscowości Bojanów, Ług, Bolkowszczyzna, Skomlin (część południowo-zachodnia ograniczona ul. 13 Grudnia do ul. Tysiąclecia dalej do ul. Adama Kukulskiego, ul. Alfonsa Olejnika-Babicza i dalej wzdłuż ul. Częstochowskiej do granicy obrębu), Skomlin Drugi, Grudzie, Toplin, Zadole

21. 1. 2022

Województwo opolskie

Części powiatów kluczborskiego i oleskiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N 51.15125 E 18.33224

21. 1. 2022

Województwo mazowieckie

1)

w powiecie łosickim:

a)

w gminie Łosice miejscowości: Dzięcioły, Nowosielec, Patków, Świniarów, Niemojki, Woźniki, Zakrze,

b)

miasto Łosice w części położonej na północ od drogi wojewódzkiej nr 698.

28. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny, miejscowość Ostrów Kaliski;

2)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Biernacice, Zamość, Kania;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kraszewice, miejscowości: Racławice, Renta, Mączniki, Kraszewice, Jajaki, Jaźwiny;

b)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Giżyce, Palaty, Grabów-Wójtostwo.

25. 1. 2022

Województwo kujawsko-pomorskie

1)

w powiecie tucholskim,

a)

w gminie Kęsowo, miejscowości: Kęsowo, Drożdżenica, Pamiętowo, Przymuszewo, Adamkowo;

b)

w gminie Gostycyn, miejscowości: Wielka Klonia;

2)

w powiecie sępoleńskim,

a)

w gminie Sępólno Krajeńskie, miejscowości: Zalesie, Trzciany, Wałdowo, Wilkowo, Teklanowo;

28. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Pawłów, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Chojnik.

1. 2. 2022

Województwo dolnośląskie

1)

w powiecie oleśnickim, w gminie Międzybórz, miejscowości Międzybórz i Klonów

11. 2. 2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim,

a)

w gminie Zadzim, miejscowości: Grabina, Skęczno, Nowa Grabina, Stara Grabina, Piła, Rzeczyca (do drogi do Kiełpina), Kiełpin, Bartochów, Ralewice, Ralewice – Parcele, Zielona Wygoda, Nowe Ralewice

2)

w powiecie zduńskowolskim,

a)

w gminie Szadek, miejscowości: Kobyla Chmielowa, Boczki Nowe, Boczki Stare (na zachód od rzeki Pichny i do drogi nr 710)

3)

w powiecie sieradzkim,

a)

w gminie Warta, miejscowości: Grabinka, Lipiny , Lasek, Stare Sady, Nowe Lipiny, Borek Lipiński na północ od drogi nr 710, Bednarzec, Piece, Rożdżały, Góra Bełdowska, Reszelki (obszar lasu), Nowe Miedze, Stare Miedze, Szczawno Rożdżalskie, Rossoszyca od południa ograniczona drogą nr 710 dalej ulicą Kościelną do granicy miejscowości z miejscowością Lasek, Papajka.

1. 2. 2022

Województwo lubelskie

1)

w powiecie radzyńskim:

a)

w gminie Wohyń: miejscowość Lisiowólka, część miejscowości Ostrówki położona na zachód od drogi powiatowej 1126L, kierując się na południe do skrzyżowania z drogą asfaltową stanowiącą ul. Bezwola Górne gmina Wohyń, następnie przedmiotową ulicą w kierunku zachodnim do ulicy Bezwola Iski i dalej tą ulicą w kierunku południowych do skrzyżowania z drogą krajową nr 63, część miejscowości Bojanówka położona na północ od drogi krajowej nr 63,

b)

w gminie Radzyń Podlaski miejscowość: Kolonie Ustrzewskie,

2)

w powiecie bialskim

a)

w gminie Drelów miejscowość: Aleksandrówka

2. 2. 2022

Województwo mazowieckie

1)

w powiecie łosickim:

a)

w gminie Huszlew miejscowości: Krasna, Krasna Kolonia, Władysławów.

2. 2. 2022

Województwo lubelskie

1)

w powiecie radzyńskim:

a)

w gminie Wohyń: miejscowość Lisiowólka, część miejscowości Ostrówki położona na zachód od drogi powiatowej 1126L, kierując się na południe do skrzyżowania z drogą asfaltową stanowiącą ul. Bezwola Górne gmina Wohyń, następnie przedmiotową ulicą w kierunku zachodnim do ulicy Bezwola Iski i dalej tą ulicą w kierunku południowych do skrzyżowania z drogą krajową nr 63, część miejscowości Bojanówka położona na północ od drogi krajowej nr 63,

b)

w gminie Radzyń Podlaski miejscowość: Kolonie Ustrzewskie,

2)

w powiecie bialskim

a)

w gminie Drelów miejscowość: Aleksandrówka

1. 2. 2022

Województwo kujawsko-pomorskie

1)

w powiecie świeckim,

a)

w gminie Świecie, miejscowości: Chrystkowo, Topolinek, Kosowo, Gruczno;

b)

w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz, miejscowości: Luszkowo;

2)

w powiecie chełmińskim,

a)

w gminie Chełmno, miejscowości: Bieńkówka, Kałdus, Starogród, Starogród Dolny;

1. 2. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat, miejscowości: Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Przedborów;

2)

w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Grabów-Pustkowie, Chlewo.

2. 2. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrowskim, w gminie Sośnie, miejscowości: Pawłów, Kąty Śląskie, Kuźnica Kącka, Chojnik.

2. 2. 2022

Členský štát: Portugalsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Óbidos and Caldas da Raínha municipalities that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.3746N; 9.15208W.

22. 1. 2022

The parts of Vila Nova da Barquinha, Tomar, Abrantes and Constância municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.498699N, 8.351279W

27. 1. 2022

The part of Santiago do Cacém municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.498699N, 8.351279W

27. 1. 2022

The part of Constância and Chamusca municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.442230N, 8.312721W

6. 2. 2022

Členský štát: Slovensko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Okres: Bytča

Mesto: Bytča – časti Hliník nad Váhom, Hrabové, Mikšová, Malá Bytča, Veľká Bytča, Maršová, Pšurnovice

Obce: Hvozdnica, Predmier

19. 1. 2022

Okres: Hlohovec

Obce: Kľačany, Sasinkovo

20. 1. 2022

Časť B

Pásma dohľadu v dotknutých členských štátoch* uvedené v článkoch 1 a 3:

Členský štát: Belgicko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Those parts of the municipalities Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,69294, lat 51,07745.

26. 1. 2022

Those parts of the municipalities Koksijde and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,69294, lat 51,07745.

od 18. 1. 2022 do 26. 1. 2022

Those parts of the municipalities of Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer and Pelt contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

5. 2. 2022

Those parts of the municipality of Bocholt contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

od 28. 1. 2022 do 5. 2. 2022

Členský štát: Bulharsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Haskovo Region, Haskovo municipality

Elena, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

7. 2. 2022

Krivo pole, Koren, Momino

od 29. 1. 2022 do 14. 2. 2022

Voivodovo, Manastir, Maslinovo, Gorno Voivodino, Dolno Voivodino, Mandra, Orlovo

14. 2. 2022

Knizhovnik

od 6. 2. 2022 do 14. 2. 2022

Haskovo Region, Stambolovo municipality

Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

od 6. 2. 2022 do 14. 2. 2022

Maluk Izvor, Golyam izvor, Kralevo, Gledka, Dolno Botevo, Kladenets

14. 2. 2022

Haskovo Region, Harmanli municipality

Slavyanovo, Bolyarski izvor

7. 2. 2022

Kurdzali Region, Kurdzali municipality

Sestrinsko, Rudina, Tatkovo, Zvinitsa, Krin

14. 2. 2022

Členský štát: Česko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

South Bohemian Region

Dvory nad Lužnicí (633925); Halámky (636827); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Horní Stropnice (644196); Meziluží (644234); Svébohy (644293); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Krabonoš (705730); Nová Ves nad Lužnicí (705756); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Nové Hrady (706256); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Buková u Nových Hradů (794511); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Suchdol nad Lužnicí (759147); Tušť (771937); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Božejov u Nových Hradů (794503); Žár u Nových Hradů (794546); Žumberk u Nových Hradů (794554).

Údolí u Nových Hradů (706272) – jižní část katastrálního území, přičemž hranici na severu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

31. 1. 2022

Byňov (706191); Štiptoň (706264);

Údolí u Nových Hradů (706272) – severní část katastrálního území, přičemž hranici na jihu vymezuje obslužná komunikace vedoucí od východu k západu katastrálního území jižně od rybníků Dolní Karolínský, Baštovec a Velebil.

od 10. 1. 2022 do 31. 1. 2022

Třebeč (769398); Čížkrajice (624128); Mezilesí u Trhových Svinů (624144); Bedřichov u Horní Stropnice (644153); Dlouhá Stropnice (644161); Dobrá Voda u Horní Stropnice (644170); Hojná Voda (644188); Horní Stropnice (644196); Konratice (744352); Meziluží (644234); Paseky u Horní Stropnice (644323); Rychnov u Nových Hradů (744361); Staré Hutě u Horní Stropnice (644269); Šejby (644315); Hranice u Nových Hradů (647888); Jílovice u Trhových Svinů (660141); Šalmanovice (761940); Kamenná u Trhových Svinů (662712); Kondrač (662739); Mýtiny (706230); Nakolice (706248); Obora u Vyšného (788864); Veveří u Nových Hradů (706281); Vyšné (788872); Lhotka u Třebče (769380); Olešnice u Trhových Svinů (710334); Těšínov (766771); Bor (607266); Hrdlořezy u Suchdola nad Lužnicí (648060); Bukvice u Trhových Svinů (768201); Pěčín u Trhových Svinů (768235); Trhové Sviny (768154); Božejov u Nových Hradů (794503); Žumberk u Nových Hradů (794554);

31. 1. 2022

Svébohy (644293); Byňov (706191); Nové Hrady (706256); Štiptoň (706264); Údolí u Nových Hradů (706272); Buková u Nových Hradů (794511); Žár u Nových Hradů (794546)

od 10. 1. 2022 do 31. 1. 2022

Adamov u Českých Budějovic (600032); Borek u Českých Budějovic (607525); Borovnice u Českých Budějovic (702056); Boršov nad Vltavou (608025); Branišov u Dubného (633615); Čejkovice u Hluboké nad Vltavou (618993); České Vrbné (622729); Haklovy Dvory (636797); Kaliště u Českých (662208); Třebotovice (662216); Dasný (624781); Dobrá Voda u Českých Budějovic (622320); Doubravice u Nedabyle (702064); Dubičné (633534), Dubné (633623); Jaronice (633631); Křenovice u Dubného (633640); Třebín (633658); Heřmaň u Českých Budějovic (702072), Hlincová Hora (639192); Bavorovice (639583); Munice (639613); Hluboká nad Vltavou (639605); Homole (641588); Dobřejovice u Hosína (645524); Hosín (645532); Hůry (649651); Hvozdec u Lišova (793914); Chotýčany (653501); Jivno (743461); Ohrazení (791628); Zaliny (662224); Zborov (791644); Jelmo (683027); Libníč (683035); Kaliště u Lipí (684007); Červený Újezdec (668460); Kolný (668478); Levín u Lišova (685160); Lhotice u Českých Budějovic (668486); Lišov (685178); Velechvín (668494); Litvínovice (686204); Nedabyle (702102); Nová Ves u Českých Budějovic (702111); Češnovice (721093); Planá u Českých Budějovic (641618); Plav (721549); Roudné (741612); Rudolfov u Českých Budějovic (743470); Srubec (753131); Staré Hodějovice (754331); Včelná (777382); Vidov (741621); Závraty (641626); Zvíkov u Lišova (793931);

České Vrbné (622729) – jihozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na severovýchodě tvoří od jihu katastrálního území ulice U Hvízdala a navazující místní pozemní komunikace vedoucí severně podél rybníku Černiš a Blatec až na severní hranici katastrálního území.

20. 1. 2022

České Budějovice 1 (621919); České Budějovice 2 (621943); České Budějovice 3 (622052); České Budějovice 4 (622222); České Budějovice 5 (622281); České Budějovice 6 (622346); České Budějovice 7 (622486); Hlinsko u Vráta (785679); Úsilné (774731); Vráto (785687); Hrdějovice (648001);

České Vrbné (622729) – severovýchodní část katastrálního území, přičemž hranici na jihozápadě tvoří od jihu katastrálního území ulice U Hvízdala a navazující místní pozemní komunikace vedoucí severně podél rybníku Černiš a Blatec až na severní hranici katastrálního území.

od 12. 1. 2022 do 20. 1. 2022

Bělčice (601870); Bezdědovice (603457); Blatenka (605212); Blatná (605247); Bratronice (789291); Březí u Blatné (613894); Buzice (616401); Čečelovice (618781); Čekanice (619060); Drahenický Málkov (631558); Hněvkov u Mačkova (689726); Hornosín (644765); Hostišovice (645796); Chobot (775754); Jindřichovice u Blatenky (605221); Kadov u Blatné (661929); Lažánky (605239); Lnářský Málkov (661937); Mačkov (689734); Metly (693537); Milčice u Čekanic (619078); Mračov (661945); Myštice (700851); Němčice u Sedlice (746886); Pacelice (762750); Podruhlí (645818); Pole (725111); Předmíř (734349); Řiště (745791); Skaličany (748005); Škvořetice (762768); Tisov (767191); Újezdec u Bělčic (774031); Uzenice (775771); Uzeničky (775789); Vahlovice (700894); Vrbno (661953); Záboří u Blatné (789313); Zahorčice u Lnář (686255); Záhrobí (790281); Zámlyní (790923); Závišín u Bělčic (791288);

Lnáře (686247) – jihozápadní část katastrálního území, přičemž hranici na východě a severu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice II. třídy II/174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice I. třídy I/20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49).

4. 2. 2022

Hajany u Blatné (636533); Chlum u Blatné (651494); Tchořovice (766976); Kocelovice (667579);

Lnáře (686247) – severní a východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě a jihu tvoří pozemní komunikace vedoucí od jižní hranice katastrálního území k severozápadní hranici katastrálního území následovně: pozemní komunikace silnice II. třídy II/174 a následně směrem na západ navazující pozemní komunikace silnice I. třídy I/20 (evropská mezinárodní silnice 1. třídy E49).

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

Blatenka (605212); Čekanice (619060); Hněvkov u Mačkova (689726); Jindřichovice u Blatenky (605221); Milčice u Čekanic (619078); Bratronice (789291); Čečelovice (618781); Doubravice u Strakonic (631248); Nahošín (631264); Drachkov u Strakonic (726923); Brloh u Drhovle (632406); Pamětice u Drhovle (632473); Hlupín (639915); Dolní Poříčí (725994); Horní Poříčí (726001); Katovice (664529); Krty u Strakonic (675181); Lažánky (605239); Lažany u Doubravice (631256); Mačkov (689734); Mečichov (692409); Mnichov (697443); Mutěnice u Strakonic (700436); Nebřehovice (701840); Zadní Ptákovice (701858); Koclov (706892); Novosedly u Strakonic (706906); Sloučín (706914); Jemnice u Oseka (712892); Malá Turná (712906); Osek u Radomyšle (712914); Petrovice u Oseka (712922); Rohozná u Rovné (742104); Makarov (726931); Pracejovice (726940); Brusy (613371); Kbelnice (664626); Přešťovice (735264); Láz u Radomyšle (740586); Rojice (740594); Kapsova Lhota (738581); Radošovice u Strakonic (738590); Rovná u Strakonic (742112); Řepice (742121); Němčice u Sedlice (746886); Sedlice u Blatné (746894); Slaník (735272); Smiradice (752509); Sousedovice (752517); Dražejov u Strakonic (755940); Hajská (697753); Modlešovice (697761); Nové Strakonice (755923); Přední Ptákovice (755931); Strakonice (755915); Střela (755958); Sedlo u Horažďovic (747041); Střelské Hoštice (757489); Střelskohoštická Lhota (747050); Štěkeň (763292); Vítkov u Štěkně (763306); Zadní Zborovice (770191); Velká Turná (712931); Záboří u Blatné (789313);

Radomyšl (738221) – východní část katastrálního území, přičemž hranici na západě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II/139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II/173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

12. 2. 2022

Černíkov u Strakonic (632562); Domanice (738204); Droužetice (632571); Hubenov u Třebohostic (770167); Chrášťovice (654108); Kaletice (738239); Klínovice (654116); Leskovice u Radomyšle (738212); Podolí u Strakonic (632589); (770175); Únice (770183);

Radomyšl (738221) – západní část katastrálního území, přičemž hranici na východě tvoří od severu pozemní komunikace silnice II. třídy II/139 a následně navazující pozemní komunikace silnice II. třídy II/173 směrem k jižní hranici katastrálního území.

od 4. 2. 2022 do 12. 2. 2022

Central Bohemian Region

Hudčice (649236; Hvožďany (650331); Leletice (679917);

Koupě (671207); Pozdyně (650340).

4. 2. 2022

South Moravian Region

Bukovany u Kyjova (615919); Čejč (618942); Dolní Bojanovice (628701); Dražůvky (632368); Hodonín (640417); Karlín na Moravě (663263); Boršov u Kyjova (678520); Kyjov (678431); Nětčice u Kyjova (678511); Milotice u Kyjova (695157); Mutěnice (700444); Násedlovice (701653); Nenkovice (703362); Ostrovánky (716111); Ratíškovice (739901); Skoronice (748404); Sobůlky (752151); Stavěšice (755362); Strážovice (756865); Svatobořice (760099); Terezín u Čejče (766542); Vacenovice u Kyjova (775932); Věteřov (781096); Vlkoš u Kyjova (784036); Želetice u Kyjova (796018).

27. 1. 2022

Dubňany (633585); Hovorany (646377); Mistřín (760081); Šardice (762059).

od 19. 1. 2022 do 27. 1. 2022

Běhařovice (601420ú; Blanné (605000); Boskovštejn (608491); Citonice (617831); Ctidružice (618047); Dobronice (765236); Grešlové Mýto (636215); Hluboké Mašůvky (639664); Hostim (645745); Jiřice u Moravských Budějovic (645753); Kravsko (674257); Křepice (675954); Mikulovice u Znojma (694398); Milíčovice (694908); Mramotice (700100); Němčičky nad Jevišovkou (703079); Olbramkostel (709816); Pavlice (718319); Plaveč (721557); Plenkovice (674265); Prokopov (733148); Přímětice (736121); Ratišovice (601438); Rozkoš u Jevišovic (742287); Rudlice (743305); Slatina u Jevišovic (749699); Střelice u Jevišovic (757446); Stupešice (601446); Újezd nad Rokytnou (773719); Únanov (774308); Vevčice (781282); Vracovice u Horního Břečkova (642622); Vranovská Ves (785555); Žerůtky u Znojma (796662).

3. 2. 2022

Bojanovice u Znojma (606880); Černín (620246); Jevišovice (659355).

od 26. 1. 2022 do 3. 2. 2022

Plzeň Region:

Bezděkov u Kasejovic (603538); Dobrotice u Chanovic (650617); Hradiště u Kasejovic (647471); Chanovice (650633); Chloumek u Kasejovic (664294); Kasejovice (664308); Kotouň (713023); Mladý Smolivec (697192); Nezdřev (704458); Nová Ves u Horažďovic (713031); Polánka u Kasejovic (664316); Řesanice (664324); Slatina u Horažďovic (749630); Slivonice (668931); Starý Smolivec (697206); Újezd u Kasejovic (664332); Zahorčičky (789801); Životice u Kasejovic (797367).

4. 2. 2002

Ústí nad Labem Region:

Bechlín (601471); Předonín (601497); Bohušovice nad Ohří (606669); Hrdly (648086); Brňany (609919); Brozany nad Ohří (612898); Hostěnice u Brozan (612901); Brzánky (678732); Břežany nad Ohří (614971); Budyně nad Ohří (615617); Nížebohy (704709); Písty (721042); Býčkovice (616427); Velký Újezd u Litoměřic (616435); Dobříň (627887); Doksany (628182); Dolánky nad Ohří (628247); Drahobuz (631680); Dušníky (633861); Horní Řepčice (644021); Hoštka (646261); Kochovice (646270); Malešov u Hoštky (646288); Velešice u Hoštky (646296); Chotiněves (653365); Jištěrpy (653373); Keblice (664693); Kleneč (666084); Krabčice u Roudnice nad Labem (672131); Rovné pod Řípem (672149); Vesce pod Řípem (672157); Křešice u Litoměřic (676080); Nučnice (676098); Sedlec u Litoměřic (789933); Třeboutice (770442); Zahořany u Litoměřic (789941); Kyškovice (678741); Litoměřice (685429); Prosmyky (733482); Mlékojedy u Litoměřic (697303); Chvalín (706124); Nové Dvory u Doksan (706132); Maškovice (724823); Ploskovice (721905); Encovany (634379); Hrušovany (725188); Libínky (682861); Okna u Polep (725196); Polepy (725200); Trnová u Polep (682870); Třebutičky (634387); Přestavlky u Roudnice nad Labem (735141); Račice u Štětí (737330); Račiněves (737399); Rochov (740560); Podlusky (741779); Roudnice nad Labem (741647); Hněvice (737321); Štětí I (763691); České Kopisty (622583); Nové Kopisty (706337); Počaply u Terezína (622591); Terezín (766470); Nučničky (768031); Travčice (768049); Trnovany u Litoměřic (768413); Vědomice (777510); Mastířovice (785920); Vetlá (785938); Vrbice u Roudnice nad Labem (785946); Vrbičany u Lovosic (785997); Svařenice (786641); Vrutice (786659); Záluží u Roudnice nad Labem (627909).

21. 1. 2022

Černěves (620092); Hrobce (648159); Rohatce (740373); Chodouny (652121); Lounky (687332); Libotenice (683370); Oleško u Rohatců (740365); Židovice nad Labem (796794)

od 13. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Bečov u Mostu (601233); Bedřichův Světec (602035); Bělušice u Mostu (602043); Bezděkov u Žatce (603546); Bílence (604151); Bitozeves (604925); Březno u Loun (614572); Břvany (615111); Bylany u Mostu (616532); Čepirohy (619591); Dolejší Hůrky (684945); Havraň (638021); Hořetice u Žiželic (797499); Hrádek u Loun (739235); Hradiště nad Ohří (756903); Hrušovany u Chomutova (648779); Kamenná Voda (796808); Lažany u Chomutova (648787); Lenešice (679925); Levonice (684953); Lišany u Žatce (684961); Lišnice (685071); Malé Březno (690449); Malnice (749125); Milá (601241); Minice (777706); Mradice (700011); Nehasice (702374); Nezabylice (772593); Počerady (723185); Polerady (725226); Postoloprty (726117); Rvenice (747190); Rybňany (790869); Selibice (772038); Seménkovice (747203); Skupice u Postoloprt (749133); Skyřice (749206); Slatinice u Mostu (616559); Staňkovice u Žatce (753629); Stekník (790877); Stránce (796816); Strkovice (756911); Sušany (759597); Škrle (604160); Tatinná (702382); Tvršice (772046); Velebudice (749214); Velemyšleves (777722); Velichov u Žatce (794902); Volevčice (725234); Vrbka u Postoloprt (726125); Vtelno (787507); Vysočany u Chomutova (648795); Zaječice u Bečova (601250); Zálezly (777731); Zálužice nad Ohří (790885); Žatec (794732); Židovice u Bečova (796824); Žiželice u Žatce (797502).

2. 2. 2022

Blažim (605549); Třískolupy (771139); Vidovle (604933); Výškov u Počerad (788554).

od 25. 1. 2022 do 2. 2. 2022

Členský štát: Dánsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Viborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 56,5335; E 9,4747

22. 1. 2022

The parts of Viborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates

N 56,5335; E 9,4747

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

The parts of Vordingborg municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,0758; E 11,8134

1. 2. 2022

The parts of Vordingborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,0758; E 11,8134

od 24. 1. 2022 do 1. 2. 2022

The parts of Lolland municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,8739; E 11,3970

6. 2. 2022

The parts of Lolland municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,8739; E 11,3970

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

The parts of Kalundborg municipality, Sorø municipality, Slagelse municipality and Holbæk municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,5278; E 11,3745

10. 2. 2022

The parts of Kalundborg municipality and Sorø municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,5278; E 11,3745

od 2. 2. 2022 do 10. 2. 2022

The parts of Viborg, Skive, Holstebro, and Herning municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 56,4947; E 9,0677

10. 2. 2022

The parts of Viborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 56,4947; E 9,0677

od 2. 2. 2022 do 10. 2. 2022

The parts of Sorø, Slagelse, Næstved, Ringsted and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55.4496; E 11.6102

16. 2. 2022

The parts of Sorø municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55.4496; E 11.6102

od 8. 2. 2022 do 16. 2. 2022

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BAYERN

Landkreis Weilheim-Schongau

Gemeinde Böbing

Gemeinde Eglfing

Gemeinde Hohenpeißenberg

Gemeinde Huglfing

Gemeinde Oberhausen

Gemeinde Peißenberg

Gemeinde Peiting

Gemeinde Polling

Gemeinde Rottenbuch

Gemeinde Weilheim

Gemeinde Wessobrunn

20. 1. 2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

Das Gebiet umfasst die gesamten Gemarkungen

Altenfeld

Brüchs

Filke

Fladungen

Forst Ostheim v.d.Rhön

Ginolfs

Hausen

Heufurt

Huflar

Leubach

Mellrichstadter Forst

Neustädtles

Nordheim v.d.Rhön

Oberelsbach

Oberfladungen

Oberwaldbehrungen

Ostheim v.d.Rhön

Roth

Rüdenschwinden

Sands

Sondheim v.d.Rhön

Stetten

Stockheim

Unterelsbach

Urspringen

Völkershausen

Weimarschmieden

Willmars

in den amtlichen Gemarkungsgrenzen.

13. 2. 2022

Landkreis Rhön-Grabfeld

In Höhe „Höhlwald”, nördlich des „Leubach”, am Schnittpunkt Staatsstraße 2265 mit der Landkreisgrenze, entlang der Landkreisgrenze in Richtung Nordosten bis zur spitzwinkeligen Landkreisgrenze nähe NES 31. In süd-östlicher, später südlicher Richtung entlang der östlichen und südlichen Gemeindegrenzen Fladungens übergehend in die östliche Gemeindegrenze Sondheims v. d. Rhön. Südöstlich der „Stettbachteiche” dem „Stettbach” folgend bis zu den „Sauerwiesen”; Richtung Westen der befestigten Straße folgend, die NES 27 kreuzend, bis zur westlichen Gemeindegrenze Sondheims in Höhe des „Rother Bergs”; Der südlichen Hausener Gemeindegrenze folgend bis zur NES 12; Der NES 12 in nördlicher Richtung folgend, an der Kreuzung mit NES 11 letzterer in nord-westlicher Richtung folgend bis zur ersten, befestigten Waldstraße auf der nördlichen Straßenseite. Dieser Straße in Richtung Norden folgen, über den „Eisgraben” hinweg bis zur NES 26. Der NES 26 in nördliche Richtung folgen, am Bloßberg entlang über den Dörrbachgraben zur St 2288. Das im Norden angrenzende Waldgebiet an der westlichen Waldgrenze entlang bis „Oberer See”. Dann weiter Richtung Nordwesten an die nordwestliche Landkreisgrenze.

od 5. 2. 2022 do 13. 2. 2022

Landkreis Weilheim-Schongau

Gemeinde Peißenberg: den südlichen Gemeindeteil inkl. den Markt Peißenberg umfassend: ab westlicher Gemeindegrenze Höhe Abzweigung Wieser / Flurweg nach Taigschuster in nordöstlicher Richtung verlaufend, westlich an Taigschuster vorbei Richtung Strallen, die Kreisstraße WM13 kreuzend, nördlich hinter Schlag verlaufend und weiter Richtung Osten die Fendter Straße am Bahnübergang kreuzend. Weiter die Siedlung Ludwigstraße und Lausangerweg einschließend den Fendter Bach und den Wörtersbach westlich der Kapelle Maria Aich kreuzend. Weiter in südöstlicher Richtung über die ST2058, die B472 (Höhe Ausfahrt Peißenberg) und den Guggenberg verlaufend. Ab der Kapelle Patrona Bavariae in südlicher Richtung über die Ammer bis zu Gemeindegrenze.

Gemeinde Hohenpeißenberg: an der nordöstlichen Gemeindegrenze, nördlich von Wieser, Richtung SüdenWesten zum Sendeturm, weiter südwestlich durch den Bruckwald in Richtung Hohenpeißenberg, dort zwischen Steinfall und Unterbau verlaufend, durch Bschorrwald südlich die B 472 kreuzend zum Schendricher Forst. Dort nah der Quelle des Kohlbach verlaufend südöstlich bis hin zur Ammer an der südlichen Gemeindegrenze (Höhe Gut Osterwald)

Gemeinde Böbing: ab der nördlichen Gemeindegrenze über die Ammer Höhe westlich Gut Osterwald in südöstlicher Richtung verlaufend und westlich von Gut Osterwald die St 2058 kreuzend. Weiter südöstlich durch das Gebiet Großer Filz verlaufend und südlich von Grambach und dem Graner Weiher in klarer östlcher Richtung durch das Rotfilz folgend bis zur Gemeindegrenze Höhe Mühlenbeckhof.

Gemeinde Huglfing: Waldgebiet „in der Scheibe“; ab westlicher Gemeindegrenze Höhe Mühlenbeckhof nordöstlich über die Eyach bis zur Gemeindegrenze verlaufend

Teile der Gemeinde Oberhausen: Gemarkung Sankt Nikolaus; ab Kreuzungspunkt westliche Gemeindegrenze / Wirtschaftsweg nach Sankt Nikolaus in nordöstlicher Richtung im Osten vorbei an Sankt Nikolaus. Weiter Richtung Norden zwischen Kreilhof und Eyach durch das Eyacher Filz bis zur nördlichen Gemeindegrenze

od 12. 1. 2022 do 20. 1. 2022

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Uffing:

nördlicher Ortsteil Uffing: Schöngrubstraße nördlich von Am Taubenbühl, Hechenrainerstraße ab Hausnummer 30

folgende Weiler/Gemeindeteile: Am Wackerer, Taffertshofen, Antlasgraben, Voglmühlweg, Hechenrain, Streicher, Grub, Völlenbach, Harberg, Sallach, Brand, Spindler, Schöffau, Kalkofen, Saliter, Luketsried, Kirnberg, Höldern

Gemeinde Bad Bayersoien: Ortsteile Sonnenhof, Lettigenbichl, Kirmesau

20. 1. 2022

BRANDENBURG

Landkreis Märkisch-Oderland

Beginnend an der Gemarkungsgrenze Sophienthal in süd-östlicher Richtung entlang der Oder über die Gemarkungen Genschmar, Bleyen, Küstrin-Kietz und Reitwein, dort weiter in westlicher Richtung bis Wuhden, hier ab Kreuzung Ortsmitte dem Weg Richtung Reitweiner Wallberge folgend, weiter entlang dem Reitweiner Weg in südwestlicher Richtung bis Abzweig Priesterschlucht, hier dem Weg Richtung Alte Bahnlinie folgend, auf dieser weiter in südwestlicher Richtung bis zur B112, dieser nördlich folgend bis Abzweig Unterdorf, dann dem Feldweg in nordwestlicher Richtung bis zum Wassergraben folgend, diesem folgend bis zur Alten Oder, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Sachsendorf, dieser in westlicher Richtung bis zur L332 folgen, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnstrecke, dieser dann nördlich über Werbig bis zur westlichen Gemarkungsgrenze Langsow folgen, ab hier entlang der Gemarkungsgrenzen Buschdorf, Zechin und Sophienthal bis zur Oder

9. 2. 2022

Landkreis Märkisch-Oderland

Ab Straße Drewitz Ausbau in östl. Richtung bis zur Oder, der Oder südlich folgend bis „Neu Manschnower Graben“, diesem folgend in westlicher Richtung auf dem Weg Richtung Graben am Bahnweg, diesem nord-westlich folgend bis „Kietzer Weg“, diesem süd-westlich folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis Manschnow „Friedensstraße“, dieser nördlich folgend bis „Kirchstraße“, dieser süd-westlich folgend bis „Weidenweg“, diesem süd-westlich folgend bis Abzweig „Jägerstraße“, dann in nördlicher Richtung dem „Manschnower Loosgraben“ folgend bis „Neuer Heyengraben“, diesem westlich folgend bis „Golzower Straße“/L 331, dieser nördlich folgend bis Golzow – Heimstädtensiedlung - „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Anschluss L 33, dieser östlich folgend bis „Bahnhofstraße“, dieser folgend bis Straße „Am Strom“, dieser westlich folgend bis L 333, dieser nördlich folgend bis „Studentengraben“ der Gemarkung Genschmar, diesem östlich folgend bis zum „Ziegengraben“, diesem süd-östlich folgend bis Straße Drewitz Ausbau

od 1. 2. 2022 do 9. 2. 2022

HESSEN

Landkreis Fulda

Gemeinde Simmershausen

Gemeinde Hilders

Gemeinde Batten

Gemeinde Wickers

Gemeinde Thaiden

Gemeinde Seiferts

Gemeinde Melperts

Gemeinde Wüstensachsen

13. 2. 2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Ludwigslust-Parchim

die Gemeinde Bengerstorf mit den Orten und Ortsteilen: Beckendorf und Wiebendorf

die Gemeinde Boizenburg mit den Orten und Ortsteilen: Schwartow, Bahlen, Gehrum, Vier, Gothmann, Streitheide und Streitheide-Ausbau, Toitenwinkel, Bahlendorf, Boizenburg-Bahnhof, Rhedewiesen

die Gemeinde Neu Gülze mit den Orten und Ortsteilen: Zahrensdorf, Gamm, Rubeck, Kiekut

die Gemeinde Greven mit den Orten und Ortsteilen: Greven, Granzin, Lüttenmark, Leisterförde, Greven-Ausbau, Hatzberg, Bürgerhof

die Gemeinde Gresse mit den Orten und Ortsteilen: Badekow

die Gemeinde Schwanheide mit den Orten und Ortsteilen: Zweedorf

die Gemeinde Nostorf mit den Orten und Ortsteilen: Horst, Bickhusen, Rensdorf

die Gemeinde Teldau mit den Orten und Ortsteilen: Riet Ut

22. 1. 2022

Landkreis Ludwigslust-Parchim

die Gemeinde Nostorf mit den Ortsteilen: Nostorf, Rensdorf, Nostorf Ausbau

die Gemeinde Schwanheide mit den Orten und Ortsteilen: Schwanheide, Schwanheider Mühle, Neuedamm

die Gemeinde Gresse mit dem Ortsteil Heidekrug (Gresse)

die Gemeinde Boizenburg/Elbe mit den Orten und Ortsteilen: Metlitz, Metlitzhof, Gehrum, Neu Gehrum

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

Landkreis Rostock

Gemeinde Baumgarten mit dem Ortsteien: Gralow, Katelbogen, Qualitz

Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen: Bernitt, Glambeck, Göllin, Hermannshagen, Jabelitz, Käterhagen, Neu Käterhagen, Kurzen Trechow, Langen Trechow, Schlemmin, Viezen

Stadt Bützow mit dem Ortsteil Parkow

Gemeinde Jürgenshagen mit den Ortsteilen: Groß Gischow, Klein Gischow, Jürgenshagen, Wokrent

Gemeinde Klein Belitz mit den Ortsteilen: Klein Belitz, Neukirchen, Reinstorf, Selow

Gemeinde Penzin mit dem Ortsteil Penzin

Gemeinde Steinhagen mit den Ortsteilen: Steinhagen, Neuendorf

Amt Satow: Gemeinde Satow mit den Ortsteilen: Satow, Radegast

Amt Neubukow-Salzhaff: Gemeinde Carinerland mit den Ortsteilen: Klein Mulsow, Danneborth

27. 1. 2022

Landkreis Rostock

Gemeinde Jürgenshagen mit den Ortsteilen: Gnemern, Klein Sien, Moltenow

Gemeinde Bernitt mit den Ortsteilen: Moisall und Neu Bernitt

od 18. 1. 2022 do 27. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Weitenhagen die Orte Weitenhagen und Ortsteile Grubenhagen, Helmshagen I, Helmshagen II, Klein Schönwalde, Potthagen, Diedrichshagen

in der Gemeinde Wackerow der Ort Wackerow

in der Gemeinde Sassen-Trantow die Orte Mühlenkamp, Sassen, Trantow, Treuen, Vierow, Zarrentin Dorf, Zarrentin Siedlung, Groß Zetelvitz, Klein Zetelvitz, Pustow, Damerow Wohnplatz

in der Gemeinde Levenhagen die Orte Levenhagen und Ortsteile Boltenhagen, Heilgeisthof, Levenhagen Hof I, Levenhagen Hof II, Alt Ungnade

in der Gemeinde Hinrichshagen die Orte und Ortsteile Chausseesiedlung, Feldsiedlung, Heimsiedlung, Hinrichshagen Hof I, Hinrichshagen Hof II, Neu Ungnade

in der Gemeinde Greifswald die Orte und Ortsteile Eldena, Fettenvorstadt, Fleischervorstadt, Groß Schönwalde, Industriegebiet, Innenstadt, Ladebow, Nördliche Mühlenvorstadt, Obstbausiedlung, Ostseeviertel, Schönwalde I, Schönwalde II, Stadtrandsiedlung, Südliche Mühlenvorstadt, Wieck

in der Gemeinde Görmin die Orte, Göslow, Passow, Trissow, Neu Jargenow, Alt Jargenow

in der Gemeinde Dersekow die Orte und Ortsteile, Subzow, Alt Pansow, Friedrichsfelde

in der Gemeinde Behrenhoff die Orte Behrenhoff, Neu Dargelin, Stresow, Stresow-Siedlung, Kammin, Müssow, Busdorf

in der Gemeinde Dargelin der Ort Dargelin und die Ortsteile Alt Negentin, Neu Negentin

in der Gemeinde Bentzin der Ort Bentzin und die Ortsteile

Leussin, Alt Plestlin, Neu Plestlin und Zarrenthin

in der Gemeinde Bandelin der Ort Bandelin und die Ortsteile

Kuntzow und Schmoldow

der Ortsteil Neuendorf der Stadt Gützkow

30. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Dersekow die Orte Dersekow und Ortsteile

Dersekow Hof, Neu Pansow

in der Gemeinde Görmin die Orte Groß Zastrow,

Böken und Görmin

in der Gemeinde Dargelin der Ort Sestelin

od 20. 1. 2022 do 30. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gemeinde Süderholz die Orte und Ortsteile: Behnkenhagen, Griebenow, Groß Bisdorf, Kandelin, Klein Bisdorf, Kreutzmannshagen, Lüssow, Schmietkow, Zarnewanz

30. 1. 2022

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Passee mit allen Orten und Ortsteilen

Gemeinde Glasin mit allen Orten und Ortsteilen

Gemeinde Züsow OT Bäbelin, Teplitz, Wakendorf

Gemeinde Neukloster OT Neuhof

Gemeinde Lübberstorf OT Lübberstorf, Lüdersdorf

Gemeinde Warin OT Neu Pennewitt.

27. 1. 2022

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Selmsdorf: Hof Selmsdorf, Lauen, Selmsdorf, Sülsdorf, Teschow, Zarnewenz

Gemeinde Schönberg: Groß Bünsdorf, Hof Lockwisch, Klein Bünsdorf, Kleinfeld, Lockwisch, Malzow, Retelsdorf, Rupensdorf, Sabow, Schönberg

Gemeinde Lüdersdorf: Duvennest, Groß Neuleben, Herrnburg, Klein Neuleben, Lüdersdorf, Palingen, Schattin, Wahrsow

Gemeinde Siemz-Niendorf: Torisdorf

Gemeinde Stepenitztal: Blüssen

Gemeinde Menzendorf: Lübsee, Lübseerhagen, Menzendorf, Rottensdorf

Gemeinde Grieben: Grieben und Zehmen

Gemeinde Roduchelstorf: Cordshagen und Roduchelstorf

Gemeinde Rehna: Brützkow, Dorf Nesow, Falkenhagen, Gletzow, Löwitz, Nesow, Neu Vitense, Othenstorf, Parber, Rehna, Törber, Törberhals, Vitense

Gemeinde Königsfeld: Bestenrade, Bülow, Demern, Groß Rünz, Klein Rünz, Schaddingsdorf, Warnekow, Woitendorf

Gemeinde Carlow: Carlow, Klein Molzahn, Klocksdorf, Neschow, Pogez, Samkow, Stove, Kuhlrade

Gemeinde Dechow: Dechow und Röggelin

Gemeinde Groß Molzahn: Groß Molzahn

Gemeinde Schlagsdorf: Heiligeland, Schlagbrügge, Schlagsdorf, Schlagresdorf

Gemeinde Rieps: Cronskamp, Rieps, Wendorf

Gemeinde Thandorf: Schlagsülsdorf und Thandorf

Gemeinde Utecht: Campow und Utecht

29. 1. 2022

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Schönberg der Ortsteil Petersberg,

Gemeinde Siemz-Niendorf die Ortsteile Klein Siemz, Groß Siemz, Niendorf, Bechelsdorf, Törpt, Ollndorf, Lindow,

Gemeinde Rieps der Ort Raddingsdorf,

Gemeinde Lüdersdorf der Ort Boitin-Resdorf

od 20. 1. 2022 do 29. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Brünzow der Ort Brünzow und Ortsteile Kräpelin, Vierow und Klein Ernsthof

in der Gemeinde Loissin der Ort Loissin und die Ortsteile Gahlkow und Ludwigsburg

in der Gemeinde Katzow der Ort Katzow, die Ortsteile Kühlenhagen und Jägerhof

in der Gemeinde Hanshagen, der Ort Hanshagen

in der Gemeinde Neu- Boltenhagen, der Ort Neu- Boltenhagen und die Ortsteile Lodmannshagen und Karbow

in der Gemeinde Greifswald die Orte und Ortsteile Eldena, Fettenvorstadt, Fleischervorstadt, Groß Schönwalde, Industriegebiet, Innenstadt, Ladebow, Nördliche Mühlenvorstadt, Obstbausiedlung, Ostseeviertel, Schönwalde I, Schönwalde II, Stadtrandsiedlung, Südliche Mühlenvorstadt, Wieck

in der Gemeinde Wusterhusen der Ort Wusterhusen die Ortsteile Gustebin, Konerow und Pritzwald

in der Gemeinde Diedrichshagen der Ort Diedrichshagen und der Ortsteil Guest

in der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil Wampen

in der Gemeinde Weitenhagen der Ort Weitenhagen und die Ortsteile Helmshagen I, Potthagen und Klein Schönwalde

in der Gemeinde Groß Kiesow der Ort Groß Kiesow und die Ortsteile Sanz, Sanz Hof V, Sanz Hof VII, Schlagtow, Schlagtow- Meierei, Kessin, Krebsow, Klein Kiesow und Groß Kiesow Meierei

in der Gemeinde Wrangelsburg der Ort Wrangelsburg und der Ortsteil Gladrow

die Gemeinde Lubmin mit dem Ort Lubmin,

in der Gemeinde Lühmannsdorf der Ortsteil Brüssow.

31. 1. 2022

Landkreis Vorpommern-Greifswald

in der Gemeinde Kemnitz der Ort Kemnitz mit den Ortsteilen Kemnitzerhagen, Kemnitz- Meierei, Neuendorf und Rappenhagen

in der Gemeinde Greifswald der Ortsteil Friedrichshagen Hof I bis III

in der Gemeinde Brünzow die Ortsteile Stilow und Stilow- Siedlung

od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022

NIEDERSACHSEN

 

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Lindern von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Vreeser Straße südlich folgend bis zur Eichenstraße, entlang dieser bis Hahnefehn, dieser südöstlich folgend bis Vreeser Straße, dieser südlich folgend bis Nordweg, entlang diesem bis Peheimer Straße, dieser südlich folgend bis Zum Ostentor, entlang dieser und im folgenden Linderner Straße in südöstliche Richtung und der Linderner Straße an der Gabelung weiter südöstlich folgend bis zum Kreisverkehr. Dort der Kirchstraße folgend bis Hamstruper Straße, dieser südlich folgend über Bunner Straße, Lastruper Straße und Brokstreeker Straße bis Große Hase, dem Wasserverlauf in wes-liche Richtung folgend bis Trentlager Kanal, dem Wasserverlauf südöstlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück, dieser westlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland und entlang dieser in nördliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

1. 2. 2022

Landkreis Cloppenburg

Von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Gemeindegrenze Lindern/ Lönin-gen folgend bis zum Rundesfeldgraben. Dem Wasserverlauf südlich folgend bis Südradde, dem Wasserverlauf südwestlich folgend und dem ersten Verbindungsgraben südlich zum Wirtschaftsweg und diesem weiter südlich bis Am Raddetal folgend. Dieser südwestlich folgend bis Steingrund, dieser südwestlich folgend bis Eikastraße, entlang dieser in südliche Richtung bis Regenkamper Straße, dieser westlich folgend bis Elberger Straße, dieser südlich folgend bis Windhorster Weg, entlang diesem in südwestliche Richtung bis Vinner Weg, diesem südöstlich folgend bis zur Auffahrt zur Bundesstraße 213, entlang dieser bis Bundesstraße 213, dieser südwest-lich folgend bis zur Herßumer Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Emsland und entlang dieser in nördliche Richtung bis zum Ausgangspunkt.

od 24. 1. 2022 do 1. 2. 2022

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz führt vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Oldenburg mit dem Fließgewässer „Katenbäke“ oberhalb der Scharrendorfer Heide in Twistringen die „Katenbäke“ entlang in südöstlicher Richtung bis zur Kreisstraße K104 „Colnrader Straße“, entlang dieser in westlicher Richtung bis zur Straße „Zur Dehmse“, diese entlang in südöstlicher Richtung bis zur Landesstraße L342 („Neuenmarhorster Straße“) und diese entlang Richtung Osten bis zur Straße „Buschheide“. Weiter geht es diese Straße entlang in südlicher Richtung und in deren Verlängerung Richtung Süden bis zur Kreisstraße K102 „Ellinghausen“. Weiter geht es die K102 entlang in östlicher Richtung bis zur Bundesstraße B51 („Borwede“) und dann diese entlang in südwestlicher Richtung bis zur Straße „Borwede“ und diese entlang in östliche Richtung bis zum Fließgewässer „Bargeriede“. Die „Bargeriede“ geht es entlang in südöstlicher, später südwestlicher Richtung bis zum „Dörpel- Drentweder- Weg“ und diesen entlang in südlicher Richtung bis nach Dörpel und weiter die Straßen „Dörpel“, „Dörpeler Straße“ und „Donstorf“ entlang bis zur Landesstraße L344 („Barntorfer Straße“). Die südliche Begrenzung der Überwachungszone führt von dort aus in westlicher Richtung entlang der Straßen „Düste“, „Eickbuscher Straße“, „Dorfstraße“ und der Kreisstraße K30 („Hauptstraße“), über die Bundesstraße B51 („Bremer Straße“) weiter der K30 („Aschener Straße“) entlang in westlicher Richtung über Aschen bis zur Bundesstraße B69 (Vechtaer Straße). Die westliche Begrenzung der Überwachungszone führt dann weiter entlang der B69 in nordwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der B69 mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta und dann entlang der Landkreisgrenze zu den Landkreisen Vechta und Oldenburg in nordöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fliessgewässer „Katenbäke“ oberhalb der Scharrendorfer Heide in Twistringen.

26. 1. 2022

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz führt vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der „Heiligenloher Beeke“ aus an diesem Fließgewässer entlang in südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Straße „Rüssen“ und weiter diese Straße entlang in südöstlicher Richtung bis zum Barnstorfer Ortsteil „Aldorf“ und von dort aus weiter entlang der Kreisstraße K47 („Aldorfer Straße“) in südöstlicher Richtung bis Höhe „Stifterstraße“. Die südliche Begrenzung der Schutzzone führt entlang dieser in westliche Richtung und weiter über die Straßen „Goethestraße“ und „Heinestraße“ in westliche und südliche Richtung bis zum „Moorweg“ und diesen entlang in westlicher und nordwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt dieser Straße mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche Begrenzung der Schutzzone bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta zwischen dem Schnittpunkt mit dem „Moorweg“ in Barnstorf im Süden und dem Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Heiligenloher Beeke“ in Twistringen- Rüssen im Norden.

od 18. 1. 2022 do 26. 1. 2022

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung der Überwachungszone auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz führt vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Oldenburg mit der Straße „Natenstedter Weg“ bei Twistringen- Natenstedt aus an diesem entlang in südöstlicher Richtung und weiter entlang der Straße „Natenstedt“ in südlicher und südöstlicher Richtung bis zur Landesstraße L342 „Natenstedt“ und an dieser entlang Richtung Osten bis zur Kreisstraße K101 „Hauptstraße“. Weiter geht es entlang der K101 in südöstlicher Richtung bis zur Straße „Mühlendamm“ und dann dieser entlang und über die Straßen „Bockstedter Straße“, „Hespe“, „Uhlhorn“ und „Dieckhaus“ in südlicher Richtung bis zur Bundesstraße B51 „Bremer Str“. Von dort aus geht es in südöstlicher, später westlicher Richtung entlang der Straßen „Schmolter Weg“ und „Schmolte“ bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Schmolter Graben“ und diesem sowie dem Fließgewässer „Drentweder Bach“ folgend in südlicher und westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt des „Drentweder ache smit der Straße Haßlau, diese und die „Meisterstraße“ Richtung Westen entlang bis zur Landesstraße L344 „Barver Straße“. Der L344 in südöstlicher Richtung folgend geht es bis zur Straße „Im Wehrwinde“ und weiter entlang dieser und über die Straßen „Düste“, „Dickeler Weg“„Eickbuscher Straße“, „Dorfstraße“, Kreisstraße K30 „Hauptstraße“ in südwestlicher, später westlicher Richtung bis zur Bahnlinie Bremen-Osnabrück und diese entlang in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt der Bahnlinie mit der Bundesstraße B51 „Diepholzer Straße“. Die südliche Begrenzung der Überwachungszone führt über die B51/B214 und die Bundesstraße B69 „Vechtaer Straße“ in westlicher, später nordwestlicher Richtung bis zur Straße „Lindloger Moorweg“ und dann diesen und den „Aschener Forstweg“ entlang in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die westliche Begrenzung der Überwachungszone verläuft entlang der Landkreisgrenze zu den Landkreisen Vechta und Oldenburg, ausgehend vom Schnittpunkt mit dem Aschener Forstweg im Bereich „Hoher Sühn“ bei Diepholz im Süden und dem Schnittpunkt mit der Straße „Natenstedter Weg“ bei Twistringen- Natenstedt im Norden.

30. 1. 2022

Landkreis Diepholz

Die östliche Begrenzung der Schutzzone auf dem Gebiet des Landkreises Diepholz führt vom Schnittpunkt der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta mit der Straße „Schilfweg“ in Barnstorf an diesem entlang in südwestlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Schlöte“ und weiter entlang der „Schlöte in südlicher, später südöstlicher Richtung bis zum Schnittpunkt mit der „Vogelsanger Straße“. Die südliche Begrenzung der Schutzzone verläuft von dort aus entlang der „Vogelsanger Straße“, Klinkerstraße“ und „Dreeker Moorstraße“ in südwestlicher Richtung bis zum „Moorkanal“ („Schwarze Riede“) und weiter in westlicher Richtung entlang des „Moorkanals“ und später entlang des Fließgewässers „Dadau“ bis zum Schnittpunkt mit der Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta. Die nördliche und westliche Begrenzung der Schutzzone bildet die Landkreisgrenze zum Landkreis Vechta ab, ausgehend vom Schnittpunkt mit dem Fließgewässer „Dadau“ im Süden bis zum Schnittpunkt mit der Straße Schilfweg im Norden.

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Hahnenmoorkanal – Hase – Zuckerstraße – Löninger Straße – L102 – E 233 / B 213 – Feldhausen – Klusenweg – Franziskusstraße – Sattelweg – Flechumer Straße – Bökenfeld – Haselünner Straße – Berßener Straße – Lähdener Straße – Dorfstraße – Hüvener Straße – Berßener Straße – Ahornstraße – Kienmoorsweg – Hauptstraße L65 – Waldhöfe – L 53 – Osterwalder Straße – Lange Stücken – Am Brink – Eschstraße – Am Brink – Werlter Straße – Loruper Straße – Rastdorfer Straße – Loruper Straße – Steinfehn – Rastdorfer Straße – Konrad-Adenauer-Straße – Mühlenberg – Hümmlinger Weg – Einhauser Weg – Werlter Weg – Gut-Einhaus-Straße – Bockholter Straße – Werlter Straße – Pastoren Meer – b. d. Mühle – Marka / Kreisgrenze

1. 2. 2022

Landkreis Emsland

Kreisgrenze Südradde – Helminghauser Straße – Mittelort – Teepohl – Alte Drofstraße – Buskenkuhle – Am Neuland – Zur Waldbühne – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Mittelradde - Kreisgrenze

od 24. 1. 2022 do 1. 2. 2022

Landkreis Lüneburg

Von der Elbe kommend entlang Sassendorfer Weg südwärts bis zum Fluss Marschwetter. Weiter entlang des Flusses Marschwetter bis zur Brücke an der Grenze der Samtgemeinde Scharnebeck nordöstlich von Hittbergen. Weiter auf dem Feldweg von der Brücke kommend Richtung Süden zum östlichen Ortsausgang von Hittbergen zur Dorfstaße. Der Dorfstaße L219 ostwärts, später südwärts folgend bis zum Fluss Bruchwetter. Dem Fluss Bruchwetter Richtung Osten folgend Richtung Ahrenschulter See, diesen durchqueren und weiter entlang des Flusses Bruchwetter bis Elbuferstraße Höhe der Dreiecksteiche. Die Elbuferstraße überquerend den Feldweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Dreiecksteiche folgend in nordöstlicher Richtung bis Höhe Feldwegkreuzung Veranstaltungsplatz Elbmarschtag- und Party. Dort auf den querenden Feldweg nach rechts abbiegen zur Straße Am Deich. Nach ca. 200m rechts in die Elbmarsch und die Elbe überquerend durch’s Gelände Richtung Aussichtsturm „Mahnkenwerder“ bis Landkreisgrenze.

22. 1. 2022

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt der Anschlussüberwachungszone ist der Schnittpunkt der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Vechta und die Straße Heide/ Bauerschaft Hanstedt in der Stadt Wildeshausen

Von dort der Straße Bauerschaft Hanstedt Richtung Aldrup -die L882 querend- nach Lohmühle folgen

In Lohmühle weiter über die Straßen Bauerschaft Lohmühle, Bauerschaft Bühren und Huntestraße nach Hölingen

Anschließend in Hölingen die K5 (Dorfstraße/ Hölinger Straße) bis Abzweigung Rhododendronweg in Beckstedt folgen

Weiter über Rhododendronweg und die K4 (Holtorfer Straße/ Beckstedter Straße) Richtung Holtorf bis Abzweigung Kieselhorster Weg

Von dort über den Kieselhorster Weg, Straße Altenmoor und dem angrenzenden Wirtschaftsweg zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Diepholz

Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Diepholz mit Übergang zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Vechta im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in der Bauerschaft Hanstedt

26. 1. 2022

Landkreis Vechta

Ausgehend von der Kreisgrenze in Höhe der Diepholzer Straße (B69) in nördlicher Richtung folgen bis zum Moorweg (Torfwerk auf der rechten Seite); dem Moorweg in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Straße Moorkamp; dem Moorkamp in westlicher Richtung bis zur Diepholzer Str. folgen; der Diepholzer Str. in nördlicher Richtung folgen bis zur Münsterstraße folgen; der Münsterstr. In nördlicher Richtung folgen bis zur Großen Str.; der Großen Straße in nördlicher Richtung folgen bis zur Bremer Str.; der Bremer Str. in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Oyther Str.; der Oyther Str. nordöstlicher Richtung folgen bis Dornbusch; dem Dornbusch in nördlicher Richtung folgen bis zur Str. „Stoppelmarkt“; dort in westlicher Richtung folgen bis zum Visbeker Damm; dem Visbeker Damm (K334) in nördlicher Richtung über den Kreisel hinweg folgen bis zur Ehrlandstraße; der Ehrlandstraße in östlicher Straße folgen bis zum Feldweg; dem Feldweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Ehrlandstraße und von dort aus weiter in nördlicher Richtung bis zur Straße „Auf dem Engelken“; dieser Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Holstruper Straße (K254); der Holtruper Str. (K254) in östlicher Richtung 450m folgen bis zum Feldweg; dem Feldweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Bergstraße; der Bergstraße in östlicher Richtung folgen bis zum Vechtaer Moorbach; dem Vechtaer Moorbach in nördlicher Richtung folgen bis zum Waldweg im Freesenholz; dem Waldweg in nördlicher Richtung folgen bis zur nördlichen Waldgrenze; der Waldgrenze in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Lutter Mühlenbach; dem Lutter Mühlenbach in nördlicher Richtung folgen bis zu Straße „Astrup“; der Straße Astrup (K252) in östlicher Richtung folgen bis zur Straße „Norddöllen“; der Straße „Norddöllen“ in östlicher Richtung folgen und die Kreisstraße 252 verlassen in Richtung Osten zur Straße „Norddöllen“; dieser Straße zunächst in östlicher und im weiteren Verlauf der Straße in südlicher Richtung 280m folgen bis zur Höhe des Feldweges; dem Feldweg in östlicher Richtung folgen über den Twillbach hinweg bis zum nächsten Feldweg 750m folgen; diesem Feldweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Straße „Wöstendöllen“; dieser Straße in östlicher Richtung bis „Wöstendöllen“ folgen; im weiteren Verlauf in nördlicher Richtung Wöstendöllen folgen bis zur L880 (Wöstendöllen); der L880 in östlicher Richtung folgen vorbei Twillbäke bis zur Straße „Wöstendöllen“; dieser Straße in nord- nordöstlicher Richtung folgen bis zur Straße Bonrechtern (K253); der K253 in östlicher Richtung folgen und im Straßenverlauf in nördlicher Richtung 200m folgen; nach 200m dem Feldweg in östlicher Richtung folgen bis zur Dorfstraße (K290) folgen; der Dorfstr. (K290) in nördlicher Richtung bis zum Denghauser Mühlbach; dem Denghauser Mühlbach in öslticher Richtung bis zur Kreisgrenze folgen; der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen.

26. 1. 2022

Landkreis Vechta

Vom Ausgangspunkt Kreisgrenze/Dreeker Moorstraße/Grenzgraben in westlicher Richtung dem Feldweg folgen bis zur Straße Winkelriede; der Straße Winkelriede in nördlicher Richtung folgen bis zum Feldweg Höhe Torfwerk; dem Feldweg in westlicher Richtung folgen bis zum Waldrand; dem Waldrand in nördlicher Richtung folgen bis zum Feldweg in Höhe des Lahrer Baches; diesem Feldweg zunächst in östlicher und dann in nördlicher Richtung folgen bis zum Kleegrasweg; dem Kleegrasweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Gastruper Straße; der Gastruper Str. in nordöstlicher Richtung folgen bis zur Barnstorfer Str. (L344); der Barnstorfer Straße (L344) in nördlicher Richtung folgen bis zur Huntestr. (L342); der Huntestraße in östlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze; der Kreisgrenze in südlicher Richtung folgen bis zum zuvor genannten Ausgangspunkt.

od 18. 1. 2022 do 26. 1. 2022

Landkreis Vechta

Von der Kreisgrenze in Höhe der K 265 (Lohner Straße) in westlicher Richtung folgen, über die Landwehrstraße, bis zur Straße Goldbrede. Die Straße Goldbrede in nördlicher Richtung folgen bis Brägeler Straße (K 264). Die Brägeler Straße in westlicher Richtung folgen bis zum Pickerweg. Den Pickerweg in nördlicher Richtung folgen bis zur Brägeler Straße. Die Brägeler Straße in westlicher Richtung folgen, über den Kreisel hinweg, bis zur Krimpenforter Straße. Die Krimpenforter Straße in nord-westlicher Richtung folgen bis zur Bahntrasse. Der Bahntrasse in nördlicher Richtung folgen bis zur Stadtgrenze Vechta/Lohne. Der Stadtgrenze in nordwestlicher Richtung folgen bis zum Kreisverkehr –Bakumer Str., Dinklager Landstr., Bokerner Damm, L848. Der 848 in nördlicher Richtung folgen bis zur Vechtaer Str. (L 843). Der Vechtaer Str. in östlicher Richtung folgen bis zum Spredaer Bach. Dem Spredaer Bach in nördlicher Richtung bis zur Sollebäke folgen. Der Sollebäke in östlicher Richtung folgen zur Höhe in den Rieden. Der Straße in den Rieden in nördlicher Richtung folgen bis zur Oldenburger Str. (B69). Der Oldenburger Str. in nördlicher Richtung folgen bis zur Straße Am Blöcker in nordöstlicher Richtung folgen bis zu Schulzemeyers Kirchweg. Dem Kirchweg in nordöstlicher Richtung 1000m folgen bis zu. Von dort aus verläuft die Überwachungszone nördlich bis zum Mühlendamm. Dem Mühlendamm 400m in östlicher Richtung folgen. Von dort aus nördlich folgen bis zur Höhe Visbeker Damm. Von der Höhe Visbeker Damm aus in westlicher Richtung 250 m folgen. Von dort aus in nördlicher Richtung zur Straße Hagstedt. In Höhe kommenden Kreuzung in östlicher Richtung bis zum Visbeker Damm folgen (K334). Dem Visbeker Damm in nördlicher Richtung folgen bis zum Reuterweg. Dem Reuterweg in östlicher Richtung bis zur Straße ‚Astrup‘ folgen (K252). Der Straße in nördlicher Richtung bis zur nächsten Kreuzung folgen. Von dort aus in östlicher 900m bis zum Döller Damm. Dem Döller Damm in nördlicher Richtung folgen bis zum nächsten Feldweg. Diesem Feldweg in östlicher Richtung folgen bis zum Döller Damm. Dieser Straße in östlicher Richtung folgen bis zur Straße Wöstendöllen (L880). Der L880 in nördlicher Richtung 250m folgen. Dem Feldweg in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Waldrand bei der Twilbäke. Dem Waldrand in südöstlicher Richtung folgen bis zur Straße Wöstendöllen. Der Straße Wöstendöllen in nördlicher Richtung folgen bis zur Straße Hogenbögen. Der Straße Hogenbögen in östlicher Richtung folgen bis zur Straße Bonrechtern. Der Straße Bonrrechtern in östlicher Richtung und im weiteren Verlauf in südlicher Richtung folgen. Im weiteren Verlauf der Straße Bonrechtern in nordöstlicher sowie östlicher Richtung folgen bis zur Dorfstraße (K 290). Der Dorfstr. In südlicher Richtung 370m folgen. In östlicher Richtung der Straße Bonrechtern folgen bis zur Kreisgrenze. Der Kreisgrenze in südlicher Richtung bis zum Ausgangspunkt folgen.

30. 1. 2022

Landkreis Vechta

Von der Kreisgrenze in nördlicher Richtung einem Feldweg folgen bis zu einem weiteren Feldweg. Diesen Feldweg in westlicher Richtung folgen bis zur Straße Hellmanns Damm. Den Hellmanns Damm in nord-westlicher Richtung folgen bis zum Vechtaer Moorbach. Den Vechtaer Moorbach in nördlicher Richtung folgen bis zur Vechtaer Straße (L881). Die Vechtaer Straße in nordöstlicher Richtung folgen bis zum Kronsbeerenweg. Den Kronsbeerenweg in östlicher Richtung folgen bis zum Fenchelweg. Den Fenchelweg in südlicher Richtung folgen bis zum nächsten Feldweg. Diesen Feldweg in östlicher Richtung folgen bis zur Straße Löwenzahnkämpe. Die Löwenzahnkämpe in östlicher Richtung folgen bis zum Kronsbeerenweg. Den Kronsbeerenweg in südöstlicher Richtung folgen bis zum Moosweg. Den Moosweg in östlicher Richtung folgen bis zum Rotkleeweg. Den Rotkleeweg in südlicher Richtung folgen bis zum Nesselkamp. Den Nesselkamp in süd-westlicher Richtung folgen bis zum Schilfweg. Den Schilfweg in südlicher Richtung folgen bis zur Kreisgrenze. Die Kreisgrenze in westlicher Richtung folgen bis zum Ausgangspunkt.

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

Landkreis Wesermarsch

Die Überwachungszone umfasst die gesamte Gemeinde Butjadingen, den nördlich der Straßen Seefelder Weg, Seefelder Schaart gelegenen Teil der Gemeinde Stadland sowiedas Gebiet der Stadt Nordenham nördlich folgender Linie: Utergadinger Tief, Abbehauser Sieltief bis zum Butjadinger Zu- und Entwässerungskanal, diesen in nördlicher Richtung bis Erich-Lampe-Weg, diesen in Richtung Osten bis zur Weser.

21. 1. 2022

Landkreis Wesermarsch

Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Butjadingen und beginnt im Westen an der Mündung des Fedderwarder Sieltiefs in die Nordsee, dieses Richtung Süden bis zum Butjadinger Zu- und Entwässerungskanal, diesen in östlicher Richtung bis Zwickweg, diesen Richtung Norden, weiter entlang Grüner Weg bis Burhaver Straße in östlicher Richtung bis Husumer Weg, in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.

od 13. 1. 2022 do 21. 1. 2022

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg

Gemarkungen Wincheringen, Bilzingen, Wehr, Helfant, Palzem, Kreuzweiler, Esingen, Beuren und Kirf gesamt,

Gemarkung Meurich westlicher Teilbereich begrenzt durch die B 407 und nach der Ortslage Meurich begrenzt durch die K 120 bis zur Gemarkungsgrenze,

Gemarkung Merzkirchen westlicher Teilbereich begrenzt durch die K 120, dieser folgend durch die Ortslage Kelsen in Richtung Merzkirchen, in der Ortslage Merzkirchen begrenzt durch Raiffeisenstraße und Hauptstraße und nach der Ortslage Merzkirchen begrenzt durch die L 134 bis zur Gemarkungsgrenze.

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

SAARLAND

Landkreis Merzig-Wadern

Gemeinde Mettlach

28. 1. 2022

Landkreis Merzig-Wadern

Gemeinde Perl

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

SACHSEN

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Herzogtum Lauenburg

Die Überwachungszone Büchen/Lauenburg umfasst

die Stadt Lauenburg/Elbe

die Gemeinden

Basedow, Bröthen, Buchhorst, Büchen, Dalldorf, Fitzen, Krüzen, Langenlehsten, Lanze, Lütau, Wangelau, Witzeeze sowie

von der Gemeinde Schulendorf die Ortsteile Schulendorf und Franzhagen

od 28. 12. 2021 do 26. 1. 2022

Kreis Herzogtum Lauenburg

Die Überwachungszone Groß Grönau/Groß Sarau umfasst

die Gemeinde Groß Grönau

von der Gemeinde Groß Sarau die Ortsteile

Ziegelhorst, Tüschenbek, Rothenhusen und Schanzenberg letztere jeweils bis an das Ufer des Ratzeburger Sees.

od 31. 12. 2021 do 29. 1. 2022

Landeshauptstadt Kiel

Die Stadtteile Elmschenhagen, Wellsee, Moorsee und Rönne.

4. 2. 2022

Hansestadt Lübeck

Beschreibung der Überwachungszone

Schlutup östlich der B 104 sowie

St. Hubertus, umschlossen von der Kreisgrenze zu Groß Grönau (RZ), der Wakenitz und als nördliche Begrenzung der Müggenbuschweg.

od 31. 12. 2021 do 29. 1. 2022

Kreis Plön

Die folgenden Gemeinden: Ascheberg, Barmissen, Boksee, Bothkamp, Dobersdorf, Dörnick, Fargau-Pratjau, Großbarkau, Honigsee, Kalübbe, Kirchbarkau, Klein Barkau, Lammershagen, Lebrade, Löptin, Martensrade, Mucheln, Nettelsee, Plön, Postfeldt, Rastorf, Rathjensdorf, Schlesen, Schönkirchen, Selent, Stolpe, Warnau und Wittmoldt.

in der Gemeinde Pohnsdorf: das gesamte Gemeindegebiet nordwestlich der K10 und nordwestlich der L49 (Preetzer Landstraße) bis zur Neuwührener Au. Nordwestlich der Pohnsdorfer Stauung, westlich des Neuwührener Weg. und ab dem Waldgebiet Vogelsang.

in der Gemeinde Schwentinental: das gesamte Gemeindegebiet ab dem Waldstück Vogelsang und nördlich des Waldstückes Hellerkate.

in der Gemeinde Lehmkuhlen: das gesamte Gemeindegebiet nördlich des Feldweges von der Gemeindegrenze Preetz bis zur Dorfstraße in Rethwisch und nordwestlich der Dorfstraße und Am Wiesengrund übergeht.

in der Gemeinde Schellhorn: das Gemeindegebiet östlich von Falkendorf und der Straße Gut Sophienhof, sowie südlich der Lange Reihe und südlich der Straße Schaar

in der Gemeinde Wahlstorf: das Gemeindegebiet südöstlich von Tiefental dem Wanderweg (Richtung Campingplatz) und südöstlich des Waldes (Mühlenberg). Der Wielener See und südöstlich der Hauszufahrt zur Gräberei 1 in 24211 Wahlstorf. Südlich der Lindenallee, südwestlich des Gut Wahlstorf und südlich des Ufers des Lanker See

In der Gemeinde Kühren: südlich vom Lanker See, der Kührener Mühle, des Bahnhofswegs, des Ehrendenkmals Kühren und „Gut“.

Westlich der Dorfstraße und dann südwestlich des Kührener Weg. Südöstlich der Nettelseer Straße südlich der Nettelseer Straße 80 und dem Bach entlang bis zur Alten Schwentine (Gemeindegrenze).

4. 2. 2022

Kreis Plön

In der Gemeinde Preetz: die gesamte Gemeinde

der Gemeinde Pohnsdorf: östlich der K10 und südöstlich der L49 (Preetzer Landstraße) bis zur Neuwührener Au. Nordöstlich der Neuwührener Au bis Höhe des südlichen Ausläufers der Pohnsdofer Stauung. Östlich dem Ufer der Pohnsdorfer Stauung folgen und dann in östliche Richtung bis an den Neuwührener Weg. Nördlich bis zum Feldweg und diesem in nördliche Richtung bis zum Ende folgen. In nordöstliche Richtung bis zum Kronsredder und dann nordöstlich entlang des Waldgebietes Vogelsang bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Schwentinental: Den Vogelsang entlang bis an die Bundestraße 76. Der B 76 südlich bis zum Waldgebiet Hellerkate und dann der Grenze es Waldgebietes in östliche Richtung folgen. Vom nordöstlichsten Ende des Waldgebietes bis an die Schwentine. Der Gemeindegrenze in nördliche Richtung bis Höhe der Gemeindegrenze Preetz folgen.

In der Gemeinde Lehmkuhlen: Von der nördlichen Grenze der Gemeinde Preetz dem Feldweg folgen bis zur Dorfstraße (Rehtwisch). Der Dorfstraße östlich folgen bis es in Am Wiesengrund übergeht. Am Wiesengrund weiter bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Schellhorn: Dem Falkendorfer Weg bis zur Straße Gut Sophienhof folgen. Dem Gut Sophienhof in südlicher Richtung bis zur Lange Reihe folgen. Über die Plöner Landstraße weiter südlich auf Schaar bis zur Gemeindegrenze.

In der Gemeinde Wahlstorf: Nordwestlich von Tiefental dem Wanderweg (Richtung Campingplatz) bis zum Wald (Mühlenberg) folgen. Vom südlichen Teil des Mühlenbergwaldes südwestlich bis an den Wielener See.

Dem westlichen Ufer bis zur Gräberei 1 24211 Wahlstorf folgen. Die Hausauffahrt bis zur Lindenallee folgen. Der Lindenallee bis zum Gut Wahlstorf folgen. Der Schwentine (südwestlich des Gut Wahlstorf) bis zum Lanker See und dann weiter am Ufer des Lanker Sees westlich bis zur Gemeindegrenze

In der Gemeinde Kühren: Vom Lanker See Höhe Kührener Mühle in westliche Richtung bis an den Bahnhofsweg. Dann dem Bach im Wad unterhalb des Ehrendenkmals Kühren bis „Gut“ folgen.

„Gut“ bis zur Dorfstraße folgen und dann nördlich bis zum Kührener Weg. Dem Kührener Weg bis zur Nettelseer Straße folgen. Die Nettelseer Straße in südwestlicher Richtung bis Hausnummer 80 und dann westlich am Bach entlang bis zur Alten Schwentine (Gemeindegrenze) und dann der Gemeindegrenze entlang nach Norden.

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

THÜRINGEN

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Kaltennordheim: Ortsteil Melpers

od 4. 2. 2022 do 12. 2. 2022

Kreis Schmalkalden-Meinigen

Gemeinde Birx

Gemeinde Erbenshausen

Gemeinde Frankenheim/Rhön

Gemeinde Oberweid

Gemeinde Kaltennordheim: Ortsteile Aschenhausen, Erbsmühle, Kaltensundheim, Kaltenwestheim, Lottenmühle (bei Tann), Mittelsdorf (Rhön)

Gemeinde Rhönblick: Ortsteile Gerthausen, Helmershausen, Karst-Mühle, Weyhermühle, Wohlmuthausen (bei Tann), Geba bei Helmershausen, Rote Mühle bei Helmershausen

12. 2. 2022

Členský štát: Írsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Monaghan County

Surveillance zone 2

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Derrygorry, Shanmullagh, Figullar, Ankettel Grove, Emyvale, Bragan, Killylough, Tedavnet, Enagh, Glaslough, Tehallen (apart from the townlands of Garran Itra, Annacramph, Fedoo, Killycarnan, Dromore and Clonlonan), the townlands of Knockaconny, Tullyhirm and Coolshannagh all situate in the Electoral Division of Monaghan Rural, the townlands of Tonystackan, Knocknalun, Drumscor and Aghnameena all situate in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Stracunnion, Drumdesco, Carrowhatta, Cussee and Drumbier all situate in the Electoral Division of Scotstown, and the Electoral Division of Bellanode (apart from the townlands of Tullycroman, Rosefield, Aghaboy, Killyleen, Mullynahinch, Point, Tullybryan, Kilnahaltar, Aghalisk, Drumacaslan, Lisbane, Annagola, Annaghervy, Drummaconor, Corcreeghy, Brandrum, Ballyleck and Trimadown).

22. 1. 2022

(a)

Carrigans, Derryhallagh, Gortmoney, Creevelea, Derryhea, Tonycoogan, Rarutagh, Inishdevlin, Derrynashallog, Drummully, Crumconnelly, Davagh Otra, Tonynumery, Kiltubbrid, Dungillick, Dunmadigan, Sogher, Brackagh, Killybressal, Lenagh, Shanco, Lisavargy, Brackagh, Kilnagullan, Curkin, Lisgrew, Aghliskeevan, Attiduff, Mullabryan, Knockconan, Lisseagh and Killycorran, all in the Electoral Division of Ankettel Grove,

(b)

Corlattallan, Annagh, Knockakirwan, Corclare, Kilnageer, Tonyfohanan, Killakeady, Killymurray, Mulladermot, Killeanly, Aghnaha, Drumturk and Dernahatten, all in the Electoral Division of Figullar,

(c)

Desert, Knockphubble, Killyrean, Knockknsave, Kilcooly, Tiramoan, Derrylea, Emy, Derrygassan Lower, Deryygassan, Upper, Portinaghy, Tully, Cornacreeve, Scarnageeragh (or Emyvale), all in the Electoral Division of Emyvale, and

(d)

Foxhole and Dundonagh in the Electoral Division of Enagh.

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

Členský štát: Španielsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Those parts in the province of Segovia of the comarcas of Cantalejo, Cuéllar and Sepúlveda beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

23. 2. 2022

Those parts in the province of Segovia of the comarca of Cantalejo contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,949732022, lat 41,308075870.

od 15. 2. 2022 do 23. 2. 2022

Členský štát: Francúzsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Département: Gers (32)

ARBLADE-LE-HAUT

AVERON-BERGELLE

AYZIEU

BASCOUS

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

COURRENSAN

CRAVENCERES

DEMU

ESPAS

ESTANG

LAGRAULET-DU-GERS

LANNE-SOUBIRAN

LANNEPAX

LAUJUZAN

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUBEDAT

MAGNAN

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MAUPAS

NOGARO

NOULENS

PANJAS

PERCHEDE

RAMOUZENS

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SION

SORBETS

URGOSSE

2. 2. 2022

AURENSAN

BARCELONNE -DU-GERS

BERNEDE

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNUX

PROJAN

SAINT-GERME

SAINT-MONT

VERLUS

VIELLA

3. 2. 2022

BOURROUILLAN

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

EAUZE

MANCIET

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

od 25. 1. 2022 do 1. 2. 2022

SEGOS

od 26. 1. 2022 do 3. 2. 2022

BALZIERT

MARSOLAN

MAS-D'AUVIGNON

TERRAUBE

od 2. 2. 2022 do 10. 2. 2022

BERAUT

CASTELNAU-L'AUVIGNON

CASTERA-LECTOUROIS

CAUSSENS

CONDOM East to D41 between La Croix de Gensac and Mauhourat And East D204, between Mauhourat and Caussens

LAGARDE

LAMOTHE-GOAS

LARROQUE-ENGALIN

LARROQUE-SAINT-SERNIN

LECTOURE

PAUILHAC

LA ROMIEU

ROQUEPINE

SAINT-ORENS-POUY-PETIT

SAINT-PUY

SAINTE-RADEGONDE

LA SAUVETAT

10.2.2022

Département: Landes (40)

Hastingues

Oeyregave

od 23. 1. 2022 do 31. 1. 2022

Arsague

Artassenx

Audignon

Banos

Bordères-et-Lamensans

Bascons

Bas-Mauco

Benquet

Bourdalat

Bretagne-de-Marsan

Cassen

Castel-Sarrazin

Cauna

Caupenne

Cazères-sur-l'Adour

Clermont

Estibeaux

Gamarde-les-Bains

Garrey

Goos

Gouts

Hauriet

Hinx

Hontanx

Laglorieuse

Lahosse

Laurède

Lourquen

Lussagnet

Montaut

Montsoué

Louscardès

Mugron

Nerbis

Nousse

Ossages

Ozourt

Pomarez

Poyanne

Pujo-le-Plan

Saint-Aubin

Saint-Gein

Saint-Geours-d'Auribat

Saint-Maurice-sur-Adour

Saint-Sever

Sort-en-Chalosse

Souprosse

Tilh

Toulouzette

Le Vignau

12. 2. 2022

Aire-sur-l'Adour

Amou

Arboucave

Argelos

Aubagnan

Bahus-Soubiran

Baigts

Bassercles

Bastennes

Bats

Bergouey

Beyries

Bonnegarde

Brassempouy

Buanes

Castaignos-Souslens

Castandet

Castelnau-Chalosse

Castelnau-Tursan

Castelner

Cazalis

Classun

Clèdes

Coudures

Doazit

Donzacq

Duhort-Bachen

Dumes

Eugénie-les-Bains

Eyres-Moncube

Fargues

Gaujacq

Geaune

Gibret

Grenade-sur-l'Adour

Hagetmau

Horsarrieu

Labastide-Chalosse

Lacajunte

Lacrabe

Larbey

Larrivière-Saint-Savin

Latrille

Lauret

Mant

Marpaps

Mauries

Maurrin

Maylis

Miramont-Sensacq

Momuy

Monget

Monségur

Montfort-en-Chalosse

Montgaillard

Morganx

Nassiet

Payros-Cazautets

Pécorade

Peyre

Philondex

Pimbo

Poudenx

Poyartin

Puyol-Cazalet

Renung

Saint-Agnet

Saint-Aubin

Sainte-Colombe

Saint-Cricq-Chalosse

Saint-Loubouer

Samadet

Sarraziet

Sarron

Serres-Gaston

Serreslous-et-Arribans

Sorbets

Urgons

Vielle-Tursan

od 4. 2. 2022 do 12. 2. 2022

Département: Loire-Atlantique (44)

LEGE SUD D753

4. 2. 2022

Département: Lot-et-Garonne (47)

AIGUILLON

BOURRAN

BRUGNAC

CASTELMORON-SUR-LOT

FAUILLET

GONTAUD-DE-NOGARET

GRANGES-SUR-LOT

HAUTESVIGNES

LABRETONIE

LACEPEDE

LAFITTE-SUR-LOT

LAGARRIGUE

LAGRUERE

LAPARADE

MONHEURT

NICOLE

SAINT-LEGER

SAINT-SARDOS

VERTEUIL-D'AGENAIS

VILLETON

9. 2. 2022

CLAIRAC

GRATELOUP-SAINT-GAYRAND

TONNEINS

VARES

od 1. 2. 2022 do 9. 2. 2022

Département: Nord (59)

BOESCHEPE

CAESTRE

EECKE

GODEWAERSVELDE

HONDEGHEM

NOORDPEENE

15. 1. 2022

ARNEKE

BAVINCHOVE

BERGUES

BIERNE

BISSEZEELE

BOLLEZEELE

CASSEL

CROCHTE

ESQUELBECQ

HARDIFORT

HERZEELE

HOYMILLE

KILLEM

OCHTEZEELE

OXELAERE

PITGAM

QUAEDYPRE

RUBROUCK

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SOCX

STEENE

TERDEGHEM

WARHEM

WEMAERS-CAPPEL

ZEGERSCAPPEL

ZERMEZEELE

ZUYTPEENE

HONDSCHOOTE

KILLEM

LEDRINGHEM

OOST-CAPPEL

REXPOEDE

WARHEM

WEST-CAPPEL

STEENVOORDE

BAMBECQUE

HERZEELE

HOUTKERQUE

OUDEZEELE

WINNEZEELE

WORMHOUT

WYLDER

20. 1. 2022

HONDSCHOOTE

KILLEM

LEDRINGHEM

OOST-CAPPEL

REXPOEDE

WARHEM

WEST-CAPPEL

od 5. 1. 2022 do 13. 1. 2022

STEENVOORDE

od 7. 1. 2022 do 15. 1. 2022

BAMBECQUE

HERZEELE

HOUTKERQUE

OUDEZEELE

WINNEZEELE

WORMHOUT

WYLDER

od 12. 1. 2022 do 20. 1. 2022

Département: Pyrénées-Atlantiques (64)

ARANCOU

ARRAUTE-CHARRITTE

AUTERRIVE

BARDOS

BERGOUEY-VIELLENAVE

CARRESSE-CASSABER

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LEREN

OREGUE

SAINT-DOS

SAINT-PE-DE-LEREN

URT

29. 1. 2022

BALANSUN

MORLANNE

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

AAST

ABERE

ANOYE

BALEIX

BASSILLON-VAUZE

BEDEILLE

CASTEIDE-DOAT

CASTERA-LOUBIX

CORBERE-ABERES

ESCURES

GERDEREST

LABATUT

LEMBEYE

LESPOURCY

LOMBIA

LUC-ARMAU

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MONCAUP

MONSEGUR

MONTANER

PEYRELONGUE-ABOS

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

SAMSONS-LION

SAUBOLE

SEDZE-MAUBECQ

SIMACOURBE

UROST

30. 1. 2022

AINHARP

ANDRIEN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN OUEST D936

ARGAGNON

ARRAST-LARREBIEU

ARTHEZ-DE-BÉARN

ARZACQ-ARRAZIGUET

AUDAUX

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BALIRACQ-MAUMUSSON

BARRAUTE-CAMU

BASYANES

BERENX

BERROGAIN-LARUNS

BIRON

BONNUT

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BOUILLON

BUGNEIN

CABIDOS

CASTETBON

CASTETIS

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CARDESSE

CASTETPUGNON

CHERAUTE

COUBLUCQ

DIUSSE

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESPES-UNDUREIN

ESPIUTE

DOGNEN

ESQUIULE

ESTOS

FICHOUS-RIUMAYOU

GARLIN

GAROS

GERONCE OUEST D836

GESTAS

GEUS-D'ARZACQ

GEUS-D'OLORON OUEST D836

GOES

GUINARTHE-PARENTIES

HAGETAUBIN

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

JASSES

LAA-MONDRANS

LAAS

LACADÉE

LANNEPLAA

LARREULE

LAY-LAMIDOU

LEDEUIX

LEDEUIX

LOHITZUN-OYHERCQ

LOUBIENG

LOUVIGNY

LUCQ-DE-BEARN

MASCRAAS-HARON

MASLACQ

MERACQ

MERITEIN

MERACQ

MESPLÈDE

MIALOS

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONCLA

MONTFORT

NARP

MOUMOUR

NAVARRENX

OGENNE-CAMPTORT

OLORON-SAINTE-MARIE

ORIN OUEST D836

ORRIULE

OSSENX

OSSERAIN-RIVAREYTE

OZENX-MONTESTRUCQ

POMPS

POURSIUGUES-BOUCOUE

PORTET

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIVEHAUTE

SAINT-BOES

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-GOIN OUEST D836

SUS

SUSMIOU

TADOUSSE-USSAU

UZAN

VERDETS

VIEILLENAVE-DE-NAVAREIX

VIEILLESEGURE

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

VIGNES

6. 2. 2022

BIDACHE

CAME

GUICHE

SAMES

od 21. 1. 2022 do 29. 1. 2022

BENTAYOU-SEREE

LAMAYOU

LUCARRE

MAURE

MOMY

PONTIACQ-VIELLEPINTE

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

ARGET

AREN EST D936

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

CASTEIDE-CANDAU

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

DOGNEN

ETCHARRY

GERONCE EST D836

GEUS-D'OLORON EST D836

GURS

JASSES

LABEYRIE

LAY-LAMIDOU

LICHOS

MALAUSSANNE

MONTAGUT

MORLANNE

NABAS

ORIN EST D836

ORTHEZ

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POEY-D'OLORON

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

SAINT-GOIN EST D836

SAINT-MEDARD

SALLESPISSE

SAUCEDE

SAULT-DE-NAVAILLES

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Département: Hautes-Pyrénées (65)

VILLENAVE-PRES-BEARN

od 22. 1. 2022 do 30. 1. 2022

SANOUS

NOUILHAN

OROIX

LARREULE

ESCAUNETS

LAHITTE-TOUPIERE

SAINT6LEZER

TARASTEIX

TALAZAC

VIDOUZE

VIS-EN-BIGORRE

SIARROUY

CAIXON

SERON

30. 1. 2022

SAINT-LANNE

10. 2. 2022

Département: DEUX-SEVRES (79)

ARDIN

LE-BUSSEAU

PUIHARDY

LA-CHAPELLE-THIREUIL

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

8. 2. 2022

SAINT-MAIXENT-DE -BEUGNE

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

od 30. 1. 2022 do 9. 2. 2022

Département: Vendée (85)

LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LE-POIRE-SUR-VIE

SAINT-ETIENNE-DU-BOIS

LA CHAPELLE-PALLUAU

GRAND’LANDES

PALLUAU

AIZENAY

BELLEVIGNY

SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

4. 2. 2022

PUY-DE-SERRE

NIEUL-SUR-L'AUTISE

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

MERVENT

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

XANTON-CHASSENON

8. 2. 2022

BEAUFOU

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

FAYMOREAU

FOUSSAIS-PAYRE

SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

od 30.1.2022 do 8. 2. 2022

Členský štát: Chorvátsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Županija: Osječko- baranjska

Naselja na području općine Popovac: Branjina, Kneževo i Popovac.

Naselja na području općine Kneževi Vinogradi: Kamenac, Kotlina i Karanac.

Naselja na području općine Petlovac: Luč, Petlovac, Zeleno Polje, Širine i Sudaraž.

Naselje na području općine Čeminac: Kozarac.

Naselje na području općine Jagodnjak: Novi Bolman.

11. 2. 2022

Naselja na području općine Beli Manastir: Beli Manastir, Branjin Vrh i Šumarina.

od 3. 2. 2022 do 11. 2. 2022

Členský štát: Taliansko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Region: Veneto - Lombardia

The area of Veneto Region and Lombardia Region, extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00063, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00070, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00085, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00161, IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00240, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00254, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256, IT-HPAI(P)-2021-00257, IT-HPAI(P)-2021-00258, IT-HPAI(P)-2021-00259, IT-HPAI(P)-2021-00260, IT-HPAI(P)-2021-00261, IT-HPAI(P)-2021-00262, IT-HPAI(P)-2021-00263, IT-HPAI(P)-2021-00264, IT-HPAI(P)-2021-00265, IT-HPAI(P)-2021-00266, IT-HPAI(P)-2021-00267, IT-HPAI(P)-2021-00268, IT-HPAI(P)-2021-00269, IT-HPAI(P)-2021-00270, IT-HPAI(P)-2021-00271, IT-HPAI(P)-2021-00272, IT-HPAI(P)-2021-00273, IT-HPAI(P)-2021-00274, IT-HPAI(P)-2021-00275, IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2021-00277, IT-HPAI(P)-2021-00278, IT-HPAI(P)-2021-00279, IT-HPAI(P)-2021-00280, IT-HPAI(P)-2021-00281, IT-HPAI(P)-2021-00282, IT-HPAI(P)-2021-00283, IT-HPAI(P)-2021-00285, IT-HPAI(P)-2021-00286, IT-HPAI(P)-2021-00287, IT-HPAI(P)-2021-00288, IT-HPAI(P)-2021-00289, IT-HPAI(P)-2021-00290, IT-HPAI(P)-2021-00291, IT-HPAI(P)-2021-00292, IT-HPAI(P)-2021-00293, IT-HPAI(P)-2021-00294, IT-HPAI(P)-2021-00295, IT-HPAI(P)-2021-00296, IT-HPAI(P)-2021-00297, IT-HPAI(P)-2021-00298, IT-HPAI(P)-2021-00299, IT-HPAI(P)-2021-00300, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00302, IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00304, IT-HPAI(P)-2021-00305, IT-HPAI(P)-2021-00306, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00308, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00310, IT-HPAI(P)-2021-00311, IT-HPAI(P)-2021-00312, IT-HPAI(P)-2021-00313, IT-HPAI(P)-2021-00314, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00316, IT-HPAI(P)-2021-00317, IT-HPAI(P)-2021-00318, IT-HPAI(P)-2021-00319, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2021-00321, IT-HPAI(P)-2021-00322, IT-HPAI(P)-2021-00323, IT-HPAI(P)-2021-00324, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326, IT-HPAI(P)-2021-00327, IT-HPAI(P)-2021-00328, IT-HPAI(P)-2022-00001, IT-HPAI(P)-2022-00002, IT-HPAI(P)-2022-00003, IT-HPAI(P)-2022-00004, IT-HPAI(P)-2022-00005, IT-HPAI(P)-2022-00006, IT-HPAI(P)-2022-00007, IT-HPAI(P)-2022-00008, IT-HPAI(P)-2022-00009, IT-HPAI(P)-2022-00010, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.206867817 E11.104038155, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.203818305 E10.990038222, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.36976874 E11.299938509, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.158817 E11.085753, N45.212961569 E11.569073484, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.245441 E11.316658, N45.226552621 E11.625151446, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.219025246 E11.2044031, N45.318426217 E11.622130447, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.253853 E11.2513, N45.291849 E10.22094, N45.225241 E11.519374, N45.407173686 E11.106457363, N45.320354003 E11.598131352, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.202676157 E11.59248139, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.257577 E10.533102, N45.283549 E10.669582, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.372915861 E11.595687681, N45.175584392 E11.504312926, N45.290374 E10.902535, N45.268433724 E11.56989791, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.23719605 E11.592096053, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.279600307 E11.580033364, N45.248841 E10.643449, N45.28669 E10.780547, N45.18935101 E11.590926731, N45.176134 E11.554899, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.181351695 E11.549993059, N45.27651552 E10.998598533, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204, N45.380752258 E11.560276195, N45.333108 E10.522951, N45.2787 E10.80099, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.285595 E10.618179, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705, N45.467634674 E11.647320817, N45.253204 E10.598016, N45.346753 E10.530068, N45.280478 E10.621043, N45.245241 E10.640925, N45.293357 E10.307193, N45.299678288 E11.258920966, N45.308871425 E10.803665205, N45.293073578 E10.910166678, N45.246873 E11.150155, N45.428029269 E11.63156313, N45.232053 E10.419943, N45.265377236 E11.620188154, N45.266607283 E11.202563153, N45.40647847 E11.049834876, N45.347385816 E11.310219781, N45.159005287 E11.605480111, N45.306897 E10.222461, N45.315641 E10.642802, N45.256388 E10.879366, N45.298310102 E10.853128524, N45.448413574 E11.101061498, N45.418198227 E11.053752157, N45.336730881 E11.481780023, N45.378532322 E11.556747658, N45.253345699 E11.42445693, N45.176065632 E11.588971573, N45.283882 E10.627859, N45.285752 E10.588372, N45.299253 E10.806525, N45.219754286 E11.499217923, N45.383034943 E11.603297179, N45.295513136 E11.200966166, N45.291372201 E11.165685209, N45.306554 E11.118601, N45.248221855 E10.916122239, N45.406367369 E11.046331375, N45.411110815 E11.052945476, N45.286335 E10.574209, N45.297148 E10.761502, N45.301621515 E11.261469334, N45.415076008 E11.054686848, N45.248397114 E10.946698395, N45.276713596 E11.048013722, N45.351173666 E11.561911764, N45.051288 E11.591355, N45.274003643 E11.058793354, N45.353040909 E11.019936818, N45.371423874 E11.548054228, N45.289521286 E11.329173485, N45.277620855 E11.419971088, N45.357261763 E11.349547319, N45.318239 E10.691905, N45.4248931 E11.634494143, N45.427928995 E11.628943327, N45.465321169 E11.649474912, N45.296691346 E11.316301042, N45.042767483 E11.609449344, N45.351967 E10.382661, N45.287126 E10.327669, N45.307274 E10.32964, N45.315971 E10.187368, N45.041694715 E11.620508275, N45.175681746 E11.596526815, N45.308323752 E11.479550756, N45.323507166 E10.80812245, N45.381121892 E11.558705701, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628, N45.282593 E10.854274, N45.487230408 E11.643840073, N45.314007 E10.30791, N45.297034 E10.313871, N45.308341 E10.30903, N45.297114 E10.228233, N45.214873 E10.516978, N45.173548 E10.425334, N45.300758 E10.780618, N45.290872 E10.32754, N45.052742 E11.62716, N45.469301836 E11.654248863, N45.262373 E10.883475)

20. 2. 2022

The area of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00220) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.490788167 E10.878953759)

4. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00220 (WGS84 dec. coordinates N45.490788167 E10.878953759)

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

The area of Veneto Region, extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00081, IT-HPAI(P)-2021-00119, IT-HPAI(P)-2021-00230 (WGS84 dec. coordinates N45.385069666 E10.952114147, N45.38623123 E10.946356142, N45.393123102 E10.946768294)

5. 2. 2022

The area of Veneto Region, extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00054, IT-HPAI(P)-2021-00108 (WGS84 dec. coordinates N45.143767787 E11.236107915, N45.144248388 E11.221639049)

22. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00054, IT-HPAI(P)-2021-00108, (WGS84 dec. coordinates N45.143767787 E11.236107915, N45.144248388 E11.221639049)

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

The area of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00104) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.180835 E11.396585)

22. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the outbreaks IT-HPAI(P)-2021-00104 (WGS84 dec. coordinates N45.180835 E11.396585)

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00057, IT-HPAI(P)-2021-00058, IT-HPAI(P)-2021-00078, IT-HPAI(P)-2021-00079, IT-HPAI(P)-2021-00086, IT-HPAI(P)-2021-00094, IT-HPAI(P)-2021-00095, IT-HPAI(P)-2021-00097, IT-HPAI(P)-2021-00105, IT-HPAI(P)-2021-00112, IT-HPAI(P)-2021-00113, IT-HPAI(P)-2021-00114, IT-HPAI(P)-2021-00117, IT-HPAI(P)-2021-00118, IT-HPAI(P)-2021-00128, IT-HPAI(P)-2021-00129, IT-HPAI(P)-2021-00130, IT-HPAI(P)-2021-00131, IT-HPAI(P)-2021-00139, IT-HPAI(P)-2021-00143, IT-HPAI(P)-2021-00144, IT-HPAI(P)-2021-00145, IT-HPAI(P)-2021-00146, IT-HPAI(P)-2021-00156, IT-HPAI(P)-2021-00159, IT-HPAI(P)-2021-00160, IT-HPAI(P)-2021-00197, IT-HPAI(P)-2021-00201, IT-HPAI(P)-2021-00202, IT-HPAI(P)-2021-00207, IT-HPAI(P)-2021-00210, IT-HPAI(P)-2021-00217, IT-HPAI(P)-2021-00221, IT-HPAI(P)-2021-00226, IT-HPAI(P)-2021-00227, IT-HPAI(P)-2021-00233, IT-HPAI(P)-2021-00239, IT-HPAI(P)-2021-00242, IT-HPAI(P)-2021-00243, IT-HPAI(P)-2021-00257, IT-HPAI(P)-2021-00267, IT-HPAI(P)-2021-00269, IT-HPAI(P)-2021-00273, IT-HPAI(P)-2021-00280, IT-HPAI(P)-2021-00281, IT-HPAI(P)-2021-00283, IT-HPAI(P)-2021-00289, IT-HPAI(P)-2021-00302, IT-HPAI(P)-2021-00306, IT-HPAI(P)-2021-00311, IT-HPAI(P)-2021-00312, IT-HPAI(P)-2021-00313, IT-HPAI(P)-2021-00321, IT-HPAI(P)-2021-00322, IT-HPAI(P)-2021-00324, IT-HPAI(P)-2021-00328, IT-HPAI(P)-2022-00010 (WGS84 dec. coordinates N45.235859871 E11.633364567, N45.273524348 E11.629996185, N45.233638806 E11.615020666, N45.234658572 E11.590479672, N45.212961569 E11.569073484, N45.244048242 E11.601899893, N45.25394274 E11.611282122, N45.226552621 E11.625151446, N45.318426217 E11.622130447, N45.249613143 E11.63127956, N45.23145577 E11.584450166, N45.279100793 E11.612257475, N45.32970868 E11.555663047, N45.236602678 E11.598520439, N45.233008162 E11.631923752, N45.184602171 E11.613134645, N45.278700602 E11.61365977, N45.22820057 E11.558498266, N45.320354003 E11.598131352, N45.279274763 E11.626873315, N45.227010681 E11.595532709, N45.384547683 E11.552644355, N45.226166653 E11.598931893, N45.202676157 E11.59248139, N45.292993247 E11.59682622, N45.252575385 E11.603946354, N45.251614868 E11.632863612, N45.329469094 E11.61391275, N45.333334383 E11.494411333, N45.372915861 E11.595687681, N45.268433724 E11.56989791, N45.23719605 E11.592096053, N45.279600307 E11.580033364, N45.18935101 E11.590926731, N45.176134 E11.554899, N45.181351695 E11.549993059, N45.380752258 E11.560276195, N45.373362066 E11.549123443, N45.171739405 E11.584493375, N45.467634674 E11.647320817, N45.428029269 E11.63156313, N45.265377236 E11.620188154, N45.159005287 E11.605480111, N45.336730881 E11.481780023, N45.378532322 E11.556747658, N45.176065632 E11.588971573, N45.383034943 E11.603297179, N45.351173666 E11.561911764, N45.371423874 E11.548054228, N45.4248931 E11.634494143, N45.427928995 E11.628943327, N45.465321169 E11.649474912, N45.175681746 E11.596526815, N45.308323752 E11.479550756, N45.381121892 E11.558705701, N45.487230408 E11.643840073, N45.469301836 E11.654248863)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the IT-HPAI(P)-2021-00303, IT-HPAI(P)-2021-00315, IT-HPAI(P)-2021-00320, IT-HPAI(P)-2022-00009 (WGS84 dec. coordinates N45.051288 E11.591355, N45.042767483 E11.609449344, N45.041694715 E11.620508275, N45.052742 E11.62716)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Veneto and Lombardia Regions within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS:

IT-HPAI(P)-2021-00001, IT-HPAI(P)-2021-00002, IT-HPAI(P)-2021-00003, IT-HPAI(P)-2021-00004, IT-HPAI(P)-2021-00005, IT-HPAI(P)-2021-00006, IT-HPAI(P)-2021-00007, IT-HPAI(P)-2021-00008, IT-HPAI(P)-2021-00009, IT-HPAI(P)-2021-00010, IT-HPAI(P)-2021-00011, IT-HPAI(P)-2021-00012, IT-HPAI(P)-2021-00013, IT-HPAI(P)-2021-00014, IT-HPAI(P)-2021-00015, IT-HPAI(P)-2021-00018, IT-HPAI(P)-2021-00019, IT-HPAI(P)-2021-00020, IT-HPAI(P)-2021-00021, IT-HPAI(P)-2021-00023, IT-HPAI(P)-2021-00024, IT-HPAI(P)-2021-00025, IT-HPAI(P)-2021-00026, IT-HPAI(P)-2021-00027, IT-HPAI(P)-2021-00029, IT-HPAI(P)-2021-00030, IT-HPAI(P)-2021-00032, IT-HPAI(P)-2021-00033, IT-HPAI(P)-2021-00035, IT-HPAI(P)-2021-00037, IT-HPAI(P)-2021-00038, IT-HPAI(P)-2021-00039, IT-HPAI(P)-2021-00040, IT-HPAI(P)-2021-00041, IT-HPAI(P)-2021-00042, IT-HPAI(P)-2021-00043, IT-HPAI(P)-2021-00044, IT-HPAI(P)-2021-00045, IT-HPAI(P)-2021-00046, IT-HPAI(P)-2021-00047, IT-HPAI(P)-2021-00048, IT-HPAI(P)-2021-00049, IT-HPAI(P)-2021-00050, IT-HPAI(P)-2021-00051, IT-HPAI(P)-2021-00052, IT-HPAI(P)-2021-00053, IT-HPAI(P)-2021-00055, IT-HPAI(P)-2021-00056, IT-HPAI(P)-2021-00060, IT-HPAI(P)-2021-00061, IT-HPAI(P)-2021-00062, IT-HPAI(P)-2021-00064, IT-HPAI(P)-2021-00065, IT-HPAI(P)-2021-00066, IT-HPAI(P)-2021-00067, IT-HPAI(P)-2021-00068, IT-HPAI(P)-2021-00069, IT-HPAI(P)-2021-00071, IT-HPAI(P)-2021-00072, IT-HPAI(P)-2021-00073, IT-HPAI(P)-2021-00074, IT-HPAI(P)-2021-00075, IT-HPAI(P)-2021-00076, IT-HPAI(P)-2021-00077, IT-HPAI(P)-2021-00080, IT-HPAI(P)-2021-00082, IT-HPAI(P)-2021-00083, IT-HPAI(P)-2021-00084, IT-HPAI(P)-2021-00089, IT-HPAI(P)-2021-00090, IT-HPAI(P)-2021-00096, IT-HPAI(P)-2021-00098, IT-HPAI(P)-2021-00099, IT-HPAI(P)-2021-00100, IT-HPAI(P)-2021-00101, IT-HPAI(P)-2021-00103, IT-HPAI(P)-2021-00106, IT-HPAI(P)-2021-00107, IT-HPAI(P)-2021-00109, IT-HPAI(P)-2021-00110, IT-HPAI(P)-2021-00111, IT-HPAI(P)-2021-00115, IT-HPAI(P)-2021-00116, IT-HPAI(P)-2021-00120, IT-HPAI(P)-2021-00121, IT-HPAI(P)-2021-00122, IT-HPAI(P)-2021-00123, IT-HPAI(P)-2021-00124, IT-HPAI(P)-2021-00125, IT-HPAI(P)-2021-00126, IT-HPAI(P)-2021-00127, IT-HPAI(P)-2021-00132, IT-HPAI(P)-2021-00138, IT-HPAI(P)-2021-00141, IT-HPAI(P)-2021-00142, IT-HPAI(P)-2021-00149, IT-HPAI(P)-2021-00150, IT-HPAI(P)-2021-00151, IT-HPAI(P)-2021-00152, IT-HPAI(P)-2021-00153, IT-HPAI(P)-2021-00154, IT-HPAI(P)-2021-00155, IT-HPAI(P)-2021-00157, IT-HPAI(P)-2021-00158, IT-HPAI(P)-2021-00167, IT-HPAI(P)-2021-00168, IT-HPAI(P)-2021-00169, IT-HPAI(P)-2021-00172, IT-HPAI(P)-2021-00176, IT-HPAI(P)-2021-00178, IT-HPAI(P)-2021-00179, IT-HPAI(P)-2021-00188, IT-HPAI(P)-2021-00204, IT-HPAI(P)-2021-00205, IT-HPAI(P)-2021-00206, IT-HPAI(P)-2021-00209, IT-HPAI(P)-2021-00218, IT-HPAI(P)-2021-00219, IT-HPAI(P)-2021-00225, IT-HPAI(P)-2021-00228, IT-HPAI(P)-2021-00229, IT-HPAI(P)-2021-00231, IT-HPAI(P)-2021-00232, IT-HPAI(P)-2021-00234, IT-HPAI(P)-2021-00241, IT-HPAI(P)-2021-00244, IT-HPAI(P)-2021-00245, IT-HPAI(P)-2021-00246, IT-HPAI(P)-2021-00247, IT-HPAI(P)-2021-00248, IT-HPAI(P)-2021-00249, IT-HPAI(P)-2021-00250, IT-HPAI(P)-2021-00251, IT-HPAI(P)-2021-00252, IT-HPAI(P)-2021-00253, IT-HPAI(P)-2021-00255, IT-HPAI(P)-2021-00256, IT-HPAI(P)-2021-00263, IT-HPAI(P)-2021-00264, IT-HPAI(P)-2021-00265, IT-HPAI(P)-2021-00266, IT-HPAI(P)-2021-00270, IT-HPAI(P)-2021-00271, IT-HPAI(P)-2021-00272, IT-HPAI(P)-2021-00276, IT-HPAI(P)-2021-00277, IT-HPAI(P)-2021-00278, IT-HPAI(P)-2021-00279, IT-HPAI(P)-2021-00282, IT-HPAI(P)-2021-00287, IT-HPAI(P)-2021-00290, IT-HPAI(P)-2021-00291, IT-HPAI(P)-2021-00292, IT-HPAI(P)-2021-00293, IT-HPAI(P)-2021-00294, IT-HPAI(P)-2021-00295, IT-HPAI(P)-2021-00297, IT-HPAI(P)-2021-00298, IT-HPAI(P)-2021-00299, IT-HPAI(P)-2021-00300, IT-HPAI(P)-2021-00301, IT-HPAI(P)-2021-00304, IT-HPAI(P)-2021-00305, IT-HPAI(P)-2021-00307, IT-HPAI(P)-2021-00308, IT-HPAI(P)-2021-00309, IT-HPAI(P)-2021-00314, IT-HPAI(P)-2021-00323, IT-HPAI(P)-2021-00325, IT-HPAI(P)-2021-00326, IT-HPAI(P)-2021-00327, IT-HPAI(P)-2022-00007, IT-HPAI(P)-2022-00011 (WGS84 dec. coordinates N45.331231396 E11.209305685, N45.346268121 E11.203337503, N45.335708953 E11.190235095, N45.333403 E11.229928, N45.4063 E11.316272, N45.198351 E11.086442, N45.211179 E11.272346, N45.32262 E11.193539, N45.401824 E11.330855, N45.392639058 E11.309153956, N45.260428913 E11.03807575, N45.39932298 E11.104526041, N45.198004 E11.062501, N45.402749945 E11.325006922, N45.255671131 E11.323573451, N45.234391131 E11.226617701, N45.332054583 E11.164668391, N45.220078 E11.060772, N45.375114351 E11.28946327, N45.259797 E11.058176, N45.365627508 E11.320152972, N45.384802 E11.289895, N45.3984919 E11.062976, N45.328267578 E11.14188952, N45.329575527 E11.152536486, N45.228068 E11.201449, N45.377122414 E11.072864073, N45.207238543 E11.067493322, N45.233998 E11.19824, N45.204102 E11.060782, N45.233246 E11.23363, N45.311427285 E11.231115242, N45.2573 E11.241425, N45.166692582 E11.009758235, N45.249394533 E11.209580761, N45.221390806 E11.04331334, N45.215261901 E11.078724139, N45.38949649 E11.327920488, N45.261528724 E11.186663219, N45.234556 E11.208382, N45.400699067 E11.082619851, N45.281251734 E11.361304687, N45.366715923 E11.07391374, N45.369103997 E11.05884306, N45.303960876 E11.283508036, N45.393604155 E11.098068838, N45.375724801 E11.085455035, N45.380764707 E11.07799142, N45.330494192 E11.257106423, N45.430185657 E11.15496221, N45.356182076 E11.072558204, N45.232534 E11.27438, N45.166518223 E11.026664363, N45.263645597 E11.074530835, N45.268329 E11.360831, N45.161907 E11.005359, N45.394283354 E11.107703829, N45.397196324 E11.080715119, N45.219076816 E11.071288416, N45.171128 E11.021282, N45.280600182 E11.372496015, N45.216083552 E11.243823749, N45.246707 E11.106703, N45.388055525 E11.127848758, N45.36976874 E11.299938509, N45.416742013 E11.120995299, N45.275432331 E11.380518702, N45.403938903 E11.088565741, N45.402820358 E11.083529957, N45.340439218 E11.27811527, N45.245441 E11.316658, N45.376213 E11.104264, N45.37286 E11.11112, N45.261662 E11.089271, N45.397118 E11.309029, N45.219025246 E11.2044031, N45.296865835 E10.878880005, N45.349916933 E11.08640989, N45.246263711 E11.260518102, N45.214834 E11.209984, N45.398203 E11.129195, N45.261947815 E11.182167243, N45.345192603 E11.067038094, N45.411414771 E11.11422183, N45.321333637 E11.026905249, N45.282185861 E10.990126554, N45.249459995 E11.047090125, N45.409537393 E11.125046567, N45.257523 E11.265238, N45.248211184 E11.262175547, N45.307002212 E10.924128439, N45.253853 E11.2513, N45.407173686 E11.106457363, N45.275035 E11.022669, N45.300238921 E11.261286764, N45.259069926 E11.08129227, N45.258823 E11.090929, N45.254851128 E11.046722996, N45.281092 E11.024326, N45.313221094 E11.032151414, N45.274138678 E11.370218783, N45.338061439 E11.043996635, N45.252270267 E11.375170125, N45.253156965 E11.297878948, N45.297457808 E10.824189031, N45.277172844 E11.061649543, N45.274126566 E10.991081353, N45.313048215 E11.315148138, N45.337319701 E11.284962733, N45.34442252 E11.017793817, N45.414742027 E11.114229733, N45.338915322 E11.038059074, N45.453352901 E11.171678094, N45.452032491 E11.090508273, N45.412378317 E11.056642064, N45.290374 E10.902535, N45.24608 E11.155273, N45.292957593 E11.387897029, N45.28669 E10.780547, N45.249940386 E11.040135767, N45.249118728 E11.04984073, N45.410787387 E11.302541768, N45.344240893 E11.026233782, N45.27651552 E10.998598533, N45.2787 E10.80099, N45.347598128 E11.008418587, N45.261957913 E10.983086755, N45.280768665 E11.050865463, N45.278391753 E11.059469926, N45.275557225 E11.058289583, N45.247011 E11.052379, N45.336414 E11.130184, N45.347742 E11.325218, N45.261072 E11.364109, N45.266273 E11.239963, N45.294298201 E11.092784417, N45.338793475 E11.034424705, N45.299678288 E11.258920966, N45.308871425 E10.803665205, N45.293073578 E10.910166678, N45.246873 E11.150155, N45.266607283 E11.202563153, N45.40647847 E11.049834876, N45.347385816 E11.310219781, N45.256388 E10.879366, N45.298310102 E10.853128524, N45.448413574 E11.101061498, N45.418198227 E11.053752157, N45.253345699 E11.42445693, N45.299253 E10.806525, N45.295513136 E11.200966166, N45.291372201 E11.165685209, N45.306554 E11.118601, N45.248221855 E10.916122239, N45.406367369 E11.046331375, N45.411110815 E11.052945476, N45.297148 E10.761502, N45.301621515 E11.261469334, N45.415076008 E11.054686848, N45.248397114 E10.946698395, N45.276713596 E11.048013722, N45.274003643 E11.058793354, N45.353040909 E11.019936818, N45.289521286 E11.329173485, N45.277620855 E11.419971088, N45.357261763 E11.349547319, N45.296691346 E11.316301042, N45.323507166 E10.80812245, N45.343778631 E11.33007146, N45.354703 E11.341628, N45.282593 E10.854274, N45.300758 E10.780618, N45.262373 E10.883475)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Veneto Region, extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204 (WGS84 dec. coordinates N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094)

20. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the IT-HPAI(P)-2021-00203, IT-HPAI(P)-2021-00204 (WGS84 dec. coordinates N45.439699017 E11.224246398, N45.453352901 E11.171678094)

od 15. 1. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00288) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.225241 E11.519374, N45.175584392 E11.504312926, N45.219754286 E11.499217923)

3. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from IT-HPAI(P)-2021-00137, IT-HPAI(P)-2021-00208, IT-HPAI(P)-2021-00288 (WGS84 dec. coordinates N45.225241 E11.519374, N45.175584392 E11.504312926, N45.219754286 E11.499217923)

od 26. 1. 2022 do 3. 2. 2022

The area of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00284) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.179023822 E11.657864025)

8. 2. 2022

The area of Veneto Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00284 (WGS84 dec. coordinates N45.179023822 E11.657864025)

od 31. 1. 2022 do 8. 2. 2022

Region: Lombardia and Emilia Romagna

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.010521 E10.840548

27. 1. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00140) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N 45.010521 E 10.840548

od 19. 1. 2022 do 27. 1. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00223) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.257987 E10.432123

19. 1. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00223) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.257987 E10.432123

od 11. 1. 2022 do 19. 1. 2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00135, IT-HPAI(P)-2021-00211, IT-HPAI(P)-2021-00212, IT-HPAI(P)-2021-00213, IT-HPAI(P)-2021-00214, IT-HPAI(P)-2021-00215, IT-HPAI(P)-2021-00216, IT-HPAI(P)-2021-00235, IT-HPAI(P)-2021-00236, IT-HPAI(P)-2021-00237, IT-HPAI(P)-2021-00238, IT-HPAI(P)-2021-00262, IT-HPAI(P)-2021-00268, IT-HPAI(P)-2021-00274, IT-HPAI(P)-2021-00317, IT-HPAI(P)-2021-00318, IT-HPAI(P)-2021-00319, IT-HPAI(P)-2022-00001, IT-HPAI(P)-2022-00002, IT-HPAI(P)-2022-00003, IT-HPAI(P)-2022-00004, IT-HPAI(P)-2022-00008 (WGS84 dec. coordinates N45.291849 E10.22094, N45.280826 E10.219352, N45.25565 E10.245155, N45.257602 E10.216943, N45.297588 E10.221751, N45.246121 E10.279135, N45.242395 E10.363144, N45.307381 E10.205685, N45.316912 E10.307314, N45.304847 E10.286194, N45.264774 E10.205204, N45.293357 E10.307193, N45.232053 E10.419943, N45.306897 E10.222461, N45.287126 E10.327669, N45.307274 E10.32964, N45.315971 E10.187368, N45.314007 E10.30791, N45.297034 E10.313871, N45.308341 E10.30903, N45.297114 E10.228233, N45.290872 E10.32754)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00240, IT-HPAI(P)-2021-00259 (WGS84 dec. coordinates N45.333108 E10.522951, N45.346753 E10.530068)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00316) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.351967 E10.382661

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Lombardia Region within a circle of radius of three kilometers from the following outbreaks ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00161, IT-HPAI(P)-2021-00162, IT-HPAI(P)-2021-00224, IT-HPAI(P)-2021-00254, IT-HPAI(P)-2021-00258, IT-HPAI(P)-2021-00260, IT-HPAI(P)-2021-00261, IT-HPAI(P)-2021-00275, IT-HPAI(P)-2021-00285, IT-HPAI(P)-2021-00286, IT-HPAI(P)-2021-00296, IT-HPAI(P)-2021-00310, IT-HPAI(P)-2022-00005 (WGS84 dec. coordinates N45.257577 E10.533102, N45.283549 E10.669582, N45.248841 E10.643449, N45.285595 E10.618179, N45.253204 E10.598016, N45.280478 E10.621043, N45.245241 E10.640925, N45.315641 E10.642802, N45.283882 E10.627859, N45.285752 E10.588372, N45.286335 E10.574209, N45.318239 E10.691905, N45.214873 E10.516978)

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00006) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.173548 E10.425334

od 11. 2. 2022 do 20. 2. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00087) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.147313 E10.965899

21. 1. 2022

The area of Lombardia Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00087) contained within a circle of radius of three kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N45.147313 E10.965899

od 12. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Region: Campania

The area of Campania Region (ADIS: IT-HPAI(NON-P)-2022-00002) contained within a circle of radius of ten kilometers, centred on WGS84 dec. coordinates N40.230826 E15.093997

20. 2. 2022

Členský štát: Maďarsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:

Bugac, Csólyospálos, Gátér, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank Tázlár Városföld, Balástya, Bordány, Csengele, Csongrád, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Szegvár, Szentes, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkökörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Balotaszállás, Bócsa, Bugacpusztaháza, Császártöltés, Fülöpjakab, Harkakötöny, Imrehegy, Jakabszállás, Jánoshalma, Kaskantyú, Kecel, Kecskemét, Kelebia, Kéleshalom, Kiskőrös, Kisszállás, Mélykút, Nyárlőrinc, Pirtó, Tiszaalpár, Tompa, Ásotthalom, Baks, Derekegyház, Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén, Felgyő, Mindszent, Mórahalom, Nagymágocs, Nagytőke, Öttömös, Röszke, Sándorfalva, Szatymaz és Tömörkény települések teljes közigazgatási területe.

Domaszék és Szeged közigazgatási területeinek a 46.347251 és a 19.940479, valamint a 46.296300 és a 19.948900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6. 2. 2022

Császártöltés, Hajós és Homokmégy a 46.407141 és a 19.197183, a 46.417287 és a 19.158443, valamint a 46.411300 és a 19.191000 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 23. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.586610 és a 19.793628 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 8. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Balotaszállás, Jánoshalma, Kelebia, Kisszállás, Mélykút és Tompa települések közigazgatási területeinek a 46.223598 és a 19.589190, a 46.224850 és a 19.411590, a 46.227060 és a 19.395470, a 46.286000 és a 19.560700, a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, a 46.275470 és a 19.528820, a 46.235270 és a 19.529500, a 46.268432 és a 19.574210, a 46.244355 és a 19.552609, a 46.240529 és a 19.552816, a 46.283838 és a 19.357308, a 46.177780 és a 19.616043, a 46.281765 és a 19.555604, a 46.276507 és a 19.343578, a 46.311164 és a 19.293536, a 46.294410 és a 19.668580, a 46.257726 és a 19.266559, valamint a 46.204650 és a 19.524540 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 23. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Balotaszállás és Kiskunhalas települések közigazgatási területeinek a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 23. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Ásotthalom, Öttömös, Pusztamérges és Ruzsa települések közigazgatási területeinek a 46.224214 és a 19.642898, a 46.248968 és a 19.640292, valamint a 46.294410 és a 19.668580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 23. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Bordány, Forráskút és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.347251 és a 19.940479 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 16. 12. 2021 do 6. 2. 2022

Kiskunhalas és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.410720 és a 19.449520, valamint a 46.429513 és a 19.437763 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Bugac, Csólyospálos, Jászszentlászló, Harkakötöny, Kiksunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, 46.552970 és a 19.970389, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.539249 és a 19.819304, a 46.460266 és a 19.844996, a 46.516466 és a 19.790956, a 46.491660 és a 19.689810, a 46.527020 és a 19.755420, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.448333 és a 19.789167, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.494167 és a 19.769722, a 46.528045 és a 19.767283, a 46.497440 és a 19.794830, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.441920 és a 19.848290, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.531402 és a 19.774720, a 46.496419 és a 19.911004, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.448563 és a 19.835542, a 46.425770 és a 19.862150, a 46.534769 és a 19.634669, a 46.406571 és a 19.863821, a 46.448524 és a 19.835526, a 46.532200 és a 19.690300, a 46.556750 és a 19.783380, 46.579555 és a 19.595972, a 46.595993 és a 19.715993, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.546100, a 19.779200, a 46.540843 és a 19.677556, a 46.550029 és a 19.723605, a 46.573710 és a 19.737780, a 46.558666 és a 19.708382, 46.580410 és a 19.739990, a 46.399735 és a 19.875988, valamint a 46.472718 és a 19.664062 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 1. 2. 2022 do 9. 2. 2022

Gátér, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, Petőfiszállás ésVárosföld települések közigazgatási területeinek a 46.694166 és a 19.930490, a 46.769505 és a 19.818158, a 46.768740 és a 19.815570, a 46.720512 és a 19.818287, a 46.650280 és a 19.845280, a 46.664167 és a 19.838889, a 46.775865 és a 19.800372, valamint a 46.6894853 és a 19.8074637 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 4. 2. 2022 do 12. 2. 2022

Kiskunmajsa és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.356332 és a 19.775227, a 46.383277 és a 19.664324, valamint a 46.365833 és a 19.710833 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Bócsa, Soltvadkert, Pirtó és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723, a 46.572364 és a 19.486869, valamint a 46.533480 és a 19.518650 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 1. 2. 2022 do 9. 2. 2022

Balástya, Csengele, Forráskút, Kistelek, Pusztaszer és Ópusztaszer települések közigazgatási területeinek a 46.524114 és a 19.885671, a 46.544500 és a 19.869500, a 46.534605 és a 19.833539, a 46.532707 és a 19.867896, a 46.540877 és a 19.831536, a 46.532899 és a 19.822482, a 46.516466 és a 19.790956, a 46.527020 és a 19.755420, a 46.460266 és a 19.844996, a 46.457047 és 19.878295, a 46.535800 és a 19.999900, a 46.552970 és a 19.970389, a 46.417660 és a 19.855820, a 46.528045 és a 19.767283, a 46.497440 és a 19.794830, a 46.531402 és a 19.774720, a 46.413061 és a 19.850563, a 46.425770 és a 19.862150, a 46.406571 és a 19.863821, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.546400 és a 19.789500, a 46.546100 és a 19.779200, valamint a 46.399735 és a 19.875988 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Pusztamérges, Ruzsa és Üllés települések közigazgatási területeinek a 46.356332 és a 19.775227, valamint a 46.365833 és a 19.710833 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Csongrád, Szegvár és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.647263 és a 20.325613, a 46.648200 és a 20.285100, a 46.650500 és a 20.238100, a 46.647427 és a 20.285500, a 46.627425 és a 20.276711 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 25. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Bordány, Domaszék, Szeged, Zákényszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.296300 és a 19.948900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 21. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Csongrád település közigazgatási területének a 46.714200 és a 20.075600 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 21. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Békés megye:

Szarvas település közigazgatási területének a 46.861253 és a 20.585362 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos és Örménykút közigazgatási területeinek a 46.861253 és a 20.585362 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

1. 2. 2022

Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Zsadány települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Mezőgyán település közigazgatási területének a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6. 2. 2022

Szarvas település közigazgatási területének a 46.861253 és a 20.585362 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 24. 1. 2022 do 1. 2. 2022

Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Zsadány települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 28. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Hajdú-Bihar megye:

Balmazújváros, Hajdúböszörmény és Nagyhegyes települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219, a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Debrecen, Hajdúhadház, Hortobágy és Téglás települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219, a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

23. 1. 2022

Balmazújváros és Nagyhegyes települések közigazgatási területeinek a 47.590560 és a 21.391219 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 31. 12. 2021 do 23. 1. 2022

Hajdúböszörmény település közigazgatási területének a 47.660814 és a 21.460443, valamint a 47.647837 és a 21.536752 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 11. 1. 2022 do 23. 1. 2022

Komádi település közigazgatási terrületének a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Berekböszörmény, Körösszakál, Körösszegapáti és Magyarhomorog települések közigazgatási területeinek a 46.965655 és a 21.604150, valamint a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6. 2. 2022

Komádi település közigazgatási területének a 46.955039 és a 21.586031 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 28. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvásári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Bátorliget, Encsencs, Máriapócs, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászsári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Ömböly, Terem települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

6. 2. 2022

Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Nyíregyháza és Nyírtura települések közigazgatási területeinek a 48.049050 és a 21.764800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Buj, Ibrány, Nyírbogdány, Nyírpazony, Nyírtelek, Sényő, Tiszarád és Vasmegyer települések közigazgatási területeinek a 48.049050 és a 21.764800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

29. 1. 2022

Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvásári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150656 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 29. 1. 2022 do 6. 2. 2022

Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Nyíregyháza és Nyírtura települések közigazgatási területeinek a 48.049050 és a 21.764800 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 21. 1. 2022 do 29. 1. 2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú kör által határolt területen belül és a védőkörzeten kívül eső területe.

Csenger, Komlódtótfalu, Pátyod, Porcsalma, Szamosangyalos, Szamosbecs, Szamossályi, Szamostatárfalva, Tiborszállás és Tyukod települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

19. 2. 2022

Csengerújfalu és Ura települések közigazgatási területeinek a 47.799248 és a 22.606032 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

od 11. 2. 2022 do 19. 2. 2022

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

Mezőtúr és Mesterszállás települések közigazgatási területeinek a 46.861253 és a 20.585362 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

30. 1. 2022

Baranya megye:

Beremend, Bezedek, Illocska, Ivándárda, Kislippó, Lapáncsa, Lippó, Magyarbóly, Majs, Márok és Sárok települések közigazgatási területeinek a 45.7927233 és a 18.611286 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11. 2. 2022

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

1.

Vanaf de kruising A67/Neerkantseweg, Neerkantseweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoofdstraat tot aan Monsigneur Berkvenstraat.

2.

Monsigneur Berkvenstraat volgen in westelijke richting tot aan Hoekseweg.

3.

Hoekseweg volgen in noordelijke richting tot aan Vestingweg.

4.

Vestingweg volgen in noordelijke richting tot aan Sint Jozefstraat.

5.

Sint Jozefstraat volgen in westelijke richting tot aan Vlierdenseweg.

6.

Vlierdenseweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Stationstraat tot aan Heuvelstraat.

7.

Heuvelstraat volgen in noordelijke richting, overgaand in Houtenhoekweg, overgaand in Bakelseweg tot aan Voorseweg.

8.

Voorseweg volgen in noordelijke richting tot aan Walsbergseweg.

9.

Walsbergseweg volgen in noordelijke richting tot Kouterdreef.

10.

Kouterdreef volgen in oostelijke richting tot aan Milheezerweg.

11.

Milheezerweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Hoevensebaan tot aan Hoeven.

12.

Hoeven volgen in oostelijke richting tot aan Hoefweg.

13.

Hoefweg volgen in oostelijke richting tot aan Laren.

14.

Laren volgen in noordelijke richting tot aan Peeldijk.

15.

Peeldijk volgen in westelijke richting tot aan Weijer.

16.

Weijer volgen in noordelijke richting overgaand in Stippelberg tot aan Hazenhutsedijk.

17.

Hazenhutsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Landmeter van Deurenweg.

18.

Landmeter van Deurenweg volgen in noordelijke richting tot aan N277.

19.

N277 volgen in oostelijke richting tot aan Defensiekanaal.

20.

Defensiekanaal volgen in noordelijke richting tot aan Afleidingskanaal.

21.

Afleidingskanaal volgen in oostelijke richting tot aan Vredepeelweg.

22.

Vredepeelweg volgen in oostelijke richting tot aan Helderseweg.

23.

Helderseweg volgen in oostelijke richting tot aan Meester Henckenstraat.

24.

Meester Henckenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Merseloseweg.

25.

Merseloseweg volgen in noordelijke richting tot aan Venrayseweg.

26.

Venrayseweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Overloonseweg tot aan Afleidingskanaal.

27.

Afleidingskanaal volgen in oostelijke richting tot aan A73.

28.

A73 volgen in zuidelijke richting tot aan Maarheseweg.

29.

Maarheseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zandweg naar St Willibrorduskapel, overgaand in Sint Wilbertsweg tot aan Dorpsstraat.

30.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Oostrumseweg tot aan De Zomp.

31.

De Zomp volgen in zuidelijke richting tot aan, Wansummerweg.

32.

Wansummerweg volgen in oostelijke richting tot aan Vosseveen.

33.

Vosseveen volgen in zuidelijke richting tot aan Roland.

34.

Roland volgen in westelijke richting tot aan Spoorlijn

35.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan N554.

36.

N554 volgen in westelijke richting tot aan Peeldijkje.

37.

Peeldijkje volgen in zuidelijke richting tot aan Herenbosweg.

38.

Herenbosweg volgen in westelijke richting tot aan Eendenkooiweg.

39.

Eendenkooiweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nachtegaallaan.

40.

Nachtegaallaan volgen in westelijke richting tot aan Beemdweg.

41.

Beemdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Danielweg.

42.

Danielweg volgen in westelijke richting tot aan Heuvelweg.

43.

Heuvelweg volgen in zuidelijke richting tot aan Wasvenstraat.

44.

Wasvenstraat volgen in zuidelijke richting, overgaand in Boomsweg tot aan Bremweg.

45.

Bremweg volgen in zuidelijke richting A73 oversteken, overgaand in Hamweg tot aan Reulsweg.

46.

Reulsweg volgen in zuidelijk richting tot aan Dijkerheideweg.

47.

Dijkerheideweg volgen in westelijke richting tot aan Spoorlijn.

48.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Grubbenvorsterweg.

49.

Grubbenvorsterweg volgen in westelijke richting, overgaand in Steinhagenstraat tot aan Maasbreeseweg.

50.

Maasbreeseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Snelkesstraat.

51.

Snelkensstraat volgen in westelijke richting tot aan Frankrijkweg.

52.

Frankrijkweg volgen in westelijke richting tot aan Steeg.

53.

Steeg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Kleefsedijk tot aan N277.

54.

N277 volgen in zuidelijke richting tot aan A67.

55.

A67 volgen in westelijke richting tot aan Neerkantseweg.

20. 1. 2022

Those parts of the municipalities Venray and Horst aan de Maas contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,93217, lat 51,47016.

od 11. 1. 2022 do 20. 1. 2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/ oever waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Scoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart(water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart. tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee(water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Vana Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan Oever Waddenzee.

4. 2. 2022

Those parts of the municipalities Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,88666, lat 53,33471.

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

Municipality Hof van Twente, province Overijssel

1.

Vanaf de kruising van de N346 en de N754, de N754 volgend in noordelijke richting tot aan de N753.

2.

De N753 volgend in oostelijke richting tot aan de Herikerweg.

3.

De Herikerweg volgend in westnoordelijke richting tot aan de N752.

4.

De N752 volgend in noordelijke richting tot aan de A1.

5.

De A1 volgend in oostelijke richting tot aan de N347.

6.

De N347 volgend in noordelijke richting tot aan de Rijssenseweg.

7.

De Rijssenseweg volgend in oostelijke richting tot aan de Dorpsstraat.

8.

De Dorpsstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Bornerbroekseg.

9.

De Bornerbroekseweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in de Entersestraat tot aan de Hoeselerdijk.

10.

De Hoeselerdijk volgend in oostnoordelijke richting tot aan het Water.

11.

Het Water volgend in noordelijke richting tot aan de A35.

12.

De A35 volgend in oostelijke richting tot aan N349.

13.

De N349 volgend in oostelijke richting overgaand in oostnoordelijke richting tot aan de N743.

14.

De N743 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Hertmerweg.

15.

De Hertmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in oostnoordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Wetering.

16.

De Wetering volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Piepersveldweg.

17.

De Piepersveldweg volgend in westelijke richting tot aan de 4E Hemmelhorst.

18.

De 4e Hemmelhorst volgend in zuidelijke richting tot aan de Hemmelhorst.

19.

De Hemmelhorst volgend in oostelijke richting tot aan de Hemmelhorstweg.

20.

De Hemmelhorstweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Beneluxlaan.

21.

De Beneluxlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Ardennenstraat.

22.

De Ardennenstraat volgend in oostzuidelijke richting tot aan de Bastenakenstraat.

23.

De Bastenakenstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Namenstraat overgaand in de Stekelbaarsstraat in oostzuidelijke richting overgaand in de Vossenbeltweg tot aan de Kroeskarperstraat.

24.

De Kroeskarperstraat volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Graskarperstraat in oostelijke richting tot aan de N738.

25.

De N738 volgend in zuidelijke richting tot aan de Westelijke Esweg.

26.

De Westelijke Esweg volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Hasselerbaan.

27.

De Hasselerbaan volgend in oostzuidelijke richting tot aan de A1.

28.

De A1 volgend in oostelijke richting tot aan de Pallastweg.

29.

De Pallastweg volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Leutinkveldweg.

30.

De Leutinkveldweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Lonnekermeerweg.

31.

De Lonnkermeerweg volgend in westelijke richting tot aan de Nieuwe Grensweg.

32.

De Nieuwe Grensweg volgend in oostzuidelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in Bosweg tot aan de Drienerbekerweg.

33.

De Drienerbekerweg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Hengelosestraat.

34.

De Hengelosestraat volgend in oostelijke richting tot aan de Auke Vleerstraat.

35.

De Auke Vleerstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Jupiterstraat.

36.

De Jupiterstraat volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Zonstraat tot aan de Maanstraat.

37.

De Maanstraat volgend in noordelijke richting tot aan de G.J. Heekstraat.

38.

De G.J. Heekstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Lambertus Buddestraat.

39.

De Lambertus Buddestraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Parkweg.

40.

De Parkweg volgend in westelijke richting tot aan de Westerval.

41.

De Westerval volgend in westelijke richting tot aan de Afinkstraat.

42.

De Afinkstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Usselerrondweg tot aan de N18.

43.

De N18 volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Zonnebeekweg.

44.

De Zonnebeekweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Hagmolenbeekweg.

45.

De Hagmolenbeekweg volgend in westzuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Oude Enschedesestraat overgaand in de Oude Enschedeseweg tot aan de N18.

46.

De N18 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Scholtenhagenweg.

47.

De Scholtenhagenweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Laarveldsweg.

48.

De Laarveldsweg volgend in westelijke richting tot aan de Weerninksweg.

49.

De Weerninksweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Aaftinksweg.

50.

De Aaftinksweg volgend in westelijke richting tot aan de Eibergsestraat

51.

De Eibergsestraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de N315.

52.

De N315 volgend in westelijke richting tot aan de N18.

53.

De N18 volgend in noordelijke richting tot aan de Groothuizenweg.

54.

De Groothuizenweg volgend in westelijke richting tot aan de Pastoor C.M. van Everdingenstraat.

55.

De Pastoor C.M. van Everdingenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de Kieftendijk.

56.

De Kieftendijk volgend in westelijke richting tot aan de Waterleidingdijk.

57.

De Waterleidingdijk volgend in westnoordelijke richting tot aan de Visschemorsdijk.

58.

De Visschemorsdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Pagertweg.

59.

De Pagertweg volgend in westelijke richting tot aan de Pasmanweg.

60.

De Pasmanweg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Polhaarweg tot aan de Krebberweg.

61.

De Krebberweg volgend in westelijke richting tot aan de N824.

62.

De N824 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordijkerveldweg.

63.

De Noordijkerveldweg volgend in westelijke richting overgaand in ’t Halt tot aan Pierinkdijk.

64.

Pierinkdijk volgend in zuidelijke richting tot aan de Huttenkamperdijk.

65.

De Huttenkamperdijk volgend in westelijke richting tot aan de Borculosweg.

66.

De Borculoseweg volgend in noordelijke richting overgaand in oostnoordelijke richting tot aan de Looiersplantsoen.

67.

De Looiersplantsoen volgend in westzuidelijke richting tot aan de Provisoriestraat.

68.

De Provisoriestraat volgend in westelijke richting overgaand in Grotestraat overgaand in Lochemseweg tot aan de N346.

69.

De N346 volgend in westzuidelijke richting tot aan de N754.

4. 2. 2022

Those parts of the municipalities Hengelo (O) and Hof van Twente contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,69632 , lat 52,23519.

od 27. 1. 2022 do 4. 2. 2022

Municipality Weert, province Limburg

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-België, Bergbosweg, Bergbosweg volgen in oostelijke richting tot aan Heikant, Heikant volgen in noordelijke richting tot aan De Dijk.

2.

De Dijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sint Cornelisplein.

3.

Sint Cornelisplein volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogstraat tot aan Zitterd.

4.

Zitterd volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarheezerweg tot aan Keunenhoek.

5.

Keunenhoek volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkant.

6.

Broekkant volgen in oostelijke richting tot aan Ruilverkavelingsweg.

7.

Ruilverkavelingsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwe Dijk.

8.

Nieuwe Dijk volgen in oostelijke richting tot aan Randweg-Oost.

9.

Randweg-Oost volgen in oostelijke richting tot aan Kuikensvendijk.

10.

Kuikensvendijk volgen in oostelijke richting tot aan Maarheezerhuttendijk.

11.

Maarheezerhuttendijk volgen in oostelijke richting tot aan A2.

12.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan Eindhovenseweg.

13.

Eindhovenseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Bassin overgaand in Wilhelminasingel tot aan Sint Paulusstraat.

14.

Sint Paulusstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Sint Maartenslaan.

15.

Sint Maartenslaan volgen in oostelijke richting tot aan Maaseikerweg.

16.

Maaseikerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ringbaan Zuid.

17.

Ringbaan Zuid volgen in westelijke richting tot aan Keentersteeg.

18.

Keentersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Keenterstraat.

19.

Keenterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Dijkerstraat.

20.

Dijkerstraat volgen in oostelijke richting tot aan Maaseikerweg N292.

21.

N292 volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland België.

22.

Grens Nederland-België volgen in westelijke richting tot aan Bergbosweg.

5. 2. 2022

Those parts of the municipality Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645.

od 28. 1. 2022 do 5. 2. 2022

Provinces Utrecht and Zuidholland

1.

Vanaf de kruising A12/ Winterdijk, Winterdijk volgen in noordelijke richting tot aan Brugweg.

2.

Brugweg volgen in westelijke richting tot aan N207.

3.

N207 volgen in noordelijke richting overgaand in N406 tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zevenhovenseweg overgaand in Stationsweg tot aan Molenweg.

5.

Molenweg volgen in zuidelijke richting overgaand Noordse Dorpsweg overgaand in Uitweg tot aan Korte Meentweg.

6.

Korte meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in lange Meentweg tot aan N212.

7.

N212 volgen in zuidelijke richting tot aan N401.

8.

N401 volgen in oostelijke richting tot aan Portengen.

9.

Portengen volgen in zuidelijke richting overgaand in Gieltjesdorp overgaand in Rundijk overgaand in Breudijk tot aan Appellaan.

10.

Appellaan volgen in zuidelijke richting overgaand in De Jongheerlaan tot aan Dopsstraat.

11.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Kerkweg.

12.

Kerkweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Reijerscopse overgang overgaandin Reijerscop tot aan Blindenweg.

13.

Blindenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hollandsche IJssel.

14.

Hollandsche IJssel volgen in westelijke richting tot aan N204.

15.

N204 volgen in zuidelijke richting tot aan Benedeneind noordzijde.

16.

Benedeneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Noordzijdseweg overgaand in Dorp overgaand in Slangeweg tot aan West Vlisterdijk.

17.

West Vlisterdijk volgen in noordelijke richting tot aan Schenkelweg.

18.

Schenkelweg volgen in oostelijke richting overgaand in Schenkel (water) tot aan N207.

19.

N207 volgen in noordelijke richting tot aan Gouwse kanaal.

20.

Gouwse kanaal volgen in noordelijke richting overgaand in Gouwe tot aan A12.

21.

A12 volgen in oostelijke richting tot aan Winterdijk.

14. 2. 2022

Those parts of the municipalities Bodegraven-Reeuwijk (ZH) and Woerden (Utr) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.80815, lat 52.07859.

od 5. 2. 2022 do 14. 2. 2022

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Wojeówdztwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Uniejów miejscowości: Człopki Parcela, Ostrowsko, Wieścice.

21. 1. 2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Uniejów miejscowości: Człopki, Człopy, Góry (przysiółki Sowiniec i Grabowa), Kuczki, Spycimierz Kolonia cała miejscowość (w tym przysiółki Bidaszew i Moclew), Spycimierz, Ostrowsko, Zieleń, Wieścice, Uniejów: ul. Portowa, ul. Podleśna, Osiedle 700 lecia Uniejowa, ul. Targowa od ul. Władysława Reymonta do ul. Wiśniowej, ul. Zamkowa, ul. Szkolna, ul. Wodna, ul. Władysława Reymonta od ul. Kościelnickiej do ul. Targowej, ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, ul. Termalna,

21. 1. 2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie Uniejów miejscowości: Brzozówka , Czekaj, Czepów, Dąbrowa, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kozanki Wielkie ,Lekaszyn, Łęg Balijski, Pęgów, Rożniatów, Uniejów od ulicy Wschodniej, dalej ulicą Polną, ulicą Łęczycką, Wilamów ,Wielenin, Wielenin Kolonia do granicy lasu, Zaborów, Wola Przedmiejska

b)

w gminie Poddębice miejscowości: Balin, Borzewisko, Dominikowice, Dzierzązna, Gibaszew, Grocholice, Izabela, Jankowice, Józefów, Józefów -Kolonia, Kobylniki, Leśnik, Lipnica, Napoleonów, Niewiesz, Niewiesz-Kolonia, Sempółki, Szarów, Ułany.

c)

w gminie Wartkowice , miejscowości: Biernacice, Bronów, Bronówek, Grabiszew, Konopnica, Światonia, Wólki, Zelgoszcz.

d)

w gminie: Pęczniew miejscowości: Księże Młyny

2)

w powiecie łęczyckim:

a)

w gminie: Świnice Warckie, miejscowości: Chwalborzyce, Chorzepin, Kozanki Podleśne, Kraski, Ładawy, Polusin, Tolów, Stemplew, Stary Stemplew, Świnice Osiedle, Świnice Warckie, Wylazłów.

21. 1. 2022

1)

w powiecie poddębickim:

a)

w gminie: Uniejów miejscowości: Brzeziny, Człopy, Człopki, Kuczki, Ostrowsko, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Skotniki, Stanisławów, Spycimierz na północy miejscowości obszar leśny wzdłuż polnej drogi, Spycimierz Kolonia, Uniejów wzdłuż ulicy Wschodniej, dalej ulicą Polną, ulicą Łęczycką do Zieleni, Wielenin Kolonia wzdłuż granicy lasu, Zieleń., Góry

od 13. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Brudzew miejscowości: Dąbrowa, Kuźnica Janiszewska, Podłużyce, Kozubów, Koźmin

b)

w gminie Przykona miejscowości: Posoka, Sarbice, Paulinów, Aleksandrów, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Jakubka, Dąbrowa, Trzymsze, Młyniska, Smulsko, Ewinów, Boleszczyn, Bądków Drugi, Zimotki, Wichertów, Słomów Kościelny

c)

w gminie Dobra miejscowości: Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Kaczka, Młyny Piekarskie, Józefów, Stawki

2)

w powiecie kolskim:

a)

w gminie Dąbie miejscowości: Krzykosy, Chruścin, Augustynów, Cichmiana, Domanin, Dąbie, Sobótka

21. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Brudzew miejscowości: Kozubów, Krwony, Kuźnica Janiszewska, Podłużyce

b)

w gminie Przykona miejscowości: Posoka, Sarbice, Paulinów, Józefina, Jeziorko, Psary, Aleksandrów, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, Przykona, Wichertów, Jakubka, Dąbrowa, Młyniska, Smulsko, Boleszczyn, Bądków Drugi, Bądków Pierwszy, Zimotki, Olszówka, Słomów Kościelny

c)

w gminie Dobra miejscowości: Ugory, Żeronice, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Kaczka, Młyny Piekarskie, Józefów, Długa Wieś, Chrapczew, Szymany, Czyste, Zagaj, Stawki, Januszówka, Rzechta, Piekary, Łęg Piekarski, Stefanów, Mikulice, Dobra, Moczydła, Wola Piekarska

21. 1. 2022

1)

w powiecie tureckim:

a)

w gminie Przykona miejscowości: Trzymsze, Ewinów

od 13. 12. 2021 do 21. 1. 2022

Województwo łódzkie

1)

powiecie zgierskim:

a)

gminie Aleksandrów Łódzki, miejscowości: Piaski, Sobień, Nowe Krasnodęby, Prawęcice, Chrośno Stare, Krasnodęby, Kobiałka, Karolew, Chrośno, Nakielnica;

b)

gminie Ozorków, miejscowości: Bugaj Gębice, Biedaszków, Strzeblew, Adamówek, Konstancja, Krzeszew Szlachecki, Nowe Miasto, Piekło, Ozorków, Błonie, Skrzypiówka, Krzeszew Rządowy, Skromnica, Tkaczew, Leśmierz, Czerchów, Helenów, Maszkowice, Kolonia, Maszkowice, Sokolniki, Sokolniki-Maszkowice, Sokolniki-Parcela, Duraj, Aleksandria, Emanówek, Konary, Sierpów, Cedrowice, Cedrowice-Parcela, Opalanki, Ostrów, Wróblew, Ostrów-Kolonia, Tymienica, Borszyn, Parcele, Solca Mała, Piaski Wróblewskie, Pełczyska, Solca Wielka, Kolonia Wróblew, Muchówka, Maszkowice-Budy, Parzyce, Sokolniki-Las, Boczki, Dybówka;

c)

w gminie Parzęczew, miejscowości: Jasionka, Marysławów, Anastazew, Kolonia Chociszew, Florentynów, Gortatów, Mariampol, Nowa Jerozolima, Nowomłyny, Radzibórz, Reksuł, Sokola Góra, Kossobudy, Skórka, Władysławów, Mrożewice, Sulimy, Trojany, Leźnica Wielka-Osiedle, Leźnica Wielka, Opole, Leźnica Wielka, Papiernia, Duraj, Orła, Pustkowa Góra, Śniatowa, Tkaczewska Góra, Kozikówka, Różyce Tryjowe, Różyce Żmijowe, Chrząstówek, Nowe Różyce, Różyce, Różyce Grochowe, Kowalewice Małe, Kowalewice, Chociszew-Piaski, Małogórne;

d)

gminie Zgierz, miejscowości: Grotniki, Krzemień, Krzemień, Linda, Ustronie, Zimna Woda, Jedlicze B, Wiktorów, Leonów, Słowik, Zimna Woda, Lućmierz – Las;

2)

powiecie poddębickim:

a)

gminie Dalików, miejscowości: Eufemia, Huta Bardzyńska, Ostrów, Rozynów, Symonia, Witów, Włodzimierzów, Bardzynin, Emilianów, Karolinów, Dalików, Kolonia Dalików, Dąbrówka Górna, Lubocha Folwarczna, Gajówka-Wieś, Gajówka-Kolonia, Gajówka-Parcel, Woźniki, Dąbrówka Nadolna, Marcinów, Piotrów, Wyrobki, Dąbrówka Folwarczna, Psary, Brudnów Drugi, Idzikowice Generalne, Domaniewek, Idzikowice-Pielgrzymy, Domaniew, Idzikowice, Dobrzań, Sarnówek, Antoniew-Lubocha, Brudnów Czwarty, Dąbrówka Woźnicka, Lubocha, Kolonia Stefanów, Władysławów, Brudnów Piąty, Brudnów Trzeci, Stefanów, Brudnów Pierwszy, Brudnów Stary, Budzynek, Janów;

b)

gminie Wartkowice, miejscowości: Parądzice, Sucha Dolna, Sucha, Sucha Górna, Łążki, Powodów Drugi, Powodów Pierwszy, Powodów Trzeci, Stary Powodów, Gólczewo, Przydziałki, Nasale, Wierzbowa, Wierzbówka;

3)

powiecie łęczyckim:

a)

w gminie Łęczyca, w miejscowości: Lubień, Lubinek, Lubień-Parcela, Dzierzbiętów Duży, Dzierzbiętów Mały, Dzierzbiętów Duży-Kolonia, Krzepocin Pierwszy, Topola Katowa, Wincentów, Borki, Borki-Parcela, Krzepocin Drugi.

28. 1. 2022

1)

w powiecie zgierskim:

a)

w gminie Ozorków miejscowość: Śliwniki ograniczone od wschodu ulicami Żytnią i Makową;

b)

w gminie Parzęczew miejscowości: Chociszew, Mikołajew, Rafałów, Julianki, Piaskowice, Wytrzyszczki, Żelgoszcz, Rózinów, Chrząstów Wielki, Ignacew Górny, Ignacew Parzęczewski, Parzęczew, Swoboda, Bibianów, Florianki, Konstantki, Mamień, Janów, Piaskowce-Parcela, Śliwniki, Stary Chrząstów, Kolonia Chrząstów, Gołaszyny, Ignacew Folwarczny, Ignacew Podleśny, Ignacew Rozlazły, Czekaj, Górka-Betlejem, Wielka Wieś.

od 5. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Województwo łódzkie

1)

w powiecie piotrkowskim:

a)

miasto Piotrków Trybunalski, od południa ograniczone ulicami Sulejowską, Jerozolimską, Wojska Polskiego;

b)

w gminie Czarnocin, miejscowości: Biskupia Wola, Bieżywody, Budy Szynczyckie, Ochota, Kalska Wola;

c)

w gminie Grabica, miejscowości: Aleksandrów, Żychlin, Brzoza-Kolonia, Doły Brzeskie, Papieże, Papieże-Kolonia, Kafar, Brzoza, Brzoza-Stara Wieś, Władysławów, Wola Bykowska, Bąkowiec, Polesie, Poleśna;

d)

w gminie Moszczenica, miejscowości: Gajkowice, Gościmowice-Stara Wieś, Rękoraj-Kolonia, Maciejek, Jarosty, Jarosty Małe, Nowy Karlin, Pieńki Karlińskie, Przydatki, Srock, Srock Prywatny, Srock Rządowy, Karlin, Stary Karlin, Raków Duży, Wygwizdów, Podlesisko, Raciborowice, W Lesisku, Dworaków-Kolonia, Lesisko, Pod Koleją, Pod Lasem, Sierosław do Autostrady Bursztynowej, Podolin-Kolonia, Podolin-Parcela, Podolin-Stara Wieś, Kosów, Batorówka, Korea, Podolin, Podolin-Baniuch, Kolonia Srock, Lewkówka, Gościmowice Drugie, Powęziny, Doliska, Baby, Kiełczówka, Stawisko, Sieradz, Daszówka, Imielnia, Raków, Dąbrówka, Rękoraj, Podolin-Psia Górka, Podolin-Zorek, Gościmowice Pierwsze, Michałów, Franki;

e)

w gminie Sulejów, miejscowości: Poniatów, Uszczyn-Kolonia, Koło, Kolonia, Uszczyn, Barkowice Mokre;

f)

miasto Wolbórz;

g)

w gminie Wolbórz, miejscowości: Modrzewek, Stary Lubiaszów, Żarnowica Duża, Żarnowica Mała, Wolica, Golesze Parcela do drogi Bogusławice, Brudaki, Świątniki, Lubiatów, Lubiatów-Zakrzew, Lubiatów-Kolonia, Koło, Krzykowice, Bogusławice, Dąbrowa, Polichno, Polichno-Budy, Polichno Duże, Polichno Małe, Noworybie, Żywocin, Kolonia Modrzewek, Lubiaszów, Dębina, Janów, Kaleń, Karolinów, Pieńki, Stanisławów do drogi łączącej Kaleń z drogą S8 w miejscowości Studzianki, Komorniki, Studzianki-Kolonia, Studzianki-Osada Młyńska, Młoszów, Młoszówek

2)

w powiecie tomaszowskim:

a)

w gminie Będków, miejscowości: Będków, Grobla, Kalinów, Remiszewice, Adamów, Gutków, Rosocha, Łaknarz, Będków-Kolonia, Rudnik, Wykno, Kolonia Rudnik, Bank, Nagórze, Augustówka, Ewcin, Krzyżanów, Rzeczków, Magdalenka, Ceniawy, Drzazgowa Wola;

b)

w gminie Tomaszów Mazowiecki, miejscowości: Godaszewice, Chorzęcin, Kwiatkówka, Kolonia Świńsko;

21. 1. 2022

1)

w powiecie piotrkowskim:

a)

w gminie Moszczenica miejscowości: Cegielnia Moszczenicka, Gazomia Nowa, Raków, Gazomia Stara, Wola Moszczenicka, Białkowice-Pastwisko, Pomyków, Białkowice-Młyn, Białkowice, Gazomka, Moszczenica, Moszczenica Poduchowna;

b)

w gminie Wolbórz miejscowości: Psary-Lechawa, Psary Witowskie, Psary Stare, Młynary, Młynary Małe, Kuznocin, Proszenie, Stare Proszenie, Nowe Proszenie.

od 7. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Województwo warmińsko-mazurskie

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Iława, miejscowości: Borek, Ciemny Staw, Czerwona Karczma, Dziarnówko, Dziarny, Franciszkowo Dolne, Franciszkowo Górne, Gardzień, Kamionka, Karaś, Makowo, Nejdyki, Radomek, Segnowy, Siemiany, Solniki, Smolniki, Stanowo, Starzykowo, Stradomno, Szczepkowo, Szymbark, Wiewiórki, Wikielec, Ząbrowo, część obszaru administracyjnego miejscowości Frednowy położona na wschód od drogi gminnej nr 146020N i jej przedłużenia w linii prostej do granic obszaru miejscowości Frednowy, część obszaru administracyjnego miejscowości Laseczno na północ od drogi krajowej nr 16 oraz na wschód od drogi łączącej miejscowości Laseczno i Segnowy;

b)

w gminie Lubawa, miejscowości: Byszwałd, Gierłoż Polska, Grabowo, Kazanice, Losy, Lubawa, Pomierki Kołodziejki, Rożental, Sampława, Targowisko, Zielkowo, Złotowo;

c)

w gminie Susz, miejscowości: Piotrkowo;

d)

w gminie Zalewo, miejscowości: Urowo;

e)

część obszaru administracyjnego miasta Iława położona na południowy -zachód od południowego brzegu jeziora Mały Jeziorak, wzdłuż rzeki Iławki do północnego brzegu Jeziora Iławskiego

2)

w powiecie ostródzkim:

a)

w gminie Miłomłyn, miejscowości: Boguszewo, Gil Mały, Gil Wielki;

b)

w gminie Ostróda, miejscowości: Gierłoż, Lipowo, część obszaru administracyjnego miejscowości Samborowo na zachód od linii łączącej skrzyżowanie drogi nr 16 i drogi powiatowej nr 1219N z osadą Stary Las, część obszaru administracyjnego miejscowości Reszki na zachód od linii łączącej miejscowości Samborowo i Lipowo, część obszaru miejscowości Turznica na zachód od linii łączącej miejscowości Samborowo i Lipowo.

3)

w powiecie nowomiejskim:

a)

w gminie Nowe Miasto Lubawskie: część obszaru administracyjnego miejscowości Radomno na północny – wschód od linii prostej łączącej miejscowości Katarzynki i Biała Góra.

28. 1. 2022

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Iława, miejscowości: Dół, Gromoty, Kałduny, Kamień Duży, Kamień Mały, Łanioch, Ławice, Mątyki, Nowa Wieś, Rudzienice, Szałkowo, Tchórzanka, Tynwałd, Wilczany, Wola Kamieńska, część obszaru administracyjnego miejscowości Frednowy położona na zachód od drogi gminnej nr 146020N i jej przedłużenia w linii prostej do granic obszaru miejscowości Frednowy;

b)

część obszaru administracyjnego miasta Iława położona na północny- wschód od południowego brzegu jeziora Mały Jeziorak, wzdłuż rzeki Iławki do północnego brzegu Jeziora Iławskiego

od 20. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kolskim:

a)

w gminie Babiak miejscowości: Osówie, Maliniec, Podkiejsze, Kiejsze, Lipie Góry

b)

w gminie Dąbie miejscowości: Majdany, Chełmno Wieś, Chełmno Parcele, Ladorudz, Tarnówka Duża, Grabina Wielka, Zalesie, Rzuchów

c)

w gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Bylice Kolonia, Bylice Wieś, Borysławice Kościelne

d)

w gminie Kłodawa miejscowości: Dąbrówka, Górki, Tarnówka, Rysiny, Okoleniec, Luboniek, Słupeczka, Krzykosy, Bierzwienna Krótka, Bierzwienna Długa Wieś, Pomarzany, Cząstków

e)

w gminie Koło miejscowości: Ruchenna, Aleksandrówka, Wandynów, Kamień, Kaczyniec, Powiercie Wieś, Sokołowo, Czołowo, Powiercie Kolonia, Wrząca Wielka, Mikołajówek, Lucjanowo, Leśnica, Skobielice, Przybyłów, Kiełczew Smużny I, Kiełczew Smużny IV, Chojny, Dąbrowa

f)

w gminie Kościelec miejscowości: Białków Kościelny, Straszków, Gozdów, Dobrów, Ruszków I, Ruszków II

g)

w gminie Olszówka miejscowości: Grabina, Zawadka, Szczepanów, Ostrów Kolonia, Ostrów Wieś, Umień, Złota, Adamin, Olszówka, Młynik, Łubianka, Tomaszew, Drzewce, Głębokie, Krzewata, Dębowiczki, Hilarów

g)

w gminie Osiek Mały miejscowości: Osiek Wielki, Rosocha

h)

miasto Koło

18. 1. 2022

1)

w powiecie kolskim:

a)

w gminie Grzegorzew miejscowości: Barłogi, Boguszyniec, Grzegorzew, Kiełczewek, Ponętów Dolny, Zabłocie, Borysławice Zamkowe, Grodna, Tarnówka

b)

w gminie Olszówka miejscowości: Ponętów Górny

c)

w gminie Koło miejscowości: Kiełczew Górny

od 10. 1. 2022 do 18. 1. 2022

Województwo kujawsko-pomorskie

1)

w powiecie inowrocławskim:

a)

w gminie Rojewo, miejscowości: Liszkowo, Wybranowo, Ściborze, Bród Kamienny, Jarki, Osieczek, Dąbrowa Mała, Glinno Wielkie, Magdaleniec, Zawiszyn, Mierogonowice, Dobiesławice, Płonkowo, Żelechlin, Topola, Budziaki, Osiek Wielki;

b)

w gminie Gniewkowo, miejscowości: Gniewkowo, Więcławice, Wierzchosławice, Ostrowo, Skalmierowice, Bąbolin, Michałowo, Zajezierze, Chrząstowo, Godzięba, Wielowieś, Kaczkowo;

c)

w gminie Złotniki Kujawskie, miejscowości: Niszczewice, Broniewo, Tupadły, Bronimierz Wielki;

2)

w powiecie bydgoskim:

a)

w gminie Nowa Wieś Wielka, miejscowości: Dąbrowa Wielka, Leszyce;

b)

w gminie Solec Kujawski, miejscowość: Chrośna

20. 1. 2022

1)

w powiecie inowrocławskim:

a)

w gminie Rojewo, miejscowości: Jezuicka Struga, Stara Wieś, Jaszczółtowo, Płonkówko, Leśnianki, Dąbie, Jurancice, Glinki, Liszkowice, Rojewice;

b)

w gminie Gniewkowo, miejscowość: Kępa Kujawska

od 12. 1. 2022 do 20. 1. 2022

Województwo śląskie

1)

w powiecie zawierciańskim:

a)

w gminie Irządze, miejscowości: Irządze, Mikołajewice, Wilgoszcza, Wilków, Witów, Wygiełzów, Zawada-Leśniczówka, Zawada Pilicka, Zawadka;

b)

w gminie Kroczyce, miejscowość Trzciniec;

c)

w gminie Szczekociny, miejscowości: Brzostek, Chałupki, Drużykowa, Goleniowy, Grabiec, Łąkietka, Ołudza, Podkaszczor, Podlipie, Przyłęk, Rędziny, Rokitno, Starzyny, Szyszki, Wólka Ołudzka, Wólka Starzyńska;

d)

w gminie Żarnowiec, miejscowości: Jeziorowice, Małoszyce;

2)

w powiecie częstochowskim:

a)

w gminie Lelów, miejscowości: Biała Wielka, Gródek, Kosmówki, Nakło, Paulinów, Turzyn;

21. 1. 2022

1)

w powiecie zawierciańskim:

a)

w gminie Szczekociny miejscowości: Bógdał, Bonowice, Gustawów, Małachów, Siedliska, Starzyny na południe od rzeki Pilica, Szczekociny, Tęgobórz

od 13. 1. 2022 do 21. 1. 2022

Województwo świętokrzyskie

1)

w powiecie jędrzejowskim:

a)

w gminie Słupia (Jędrzejowska), miejscowości: Dąbrowica, Obiechów, Sprowa, Wywła;

2)

w powiecie włoszczowskim:

a)

w gminie Secemin, miejscowości: Wola Wolica, Daleszec, Psary-Kolonia, Celiny, Wola Czaryska;

b)

w gminie Radków, miejscowości: Ojsławice, Brzeście;

c)

w gminie Moskorzew, miejscowości: Dąbrówka, Mękarzów, Tarnawa Góra, Perzyny, Dalekie, Moskorzew, Przybyszów, Chebdzie.

21. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat, miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów, Mikstat-Pustkowie, Mikstat, Kaliszkowice Ołobockie, Komorów, Przedborów

b)

w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Siedlików, Korpysy, Zajączki, Rejmanka;

c)

w gminie Doruchów, miejscowości: Przytocznica, Stara Kuźnica, Doruchów

d)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Bukownica, Marszałki, Siekierzyn, Kuźnica Bobrowska, Smolniki, Skrzynki, Zawady, Bobrowniki, Giżyce, Palaty, Dębicze, Kopeć;

e)

w gminie Kraszewice, miejscowości: Jaźwiny, Racławice, Renta, Kraszewice, Mączniki

2)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Wielowieś, Raduchów, Kania, Zamość, Biernacice, Namysłaki, Masanów, Strzyżew;

3)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Brzeziny, miejscowości: Ostrów Kaliski

22. 1. 2022

1)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Grabów nad Prosną miejscowości: Grabów nad Prosną, Grabów-Pustkowie, Grabów-Wójtostwo, Książenice, Chlewo

b)

w gminie Misktat miejscowości: Kaliszkowice Kaliskie

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kolskim:

a)

w gminie Babiak, miejscowości: Lipie Góry, Osówie, Zwierzchociny, Kiejsze, Podkiejsze, Suchy Las, Dębno Królewskie, Dębno Poproboszczowskie, Poddębno, Krukowo, Maliniec, Olszak, Lichenek, Ozorzyn, Żurawieniec, Stefanowo

b)

w gminie Dąbie miejscowości: Majdany, Rzuchów

c)

w gminie Grzegorzew miejscowości: Ladorudzek, Tarnówka, Ponętów Dolny, Grodna, Barłogi, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Zabłocie, Bylice, Bylice Kolonia

d)

w gminie Kłodawa miejscowości: Krzykosy, Okoleniec, Luboniek, Rysiny;

e)

w gminie Koło, miejscowości: Kamień, Sokołowo, Kiełczew Smużny I, Kiełczew Smużny IV, Kaczyniec, Borki, Podlesie, Dzierawy, Lubiny, Ochle, Powiercie, Powiercie Kolonia, Zawadka, Skobielice, Przybyłów, Leśnica, Kiełczew Górny

f)

w gminie Kościelec miejscowości: Gozdów, Mariampol, Gąsiorów, Mały Gąsiorów, Kościelec, Białków Kościelny, Straszków, Ruszków Pierwszy, Ruszków Drugi, Police Średnie, Dobrów

g)

w gminie Olszówka miejscowości: Ponętów Górny, Ponętów Górny Pierwszy, Ponętów Górny Drugi, Złota

h)

w gminie Osiek Mały miejscowości: Lipiny, Trzebuchów, Plebanki, Borecznia Wielka, Borecznia Mała, Dęby Szlacheckie, Żeromin, Zielenie, Osiek Mały, Osiek Mały Kolonia, Felicjanów, Witowo, Drzewce, Szarłatów, Nowa Wieś, Stary Budzisław, Nowy Budzisław, Nowe Budki, Stare Budki, Młynek, Grądy, Moczydła

i)

miasto Koło

22. 1. 2022

1)

w powiecie kolskim:

a)

w gminie Grzegorzew miejscowości: Boguszyniec, Kiełczewek, Grzegorzew

b)

w gminie Osiek Mały miejscowości: Rosocha, Rosocha Kolonia, Osiek Wielki

c)

w gminie Koło miejscowości: Ruchenna, Chojny, Czołowo, Czołowo Kolonia, Mikołajówek, Lucjanowo, Wandynów, Kiełczew Smużny I, Wrząca Wielka, Dąbrowa, Aleksandrówka

od 14. 1. 2022 do 22. 1. 2022

Województwo warmińsko-mazurskie

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Lubawa, miejscowości: Czerlin, Gierłoż Polska, Kazanice, Lubstyn, Lubstynek, Ludwichowo, Łążyn, Mortęgi, Omule, Pomierki, Prątnica, Rakowice, Sampława, Szczepankowo, Targowisko, Tuszewo, Wałdyki, Zielkowo;

b)

w gminie Iława, miejscowości: Dziarnówko, Gromoty, Ławice, Smolniki, Tchórzanka;

2)

w powiecie ostródzkim:

a)

w gminie Ostróda, miejscowości: Bałcyny, Gierłoż, Glaznoty, Lipowo, Wygoda na zachód od linii prostej łączącej miejscowość Pietrzwałd z miejscowością Jagodziny, Zajączki

b)

w gminie Dąbrówno, miejscowości: Jagodziny.

3)

w powiecie nowomiejskim:

a)

w gminie Grodziczno: część obszaru administracyjnego miejscowości Kuligi na północny-wschód od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część obszaru administracyjnego miejscowości Linowiec na północny-wschód od linii wyznaczonej przez drogę kolejową, część obszaru administracyjnego miejscowości Montowo na północ od rzeki Struga, miejscowość Świniarc, część obszaru administracyjnego miejscowości Zajączkowo na północny-wschód od rzeki Wel, część obszaru administracyjnego miejscowości Zwiniarz na północny – zachód od drogi gminnej nr 183026 N.

27. 1. 2022

1)

w powiecie iławskim:

a)

w gminie Lubawa, miejscowości: Byszwałd, Fijewo, Grabowo, Losy, Lubawa, Rożental, Złotowo.

od 19. 1. 2022 do 27. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Godziesze Wielkie, miejscowości: Bałdoń, Biała, Godziesze Małe, Józefów, Kakawa-Kolonia, Kąpie, Krzemionka, Nowa Kakawa, Rafałów, Sobocin, Stara Kakawa, Stobno Siódme, Wola Droszewska, Zadowice, Żydów;

b)

w mieście Kalisz, osiedle Sulisławice;

c)

w gminie Brzeziny, miejscowość Ostrów Kaliski;

2)

w powiecie ostrowskim,

a)

w gminie Ostrów Wlkp., miejscowości: Czekanów, Wtórek, Sadowie, Smardowskie Olendry, Nowe Kamienice;

b)

w gminie Przygodzice, miejscowości: Chynowa, Przygodziczki, Bogufałów;

c)

w gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Leziona, Gostyczyna, Strzegowa, Węgry, Chotów, Śliwniki, Skalmierzyce, Nowe Skalmierzyce, Ociąż, Osiek, Biskupice Ołoboczne, Śmiłów;

d)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Latowice, Wielowieś, Namysłaki, Strzyżew, Parczew, Westrza, Bibianki, Bilczew, Biernacice, Zamość, Kania, Raduchów;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Kopeć, Skrzynki, Kuźnica Bobrowska, Dębicze, Bobrowniki, Bukownica, Giżyce, Marszałki, Palaty, Siekierzyn, Smolniki, Zawady;

b)

w gminie Mikstat, miejscowości: Mikstat-Pustkowie, Komorów;

c)

w gminie Ostrzeszów, miejscowości: Korpysy, Marydół, Siedlików, Zajączki, Ostrzeszów – Pustkowie, Rejmanka;

d)

w gminie Doruchów, miejscowości: Stara Kuźnica, Przytocznica, Godziętowy, Doruchów

e)

w gminie Kraszewice: Racławice, Mączniki, Renta, Kraszewice, Jajaki, Jaźwiny.

28. 1. 2022

4)

w powiecie kępińskim:

a)

w gminie Kępno, miejscowości: Borek Mielęcki, Szklarka Mielęcka;

b)

w gminie Bralin, miejscowości: Bralin, Chojęcin-Szum, Chojęcin, Działosze, Nosale, Mnichowice, Tabor Mały, Tabor Wielki, Gola, Czermin, Weronikopole;

c)

gminie Baranów, miejscowości: Łęka Mroczeńska, Żurawiniec, Grębanin, Marianka Mroczeńska, Mroczeń, Joanka;

d)

w gminie Rychtal, miejscowości: Darnowiec, Drożki, Rychtal, Skoroszów, Zgorzelec;

e)

w gminie Trzcinica, miejscowość Piotrówka;

f)

w gminie Perzów, miejscowości: Brzezie, Zbyczyna, Miechów, Turkowy, Koza Wielka, Słupia pod Bralinem;

5)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Kobyla Góra, miejscowość Bałdowice;

28. 1. 2022

1)

w powiecie kępińskim:

a)

w gminie Perzów, miejscowości: Domasłów, Trębaczów, Perzów;

b)

w gminie Bralin, miejscowość Nowa Wieś Książęca;

od 20. 1. 2022 do 28. 1. 2022

2)

w powiecie ostrowskim:

a)

w gminie Sieroszewice, miejscowości: Rososzyca, Sieroszewice, Masanów, Ołobok, Psary, Sławin;

3)

w powiecie ostrzeszowskim:

a)

w gminie Mikstat, miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie, Mikstat, Przedborów;

b)

w gminie Grabów nad Prosną, miejscowości: Chlewo, Grabów nad Prosną, Grabów-Wójtostwo, Grabów-Pustkowie, Książenice.

od 20. 1. 2022 do 28. 1. 2022

Województwo dolnoślaskie

1)

w powiecie oleśnickim:

a)

gminę Dziadowa Kłoda, miejscowości: Dziadowa Kłoda, Gronowice;

a)

gminę Syców, miejscowość: Ślizów.

27. 1. 2022

Województwo opolskie

1)

w powiecie namysłowskim:

a)

w gminie Namysłów, miejscowości: Głuszyna i Brzezinka

27. 1. 2022

Województwo wielkopolskie

1)

w powiecie grodziskim:

a)

w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko;

2)

w powiecie nowotomyskim: