27.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 461/13


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2306

z 21. októbra 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 38 ods. 8 písm. a) bod ii), článok 46 ods. 7 písm. b), článok 48 ods. 4 a článok 57 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 možno z tretej krajiny doviezť produkt s cieľom umiestniť ho na trh v Únii ako produkt ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo ako produkt z konverzie, ak daný produkt spĺňa pravidlá Únie týkajúce sa ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo rovnocenné pravidlá týkajúce sa výroby a kontroly stanovené treťou krajinou v zmysle článku 48 uvedeného nariadenia, ktorá bola uznaná podľa článku 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (2), alebo ak bol predmetný produkt podrobený kontrolám zo strany štátnej alebo súkromnej inšpekčnej organizácie v zmysle článku 57 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktorá bola uznaná podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007.

(2)

S cieľom umožniť príslušným orgánom v členských štátoch skontrolovať súlad dovážaných produktov s nariadením (EÚ) 2018/848, by sa mal na každú zásielku vzťahovať certifikát o inšpekcii vydaný štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou v tretej krajine po vykonaní príslušných overení predmetných zásielok. Súčasťou týchto overení by vždy mala byť dokladová kontrola a s prihliadnutím na konkrétne riziko aj fyzická kontrola zásielky.

(3)

Treba stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu certifikátu o inšpekcii, ako aj spôsobu a technických prostriedkov jeho vydávania. Tieto pravidlá by sa mali vzťahovať aj na povinnosti príslušných orgánov v členských štátoch týkajúce sa výpisu z certifikátu o inšpekcii.

(4)

Úradné kontroly produktov určených na umiestnenie na trh Únie, a to ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie, ktoré sa vykonávajú na účely overenia ich súladu s nariadením (EÚ) 2018/848, sú súčasťou úradných kontrol vykonávaných v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (3).

(5)

Treba stanoviť dodatočné pravidlá s cieľom objasniť kritériá a podmienky vykonávania úradných kontrol pred tým, ako sa produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, prepustia do voľného obehu v Únii. Uvedené pravidlá by sa mali vzťahovať aj na produkty oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2305 (4).

(6)

Mali by sa stanoviť určité osobitné pravidlá týkajúce sa úradných kontrol, pokiaľ ide o zásielky, na ktoré sa vzťahujú osobitné colné režimy.

(7)

Okrem toho by sa mali stanoviť povinnosti štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií vydávajúcich certifikát o inšpekcii v prípadoch nedostupnosti obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) uvedeného v článku 2 bode 36 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 (5).

(8)

Okrem toho je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa situácií, v ktorých sa od príslušných orgánov, štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií v tretích krajinách vyžaduje, aby vykonali vyšetrovanie po oznámení prípadov, v ktorých existuje podozrenie na nesúlad s nariadením (EÚ) 2018/848, alebo prípadov preukázaného nesúladu s daným nariadením, ktoré príslušný orgán členského štátu odhalil počas overovania zásielky.

(9)

Pred 1. júlom 2022 však možno ešte nebude prakticky realizovateľné, aby príslušné orgány členských štátov na účely vydávania certifikátu o inšpekcii v tretích krajinách a na potvrdenie uvedeného certifikátu a výpisov z neho používali kvalifikovanú elektronickú pečať v systéme TRACES. Je preto potrebné stanoviť prechodné ustanovenia umožňujúce, aby sa ako alternatíva k používaniu elektronických certifikátov o inšpekcii a výpisov z nich, ktoré sú opatrené kvalifikovanou elektronickou pečaťou, mohli do 30. júna 2022 používať ručne podpísané certifikáty v papierovej podobe o inšpekcii a výpisy z nich.

(10)

V súčasnosti sa v nariadení Komisie (ES) č. 1235/2008 (6) stanovujú pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii a výpisov z neho na účely nariadenia (ES) č. 834/2007. Keďže sa v tomto nariadení a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/2307 (7) stanovujú pravidlá na účely nariadenia (EÚ) 2018/848, nariadenie (ES) č. 1235/2008 by sa malo zrušiť.

(11)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať odo dňa začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú:

a)

overovania uskutočňovaného v tretích krajinách v súvislosti so zásielkami produktov, ktoré sú určené na to, aby sa v rámci Únie umiestnili na trh ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie, a vydávania certifikátu o inšpekcii;

b)

úradných kontrol produktov, ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín a ktoré sú určené na umiestnenie trh na trh Únie ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie, a

c)

opatrení v prípadoch podozrenia na nesúlad alebo preukázaného nesúladu s nariadením (EÚ) 2018/848, ktoré majú prijať príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie v tretích krajinách.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zásielka“ je zásielka v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 37 nariadenia (EÚ) 2017/625, a to zásielka produktov určených na umiestnenie na trh v rámci Únie ako produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie; v prípade produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2021/2305 ide o množstvo produktov patriacich pod jeden alebo viacero číselných znakov kombinovanej nomenklatúry, na ktoré sa vzťahuje jeden certifikát o inšpekcii, ktoré je prepravované tým istým dopravným prostriedkom a dováža sa z tej istej tretej krajiny;

2.

„hraničná kontrolná stanica“ je hraničná kontrolná stanica v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 38 nariadenia (EÚ) 2017/625;

3.

„miesto prepustenia do voľného obehu“ je miesto prepustenia do voľného obehu, kde sa vykonávajú úradné kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2021/2305;

4.

„kontrolné miesto“ je kontrolné miesto iné ako hraničná kontrolná stanica, ako sa uvádza v článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625;

5.

„dokladová kontrola“ je kontrola dokladov v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 41 nariadenia (EÚ) 2017/625;

6.

„identifikačná kontrola“ je identifikačná kontrola v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 42 nariadenia (EÚ) 2017/625;

7.

„fyzická kontrola“ je fyzická kontrola v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 43 nariadenia (EÚ) 2017/625;

8.

„kvalifikovaná elektronická pečať“ je kvalifikovaná elektronická pečať v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (8).

Článok 3

Overovanie v tretej krajine

1.   Príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848 overí zásielku v súlade s článkom 16 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1698 (9).

2.   Na účely článkov 48 a 57 nariadenia (EÚ) 2018/848 je príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia povinná overiť zásielku z hľadiska súladu s požiadavkami stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007 a s výrobnými normami a kontrolnými opatreniami, ktoré sa akceptujú ako rovnocenné. Toto overovanie zahŕňa systematické dokladové kontroly a podľa potreby vzhľadom na posúdenie rizika aj fyzické kontroly pred tým, ako zásielka opustí tretiu krajinu vývozu alebo pôvodu.

3.   Na účely odsekov 2 až 5 je príslušnou štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou:

a)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v zmysle článku 57 nariadenia (EÚ) 2018/848, ktorá je uznaná v súvislosti s predmetnými produktmi a v súvislosti s treťou krajinou, v ktorej majú dané produkty pôvod, alebo (v náležitom prípade) v ktorej sa vykonala posledná operácia na účely prípravy, alebo

b)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorú určil príslušný orgán uznanej tretej krajiny v zmysle článku 48 nariadenia (EÚ) 2018/848, v ktorej majú dané produkty pôvod, alebo (v náležitom prípade) v ktorej sa vykonala posledná operácia na účely prípravy.

4.   Overenie uvedené v odseku 2 vykoná:

a)

štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia výrobcu alebo spracovateľa dotknutého produktu alebo

b)

[ak sa prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vykonávajúcich poslednú operáciu na účely prípravy v zmysle článku 3 bodu 44 nariadenia (EÚ) 2018/848 líši od výrobcu alebo spracovateľa produktu] štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia prevádzkovateľa alebo skupiny prevádzkovateľov vykonávajúcich poslednú operáciu na účely prípravy.

5.   Dokladové kontroly uvedené v odseku 2 slúžia na overenie:

a)

vysledovateľnosti produktov a zložiek;

b)

toho, že objem produktov zahrnutých v zásielke je v súlade s kontrolami hmotnostnej bilancie u príslušných prevádzkovateľov podľa posúdenia vykonaného štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou;

c)

príslušných prepravných dokladov a obchodných dokladov (vrátane faktúr) produktov;

d)

(v prípade spracovaných produktov) toho, že všetky ekologické zložky takýchto produktov vyrobili prevádzkovatelia alebo skupiny prevádzkovateľov, ktorí sú v tretej krajine certifikovaní štátnou inšpekčnou organizáciou alebo súkromnou inšpekčnou organizáciou uznanou v súlade s článkom 46 alebo v zmysle článku 57 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo treťou krajinou uznanou v súlade s článkami 47 alebo 48 nariadenia (EÚ) 2018/848, alebo boli vyrobené a certifikované v Únii v súlade s uvedeným nariadením.

Uvedené dokladové kontroly sa zakladajú na všetkých príslušných dokladoch vrátane certifikátu udeľovaného prevádzkovateľom, ktorý sa uvádza v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) nariadenia (EÚ) 2018/848, záznamov z inšpekcií, plánu výroby dotknutého produktu a záznamov vedených prevádzkovateľmi alebo skupinami prevádzkovateľov, dostupných prepravných dokladov, obchodných a finančných dokladov a akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia považuje za relevantné.

Článok 4

Vydávanie certifikátu o inšpekcii

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorá overila zásielku v súlade s článkom 3, vydáva pri každej zásielke certifikát o inšpekcii v súlade s článkom 5, a to ešte pred tým, ako daná zásielka opustí tretiu krajinu vývozu alebo pôvodu.

2.   Ak bola štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, vydá certifikát o inšpekcii pri zásielkach obsahujúcich vysokorizikové produkty v zmysle článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1698 až vtedy, keď má k dispozícii úplnú dokumentáciu o vysledovateľnosti, a až po tom, čo dostala a posúdila výsledky analýz vzoriek odobratých z danej zásielky v súlade s článkom 16 ods. 6 uvedeného delegovaného nariadenia.

Článok 5

Formát certifikátu o inšpekcii a používanie systému TRACES

1.   Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vydáva certifikát o inšpekcii prostredníctvom obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) v súlade so vzorom a s poznámkami uvedenými v prílohe, pričom vyplní kolónky 1 až 18 uvedeného certifikátu.

2.   Pri vydávaní certifikátu o inšpekcii musí súkromná inšpekčná organizácia alebo štátna inšpekčná organizácia do systému TRACES nahrať všetky podporné dokumenty vrátane:

a)

v náležitých prípadoch výsledkov analýz alebo testov odobratých vzoriek;

b)

obchodných a prepravných dokladov, ako je napríklad nákladný list, faktúry či baliaci list, a v prípade, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia bola uznaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, aj plán cesty zostavený v súlade s článkom 16 ods. 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1698.

3.   Certifikát o inšpekcii sa vydáva v systéme TRACES a musí byť opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Ak v čase vydania nie sú k dispozícii informácie týkajúce sa počtu balení uvedené v kolónke 13 certifikátu o inšpekcii, informácie uvedené v kolónkach 16 a 17 tohto certifikátu, ako aj dokumenty uvedené v odseku 2, do certifikátu o inšpekcii sa musia zahrnúť alebo sa v ňom musia aktualizovať do 10 dní od jeho vydania, a v každom prípade pred jeho overením a potvrdením príslušným orgánom v súlade s článkom 6.

4.   Certifikát o inšpekcii sa vyhotovuje:

a)

v prípade produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach – v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu hraničnej kontrolnej stanice vstupu do Únie;

b)

v prípade produktov oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2021/2305 – v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa má zásielka prepustiť do voľného obehu.

5.   Odchylne od odseku 4 môže členský štát súhlasiť s vyhotovením certifikátov v inom úradnom jazyku Únie, ku ktorým sa v prípade potreby priloží overený preklad.

Článok 6

Úradné kontroly zásielok

1.   Príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici, respektíve na mieste prepustenia do voľného obehu (podľa vhodnosti) vykonáva úradné kontroly zásielok na účely overenia súladu s nariadením (EÚ) 2018/848 takto:

a)

dokladové kontroly pri všetkých zásielkach;

b)

náhodne vykonávané identifikačné kontroly a

c)

fyzické kontroly, ktorých frekvencia závisí od pravdepodobnosti nesúladu s nariadením (EÚ) 2018/848.

Súčasťou dokladových kontrol je preverenie certifikátu o inšpekcii, všetkých ostatných podporných dokladov uvedených v článku 5 a v náležitom prípade aj výsledkov analýz alebo testov odobratých vzoriek.

Ak si certifikát o inšpekcii vyžaduje opravy čisto administratívneho alebo redakčného charakteru, príslušný orgán môže akceptovať, že štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorá vydala certifikát o inšpekcii, aktualizuje informácie v systéme TRACES tak, že predmetný dokument nahradí v súlade s postupom, ktorý je na tento účel k dispozícii v systéme TRACES, a to o bez toho, aby došlo k zmene informácií v pôvodnom certifikáte, ktoré súvisia s identifikáciou zásielky, jej vysledovateľnosťou a zárukami.

2.   V prípade zásielok vysokorizikových produktov uvedených v článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1698 musí príslušný orgán uvedený v odseku 1 tohto článku vykonávať systematické identifikačné a fyzické kontroly, odobrať z predmetných zásielok aspoň jednu reprezentatívnu vzorku a skontrolovať dokumentáciu uvedenú v článku 16 ods. 6 daného nariadenia. Príslušný orgán musí zaviesť náležitý postup odberu reprezentatívnych vzoriek zodpovedajúci kategórii, množstvu a baleniu produktu.

3.   Po overení v zmysle odseku 1 a v náležitom prípade aj po overení v zmysle odseku 2 príslušný orgán prijme rozhodnutie o každej zásielke. Rozhodnutie o zásielke sa zaznamená v kolónke 30 certifikátu o inšpekcii v súlade so vzorom a s poznámkami uvedenými v prílohe, pričom sa v ňom uvedie jedno z týchto konštatovaní:

a)

zásielku možno prepustiť do voľného obehu ako zásielku obsahujúcu produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby;

b)

zásielku možno prepustiť do voľného obehu ako zásielku obsahujúcu produkty z konverzie;

c)

zásielku možno prepustiť do voľného obehu ako zásielku, ktorá obsahuje neekologické produkty;

d)

zásielku nemožno prepustiť do voľného obehu;

e)

časť zásielky možno prepustiť do voľného obehu s výpisom z certifikátu o inšpekcii.

Príslušný orgán potvrdí certifikát o inšpekcii v systéme TRACES kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

4.   V prípade výrobkov, pri ktorých sa vyžadujú úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach, platí toto:

a)

popri pravidlách, ktoré sa týkajú používania jednotného vstupného zdravotného dokladu príslušnými orgánmi na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 56 ods. 3 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) 2017/625 a na kontrolných miestach v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/2123 (10) a v súlade s pravidlami týkajúcimi sa rozhodnutí o zásielkach stanovenými v článku 55 nariadenia (EÚ) 2017/625, sa uplatňuje odsek 3;

b)

v súvislosti s určitými produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktmi z konverzie sa dokladové kontroly uvedené v odseku 1 písm. a) môžu v súlade s článkami 7 a 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2123 vykonávať vo vzdialenosti od hraničných kontrolných staníc;

c)

v súvislosti s určitými produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktmi z konverzie sa identifikačné a fyzické kontroly uvedené v odseku 1 písm. b) a c) môžu v súlade s článkami 2 až 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/2123 vykonávať na kontrolných miestach.

5.   V rozhodnutí o zásielkach prijatom v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa musí odkazovať na jedno z konštatovaní uvedených v odseku 3 prvom pododseku tohto článku. Ak dovozca vyplnením kolónky 23 certifikátu o inšpekcii požiadal o umiestnenie zásielky do osobitného colného režimu v súlade s článkom 7 ods. 1 tohto nariadenia, v rozhodnutí o zásielkach v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa uvedie uplatniteľný colný režim.

Rozhodnutie zaznamenané v certifikáte o inšpekcii, v ktorom sa uvádza, že zásielku alebo jej časť nemožno prepustiť do voľného obehu, sa v systéme TRACES bezodkladne oznámi dotknutému príslušnému orgánu vykonávajúcemu úradné kontroly s cieľom overiť súlad s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a) až h) a v článku 1 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Ak sa v rozhodnutí zaznamenanom v jednotnom vstupnom zdravotnom doklade v súlade s článkom 55 nariadenia (EÚ) 2017/625 uvádza, že zásielka nezodpovedá pravidlám uvedeným v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia, príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici informuje v systéme TRACES príslušný orgán, ktorý prijal rozhodnutie v súlade s odsekom 3 tohto článku, s cieľom aktualizovať certifikát o inšpekcii. Okrem toho musí každý príslušný orgán, ktorý vykonáva úradné kontroly v záujme overenia súladu s pravidlami uvedenými v článku 1 ods. 2 písm. a) až h) a v článku 1 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) 2017/625, príslušnému orgánu, ktorý prijal rozhodnutie v súlade s odsekom 3 tohto článku, poskytnúť v systéme TRACES všetky relevantné informácie (ako sú výsledky laboratórnych analýz) na účely prípadnej aktualizácie certifikátu o inšpekcii.

6.   V prípade, že sa do voľného obehu prepustí iba časť zásielky, daná zásielka sa pred prepustením do voľného obeh rozdelí na viaceré šarže. Pri každej šarži musí dovozca vyplniť výpis z certifikátu o inšpekcii a predložiť ho v systéme TRACES v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/2307. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má šarža prepustiť do voľného obehu, túto šaržu overí, pričom výpis z certifikátu o inšpekcii v systéme TRACES potvrdí kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

7.   V prípade zásielok, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach uvedených v odseku 4, colné orgány povolia prepustenie zásielky do voľného obehu len na základe predloženia riadne vyhotoveného jednotného vstupného zdravotného dokladu v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 a certifikátu o inšpekcii potvrdeného v súlade s odsekom 6 tohto článku, v ktorom sa uvádza, že zásielku možno prepustiť do voľného obehu.

Ak je zásielka rozdelená na viaceré šarže, colné orgány si musia vyžiadať predloženie riadne vyhotoveného jednotného vstupného zdravotného dokladu v súlade s článkom 57 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 a výpisu z certifikátu o inšpekcii v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/2307, v ktorom sa v kolónke 12 uvádza, že danú šaržu možno prepustiť do voľného obehu.

Článok 7

Osobitné colné režimy

1.   Ak sa zásielka umiestni do colného režimu colné uskladňovanie alebo aktívny zušľachťovací styk podľa článku 240 ods. 1 a článku 256 ods. 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (11) a podrobí sa jednej alebo viacerým prípravám uvedeným v druhom pododseku tohto odseku, príslušný orgán pred vykonaním prvej prípravy overí zásielku v súlade s článkom 6 tohto nariadenia. V kolónke 23 certifikátu o inšpekcii dovozca uvedie referenčné číslo colného vyhlásenia, pod ktorým sa tovar deklaroval na účely colného uskladňovania alebo aktívneho zušľachťovacieho styku.

Prípravy uvedené v prvom pododseku sa obmedzujú na tieto typy operácií:

a)

balenie alebo zmena balenia alebo

b)

umiestnenie, odstránenie a zmena označení v súvislosti s uvádzaním informácií o ekologickom spôsobe výroby.

2.   Po prípravách uvedených v odseku 1 je príslušný orgán pred prepustením zásielky do voľného obehu povinný danú zásielku overiť a potvrdiť certifikát o inšpekcii v súlade s článkom 6.

3.   Po overení a potvrdení certifikátu o inšpekcii v súlade s článkom 6 možno zásielku pred prepustením do voľného obehu rozdeliť pod colným dohľadom na viaceré šarže. V prípade každej šarže získanej rozdelením zásielky musí dovozca vyplniť výpis z certifikátu o inšpekcii a predložiť ho v systéme TRACES v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/2307.

4.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa má šarža prepustiť do voľného obehu, túto šaržu overí v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2, pričom výpis z certifikátu o inšpekcii v systéme TRACES potvrdí kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

5.   Operácie prípravy a rozdelenia zásielky uvedené v odsekoch 1 a 3 sa vykonávajú v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v kapitolách III a IV nariadenia (EÚ) 2018/848.

Článok 8

Núdzové opatrenia týkajúce sa systému TRACES v prípade jeho nedostupnosti a v prípade vyššej moci

1.   Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, ktoré vydávajú certifikát o inšpekcii v súlade s článkom 4, uchovávajú formulár uvedeného certifikátu zodpovedajúci vzoru stanovenému v prílohe, a to tak, aby bol dostupný a vyplniteľný, ako aj dostupné a vyplniteľné formuláre všetkých dokumentov vyžadovaných v nariadení (EÚ) 2018/848, ktoré možno nahrať do systému TRACES.

2.   V prípade nepretržitej nedostupnosti systému TRACES alebo niektorej z jeho funkcií, ktorá presahuje 24 hodín, môžu jeho používatelia na zaznamenávanie a výmenu informácií použiť vyplniteľný tlačený alebo elektronický formulár uvedený v odseku 1.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uvedená v odseku 1 priradí každému vydanému certifikátu referenčnú značku a vedie chronologický register vydaných certifikátov s cieľom zabezpečiť s cieľom zabezpečiť po sfunkčnení systému TRACES zhodu s alfanumerickou referenčnou značkou pridelenou týmto systémom

V dôsledku necertifikovaných zmien alebo výmazov v prípade certifikátov o inšpekcii v papierovej podobe stráca takýto certifikát platnosť.

3.   Po opätovnom sprístupnení systému TRACES či sprístupnení jeho funkcií využívajú používatelia tohto systému informácie zaznamenané v súlade s odsekom 2 na účely vytvorenia elektronického certifikátu o inšpekcii a na nahrávanie dokumentov uvedených v odseku 1.

4.   Certifikáty a dokumenty vytvorené v súlade s odsekom 2 sa označia textom „vytvorené počas núdzovej prevádzky“.

5.   V prípade vyššej moci sa uplatňujú odseky 1 až 4. Okrem toho sú príslušné orgány, štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie povinné bezodkladne informovať Komisiu o takejto udalosti, pričom štátne inšpekčné organizácie alebo súkromné inšpekčné organizácie musia do desiatich kalendárnych dní od skončenia predmetnej udalosti do systému TRACES zaznamenať všetky potrebné podrobnosti.

6.   Článok 5 ods. 4 a 5 sa uplatňujú mutatis mutandis na certifikáty a dokumenty vytvorené v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 9

Použitie certifikátu o inšpekcii a výpisu z neho colnými orgánmi

V prípade produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na mieste prepustenia do voľného obehu v súlade s článkom 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2305, colné orgány povolia prepustenie zásielky do voľného obehu len na základe predloženia certifikátu o inšpekcii, v ktorom sa v kolónke 30 uvádza, že zásielku možno prepustiť do voľného obehu.

Ak je zásielka rozdelená na viaceré šarže, colné orgány si musia vyžiadať predloženie výpisu z certifikátu o inšpekcii v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/2307, v ktorom sa v kolónke 12 uvádza, že danú šaržu možno prepustiť do voľného obehu.

Článok 10

Informácie, ktoré má poskytnúť príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v tretej krajine v súvislosti s podozreniami na nesúlad zásielok alebo s preukázanými prípadmi nesúladu zásielok s predpismi

1.   Ak príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v tretej krajine dostanú od Komisie po tom, ako jej bolo doručené oznámenie od členského štátu v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/2307, informáciu týkajúcu sa podozrenia na nesúlad zásielky alebo preukázaného nesúladu zásielky, ktoré ovplyvňujú integritu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktov z konverzie obsiahnutých v danej zásielke, musia vykonať vyšetrovanie. Príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia sú povinné Komisii a členskému štátu, ktorý zaslal pôvodné oznámenie (notifikujúci členský štát), odpovedať do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia a informovať o prijatých krokoch a opatreniach vrátane výsledkov vyšetrovania a zároveň poskytnúť všetky ďalšie dostupné informácie a/alebo informácie požadované notifikujúcim členským štátom, pričom na tento účel použijú formulár stanovený v oddiele X prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/279 (12).

2.   Príslušný orgán, štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia poskytnú všetky ďalšie informácie, o ktoré žiada členský štát v súvislosti s ďalšími prijatými krokmi alebo opatreniami.

Komisia alebo členský štát môžu príslušný orgán, štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu požiadať, aby bezodkladne sprístupnili zoznam všetkých prevádzkovateľov alebo skupín prevádzkovateľov v reťazci ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorého súčasťou je predmetná zásielka, ako aj ich štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií.

3.   Ak bola štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia uznaná v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848, uplatňuje sa článok 21 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/1698.

Článok 11

Prechodné ustanovenia týkajúce sa papierových certifikátov o inšpekcii a výpisov z nich

1.   Odchylne od článku 5 ods. 3 prvého pododseku možno do 30. júna 2022 vydávať certifikát o inšpekcii v papierovej podobe, a to po vyplnení v systéme TRACES a následnom vytlačení. Tento certifikát v papierovej podobe musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

v kolónke 18 sa musí uviesť vlastnoručný podpis oprávnenej osoby zastupujúcej štátnu inšpekčnú organizáciu alebo súkromnú inšpekčnú organizáciu, ktorá vydáva certifikát, ako aj úradná pečiatka;

b)

certifikát musí byť vydaný pred tým, ako zásielka, na ktorú sa vzťahuje, opustí tretiu krajinu vývozu alebo pôvodu.

2.   Odchylne od článku 6 ods. 3 sa do 30. júna 2022 uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

v prípade, že sa certifikát o inšpekcii vydáva v papierovej podobe v súlade s odsekom 1 tohto článku, musí sa po vyplnení v systéme TRACES a po následnom vytlačení tento doklad v papierovej podobe potvrdiť podpisom oprávnenej osoby zastupujúcej príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici alebo na mieste prepustenia do voľného obehu, ktorý treba podľa vhodnosti uviesť v kolónke 23, 25 respektíve 30;

b)

v prípade, že sa certifikát o inšpekcii vydáva v systéme TRACES a je opatrený kvalifikovanou elektronickou pečaťou v súlade s článkom 5 ods. 3 prvým pododsekom, uvedený certifikát v papierovej podobe možno po vyplnení v systéme TRACES a následnom vytlačení potvrdiť podpisom oprávnenej osoby zastupujúcej príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici alebo na mieste prepustenia do voľného obehu, ktorý treba podľa vhodnosti uviesť v kolónke 23, 25 respektíve 30.

3.   Štátne inšpekčné organizácie, súkromné inšpekčné organizácie a príslušné orgány sú povinné v jednotlivých fázach vydávania, prípadne potvrdzovania certifikátu o inšpekcii, overiť, či informácie, ktoré sa uvádzajú v certifikáte o inšpekcii v papierovej podobe zodpovedajú informáciám uvedeným v certifikáte vyplnenom v systéme TRACES.

Ak sa informácie týkajúce sa počtu balení, ktoré sa uvádzajú v kolónke 13 certifikátu o inšpekcii, alebo informácie uvedené v kolónkach 16 a 17 certifikátu v certifikáte o inšpekcii v papierovej podobe neuvádzajú, alebo ak sú tieto informácie odlišné od informácií uvedených v certifikáte v systéme TRACES, príslušné orgány sú povinné na účely overenia zásielky a potvrdenia certifikátu prihliadať len na informácie, ktoré sú uvedené v systéme TRACES.

4.   Certifikát o inšpekcii v papierovej podobe uvedený v odseku 1 sa predkladá (podľa vhodnosti) príslušnému orgánu na hraničnej kontrolnej stanici vstupu do Únie, kde sa zásielka podrobí úradným kontrolám, respektíve príslušnému orgánu v mieste prepustenia do voľného obehu (podľa vhodnosti). Uvedený príslušný orgán vráti tento certifikát v papierovej podobe dovozcovi.

5.   Odchylne od článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 4 možno do 30. júna 2022 potvrdiť výpis z certifikátu o inšpekcii v papierovej podobe, a to po vyplnení v systéme TRACES a následnom vytlačení. Tento výpis z certifikátu v papierovej podobe musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

papierový doklad musí byť v kolónke 12 potvrdený vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby zastupujúcej príslušný orgán;

b)

v kolónke 13 dokladu sa musí uvádzať vlastnoručný podpis príjemcu šarže.

Príslušný orgán uvedený v prvom pododseku písm. a) vráti tento papierový výpis z certifikátu osobe, ktorá ho predložila.

Článok 12

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1235/2008 sa zrušuje.

Uvedené nariadenie sa však naďalej uplatňuje na účely vyplnenia a potvrdzovania dosiaľ nevybavených certifikátov o inšpekcii vydaných pred 1. januárom 2022, ako aj dosiaľ nevybavených výpisov z certifikátov o inšpekcii, ktoré dovozca predložil pred 1. januárom 2022, ako aj na účely vyhlásenia prvého príjemcu alebo príjemcu v certifikáte o inšpekcii alebo vo výpise z neho.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa prípadov a podmienok, za ktorých sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 (pozri stranu 5 tohto úradného vestníka).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1235/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008, s. 25).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (pozri stranu 30 tohto úradného vestníka).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(9)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procesné požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách, a o pravidlá týkajúce sa dohľadu nad nimi a kontrol a iných opatrení, ktoré majú uvedené štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať (Ú. v. EÚ L 336, 23.9.2021, s. 7).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2123 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa môžu vykonávať identifikačné a fyzické kontroly určitého tovaru na kontrolných miestach, ako aj dokladové kontroly vo vzdialenosti od hraničnej kontrolnej stanice (Ú. v. EÚ L 321, 12.12.2019, s. 64).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(12)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/279 z 22. februára 2021, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o kontrolách a iných opatreniach na zabezpečenie vysledovateľnosti a dodržiavania súladu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovania produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 62, 23.2.2021, s. 6).


PRÍLOHA

ČASŤ I

CERTIFIKÁT O INŠPEKCII NA DOVOZ PRODUKTOV EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY A PRODUKTOV Z KONVERZIE DO EURÓPSKEJ ÚNIE

1.

Vydávajúca štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia

2.

Postup podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (1):

súlad (článok 46)

rovnocenná tretia krajina (článok 48)

rovnocenná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia (článok 57) alebo

rovnocennosť na základe obchodnej dohody (článok 47).

3.

Referenčné číslo certifikátu o inšpekcii

4.

Výrobca alebo spracovateľ produktu

5.

Vývozca

6.

Prevádzkovateľ, ktorý daný produkt kupuje alebo predáva bez toho, aby ho skladoval alebo s ním fyzicky manipuloval

7.

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia

8.

Krajina pôvodu

9.

Krajina vývozu

10.

Hraničná kontrolná stanica/miesto prepustenia do voľného obehu

11.

Krajina určenia

12.

Dovozca

13.

Opis produktov

Produkt ekol. poľnohosp. výroby alebo z konverzie

Číselný znak KN

Obchodné meno

Kategória

Počet balení

Číslo dávky

Čistá hmotnosť

14.

Číslo kontajnera

15.

Číslo pečate

16.

Celková hrubá hmotnosť

17.

Dopravný prostriedok

Spôsob prepravy

Identifikácia

Medzinárodný prepravný doklad

18.

Vyhlásenie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie vydávajúcej certifikát, ktorá je uvedená v kolónke1

Týmto sa potvrdzuje, že tento certifikát bol vydaný na základe kontrol vyžadovaných podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1698 (2) na účely dodržiavania súladu [článok 46 nariadenia (EÚ) 2018/848] alebo podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1342 (3) na účely rovnocennosti [články 47, 48 alebo 57 nariadenia (EÚ) 2018/848] a že uvedené produkty spĺňajú požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) 2018/848.

Dátum

Meno a podpis oprávnenej osoby/kvalifikovaná elektronická pečať

Pečiatka vydávajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie

19.

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku

20.

Predchádzajúce oznámenie

Dátum

Čas

21.

Na presun do:

22.

Údaje o kontrolnom mieste

23.

Osobitné colné režimy

Colné uskladňovanie ☐

Aktívny zušľachťovací styk ☐

Názov a adresa prevádzkovateľa zodpovedného za colný režim, resp. režimy:

Štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia certifikujúca prevádzkovateľa, ktorý je zodpovedný za colný režim (režimy):

Overenie zásielky pred jej umiestnením do osobitného colného režimu, resp. režimov

Doplňujúce informácie:

Orgán a členský štát:

Dátum:

Meno a podpis oprávnenej osoby

Referenčné číslo colného vyhlásenia na účely daného colného režimu, resp. režimov

24.

Prvý príjemca v Európskej únii

25.

Kontrola vykonaná relevantným príslušným orgánom

Dokladové kontroly

Uspokojivé

Neuspokojivé

Vybrané na identifikačné a fyzické kontroly

Áno

Nie

Orgán a členský štát:

Dátum:

Meno a podpis oprávnenej osoby/kvalifikovaná elektronická pečať

26.

Na presun z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto:

27.

Údaje o kontrolnom mieste

☐ Áno

☐ Nie

 

28.

Dopravný prostriedok z hraničnej kontrolnej stanice na kontrolné miesto:

29.

Identifikačné a fyzické kontroly

Identifikačné kontroly

Uspokojivé

Neuspokojivé

Fyzické kontroly

Uspokojivé

Neuspokojivé

 

Laboratórny test

☐ Áno

☐ Nie

 

Výsledok testu

☐ Uspokojivý

☐ Neuspokojivý

 

30.

Rozhodnutie relevantného príslušného orgánu

Prepustiť ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby.

Prepustiť ako produkty z konverzie.

Prepustiť ako neekologické produkty.

Zásielku nemožno prepustiť do voľného obehu.

Časť zásielky možno prepustiť do voľného obehu.

Doplňujúce informácie:

Orgán na hraničnej kontrolnej stanici/kontrolnom mieste/mieste prepustenia do voľného obehu a členský štát:

Dátum:

Meno a podpis oprávnenej osoby/kvalifikovaná elektronická pečať

31.

Vyhlásenie prvého príjemcu

Týmto sa potvrdzuje, že balenie alebo kontajner a v náležitom prípade aj certifikát o inšpekcii sú pri doručení produktov:

v súlade s bodom 6 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848 alebo

nie sú v súlade s bodom 6 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

Meno a podpis oprávnenej osoby

Dátum:

ČASŤ II

POZNÁMKY K VYPLNENIU VZORU CERTIFIKÁTU O INŠPEKCII

Kolónky 1 až 20 musí vyplniť príslušná štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia v tretej krajine.

Kolónka 1: Názov, adresa a kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie uznanej podľa článku 46 alebo uvedenej v článku 57 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie určenej príslušným orgánom tretej krajiny uvedeným v článkoch 47 alebo 48 uvedeného nariadenia. Táto štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia vypĺňa aj kolónky 2 až 18.

Kolónka 2: V tejto kolónke sa uvádzajú ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/848, ktoré sa týkajú vydania a používania tohto certifikátu; treba uviesť príslušné ustanovenie.

Kolónka 3: Číslo certifikátu automaticky pridelené elektronickým obchodným kontrolným a expertným systémom (TRACES).

Kolónka 4: Názov a adresa prevádzkovateľa, resp. prevádzkovateľov, ktorí dané produkty vyrobili alebo spracovali v tretej krajine uvedenej v kolónke 8.

Kolónka 5: Názov a adresa prevádzkovateľa vyvážajúceho produkty z krajiny uvedenej v kolónke 9. Vývozcom je prevádzkovateľ, ktorý produkty uvedené v kolónke 13 podrobuje poslednej operácii na účely prípravy v zmysle článku 3 bodu 44 nariadenia (EÚ) 2018/848 a ktorý produkty vo vhodných baleniach alebo kontajneroch opatruje pečaťou (uzáverom) v súlade s bodom 6 prílohy III k nariadeniu (ES) 2018/848.

Kolónka 6: V prípade potreby uveďte názov a adresu jedného alebo viacerých prevádzkovateľov, ktorí daný produkt kupujú alebo predávajú bez toho, aby ho skladovali alebo s ním fyzicky manipulovali.

Kolónka 7: Názov a adresa súkromnej alebo štátnej inšpekčnej organizácie, resp. organizácií, ktoré sú v krajine uvedenej v kolónke 8 zodpovedné za monitorovanie súladu výroby alebo spracovania produktov s pravidlami ekologickej poľnohospodárskej výroby

Kolónka 8: Krajina pôvodu je krajina, resp. krajiny, kde sa produkt vyrobil/vypestoval alebo spracoval.

Kolónka 9: Krajina vývozu je krajina, v ktorej bol produkt podrobený poslednej operácii na účely prípravy v zmysle článku 3 bodu 44 nariadenia (EÚ) 2018/848, pričom bol vo vhodnom balení alebo kontajneri opatrený pečaťou (uzáverom).

Kolónka 10: V prípade zásielok podliehajúcich úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848 uveďte názov a jedinečný alfanumerický kód, ktorý systém TRACES pridelil hraničnej kontrolnej stanici prvého príchodu do Únie, na ktorej sa vykonávajú úradné kontroly v súlade s článkom 6 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2306 (4).

Ak sa úradné kontroly vykonávajú v súlade s článkom 6 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2306, uveďte v prípade zásielok oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 3 delegovaného nariadenia Komisie (EU) 2021/2305 (5) podľa vhodnosti názov a jedinečný alfanumerický kód, ktorý systém TRACES pridelil miestu prepustenia do voľného obehu v Európskej únii.

Informácie v tejto kolónke môže dovozca alebo jeho zástupca podľa potreby aktualizovať pred príchodom zásielky na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu.

Kolónka 11: Krajina určenia je krajina prvého príjemcu v Európskej únii.

Kolónka 12: Názov, adresa a číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI) vymedzené v článku 1 bode 18 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2446 (6) dovozcu podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2307 (7), ktorý predkladá zásielku na prepustenie do voľného obehu buď samostatne alebo prostredníctvom zástupcu.

Kolónka 13: Opis produktov, ktorého súčasťou je:

údaj o tom, či ide o produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie,

číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) uvedený v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (8) pre príslušné produkty (podľa možnosti osemmiestny),

obchodné meno,

kategória produktu v súlade s prílohou II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1378 (9),

počet balení (počet škatúľ, kartónov, vriec, nádob atď.),

číslo dávky a

čistá hmotnosť.

Kolónka 14: Číslo kontajnera: nepovinné.

Kolónka 15: Číslo pečate: nepovinné.

Kolónka 16: Celková hrubá hmotnosť vyjadrená v náležitých jednotkách (kg, litre atď.).

Kolónka 17: Dopravné prostriedky použité na prepravu z krajiny pôvodu až do príchodu produktu na hraničnú kontrolnú stanicu alebo na miesto prepustenia do voľného obehu na účely overenia zásielky a potvrdenia certifikátu o inšpekcii.

Spôsob prepravy: letecká, lodná, železničná, cestná, iná.

Identifikácia dopravného prostriedku: číslo letu pri leteckej doprave, názov lode (lodí) pri lodnej doprave, označenie vlaku a číslo vagónu pri železničnej doprave, evidenčné číslo vozidla prípadne aj s evidenčným číslom prívesu pri cestnej doprave.

V prípade trajektu uveďte lodný a cestný dopravný prostriedok a identifikačné údaje vozidla a plánovaného trajektu.

Kolónka 18: Vyhlásenie štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie vydávajúcej certifikát. Zvoľte príslušné delegované nariadenie Komisie. Vlastnoručný podpis oprávnenej osoby a pečiatka sa vyžadujú len v prípade certifikátov o inšpekcii vydaných v papierovej podobe do 30. júna 2022 v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.

Kolónka 19: Názov, adresa a číslo EORI podľa vymedzenia v článku 1 bode 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446 prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/2307. Túto kolónku musí vyplniť dovozca uvedený v kolónke 12, ak je prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku iný ako tento dovozca.

Kolónka 20: V prípade zásielky produktov, ktoré sú určené na umiestnenie na trh Únie ako produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produkty z konverzie podliehajúce úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848, uveďte predpokladaný dátum a čas príchodu na hraničnú kontrolnú stanicu.

V prípade zásielky produktov, ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/2305, uveďte predpokladaný dátum a čas príchodu na miesto prepustenia do voľného obehu v súlade s uvedeným nariadením.

Kolónka 21: Vyplní dovozca alebo v náležitých prípadoch prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku, čím požiada o presun produktov na kontrolné miesto v Únii na účely ďalších úradných kontrol, ak príslušné orgány na hraničnej kontrolnej stanici vyberú zásielku na identifikačné a fyzické kontroly. Táto kolónka sa vzťahuje len na produkty, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Kolónka 22: Uveďte názov kontrolného miesta v členskom štáte, na ktoré sa majú produkty presunúť na účely identifikačných a fyzických kontrol, ak príslušné orgány na hraničnej kontrolnej stanici zásielku na takéto kontroly vybrali. Vyplní dovozca alebo v náležitom prípade prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku. Táto kolónka sa vzťahuje len na produkty, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Kolónka 23: Túto kolónku musí vyplniť relevantný príslušný orgán a dovozca.

V prípade produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, musí túto kolónku vyplniť príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici.

Vlastnoručný podpis oprávnenej osoby sa vyžaduje v prípade certifikátov o inšpekcii potvrdených v papierovej podobe do 30. júna 2022 v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.

Kolónka 24: Názov a adresa prvého príjemcu zásielky v Európskej únii. Túto kolónku musí vyplniť dovozca.

Kolónka 25: Túto kolónku musí vyplniť príslušný orgán po vykonaní dokladových kontrol v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306. V prípade, že dokladové kontroly nie sú uspokojivé, musí sa vyplniť kolónka 30.

Uvedený orgán musí uviesť, či je zásielka vybraná na identifikačné a fyzické kontroly.

Podpis oprávnenej osoby/kvalifikovaná elektronická pečať sa vyžaduje len vtedy, ak je príslušný orgán iný ako orgán uvedený v kolónke 30. Vlastnoručný podpis oprávnenej osoby sa vyžaduje len v prípade certifikátov o inšpekcii potvrdených v papierovej podobe do 30. júna 2022 v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.

Kolónka 26: Vyplní príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici, ak je zásielka vybraná na identifikačné a fyzické kontroly a ak je prijateľná na presun na kontrolné miesto na účely ďalších úradných kontrol. Táto kolónka sa vzťahuje len na produkty, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Kolónka 27: V prípade presunu na kontrolné miesto uveďte názov kontrolného miesta v členskom štáte, na ktoré sa má tovar presunúť na účely identifikačných a fyzických kontrol, jeho kontaktné údaje a jedinečný alfanumerický kód, ktorý kontrolnému miestu pridelil systém TRACES. Vyplní príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici. Táto kolónka sa vzťahuje len na produkty, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach podľa článku 45 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2018/848.

Kolónka 28: Pozri pokyny ku kolónke 17. Táto kolónka sa musí vyplniť v prípade presunu zásielky na kontrolné miesto na účely identifikačných a fyzických kontrol.

Kolónka 29: Túto kolónku musí vyplniť príslušný orgán v prípade, že produkty sú vybrané na identifikačné a fyzické kontroly.

Kolónka 30: Túto kolónku musí v náležitých prípadoch vyplniť príslušný orgán po operáciách prípravy uvedených v článku 7 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306 a vo všetkých prípadoch po overení zásielky v súlade s článkom 6 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia.

Príslušný orgán musí zvoliť vhodnú možnosť a v prípade potreby doplniť akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré považuje za relevantné. Tieto relevantné informácie treba uviesť v časti „Doplňujúce informácie“ predovšetkým vtedy, ak bola zvolená možnosť „Zásielku nemožno prepustiť do voľného obehu“ alebo „Časť zásielky možno prepustiť do voľného obehu“.

V prípade produktov, ktoré podliehajú úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach, musí túto kolónku vyplniť príslušný orgán na hraničnej kontrolnej stanici. V prípade, že sa zásielka presunie na kontrolné miesto na účely identifikačných a fyzických kontrol uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306, musí túto kolónku vyplniť príslušný orgán na uvedenom kontrolnom mieste.

V časti „Orgán na hraničnej kontrolnej stanici/kontrolnom mieste/mieste prepustenia do voľného obehu“ vyplňte podľa vhodnosti názov dotknutého orgánu.

Vlastnoručný podpis oprávnenej osoby sa vyžaduje len v prípade certifikátov o inšpekcii potvrdených v papierovej podobe do 30. júna 2022 v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.

Kolónka 31: Túto kolónku musí vyplniť prvý príjemca pri doručení produktov po prepustení do voľného obehu, a to zvolením jednej možnosti po vykonaní kontrol stanovených v bode 6 prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2018/848.

Vlastnoručný podpis prvého príjemcu sa vyžaduje v prípade certifikátov o inšpekcii potvrdených v papierovej podobe do 30. júna 2022 v súlade s článkom 11 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2021/2306.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procesné požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách, a o pravidlá týkajúce sa dohľadu nad nimi a kontrol a iných opatrení, ktoré majú uvedené štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať (Ú. v. EÚ L 336, 23.9.2021, s. 7).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1342 z 27. mája 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zasielať tretie krajiny a štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie na účely dohľadu nad ich uznaním podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v prípade dovezených produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri výkone uvedeného dohľadu (Ú. v. EÚ L 292, 16.8.2021, s. 20).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2306 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o pravidlá týkajúce sa úradných kontrol v súvislosti so zásielkami produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie, ktoré sú určené na dovoz do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa certifikátu o inšpekcii (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021, s. 13).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2305 z 21. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o pravidlá týkajúce sa prípadov a podmienok, za ktorých sú produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach prvého príchodu do Únie, ako aj o pravidlá týkajúce sa miesta úradných kontrol takýchto produktov, a ktorým sa menia delegované nariadenia Komisie (EÚ) 2019/2123 a (EÚ) 2019/2124 (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021, s. 5).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2307 z 21. októbra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa dokumentov a oznámení požadovaných pre produkty ekologickej poľnohospodárskej výroby a produkty z konverzie určené na dovoz do Únie (Ú. v. EÚ L 461, 27.12.2021, s. 30).

(8)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(9)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (Ú. v. EÚ L 297, 20.8.2021, s. 24).