22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/284


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2286

zo 16. decembra 2021

o údajoch, ktoré treba predložiť za referenčný rok 2023 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 o integrovaných štatistikách fariem, pokiaľ ide o zoznam premenných a ich opis, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1091 z 18. júla 2018 o integrovaných štatistikách fariem, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1166/2008 a (EÚ) č. 1337/2011 (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 4 a článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2018/1091 sa stanovuje rámec pre európsku štatistiku o poľnohospodárskych podnikoch, ako aj pre zjednotenie informácií o ich štruktúre s informáciami o výrobných postupoch, opatreniach na rozvoj vidieka, agroenvironmentálnych aspektoch a s inými súvisiacimi informáciami.

(2)

Na referenčný rok 2023 by Komisia mala podľa článku 5 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1091 prijať vykonávací akt, v ktorom sa stanoví opis premenných uvedených v prílohe III k nariadeniu, ktorá sa týka premenných pre základné štrukturálne údaje.

(3)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1091 by Komisia mala stanoviť a opísať premenné, ktoré sa majú zozbierať za referenčný rok 2023 a ktoré zodpovedajú témam a podrobným témam v rámci týchto modulov uvedených v prílohe IV k nariadeniu: „Pracovné sily a iné zárobkové činnosti“, „Rozvoj vidieka“, „Zavlažovanie“, „Postupy obhospodarovania pôdy“, „Stroje a zariadenia“ a „Sady“.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 (2) sa po prijatí nariadenia (EÚ) 2018/1091 stalo zastaraným a v záujme právnej istoty by sa malo zrušiť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém zriadeného článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Opis premenných pre základné štrukturálne údaje, ktoré sú uvedené v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2018/1091, sa stanovuje v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Zoznam premenných pre témy a podrobné témy v rámci jednotlivých modulov sa stanovuje v prílohe II k tomuto nariadeniu.

3.   Opisy premenných, ktoré majú členské štáty použiť pre témy a podrobné témy v rámci jednotlivých modulov, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa stanovujú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 1200/2009 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 7.8.2018, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov a o zisťovaní metód poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ ide o prepočítavacie koeficienty na veľké dobytčie jednotky a definície ukazovateľov (Ú. v. EÚ L 329, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).


PRÍLOHA I

Opis premenných uvedených v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2018/1091, ktoré sa majú použiť pre základné štrukturálne údaje

I.

VŠEOBECNÉ PREMENNÉ

Informácie zo zisťovaní

CGNR 001

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku

Identifikačné číslo poľnohospodárskeho podniku je jedinečný numerický identifikátor na prenos údajov.

Sídlo poľnohospodárskeho podniku

Poľnohospodársky podnik má sídlo tam, kde vykonáva svoju hlavnú poľnohospodársku činnosť.

CGNR 002

Geografická poloha

Kód bunky siete s veľkosťou štvorca 1 x 1 km podľa INSPIRE na celoeurópske použitie so štatistickými jednotkami (1), v ktorej sa nachádza podnik. Tento kód sa bude používať iba na účely prenosu.

Na účely šírenia údajov sa okrem normálnych kontrolných mechanizmov na zverejnenie tabuľkových údajov použije sieť s veľkosťou štvorca 1 x 1 km iba vtedy, ak sa v sieti nachádza viac ako 10 poľnohospodárskych podnikov; ak tomu tak nie je, použijú sa podľa potreby siete s veľkosťou štvorca 5 x 5 km, 10 x 10 km alebo viac.

CGNR 003

Región NUTS 3

Kód regiónu NUTS 3 (2) [podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3)], v ktorom sa podnik nachádza.

CGNR 004

Poľnohospodársky podnik má oblasti označené ako oblasti s prírodnými obmedzeniami podľa nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Informácie o oblastiach s prírodnými obmedzeniami treba poskytnúť v súlade s článkom 32 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (4) alebo prípadne s najnovšími právnymi predpismi.

L

poľnohospodársky podnik sa nachádza v inej ako horskej oblasti s významnými prírodnými obmedzeniami

M

poľnohospodársky podnik sa nachádza v horskej oblasti

O

poľnohospodársky podnik sa nachádza v inej oblasti postihnutej osobitnými obmedzeniami

N

poľnohospodársky podnik sa nenachádza v oblasti s prírodnými obmedzeniami

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku

Právna subjektivita poľnohospodárskeho podniku závisí od právneho postavenia vlastníka.

 

Právnu a ekonomickú zodpovednosť za poľnohospodársky podnik nesie:

CGNR 005

Fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom, ak je poľnohospodársky podnik nezávislý

Jedna fyzická osoba, ktorá je výlučným vlastníkom poľnohospodárskeho podniku, ktorý nie je prepojený s inými poľnohospodárskymi podnikmi iných vlastníkov spoločným riadením ani podobnými dohovormi.

Poľnohospodárske podniky, ktoré spĺňajú túto podmienku, sa označujú ako poľnohospodárske podniky s výlučným vlastníkom.

CGNR 006

Ak áno, je vlastník zároveň vedúcim?

CGNR 007

Ak nie, je vedúci členom rodiny vlastníka?

CGNR 008

Ak áno, je vedúci manželom/manželkou vlastníka?

CGNR 009

Podielové vlastníctvo

Fyzické osoby, ktoré sú výlučnými vlastníkmi poľnohospodárskeho podniku neprepojeného s inými poľnohospodárskymi podnikmi iných vlastníkov a ktoré sa delia o vlastníctvo a riadenie poľnohospodárskeho podniku.

CGNR 010

Dve alebo viac fyzických osôb, ktoré sú partnermi, ak je poľnohospodársky podnik podnikom v skupinovom vlastníctve

Partner/-i podniku v skupinovom vlastníctve sú fyzické osoby, ktoré spoločne vlastnia, prenajímajú alebo inak spravujú jeden poľnohospodársky podnik, alebo spoločne riadia svoje jednotlivé podniky, ako keby boli jedným podnikom. Táto spolupráca musí byť v súlade so zákonom alebo písomnou dohodou.

CGNR 011

Právnická osoba

Právnický subjekt iný ako fyzická osoba, ktorý však má práva a povinnosti jednotlivca, t. j. môže podať žalobu alebo byť obžalovaný (všeobecná právna spôsobilosť).

CGNR 012

Ak áno, je poľnohospodársky podnik súčasťou skupiny podnikov?

Skupina podnikov je združenie podnikov, ktoré sú spojené právnymi a/alebo finančnými väzbami a kontrolované hlavou skupiny.

„Podnik“ je najmenšia kombinácia právnych jednotiek, ktorá tvorí organizačnú jednotku vyrábajúcu výrobky alebo poskytujúcu služby, ktorá má určitý stupeň rozhodovacej samostatnosti, najmä v otázke používania svojich bežných zdrojov. Podnik vykonáva jednu alebo viac činností na jednom alebo viacerých miestach. Podnik môže byť jedinou právnou jednotkou.

CGNR 013

Poľnohospodársky podnik je jednotkou na spoločnej pôde

Na účely zberu a zaznamenávania údajov je poľnohospodársky podnik ako „poľnohospodárska jednotka na spoločnej pôde“ subjekt pozostávajúci z využívanej poľnohospodárskej plochy (VPP), ktorú podľa spoločných práv používajú iné poľnohospodárske podniky.

CGNR 014

Vlastník je prijímateľom podpory EÚ na pôdu alebo zvieratá v rámci poľnohospodárskeho podniku, a teda je zahrnutý v integrovanom administratívnom a kontrolnom systéme (IACS)

Vlastník je aktívny poľnohospodár v zmysle článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5) alebo prípadne najnovších právnych predpisov a žiadosti o dotáciu sa vyhovelo.

CGNR 015

Vlastník je mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár začínajúci s činnosťou, ktorý počas predchádzajúcich troch rokov poberal finančnú podporu na tento účel v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP)

Finančná podpora sa môže týkať priamych platieb podľa článkov 50 a 51 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo podpory poskytnutej v rámci programov rozvoja vidieka podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 – pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov alebo prípadne podľa najnovších právnych predpisov.

Vedúci poľnohospodárskeho podniku

Vedúci poľnohospodárskeho podniku je fyzická osoba, ktorá je zodpovedná za bežné denné finančné a výrobné činnosti poľnohospodárskeho podniku.

Poľnohospodárska práca je každý druh práce v poľnohospodárskom podniku, ktorý prispieva:

i)

k činnostiam uvedeným v článku 2 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1091;

ii)

k údržbe výrobných prostriedkov;

iii)

k činnostiam priamo odvodeným z týchto výrobných činností.

Čas strávený vykonávaním poľnohospodárskej práce v poľnohospodárskom podniku je pracovný čas skutočne venovaný poľnohospodárskej práci v poľnohospodárskom podniku okrem práce v domácnosti vlastníka alebo vedúceho.

Ročná pracovná jednotka (RPJ) je ekvivalent plného pracovného času, t. j. počet odpracovaných hodín spolu vydelený priemerným počtom hodín odpracovaných v zamestnaniach s plným pracovným časom v krajine za rok.

Plný pracovný čas je minimálny počet hodín stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na pracovné zmluvy. Ak tieto neuvádzajú počet hodín za rok, potom sa ako minimálny údaj berie 1 800 hodín (225 pracovných dní po osem hodín za deň).

CGNR 016

Rok narodenia

Rok narodenia vedúceho poľnohospodárskeho podniku

CGNR 017

Pohlavie

Pohlavie vedúceho poľnohospodárskeho podniku:

M

muž

Ž

žena

CGNR 018

Poľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku (okrem domácich prác)

Kategória ročnej pracovnej jednotky (6) poľnohospodárskej práce v % vykonanej vedúcim poľnohospodárskeho podniku.

CGNR 019

Rok klasifikácie za vedúceho poľnohospodárskeho podniku

Rok, v ktorom sa vedúci poľnohospodárskeho podniku ujal tejto úlohy

CGNR 020

Poľnohospodárska odborná príprava vedúceho

Najvyšší stupeň poľnohospodárskeho vzdelania, ktorý vedúci získal:

PRACT

iba praktické poľnohospodárske skúsenosti, ak ich vedúci nadobudol praktickou prácou v poľnohospodárskom podniku;

BASIC

základná poľnohospodárska odborná príprava, ak vedúci absolvoval vzdelávacie kurzy ukončené na všeobecnej poľnohospodárskej škole a/alebo v zariadení špecializujúcom sa na určité odbory (vrátane záhradníctva, vinohradníctva, lesníctva, chovu rýb, veterinárstva, poľnohospodárskej technológie a súvisiacich odborov); za základné vzdelanie sa považuje aj dokončené poľnohospodárske učňovské vzdelanie;

FULL

úplná poľnohospodárska odborná príprava, ak vedúci absolvoval akýkoľvek vzdelávací kurz zodpovedajúci aspoň dvojročnej riadnej odbornej príprave po ukončení povinného vzdelania a ukončený na poľnohospodárskej škole, univerzite alebo v inom vysokoškolskom zariadení v odboroch poľnohospodárstvo, záhradníctvo, vinohradníctvo, lesníctvo, chov rýb, veterinárstvo, poľnohospodárska technológia alebo súvisiace odbory.

CGNR 021

Odborná príprava vedúceho počas posledných 12 mesiacov

Ak vedúci absolvoval odbornú prípravu, vzdelávacie opatrenie alebo činnosť poskytovanú školiteľom alebo inštitúciou odbornej prípravy, ktoré boli zamerané najmä na získanie nových zručností súvisiacich s poľnohospodárskymi činnosťami alebo činnosťami priamo súvisiacimi s poľnohospodárskym podnikom alebo rozvíjanie a zlepšovanie existujúcich zručností.

Forma vlastníctva VPP (vo vzťahu k vlastníkovi)

Forma vlastníctva závisí od situácie v referenčnom dni počas roka zisťovania.

CGNR 022

Hospodárenie na vlastnej pôde

VPP obhospodarovaná poľnohospodárskym podnikom, ktorá je majetkom vlastníka alebo ktorú obhospodaruje vlastník v rámci užívacieho práva alebo ako dedičný dlhodobý nájomca alebo v inej rovnocennej forme vlastníctva, v hektároch.

CGNR 023

Hospodárenie na prenajatej pôde

VPP, ktorú poľnohospodársky podnik prenajal za vopred dohodnuté pevné nájomné (v hotovosti, naturáliách alebo inak) a v prípade ktorej existuje (písomná alebo ústna) dohoda o prenájme, v hektároch. VPP sa vykazuje vždy iba za jeden poľnohospodársky podnik. Ak sa VPP v referenčnom roku prenajíma viac ako jednému poľnohospodárskemu podniku, obvykle sa vykazuje za poľnohospodársky podnik, ktorý ju mal prenajatú v referenčný deň zisťovania alebo ktorý ju v referenčnom roku využíval najdlhšie.

CGNR 024

Spoločné hospodárenie alebo iné formy vlastníctva

VPP v hektároch, ktorá je:

a)

spoločne obhospodarovaná, t. j. obhospodarovaná v partnerstve vlastníkom pôdy a poľnohospodárskym nájomcom podľa písomnej alebo ústnej zmluvy o spoločnom obhospodarovaní. Produkcia (v ekonomickom alebo materiálnom zmysle) plochy spoločného obhospodarovania sa rozdeľuje medzi tieto dve strany podľa dohodnutého pomeru;

b)

využívaná v iných formách vlastníctva a nie je zahrnutá inde v predchádzajúcich položkách.

CGNR 025

Spoločná pôda

VPP, ktorú poľnohospodársky podnik využíva, ale priamo mu nepatrí, t. j. na ktorú sa uplatňujú spoločné práva, v hektároch.

CGNR 026

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik má výrobu, ktorá patrí do poľnohospodárskych postupov v súlade s určitými stanovenými normami a pravidlami špecifikovanými i) v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (7) či v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (8) alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

CGNR 027

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú a certifikujú výrobné metódy ekologického poľnohospodárstva podľa vnútroštátnych pravidiel alebo pravidiel Európskej únie

VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej je používaná výrobná metóda v úplnom súlade so zásadami ekologickej výroby na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ako je stanovené i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa certifikácie ekologickej výroby, v hektároch.

CGNR 028

Celková VPP poľnohospodárskeho podniku, ktorá je v konverzii na ekologické poľnohospodárske výrobné metódy, ktoré sa majú certifikovať podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Európskej únie

VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa uplatňujú metódy ekologického poľnohospodárstva počas prechodu z neekologickej výroby na ekologickú v rámci danej lehoty (obdobie konverzie), ako je stanovené i) v nariadení (ES) č. 834/2007 alebo nariadení (EÚ) 2018/848, alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa certifikácie ekologickej výroby, v hektároch.

CGNR 029

Účasť na iných environmentálnych certifikačných systémoch

Poľnohospodársky podnik sa zúčastňuje na národných alebo regionálnych environmentálnych certifikačných systémoch, ako sú systémy uvedené v článku 43 ods. 2 a ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo v prílohe IX k uvedenému nariadeniu (súčasné certifikačné systémy rovnocenné ekologizačným platbám SPP), alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch, a žiadosti o dotáciu sa vyhovelo.


II.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA PÔDY

Celková plocha poľnohospodárskeho podniku pozostáva z využívanej poľnohospodárskej plochy (orná pôda, trvalé trávne porasty, trvalé plodiny a domácich záhradiek) a ostatnej pôdy (nevyužívaná poľnohospodárska plocha, zalesnená plocha a ostatná pôda inde neuvedená).

Plocha, ktorá sa má zaznamenať pre každú položku, je známa ako hlavná plocha a vzťahuje sa na fyzickú plochu parcely (parciel) bez ohľadu na to, či bola na nej počas pestovateľského roka iba jediná plodina alebo viacero plodín. Hlavná plocha zodpovedá v prípade jednoročných plodín osevnej ploche, v prípade trvalých plodín celkovej vysadenej ploche, v prípade následných plodín hlavná plocha zodpovedá ploche s hlavnou plodinou na parcele počas roka, v prípade súčasne pestovaných plodín zodpovedá ploche, na ktorej sa tieto plodiny súčasne pestujú. Týmto spôsobom je každá plocha zaznamenaná iba raz.

Hlavná plodina je plodina s najvyššou ekonomickou hodnotou. Ak nie je možné určiť hlavnú plodinu na základe výrobnej hodnoty, tak hlavnou plodinou je tá, ktorá zaberá plochu najdlhší čas spomedzi všetkých plodín zozbieraných počas referenčného roka.

Využívaná poľnohospodárska plocha (VPP) je celková plocha ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, trvalých plodín a domácich záhradiek, ktorú poľnohospodársky podnik využíva bez ohľadu na formu vlastníctva.

Striedanie plodín je postup, pri ktorom sa striedajú plodiny pestované na danom poli v plánovanej štruktúre alebo poradí počas za sebou nasledujúcich rokov zberu tak, aby sa na tom istom poli nepestovali bez prerušenia plodiny rovnakého druhu. Pri striedaní plodín sa plodiny normálne striedajú každý rok, je však možné mať aj striedanie plodín s viacročnými plodinami.

Pestovanie na otvorenom poli a plochy v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch treba zaznamenať osobitne.

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pôdy, využitie pôdy sa vzťahuje na referenčný rok.

CLND 001

VPP

VPP v hektároch.

CLND 002

Orná pôda

Pravidelne obrábaná pôda (prekyprená alebo zoraná), obvykle podľa systému striedania plodín, v hektároch.

CLND 003

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív)

Všetky obilniny, zberané v suchom stave na zrno bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 004

Mäkká a špaldová pšenica

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. a Triticum monococcum L. v hektároch.

CLND 005

Tvrdá pšenica

Triticum durum Desf. v hektároch.

CLND 006

Raž a zmesi ozimín (súraž)

Raž (Secale cereale L.) siata v rôznych obdobiach, zmesi raže a ostatných obilnín siatych pred zimou a počas zimy (súraž), v hektároch.

CLND 007

Jačmeň

Jačmeň (Hordeum vulgare L.) v hektároch.

CLND 008

Ovos a zmesi jarín (obilné zmesi okrem súraže)

Ovos (Avena sativa L.) a ostatné obilniny siate na jar, ktoré sú pestované ako zmesi a zberané ako suché zrno vrátane osiva, v hektároch.

CLND 009

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

Kukurica (Zea mays L.), ktorá je zberaná na zrno, ako osivo alebo kukurično-klasová zmes, v hektároch.

CLND 010

Tritikale

Tritikale (x Triticosecale Wittmack) v hektároch.

CLND 011

Cirok

Cirok [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench alebo Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.] v hektároch.

CLND 012

Ostatné obilniny inde neuvedené (pohánka, proso, lesknica kanárska atď.)

Obilniny, zberané v suchom stave na zrno a ktoré nie sú zaznamenané inde v predchádzajúcich položkách, ako proso (Panicum miliaceum L.), pohánka (Fagopyrum esculentum Mill.), lesknica kanárska (Phalaris canariensis L.) a ostatné obilniny inde neuvedené (i. n.), v hektároch.

CLND 013

Ryža

Ryža (Oryza sativa L.) v hektároch.

CLND 014

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny, zberané v suchom stave na zrno bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 015

Hrach poľný, fazuľa a vlčí bôb

Všetky odrody hrachu poľného (Pisum sativum L. convar. sativum alebo Pisum sativum L. convar. arvense L. alebo convar. speciosum) zberané v suchom stave, plus všetky odrody bôbu obyčajného alebo hrachu poľného [Vicia faba L. (partim)] zberané v suchom stave, plus všetky odrody vlčieho bôbu (Lupinus sp.) zberané v suchom stave na zrno vrátane osiva bez ohľadu na použitie, v hektároch.

CLND 016

Okopaniny

Obilniny, ktoré sú pestované najmä pre ich korene, hľuzy alebo zmenenú stonku, v hektároch. Vyňatá je koreňová, hľuzová a cibuľová zelenina, ako okrem iného mrkva, repa obyčajná alebo kapusta repková kvaková.

CLND 017

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

Zemiaky (Solanum tuberosum L.) v hektároch.

CLND 018

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

Cukrová repa (Beta vulgaris L.) určená pre cukrovarnícky priemysel a výrobu alkoholu v hektároch.

CLND 019

Ostatné okopaniny i. n.

Kŕmna repa (Beta vulgaris L.) a rastliny čeľade Brassicae, ktoré sú zberané najmä ako krmivo bez ohľadu na to, či ide o koreň alebo stonku, a ostatné rastliny pestované najmä pre ich skrmovateľné korene, inde neuvedené, v hektároch.

CLND 020

Priemyselné plodiny

Technické plodiny, ktoré sa zvyčajne nepredávajú priamo na spotrebu, pretože pred ich konečným použitím sa musia priemyselne spracovať, v hektároch.

CLND 021

Olejnaté semená

Repka olejná (Brassica napus L.) a repica [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], slnečnicové semeno (Helianthus annus L.), sója (Glycine max (L.) Merril), ľanové semeno (Linum usitatissimum L.), horčica (Sinapis alba L.), mak (Papaver somniferum L.), požlt (Carthamus tinctorius L.), sezamové semeno (Sesamum indicum L.), pozemná mandľa (Cyperus esculentus L.), podzemnica olejná (Arachis hypogea L.), tekvica na olej (Cucurbita pepo var. styriaca) a konopa siata (Cannabis sativa L.), ktoré sú pestované na výrobu oleja, zberané ako suché zrno, okrem bavlníkového semena (Gossypium spp.), v hektároch.

CLND 022

Semená repky olejnej a repice

Repka olejná (Brassica napus L.) a repica [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], ktoré sú pestované na výrobu oleja, zberané ako suché zrno, a na použitie ako bielkoviny, v hektároch.

CLND 023

Slnečnicové semená

Slnečnica (Helianthus annuus L.), zberaná ako suché zrno, v hektároch.

CLND 024

Sója

Sója (Glycine max L. Merril), zberaná ako suché zrno na výrobu oleja, ako aj na použitie ako bielkoviny, v hektároch.

CLND 025

Ľanové semeno (oilflax)

Odrody ľanového semena (Linum usitatissimum L.), ktoré sú pestované najmä na výrobu oleja a zberané ako suché zrno, v hektároch.

CLND 026

Ostatné olejniny i. n.

Ostatné plodiny, ktoré sú pestované najmä pre ich obsah oleja a zberané ako suché zrno a inde neuvedené (okrem bavlníkového semena), v hektároch.

CLND 027

Priadne plodiny

Ľan priadny (Linum usitatissimum L), konopa siata (Cannabis sativa L.), bavlna (Gossypium spp.), juta (Corchorus capsularis L.), abaka alias manilské konope (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) a sisal (Agave sisalana Perrine) v hektároch.

CLND 028

Ľan priadny

Odrody ľanu priadneho (Linum usitatissimum L.), pestované najmä na výrobu vlákna, v hektároch.

CLND 029

Konope

Konopa siata (Cannabis sativa L.), pestovaná na slamu, v hektároch.

CLND 030

Bavlna

Bavlna (Gossypium spp.), pestovaná na vlákno a/alebo na použitie ako olejnatého semena, v hektároch.

CLND 031

Ostatné priadne plodiny i. n.

Ostatné rastliny, ktoré sú pestované najmä pre ich obsah vlákna, inde neuvedené, ako juta (Corchorus capsularis L.), abaka alias manilské konope (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine), a kenaf (Hibiscus cannabinus L.), v hektároch.

CLND 032

Tabak

Tabak (Nicotiana tabacum L.), pestovaný pre listy, v hektároch.

CLND 033

Chmeľ

Chmeľ (Humulus lupulus L.), pestovaný pre šištice, v hektároch.

CLND 034

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, pestované na farmaceutické účely, výrobu parfumov alebo ľudskú spotrebu, v hektároch.

CLND 035

Energetické plodiny i. n.

Energetické plodiny, ktoré sú používané výlučne na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, inde neuvedené, a pestované na ornej pôde, v hektároch.

CLND 036

Ostatné priemyselné plodiny i. n.

Ostatné priemyselné plodiny inde neuvedené v hektároch.

CLND 037

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Všetky plodiny zberané za zelena na ornej pôde, ktoré sú určené najmä na použitie ako krmiva alebo výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, konkrétne obilniny, trávy, strukoviny alebo priemyselné rastliny a ostatné plodiny zberané a/alebo použité za zelena na ornej pôde, v hektároch.

CLND 038

Dočasné trávne porasty a pasienky

Trávy a trávne miešanky na pasenie, seno alebo siláž zahrnuté do zvyčajného striedania plodín, pestované aspoň jeden hospodársky rok a obvykle menej ako päť rokov, v hektároch.

CLND 039

Strukoviny zberané za zelena

Strukoviny, ktoré sú pestované a zberané za zelena ako celá rastlina najmä na krmivo alebo výrobu energie, v hektároch.

Zahrnuté sú zmesi prevažne (obvykle viac ako 80 %) strukovín a tráv, zberaných za zelena alebo sušených na seno.

CLND 040

Kukurica na zeleno

Všetky formy kukurice (Zea mays L.), ktorá sa pestuje najmä na siláž (celé kukuričné šúľky, časti rastliny alebo celá rastlina) a nezberá na zrno, v hektároch.

CLND 041

Ostatné obilniny zberané za zelena (okrem kukurice na zeleno)

Všetky obilniny (okrem kukurice), ktoré sa pestujú a zberajú za zelena ako celá rastlina na použitie v krmive pre zvieratá alebo na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (výroba biomasy), v hektároch.

CLND 042

Ostatné rastliny zberané za zelena na ornej pôde i. n.

Ostatné jednoročné alebo viacročné (menej ako 5 rokov) plodiny, určené najmä na použitie v krmive pre zvieratá a zberané za zelena, v hektároch. Aj zvyšky plodín inde neuvedených, ak hlavný zber úrody bol zničený, avšak zvyšky bolo možné stále použiť (ako krmivo alebo energiu z obnoviteľných zdrojov).

CLND 043

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody

Všetka hlúbovitá, listová a stopková zelenina, zelenina pestovaná pre plody, korene, hľuzy a cibuľková zelenina, čerstvé strukoviny, ostatná zelenina čerstvo zberaná (nie v suchom stave) a jahody, pestované vonku na ornej pôde striedavo s ostatnými poľnohospodárskymi alebo záhradnými plodinami, v hektároch.

CLND 044

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo so záhradnými plodinami (trhové záhradníctvo)

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, pestované na ornej pôde striedavo s ostatnými záhradnými plodinami, v hektároch.

CLND 045

Čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, pestované na ornej pôde striedavo s ostatnými poľnohospodárskymi plodinami, v hektároch.

CLND 046

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok)

Všetky kvety a okrasné rastliny, ktoré sú určené na predaj ako rezané kvety (napr. ruže, klinčeky, orchidey, chryzantémy, rezané listy a iné rezané produkty), črepníkové, záhonové a balkónové kvety a rastliny (napr. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pakosty, netýkavky, ostatné črepníkové, záhonové a balkónové rastliny) a ako cibuľkové a hľuzové kvety a ostatné okrasné rastliny (tulipány, hyacinty, orchidey, narcisy a iné), v hektároch.

CLND 047

Osivá a semenáčiky

Osivo koreňovej zeleniny (okrem zemiakov a iných rastlín, kde sa korene používajú aj ako osivo), krmoviny, trávy, priemyselné plodiny (okrem olejnatých semien) a osivo a semenáčiky zeleniny a kvetov, v hektároch.

CLND 048

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde i. n.

Plodiny, pestované na ornej pôde inde neuvedené, v hektároch.

CLND 049

Pôda ležiaca úhorom

Všetka orná pôdy buď zahrnutá do systému striedania plodín, alebo udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom alebo environmentálnom stave (GAEC (9)), tiež obrábaná, z ktorej sa nebude zberať úroda v trvaní jedného hospodárskeho roka, v hektároch. Hlavnou charakteristikou pôdy ležiacej úhorom je, že je ponechaná na regeneráciu, zvyčajne počas celého hospodárskeho roka. Pôda ležiaca úhorom môže byť:

i)

pôda bez porastu neprinášajúca vôbec žiadnu úrodu alebo

ii)

pôda so spontánnym prírodným porastom, ktorý sa môže použiť ako krmivo alebo ktorý sa môže zaorať, alebo

iii)

osiata výlučne na produkciu zeleného hnojiva (zelený úhor).

CLND 050

Trvalý trávny porast

Pôda, ktorá sa trvalo používa (viacero po sebe nasledujúcich rokov, zvyčajne päť rokov alebo dlhšie) na pestovanie bylinných krmovín, krmovín alebo energetických plodín, zasiatím (osev) alebo prirodzene (samovýsev) a ktorá nie je zahrnutá do striedania plodín poľnohospodárskeho podniku, v hektároch.

Trávny porast sa môže využívať na pasenie, kosiť na siláž a seno alebo využívať na výrobu obnoviteľnej energie.

CLND 051

Pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov

Trvalé pasienky na dobrej alebo stredne kvalitnej pôde, ktoré sa zvyčajne môžu využívať na intenzívne pasenie, v hektároch.

CLND 052

Extenzívne pasienky

Trvalé trávne porasty s nízkou úrodnosťou, zvyčajne na málo kvalitných pôdach, napríklad na hornatých pôdach a vo vysokých nadmorských výškach, zvyčajne bez hnojenia, kultivácie, podsevu alebo odvodňovania, v hektároch. Uvedené plochy sa zvyčajne môžu využívať na extenzívnu pastvu a zvyčajne sa nekosia alebo sa kosia extenzívnym spôsobom, keďže neznesú veľkú hustotu zvierat.

CLND 053

Trvalé trávne porasty viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

Trvalé trávne porasty a lúky, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 alebo prípadne s najnovšími právnymi predpismi udržiavajú v stave, ktorý umožňuje pastvu alebo pestovanie bez prípravnej činnosti nad rámec použitia bežných poľnohospodárskych postupov a techník, a ktoré sú oprávnené na finančnú podporu, v hektároch.

CLND 054

Trvalé plodiny (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú iba na vlastnú spotrebu)

Všetky ovocné stromy, všetky citrusové ovocné stromy, všetky orechové stromy, všetky výsadby bobuľového ovocia, všetky vinohrady, všetky olivovníky a všetky trváce plodiny, ktoré sa používajú na ľudskú spotrebu (napr. čaj, káva alebo karob) a na iné účely (napr. škôlky, vianočné stromčeky alebo rastliny na pletenie a tkanie ako ratan alebo bambus), v hektároch.

CLND 055

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

Sady s jadrovým ovocím, kôstkovými ovocím, bobuľovým ovocím, orechmi a ovocím tropického a subtropického podnebného pásma, v hektároch.

CLND 056

Jadrové ovocie

Sady s jadrovými ovocím, ako napr. jablká (Malus spp.), hrušky (Pyrus spp.), dule (Cydonia oblonga Mill.) alebo mišpule (Mespilus germanica, L.), v hektároch.

CLND 057

Kôstkové ovocie

Sady s kôstkovým ovocím, ako napr. broskyne a nektárinky [Prunus persica (L.) Batch], marhule (Prunus armeniaca L. a iné), čerešne a višne (Prunus avium L., P. cerasus), slivky (Prunus domestica L. a iné) a ostatné kôstkové ovocie inde neklasifikované ako trnky (Prunus spinosa L.) alebo lokvát/mišpuľník japonský [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.], v hektároch.

CLND 058

Ovocie subtropického a tropického podnebného pásma

Všetko ovocie subtropického a tropického podnebného pásma, ako napr. kivi (Actinidia chinensis Planch.), avokáda (Persea americana Mill.) alebo banány (Musa spp.), v hektároch.

CLND 059

Bobuľové ovocie (okrem jahôd)

Všetko pestované bobuľové ovocie, ako napr. čierne ríbezle (Ribes nigrum L.), červené ríbezle (Ribes rubrum L.), maliny (Rubus idaeus L.) alebo čučoriedky (Vaccinium corymbosum L.), v hektároch.

CLND 060

Orechy

Všetky orechové stromy v hektároch: vlašské orechy, lieskové orechy, mandle, gaštany a iné orechy.

CLND 061

Citrusové plody

Citrusové plody (Citrus spp.) v hektároch: pomaranče, malé citrusové plody, citróny, limety, pomelá, grapefruity a iné citrusové plody.

CLND 062

Hrozno

Vinič (Vitis vinifera L.) v hektároch.

CLND 063

Hrozno na výrobu vína

Odrody viniča, obvykle pestované na výrobu šťavy, muštu a/alebo vína, v hektároch.

CLND 064

Hrozno na výrobu vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

Odrody viniča obvykle pestované na výrobu vín s chráneným označením pôvodu (CHOP), ktoré sú v súlade s požiadavkami i) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (10) alebo prípadne najnovších právnych predpisov a ii) zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisov, v hektároch.

CLND 065

Hrozno na výrobu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

Odrody viniča obvykle pestované na výrobu vín s chráneným zemepisným označením, ktoré sú v súlade s požiadavkami i) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 alebo prípadne najnovších právnych predpisov a ii) zodpovedajúcich vnútroštátnych právnych predpisov, v hektároch.

CLND 066

Ostatné muštové hrozno i. n. (bez CHOP/CHZO)

Odrody viniča, obvykle pestované na výrobu vín iných ako vína s CHOP a CHZO, v hektároch.

CLND 067

Stolové hrozno

Odrody viniča, obvykle pestované na produkciu stolového hrozna, v hektároch.

CLND 068

Hrozno na produkciu hrozienok

Odrody viniča, obvykle pestované na produkciu hrozienok, v hektároch.

CLND 069

Olivy

Olivovníky (Olea europea L.), pestované na produkciu olív, v hektároch.

CLND 070

Škôlky

Škôlky s mladými drevnatými rastlinami, ktoré sa pestujú vonku a sú určené na výsadbu, v hektároch.

CLND 071

Ostatné trvalé plodiny vrátane ostatných trvalých plodín určených na ľudskú spotrebu

Trvalé plodiny určené na ľudskú spotrebu inde neuvedené a stromy pestované ako vianočné stromčeky na VPP, v hektároch.

CLND 072

Vianočné stromčeky

Vianočné stromčeky, pestované na obchodné účely, mimo lesa, na VPP, v hektároch. Nepatria sem sady s vianočnými stromčekmi, ktoré sa už neudržiavajú a patria do zalesnenej plochy.

CLND 073

Domáce záhradky

Pôdy, na ktorej sa okrem iného obvykle pestuje zelenina, koreňové plodiny a trvalé plodiny, určené na vlastnú spotrebu vlastníka a jeho domácnosti, obvykle oddelené od ostatnej poľnohospodárskej pôdy a rozoznateľné ako domáce záhradky, v hektároch.

CLND 074

Ostatná poľnohospodárska pôda

Nevyužívaná poľnohospodárska pôda (poľnohospodárska pôda, ktorá sa už neobrába z ekonomických, sociálnych alebo iných dôvodov a ktorá sa nepoužíva v systéme striedania plodín), zalesnená plocha a ostatná pôda, ktorú zaberajú budovy, hospodárske dvory, trate, rybníky, lomy, neúrodná pôda, skaly atď., v hektároch.

CLND 075

Nevyužívaná poľnohospodárska pôda

Pôda predtým využívaná na poľnohospodárske účely, ktorá sa počas referenčného roka zisťovania už neobrába a ktorá sa nepoužíva v systéme striedania plodín, t. j. pôda, ktorá nie je určená na žiadne poľnohospodárske využitie, v hektároch.

Táto pôda by sa mohla opäť využívať, ak by sa použili zdroje, ktoré sú zvyčajne dostupné v poľnohospodárskom podniku.

CLND 076

Zalesnená plocha

Pôda pokrytá stromami alebo lesnými kríkmi, vrátane výsadby topoľov alebo iných podobných stromov v lese alebo mimo neho a škôlok s lesnými stromami na vlastné využitie podniku, rovnako ako lesné zariadenia (lesné cesty, sklady dreva z lesnej ťažby atď.), v hektároch.

CLND 077

Mladiny s krátkou rotáciou

Obhospodarované zalesnené plochy na pestovanie drevnatých rastlín, v prípade ktorých je obdobie rotácie 20 rokov alebo menej, v hektároch.

Obdobie rotácie je čas medzi prvým zasiatím/zasadením stromov a zberom konečného produktu, pričom ťažba nezahŕňa obvyklé činnosti týkajúce sa hospodárenia ako napr. prebierku/prerieďovanie.

CLND 078

Ostatná pôda (pôda zabraná budovami, dvormi, cestami, rybníkmi a inými neproduktívnymi oblasťami)

Pôda, ktorá je časťou celkovej plochy patriacej poľnohospodárskemu podniku, nepredstavuje však VPP, nevyužívanú poľnohospodársku plochu ani zalesnenú plochu, ako napr. pôda zabraná budovami (okrem použitia na pestovanie húb), hospodárskymi dvormi, traťami, rybníkmi, lomami, neúrodnou pôdou alebo skalami atď., v hektároch.

 

 

Osobitné oblasti poľnohospodárskeho podniku

CLND 079

Pestované huby

Huby, pestované v budovách osobitne postavených alebo upravených na daný účel, ako aj v podzemných priestoroch, jaskyniach a pivniciach, v hektároch.

CLND 080

VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Plodiny, ktoré sú počas celého obdobia rastu alebo počas jeho prevažnej časti v skleníkoch alebo prikryté pevnými alebo mobilnými vysokými krytmi (zo skla či z tuhých alebo pružných plastov), v hektároch. Tieto plochy nesmú byť zaradené do už uvedených premenných (týkajúcich sa len vonkajších plôch).

CLND 081

Zelenina vrátane melónov a jahôd v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Všetka hlúbovitá, listová a stopková zelenina, zelenina pestovaná pre plody, korene, hľuzy a cibuľková zelenina, čerstvé strukoviny alebo ostatná zelenina čerstvo zberaná (nie v suchom stave) a jahody pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 082

Kvety a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Všetky kvety a okrasné rastliny, ktoré sú určené na predaj ako rezané kvety (napr. ruže, klinčeky, orchidey, chryzantémy, strihané lístie a iné strihané produkty), črepníkové, záhonné a balkónové kvety a rastliny (napr. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, geránie, netýkavky, ostatné črepinové, záhonné a balkónové rastliny) a ako cibuľkové a hľuzové kvety a ostatné okrasné rastliny (tulipány, hyacinty, orchidey, narcisy a iné), pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 083

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Ostatné plodiny, pestované na ornej pôde v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch inde neuvedené, v hektároch.

CLND 084

Trvalé plodiny pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch

Trvalé plodiny, pestované v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, v hektároch.

CLND 085

Ostatná VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch i. n.

Ostatná VPP v skleníkoch alebo vo fóliovníkoch, inde neuvedená, v hektároch.

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik má pôdu, na ktorej sa používajú – aj počas obdobia konverzie – ekologické poľnohospodárske výrobné metódy v súlade s určitými stanovenými normami a pravidlami špecifikovanými i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či v nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

Plodiny sú definované v časti II. PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA PÔDY

CLND 086

Ekologické poľnohospodárstvo na VPP vonku (okrem domácich záhradiek)

CLND 087

Orná pôda využívaná na ekologické poľnohospodárstvo vonku

CLND 088

Ekologické poľnohospodárstvo – obilniny pestované na zrno (vrátane osív) vonku

CLND 089

Ekologické poľnohospodárstvo – mäkká a špaldová pšenica vonku

CLND 090

Ekologické poľnohospodárstvo – tvrdá pšenica vonku

CLND 091

Ekologické poľnohospodárstvo – suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno vonku (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

CLND 092

Ekologické poľnohospodárstvo – koreňové plodiny vonku

CLND 093

Ekologické poľnohospodárstvo – zemiaky (vrátane sadbových zemiakov) vonku

CLND 094

Ekologické poľnohospodárstvo – cukrová repa (s výnimkou osiva) vonku

CLND 095

Ekologické poľnohospodárstvo – priemyselné plodiny vonku

CLND 096

Ekologické poľnohospodárstvo – olejnaté semená vonku

CLND 097

Ekologické poľnohospodárstvo – sója vonku

CLND 098

Ekologické poľnohospodárstvo – rastliny zberané za zelena na ornej pôde vonku

CLND 099

Ekologické poľnohospodárstvo – dočasné trávne porasty a pasienky vonku

CLND 100

Ekologické poľnohospodárstvo – strukoviny zberané za zelena vonku

CLND 101

Ekologické poľnohospodárstvo – čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody vonku

CLND 102

Ekologické poľnohospodárstvo – osivá a semenáčiky vonku

CLND 103

Ekologické poľnohospodárstvo – trvalý trávny porast vonku

CLND 104

Ekologické poľnohospodárstvo – pasienky a lúky s výnimkou extenzívnych pasienkov vonku

CLND 105

Ekologické poľnohospodárstvo – extenzívne pasienky vonku

CLND 106

Ekologické poľnohospodárstvo – trvalé trávne porasty (vrátane mladých a dočasne neobhospodarovaných výsadieb, s výnimkou plôch, ktoré produkujú iba na vlastnú spotrebu) vonku

CLND 107

Ekologické poľnohospodárstvo – ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd) vonku

CLND 108

Ekologické poľnohospodárstvo – citrusové plody vonku

CLND 109

Ekologické poľnohospodárstvo – hrozno na výrobu vína vonku

CLND 110

Ekologické poľnohospodárstvo – olivy vonku

CLND 111

Ekologické poľnohospodárstvo – zelenina vrátane melónov a jahody v skleníkoch a vo fóliovníkoch

Zavlažovanie vonkajšej kultivovanej plochy

CLND 112

Celková zavlažovateľná plocha

Celková maximálna VPP, ktorá by sa mohla zavlažovať v referenčnom roku s použitím zariadenia a množstva vody, ktoré sú zvyčajne v poľnohospodárskom podniku k dispozícii, v hektároch.


III.   PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

Zvieratá nemusia byť nevyhnutne majetkom vlastníka poľnohospodárskeho podniku. Tieto zvieratá sa môžu nachádzať v poľnohospodárskom podniku (na VPP alebo na miestach ustajnenia zvierat, ktoré poľnohospodársky podnik používa) alebo mimo poľnohospodárskeho podniku (na spoločných pasienkoch alebo v migrujúcich stádach atď.).

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa hospodárskych zvierat, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň.

 

 

Hovädzí dobytok

Vzťahuje sa na hovädzí dobytok (Bos taurus L.) a vodné byvoly (Bubalus bubalis L.) vrátane hybridov ako Beefalo.

CLVS 001

Hovädzí dobytok do jedného roka

Hovädzí dobytok, býky a jalovice, do jedného roka, v kusoch.

CLVS 002

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky

Hovädzí dobytok, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

CLVS 003

Býky, jeden až menej ako dva roky

Býky, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

CLVS 004

Jalovice, jeden až menej ako dva roky

Jalovice, jeden až menej ako dva roky, v kusoch.

 

 

 

Hovädzí dobytok, dva roky a viac

CLVS 005

Býky, dvojročné a staršie

Býky, dvojročné a staršie, v kusoch.

CLVS 006

Kravy, dvojročné a staršie

Kravy, dvojročné a staršie, v kusoch.

CLVS 007

Jalovice, dvojročné a staršie

Jalovice, dvojročné a staršie, ktoré sa ešte neotelili, v kusoch.

CLVS 008

Kravy

Kravy (zvyčajne dvojročné a staršie), ktoré sa už otelili, v kusoch.

CLVS 009

Dojnice

Otelené kravy (vrátane do dvoch rokov veku), ktoré sa vzhľadom na plemeno alebo určité vlastnosti chovajú výlučne alebo zásadne na produkciu mlieka na ľudskú spotrebu alebo na spracovanie na mliečne výrobky, v kusoch.

CLVS 010

Kravy bez produkcie mlieka

Otelené kravy (vrátane do dvoch rokov veku), ktoré sa vzhľadom na plemeno alebo určité vlastnosti chovajú výlučne alebo najmä na produkciu teliat a ktorých mlieko nie je určené na ľudskú spotrebu ani na spracovanie na mliečne výrobky, v kusoch.

CLVS 011

Byvolie kravy

Otelené byvolie kravy (samice druhu Bubalus bubalis, L.) (vrátane do dvoch rokov veku) v kusoch.

 

Ovce a kozy

CLVS 012

Ovce (všetky vekové kategórie)

Domáce zvieratá druhu Ovis aries L v kusoch.

CLVS 013

Ovce, chovné samice

Bahnice a pripustené jahnice, bez ohľadu na ich schopnosť produkcie mlieka/mäsa, v kusoch.

CLVS 014

Ostatné ovce

Všetky ovce iné ako chovné ovce v kusoch.

CLVS 015

Kozy (všetky vekové kategórie)

Domáce zvieratá poddruhu Capra aegagrus hircus L v kusoch.

CLVS 016

Kozy, chovné samice

Kozy, ktoré sa už okotili, a kozy, ktoré už boli pripustené, v kusoch.

CLVS 017

Ostatné kozy

Všetky kozy iné ako chovné kozy v kusoch.

 

 

Ošípané

Vzťahuje sa na domáce zvieratá druhu Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Prasiatka, so živou hmotnosťou menej ako 20 kilogramov

Prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kilogramov v kusoch.

CLVS 019

Chovné prasnice, so živou hmotnosťou 50 kg a viac

Prasnice s hmotnosťou 50 kg a viac určené na chovné účely, bez ohľadu na to, či sa oprasili alebo nie, v kusoch.

CLVS 020

Ostatné ošípané

Ošípané inde neuvedené v kusoch.

 

 

Hydina

Vzťahuje sa na domáce sliepky a kurčatá (Gallus gallus L.), morky (Meleagris spp.), kačice (Anas spp.Cairina moschata L.), husi (Anser anser domesticus L.), pštrosy (Struthio camelus L.) a ostatnú hydinu inde neuvedenú, ako napr. prepelice (Coturnix spp.), bažanty (Phasianus spp.), perličky (Numida meleagris domestica L.) a holuby (Columbinae spp.). Nepatria sem však vtáky chované v zajatí na poľovnícke účely, a nie na produkciu mäsa/vajec.

CLVS 021

Brojlery

Domáce zvieratá druhu Gallus gallus L., ktoré sa chovajú na produkciu mäsa, v kusoch.

CLVS 022

Nosnice

Domáce zvieratá druhu Gallus gallus L., ktoré dosiahli znáškovú zrelosť a ktoré sa chovajú na produkciu vajec, v kusoch.

CLVS 023

Ostatná hydina

Hydina, neuvedená v položkách brojlery alebo nosnice, v kusoch. Nepatria sem kurčatá.

CLVS 024

Morky

Domáce zvieratá rodu Meleagris v kusoch.

CLVS 025

Kačice

Domáce zvieratá rodu Anas a druhu Cairina moschata L v kusoch.

CLVS 026

Husi

Domáce zvieratá druhu Anser anser domesticus L v kusoch.

CLVS 027

Pštrosy

Pštrosy (Struthio camelus L.) v kusoch.

CLVS 028

Ostatná hydina i. n.

Ostatná hydina inde neuvedená v kusoch.

 

 

Králiky

Vzťahuje sa na domáce zvieratá rodu Oryctolagus.

CLVS 029

Králiky, chovné samice

Samice králika (Oryctolagus spp.) na produkciu králikov na mäso, ktoré sa už okotili, v kusoch.

CLVS 030

Včely

Počet úľov obsadených včelami (Apis mellifera) chovanými na produkciu medu.

CLVS 031

Vysoká zver

Výskyt zvierat, ako napr. jeleň lesný (Cervus elaphus L.), jeleň sika (Cervus nippon Temminck), sob polárny (Rangifer tarandus L.) alebo daniel škvrnitý (Dama dama L.), na produkciu mäsa.

CLVS 032

Kožušinové zvieratá

Výskyt zvierat, ako napr. norka (Neovison vison Schreber), tchor tmavý (Mustela putorius L.), líšky (Vulpes spp. a iné), psík medvedíkovitý (Nyctereutes sp.) alebo činčily (Chinchilla spp.) na produkciu kožušiny.

CLVS 033

Hospodárske zvieratá i. n.

Výskyt hospodárskych zvierat neuvedených inde v tomto oddiele.

Metódy ekologickej výroby uplatňované na živočíšnu výrobu

Poľnohospodársky podnik drží zvieratá, na ktoré sa uplatňujú – aj počas obdobia konverzie – poľnohospodárske postupy v súlade s určitými stanovenými normami a pravidlami špecifikovanými i) v nariadení (ES) č. 834/2007 či v nariadení (EÚ) 2018/848 alebo prípadne v najnovších právnych predpisoch a ii) v zodpovedajúcich vnútroštátnych vykonávacích predpisoch týkajúcich sa ekologickej výroby.

Zvieratá sú definované v hlavnom oddiele III. PREMENNÉ TÝKAJÚCE SA HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

CLVS 034

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hovädzieho dobytka

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hovädzieho dobytka v kusoch

CLVS 035

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy dojníc

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy dojníc v kusoch

CLVS 036

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kráv bez trhovej produkcie mlieka

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kráv bez trhovej produkcie mlieka v kusoch

CLVS 037

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy byvolích kráv

Ekologické poľnohospodárstvo – výskyt stavov byvolích kráv

CLVS 038

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy oviec (všetky vekové kategórie)

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy oviec v kusoch

CLVS 039

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kôz (všetky vekové kategórie)

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy kôz v kusoch

CLVS 040

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy ošípaných

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy ošípaných v kusoch

CLVS 041

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hydiny

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy hydiny v kusoch

CLVS 042

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy brojlerov

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy brojlerov v kusoch

CLVS 043

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy nosníc

Ekologické poľnohospodárstvo – stavy nosníc v kusoch


(1)  Príloha II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov (Ú. v. EÚ L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: Klasifikácia územných jednotiek na štatistické účely.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(7)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Článok 94 a príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2).


PRÍLOHA II

Zoznam premenných podľa modulov

MODUL 1.   PRACOVNÉ SILY A INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: vedenie farmy

 

 

Podrobné témy: vlastník a rodová rovnováha

 

MLFO 001

Pohlavie vlastníka

muž/žena

MLFO 002

Rok narodenia

rok

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 003

Poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku

RPJ kategória 1 (1)

 

Podrobná téma: bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

 

MLFO 004

Bezpečnostný plán farmy

áno/nie

Téma: pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

 

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zapojených osôb a rodová rovnováha

 

MLFO 005

Mužskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

MLFO 006

Ženskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

Téma: pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zamestnaných osôb a rodová rovnováha

 

 

 

Pravidelne zamestnávaná pracovná sila v poľnohospodárskom podniku, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

MLFO 007

Pravidelne zamestnávaná mužská pracovná sila na farme, ktoré nie je súčasťou rodiny

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

MLFO 008

Pravidelne zamestnávaná ženská pracovná sila na farme, ktorá nie je súčasťou rodiny

počet osôb podľa kategórie 2 RPJ (2)

 

Podrobná téma: nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

 

MLFO 009

Nepravidelne zamestnávaná pracovná sila, ktoré nie je súčasťou rodiny: muži a ženy

dni v ekvivalentoch plného pracovného času

 

Podrobná téma: vstup práce dodávateľov

 

MLFO 010

Osoby, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku a ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich kategórií

dni v ekvivalentoch plného pracovného času

Téma: iné zárobkové činnosti priamo spojené s poľnohospodárskym podnikom

 

 

Podrobná téma: typy činností

 

MLFO 011

Poskytovanie služieb v zdravotníckej, sociálnej alebo vo vzdelávacej oblasti

áno/nie

MLFO 012

Cestovný ruch, ubytovanie a iné rekreačné činnosti

áno/nie

MLFO 013

Remeselná výroba

áno/nie

MLFO 014

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

áno/nie

MLFO 015

Výroba obnoviteľnej energie

áno/nie

MLFO 016

Spracovanie dreva

áno/nie

MLFO 017

Akvakultúra

áno/nie

 

 

Zmluvná práca (s využitím výrobných prostriedkov poľnohospodárskeho podniku)

 

MLFO 018

Poľnohospodárska zmluvná práca

áno/nie

MLFO 019

Nepoľnohospodárska zmluvná práca

áno/nie

MLFO 020

Lesné hospodárstvo

áno/nie

MLFO 021

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom i. n.

áno/nie

 

Podrobná téma: význam pre poľnohospodársky podnik

 

MLFO 022

Percentuálny podiel iných zárobkových činností priamo spojených s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku.

kategórie na základe % (3)

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 023

Vlastník s inými zárobkovými činnosťami (spojenými s poľnohospodárskym podnikom)

M/S/N (4)

MLFO 024

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 025

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

MLFO 026

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 027

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

Téma: iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

 

 

Podrobná téma: vstup práce

 

MLFO 028

Výlučný vlastník, ktorý je aj vedúcim poľnohospodárskeho podniku výlučného vlastníka a vykonáva iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom).

M/S/N (4)

MLFO 029

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť.

počet osôb

MLFO 030

Členovia rodiny výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

počet osôb

MODUL 2.   ROZVOJ VIDIEKA

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

 

MRDV 001

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

áno/nie

MRDV 002

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

áno/nie

MRDV 003

Investície do hmotného majetku

áno/nie

MRDV 004

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

áno/nie

 

 

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

 

MRDV 005

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

áno/nie

MRDV 006

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

áno/nie

MRDV 007

Doplnkové vnútroštátne priame platby pre Chorvátsko

áno/nie

MRDV 008

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

áno/nie

 

 

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

 

MRDV 009

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

áno/nie

MRDV 010

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

áno/nie

MRDV 011

Ekologické poľnohospodárstvo

áno/nie

MRDV 012

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

áno/nie

MRDV 013

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

áno/nie

MRDV 014

Dobré životné podmienky zvierat

áno/nie

MRDV 015

Riadenie rizík

áno/nie

MODUL 3.   ZAVLAŽOVANIE

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: Zavlažovacie postupy

 

 

Podrobná téma: dostupnosť zavlažovania

 

MIRR 001

Priemerná vonkajšia VPP zavlažovaná v posledných troch rokoch

hektáre

MIRR 002

Celková vonkajšia zavlažovaná VPP

hektáre

MIRR 003

Objem vody

kubické metre

 

Podrobná téma: metódy zavlažovania

 

MIRR 004

Povrchové závlahy

hektáre

MIRR 005

Závlaha postrekom

hektáre

MIRR 006

Kvapková závlaha

hektáre

 

Podrobná téma: zdroje závlahovej vody

 

MIRR 007

Podzemná voda v poľnohospodárskom podniku

áno/nie

MIRR 008

Povrchová voda v poľnohospodárskom podniku a mimo neho

áno/nie

MIRR 009

Voda zo systémov zásobovania vodou mimo poľnohospodárskeho podniku

áno/nie

MIRR 010

 

Upravená odpadová voda

áno/nie

MIRR 011

Iné zdroje

áno/nie

MIRR 012

 

Podmienky platby za závlahovú vodu

kód

 

Podrobná téma: technické parametre zavlažovacieho zariadenia

 

MIRR 013

 

Nádrže

áno/nie

MIRR 014

 

Stav údržby zavlažovacieho systému

kód

MIRR 015

 

Čerpacia stanica

áno/nie

MIRR 016

Systém merania vody

kód

MIRR 017

Riadiaca jednotka zavlažovacieho systému

kód

MIRR 018

Systémy hnojivej závlahy

áno/nie

Téma: Plodiny zavlažované počas obdobia 12 mesiacov

 

 

Podrobná téma: obilniny pestované na zrno

 

MIRR 019

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív) okrem kukurice na zrno, kukurično-klasovej zmesi a ryže

hektáre

MIRR 020

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

hektáre

 

Podrobná téma: suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno

 

MIRR 021

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

hektáre

 

Podrobná téma: okopaniny

 

MIRR 022

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

hektáre

MIRR 023

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

hektáre

 

Podrobná téma: priemyselné plodiny

 

MIRR 024

Semená repky olejnej a repice

hektáre

MIRR 025

Slnečnicové semená

hektáre

MIRR 026

Priadne plodiny

hektáre

 

Podrobná téma: rastliny zberané za zelena na ornej pôde

 

MIRR 027

 

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

hektáre

 

Podrobná téma: ostatné plodiny pestované na ornej pôde

 

MIRR 028

Čerstvá zelenina (vrátane melónov), jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

hektáre

MIRR 029

Ostatné zavlažované plodiny pestované na ornej pôde vonku

hektáre

 

Podrobná téma: trvalý trávny porast

 

MIRR 030

Trvalý trávny porast

hektáre

 

Podrobná téma: trvalé plodiny

 

MIRR 031

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

hektáre

MIRR 032

Citrusové plody

hektáre

MIRR 033

 

Olivy

hektáre

MIRR 034

 

Vinohrady

hektáre

MODUL 4.   POSTUPY OBHOSPODAROVANIA PÔDY

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: postupy obhospodarovania pôdy na vonkajšej pôde

 

MSMP 001

 

Odvodňovanie v poľnohospodárskom podniku

hektáre

 

Podrobná téma: spôsoby obrábania pôdy

 

MSMP 002

Konvenčné obrábanie pôdy

hektáre

MSMP 003

Pôdoochranné obrábanie pôdy

hektáre

MSMP 004

Bezorbové obrábanie pôdy

hektáre

 

Podrobná téma: pokryv ornej pôdy

 

MSMP 005

Pokryv pôdy: bežná ozimina

hektáre

MSMP 006

Pokryv pôdy: medziplodina, strnisková plodina alebo krycia plodina v ornej pôde

hektáre

MSMP 007

Pokryv pôdy: zvyšky rastlín a/alebo mulč

hektáre

MSMP 008

Pokryv pôdy: holá zem po zbere hlavnej plodiny

hektáre

 

Podrobná téma: striedanie plodín na ornej pôde

 

MSMP 009

Podiel ornej pôdy so striedaním plodín

percento

 

Podrobná téma: oblasť ekologického záujmu

 

MSMP 010

Terasy

hektáre

MSMP 011

Medze alebo ochranné pásy

hektáre

MSMP 012

Lineárne prvky: živé ploty a rady stromov

hektáre

MSMP 013

Lineárne prvky: kamenné múry

hektáre

MSMP 014

Agrolesníctvo

hektáre

MODUL 5.   STROJE A ZARIADENIA

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: stroje

 

 

Podrobná téma: internetové zariadenia

 

MMEQ 001

Prístup k internetu

áno/nie

MMEQ 002

Využívanie riadiacich informačných systémov

áno/nie

 

Podrobná téma: základné strojové zariadenie

 

 

 

Vlastné stroje

 

MMEQ 003

Počet traktorov s výkonom < = 40 kW vo vlastníctve podniku

počet

MMEQ 004

Počet traktorov s výkonom > 40 kW a < = 60 kW vo vlastníctve podniku

počet

MMEQ 005

Počet traktorov s výkonom > 60 kW a < = 100 kW vo vlastníctve podniku

počet

MMEQ 006

Počet traktorov s výkonom > 100 kW vo vlastníctve podniku

počet

MMEQ 007

Stroje na obrábanie pôdy

áno/nie

MMEQ 008

Stroje na siatie a sadenie

áno/nie

MMEQ 009

Rozhadzovače, rozprašovače alebo rozstrekovače na aplikáciu hnojív

áno/nie

MMEQ 010

Zariadenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

áno/nie

MMEQ 011

Postrekovače s horizontálnymi ramenami a postrekovače pre sady, vinohrady alebo postrekovače iných trvalých plodín, ktoré sa používali na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín (PPP) v referenčnom období a sú vybavené nízkoúletovými dýzami.

Kód

MMEQ 012

Kombajny

áno/nie

MMEQ 013

Iné plne mechanizované zberové stroje

áno/nie

 

 

 

 

 

 

Stroje používané viacerými podnikmi

MMEQ 014

Traktory

áno/nie

MMEQ 015

Kultivátory, pluhy, stroje na siatie, rozprašovače, rozstrekovače/postrekovače, zariadenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo hnojív

áno/nie

MMEQ 016

Kombajny

áno/nie

MMEQ 017

Iné plne mechanizované zberové stroje

áno/nie

 

Podrobná téma: používanie presného poľnohospodárstva

 

MMEQ 018

Robotika

áno/nie

MMEQ 019

Robotika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

áno/nie

MMEQ 020

Pásový postrek prípravkov na ochranu rastlín

áno/nie

MMEQ 021

Techniky variabilnej aplikácie

áno/nie

MMEQ 022

Presné monitorovanie plodín

áno/nie

MMEQ 023

Analýza pôdy

áno/nie

 

Podrobná téma: stroje a zariadenia na chov hospodárskych zvierat

 

MMEQ 024

Monitorovanie dobrých životných podmienok a zdravia zvierat

áno/nie

MMEQ 025

Stroj na drvenie a miešanie krmiva

áno/nie

MMEQ 026

Automatické kŕmne systémy

áno/nie

MMEQ 027

Automatická regulácia klimatických podmienok v maštaliach

áno/nie

MMEQ 028

Dojacie roboty

áno/nie

 

Podrobná téma: skladovanie poľnohospodárskych výrobkov

 

MMEQ 029

Skladovanie osív (obilniny, olejnaté semená a strukoviny)

kubické metre

MMEQ 030

Skladovanie koreňov, hľúz a cibúľ

áno/nie

MMEQ 031

Skladovanie zeleniny a ovocia

áno/nie

MMEQ 032

Skladovanie v chlade

kubické metre

Téma: Zariadenia

 

 

Podrobná téma: zariadenia používané na výrobu obnoviteľnej energie v poľnohospodárskych podnikoch

 

MMEQ 033

Vietor

áno/nie

MMEQ 034

Biomasa

áno/nie

MMEQ 035

Bioplyn z biomasy

áno/nie

MMEQ 036

Solárna energia (tepelná)

áno/nie

MMEQ 037

Solárna energia (fotovoltická)

áno/nie

MMEQ 038

Vodná energia

áno/nie

MMEQ 039

Iné zdroje

áno/nie

MODUL 6.   SADY

Premenné

Jednotky/kategórie

Téma: jadrové ovocie

 

 

Podrobná téma: jablká: plocha podľa vekových tried

 

MORC 001

Jablká

hektáre

MORC 002

Jablká vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 003

Jablká vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 004

Jablká vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 005

Jablká vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: jablká: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 006

Jablká s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár

hektáre

MORC 007

Jablká s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár

hektáre

MORC 008

Jablká s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár

hektáre

MORC 009

Jablká s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: hrušky: plocha podľa vekových tried

 

MORC 010

Hrušky

hektáre

MORC 011

Hrušky vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 012

Hrušky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 013

Hrušky vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 014

Hrušky vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: hrušky: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 015

Hrušky s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár

hektáre

MORC 016

Hrušky s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár

hektáre

MORC 017

Hrušky s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár

hektáre

MORC 018

Hrušky s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár

hektáre

Téma: kôstkové ovocie

 

 

Podrobná téma: broskyne: plocha podľa vekových tried

 

MORC 019

Broskyne

hektáre

MORC 020

Broskyne vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 021

Broskyne vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 022

Broskyne vo vekovej triede >= 15 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: broskyne: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 023

Broskyne s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

hektáre

MORC 024

Broskyne s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

hektáre

MORC 025

Broskyne s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: nektárinky: plocha podľa vekových tried

 

MORC 026

Nektárinky

hektáre

MORC 027

Nektárinky vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 028

Nektárinky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 029

Nektárinky vo vekovej triede >= 15 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: nektárinky: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 030

Nektárinky s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

hektáre

MORC 031

Nektárinky s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

hektáre

MORC 032

Nektárinky s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: marhule: plocha podľa vekových tried

 

MORC 033

Marhule

hektáre

MORC 034

Marhule vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 035

Marhule vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 036

Marhule vo vekovej triede >= 15 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: marhule: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 037

Marhule s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

hektáre

MORC 038

Marhule s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

hektáre

MORC 039

Marhule s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

hektáre

Téma: citrusové plody

 

 

Podrobná téma: pomaranče: plocha podľa vekových tried

 

MORC 040

Navely (pupočné pomaranče)

hektáre

MORC 041

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 042

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 043

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 044

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

MORC 045

Biele pomaranče

hektáre

MORC 046

Biele pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 047

Biele pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 048

Biele pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 049

Biele pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

MORC 050

Krvavé pomaranče

hektáre

MORC 051

Krvavé pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 052

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 053

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 054

Krvavé pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

MORC 055

Ostatné pomaranče i. n.

hektáre

MORC 056

Ostatné pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 057

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 058

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 059

Ostatné pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: pomaranče: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

 

Navely (pupočné pomaranče)

 

MORC 060

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 061

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 062

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 063

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

 

Biele pomaranče

 

MORC 064

Biele pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 065

Biele pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 066

Biele pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 067

Biele pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

 

Krvavé pomaranče

 

MORC 068

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 069

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 070

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 071

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

 

Ostatné pomaranče i. n.

 

MORC 072

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 073

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 074

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 075

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: malé citrusové plody: plocha podľa vekových tried

 

MORC 076

Satsumy

hektáre

MORC 077

Satsumy vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 078

Satsumy vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 079

Satsumy vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 080

Satsumy vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

MORC 081

Klementínky

hektáre

MORC 082

Klementínky vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 083

Klementínky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 084

Klementínky vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 085

Klementínky vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

MORC 086

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) i. n.

hektáre

MORC 087

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 088

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 089

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 090

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: malé citrusové plody: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

 

Satsumy

 

MORC 091

Satsumy s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 092

Satsumy s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 093

Satsumy s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 094

Satsumy s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

 

Klementínky

 

MORC 095

Klementínky s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 096

Klementínky s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 097

Klementínky s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 098

Klementínky s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

 

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) i. n.

 

MORC 099

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 100

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 101

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 102

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: citróny: plocha podľa vekových tried

 

MORC 103

Citróny

hektáre

MORC 104

Citróny vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 105

Citróny vo vekovej triede 5 až 14 rokov

hektáre

MORC 106

Citróny vo vekovej triede 15 až 24 rokov

hektáre

MORC 107

Citróny vo vekovej triede >= 25 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: citróny: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

MORC 108

Citróny s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

hektáre

MORC 109

Citróny s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

hektáre

MORC 110

Citróny s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

hektáre

MORC 111

Citróny s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

hektáre

Téma: olivy

 

 

Podrobná téma: olivy: plocha podľa vekových tried

 

MORC 112

Stolové olivy

hektáre

MORC 113

Stolové olivy vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 114

Stolové olivy vo vekovej triede 5 až 11 rokov

hektáre

MORC 115

Stolové olivy vo vekovej triede 12 až 49 rokov

hektáre

MORC 116

Stolové olivy vo vekovej triede >= 50 rokov

hektáre

MORC 117

Olivy na olej

hektáre

MORC 118

Olivy na olej vo vekovej triede < 5 rokov

hektáre

MORC 119

Olivy na olej vo vekovej triede 5 až 11 rokov

hektáre

MORC 120

Olivy na olej vo vekovej triede 12 až 49 rokov

hektáre

MORC 121

Olivy na olej vo vekovej triede >= 50 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: olivy: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

 

Stolové olivy

 

MORC 122

Stolové olivy s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár

hektáre

MORC 123

Stolové olivy s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár

hektáre

MORC 124

Stolové olivy s hustotou výsadby >= 400 stromov/hektár

hektáre

 

 

Olivy na olej

 

MORC 125

Olivy na olej s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár

hektáre

MORC 126

Olivy na olej s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár

hektáre

MORC 127

Olivy na olej s hustotou výsadby 400 až 699 stromov/hektár

hektáre

MORC 128

 

 

Olivy na olej s hustotou výsadby 700 až 1499 stromov/hektár

hektáre

MORC 129

 

 

Olivy na olej s hustotou výsadby >= 1 500 stromov/hektár

hektáre

Téma: stolové hrozno a hrozienka

 

 

Podrobná téma: stolové hrozno: plocha podľa vekových tried

 

MORC 130

Stolové hrozno

hektáre

MORC 131

Stolové hrozno vo vekovej triede < 3 roky

hektáre

MORC 132

Stolové hrozno vo vekovej triede 3 až 9 rokov

hektáre

MORC 133

Stolové hrozno vo vekovej triede 10 až 19 rokov

hektáre

MORC 134

Stolové hrozno vo vekovej triede 20 až 49 rokov

hektáre

MORC 135

Stolové hrozno vo vekovej triede >= 50 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: stolové hrozno: plocha podľa hustoty výsadby viniča

 

MORC 136

Stolové hrozno s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár

hektáre

MORC 137

Stolové hrozno s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár

hektáre

MORC 138

Stolové hrozno s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár

hektáre

 

Podrobná téma: hrozno na produkciu hrozienok: plocha podľa vekových tried

 

MORC 139

Hrozno na produkciu hrozienok

hektáre

MORC 140

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede < 3 roky

hektáre

MORC 141

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 3 až 9 rokov

hektáre

MORC 142

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 10 až 19 rokov

hektáre

MORC 143

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 20 až 49 rokov

hektáre

MORC 144

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede >= 50 rokov

hektáre

 

Podrobná téma: hrozno na produkciu hrozienok: plocha podľa hustoty výsadby viniča

 

MORC 145

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár

hektáre

MORC 146

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár

hektáre

MORC 147

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár

hektáre


(1)  Kategória 1 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (0), (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(2)  Kategória 2 ročnej pracovnej jednotky (RPJ) v %: (> 0 – < 25), (≥ 25 – < 50), (≥ 50 – < 75), (≥ 75 – < 100), (100).

(3)  Kategórie na základe % konečnej produkcie podniku: (≥ 0 – ≤ 10), (> 10 – ≤ 50), (> 50 – < 100).

(4)  M – hlavná činnosť, S – vedľajšia činnosť, N – žiadna účasť.


PRÍLOHA III

Opis premenných uvedených v prílohe II k tomuto nariadeniu, ktoré sa majú použiť pre údaje týkajúce sa modulov

MODUL 1.   PRACOVNÉ SILY A INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA PRACOVNEJ SILY

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pracovných síl, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka 12-mesačné obdobie končiace sa v referenčný deň.

Vlastník

Vlastník je fyzická osoba (alebo vybraná fyzická osoba v prípade skupinového podniku), na účet a v mene ktorého podnik pôsobí, a ktorá je právne a ekonomicky za podnik zodpovedná. Ak je vlastník právnická osoba, údaje za vlastníka sa nezbierajú.

Poľnohospodárska práca je definovaná v prílohe I. – I. VŠEOBECNÉ PREMENNÉ

Téma: vedenie farmy

 

Podrobné témy: vlastník a rodová rovnováha

MLFO 001

Pohlavie vlastníka

Pohlavie vlastníka

M –muž

Ž –žena

MLFO 002

Rok narodenia

Dátum narodenia vlastníka

 

Podrobná téma: vstup práce

MLFO 003

Poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku

Kategória ročných pracovných jednotiek v percentách poľnohospodárskej práce v poľnohospodárskom podniku za vlastníka okrem domácich prác.

 

Podrobná téma: bezpečnostné opatrenia vrátane bezpečnostného plánu farmy

MLFO 004

Bezpečnostný plán farmy

Na farme sa vykonalo posúdenie rizika na pracovisko s cieľom znížiť riziká spojené s prácou, čoho výsledkom bol písomný dokument (ako je „bezpečnostný plán farmy“).

Téma: pracovná sila, ktorá je súčasťou rodiny

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zapojených osôb a rodová rovnováha

 

Členovia rodiny vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Táto položka sa týka iba výlučných vlastníkov podniku, pretože sa vychádza z toho, že skupinové podniky a právnické osoby nemajú žiadnu pracovnú silu, ktorá je súčasťou rodiny.

Medzi rodinných príslušníkov vykonávajúcich poľnohospodársku prácu (okrem domácich prác) patria manžel/manželka, uznaný partner/uznaná partnerka, príbuzní v zostupnej alebo vzostupnej línii a súrodenci vlastníka/vlastníčky a jeho manželky/jej manžela v podnikoch s výlučným vlastníkom. Prípadne sem patrí vedúci, ktorý je členom rodiny vlastníka.

MLFO 005

Mužskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Počet mužských rodinných príslušníkov podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách

MLFO 006

Ženskí rodinní príslušníci vykonávajúci poľnohospodársku prácu

Počet ženských rodinných príslušníkov podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách

Téma: pracovná sila, ktorá nie je súčasťou rodiny

 

Podrobné témy: vstup práce, počet zamestnaných osôb a rodová rovnováha

 

 

Pravidelne zamestnávaná pracovná sila v poľnohospodárskom podniku, ktorá nie je súčasťou rodiny

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku sú osoby, iné ako vlastník a rodinní príslušníci, ktoré vykonávali poľnohospodársku prácu v podniku každý týždeň počas obdobia 12 mesiacov končiaceho v referenčný deň zisťovania bez ohľadu na dĺžku pracovného týždňa a bez ohľadu na to, či dostávali nejakú formu odmeny (plat, mzdu, zisky alebo iné platby vrátane platieb v naturáliách). Patria sem aj osoby, ktoré nemohli pracovať počas celého obdobia z týchto dôvodov:

i)

osobitné podmienky produkcie v špecializovanom poľnohospodárskom podniku alebo

ii)

neprítomnosť z dôvodu dovolenky, vojenskej služby, choroby, nehody alebo úmrtia alebo

iii)

začatie alebo ukončenie zamestnaneckého pomeru s poľnohospodárskym podnikom alebo

iv)

úplné ukončenie práce v poľnohospodárskom podniku z nepredvídateľných príčin (povodne, požiare atď.).

MLFO 007

Pravidelne zamestnávaná mužská pracovná sila na farme, ktoré nie je súčasťou rodiny

Počet mužských pracovných síl, ktoré nie sú členmi rodiny, podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách.

MLFO 008

Pravidelne zamestnávaná ženská pracovná sila na farme, ktorá nie je súčasťou rodiny

Počet ženských pracovných síl, ktoré nie sú členmi rodiny, podľa kategórie ročných pracovných jednotiek v percentách.

 

Podrobná téma: nepravidelne zamestnávané pracovné sily na farme

 

 

Nepravidelne zamestnávané osoby, ktoré nie sú členmi rodiny, sú pracovníci, ktorí počas obdobia 12 mesiacov končiaceho v deň zisťovania nepracovali v poľnohospodárskom podniku každý týždeň z iných dôvodov, ako sú uvedené v položke „Pravidelne zamestnávané pracovné sily, ktoré nie sú členmi rodiny“.

Pracovné dni odpracované nepravidelne zamestnávanými osobami, ktorí nie sú členmi rodiny, je každý deň určitej dĺžky, za ktorý bola pracovníkovi vyplatená mzda alebo akákoľvek iná náhrada (mzda, zisk alebo iné platby, vrátane platieb v naturáliách) za celodennú prácu, počas ktorej sa vykonávala činnosť, ktorú obyčajne vykonáva zamestnanec na plný pracovný čas. Za pracovné dni sa nepovažujú dni dovolenky ani choroby.

MLFO 009

Nepravidelne zamestnávané pracovné sily, ktoré nie sú členmi rodiny: muži a ženy

Celkový počet plných pracovných dní osôb nepravidelne zamestnávaných v poľnohospodárskom podniku

 

Podrobná téma: vstup práce dodávateľov

MLFO 010

Osoby, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku a ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich kategórií

Celkový počet plných pracovných dní v poľnohospodárskom podniku odpracovaných osobami, ktoré nie sú priamo zamestnávané v poľnohospodárskom podniku (napr. subdodávatelia zamestnaní tretími stranami).

Téma: iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Informácie o iných zárobkových činnostiach sa zaznamenávajú za:

i)

vlastníka podniku s výlučným vlastníkom a skupinového podniku;

ii)

rodinných príslušníkov podniku s výlučnými vlastníkom

a v prípade iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom, ako aj za

iii)

pravidelne zamestnávané pracovné sily na farme.

Za vlastníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa nezbierajú žiadne informácie o iných zárobkových činnostiach.

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom sa týkajú iných zárobkových činností:

a)

v poľnohospodárskom podniku alebo

b)

mimo poľnohospodárskeho podniku.

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom sú činnosti, pri ktorých sa používajú buď zdroje poľnohospodárskeho podniku (plocha, budovy, stroje atď.) alebo jeho produkty. Je tu zahrnutá iná ako poľnohospodárska práca, ako aj poľnohospodárska práca pre iné poľnohospodárske podniky. Čisto finančné investície sú vylúčené. Vylúčené je aj prenajímanie pôdy na rôzne činnosti bez ďalšieho zapojenia do činností.

 

Podrobná téma: typy činností

MLFO 011

Poskytovanie služieb v zdravotníckej, sociálnej alebo vo vzdelávacej oblasti

Výskyt akejkoľvek činnosti, ktorá je spojená s poskytovaním služieb v zdravotníckej, sociálnej a vzdelávacej oblasti a/alebo podnikateľské činnosti so sociálnymi prvkami, pri ktorých sa používajú zdroje poľnohospodárskeho podniku alebo jeho primárne výrobky.

MLFO 012

Cestovný ruch, ubytovanie a iné rekreačné činnosti

Výskyt akýchkoľvek činností, ktoré súvisia s turistickým ruchom, ubytovacími službami, predvádzanie podniku turistom alebo iným skupinám, športové a rekreačné činnosti atď., kde sú použité pôda, budovy alebo iné zdroje podniku.

MLFO 013

Remeselná výroba

Výroba remeselných výrobkov, ktoré sú vyrábané v poľnohospodárskom podniku buď vlastníkom, alebo členmi rodiny, alebo pracovnými silami, ktoré nie sú členmi rodiny, bez ohľadu na to, ako sa takéto výrobky predávajú.

MLFO 014

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

Každé spracovanie primárneho poľnohospodárskeho výrobku na sekundárny výrobok v poľnohospodárskom podniku bez ohľadu na to, či sa surovina produkuje v poľnohospodárskom podniku alebo kupuje vonku.

MLFO 015

Výroba obnoviteľnej energie

Výroba obnoviteľnej energie pre trh vrátane bioplynu, biopalív alebo elektrickej energie vo veterných turbínach, v ostatných zariadeniach alebo z poľnohospodárskych surovín. Nie je tu zahrnutá obnoviteľná energia vyrábaná iba na vlastné použitie poľnohospodárskeho podniku.

MLFO 016

Spracovanie dreva

Spracovanie surového dreva v poľnohospodárskom podniku na predaj (pílenie na stavebné drevo atď.).

MLFO 017

Akvakultúra

Produkcia rýb, rakov atď. v poľnohospodárskom podniku. Vylúčené sú činnosti zahŕňajúce iba rybolov.

 

 

Zmluvná práca (s využitím výrobných prostriedkov poľnohospodárskeho podniku)

Zmluvná práca, pri ktorej sa používajú zariadenia poľnohospodárskeho podniku, pričom sa rozlišuje medzi prácou v rámci alebo mimo poľnohospodárskeho sektora.

MLFO 018

Poľnohospodárska zmluvná práca

Výskyt práce v rámci poľnohospodárskeho sektora.

MLFO 019

Nepoľnohospodárska zmluvná práca

Výskyt práce mimo poľnohospodárskeho sektora (napr. odpratávanie snehu, prepravné činnosti, údržba zelene, poľnohospodárske a environmentálne služby atď.).

MLFO 020

Lesné hospodárstvo

Výskyt práce v lesníctve, pri ktorej sa používajú pracovné sily a stroje a zariadenia poľnohospodárskeho podniku obvykle na poľnohospodárske účely.

MLFO 021

Iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom i. n.

Výskyt inde neuvedených iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom.

 

Podrobná téma: význam pre poľnohospodársky podnik

MLFO 022

Percentuálny podiel iných zárobkových činností priamo spojených s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku

Kategória v % iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom v prípade konečnej produkcie poľnohospodárskeho podniku. Podiel iných zárobkových činností priamo súvisiacich s poľnohospodárskym podnikom sa v prípade produkcie poľnohospodárskeho podniku odhaduje ako podiel obratu z iných zárobkových činností priamo spojených s poľnohospodárskym podnikom na jeho celkovom obrate a priamych platbách podľa nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo prípadne najnovších právnych predpisov.

Image 1

 

Podrobná téma: vstup práce

Táto položka sa uplatňuje na:

i)

vlastníka podniku s výlučným vlastníkom a skupinového podniku;

ii)

rodinných príslušníkov podniku s výlučnými vlastníkom a

iii)

pravidelne zamestnávané pracovné sily na farme, ktoré nie sú členmi rodiny.

Za vlastníkov, ktorí sú právnickými osobami, sa nezbierajú žiadne informácie.

MLFO 023

Vlastník s inými zárobkovými činnosťami (spojenými s poľnohospodárskym podnikom)

Vlastník podniku s výlučným vlastníkom alebo skupinového podniku vykonáva iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom:

M –hlavná činnosť

S –vedľajšia činnosť

N –žiadna účasť

Činnosti možno vykonávať v samotnom poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska činnosť v poľnohospodárskom podniku) alebo mimo neho.

MLFO 024

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju hlavnú činnosť.

MLFO 025

Členovia rodiny, ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť.

MLFO 026

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet osôb, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju hlavnú činnosť v podniku s výlučným vlastníkom alebo v skupinovom podniku.

MLFO 027

Pravidelne zamestnávané pracovné sily v poľnohospodárskom podniku, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti (súvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť

Počet osôb, ktoré nie sú členmi rodiny a vykonávajú iné zárobkové činnosti priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť v podniku s výlučným vlastníkom alebo v skupinovom podniku.

Téma: iné zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom

Vzťahuje sa na nepoľnohospodársku prácu v poľnohospodárskom podniku a mimo neho. Patria sem všetky činnosti vykonávané za odmenu (plat, mzdu, zisky alebo inú platbu vrátane platby v naturáliách) iné ako:

i)

poľnohospodárska práca vlastníka v poľnohospodárskom podniku a

ii)

iné zárobkové činnosti vlastníka priamo súvisiace s poľnohospodárskym podnikom.

Iné zárobkové činnosti nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom sa týkajú iných zárobkových činností:

a)

v poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska práca v poľnohospodárskom podniku) alebo

b)

mimo poľnohospodárskeho podniku.

 

Podrobná téma: vstup práce

MLFO 028

Výlučný vlastník, ktorý je aj vedúcim poľnohospodárskeho podniku výlučného vlastníka a vykonáva iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom)

Vlastník vykonáva zárobkové činnosti priamo nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom:

M –hlavná činnosť

S –vedľajšia činnosť

N –žiadna účasť

Činnosti možno vykonávať v samotnom poľnohospodárskom podniku (nepoľnohospodárska činnosť v poľnohospodárskom podniku) alebo mimo neho.

MLFO 029

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju hlavnú činnosť

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú zárobkové činnosti nesúvisiace s podnikom ako svoju hlavnú činnosť.

MLFO 030

Rodinní príslušníci výlučného vlastníka (ak výlučný vlastník je vedúcim poľnohospodárskeho podniku), ktorí pracujú v poľnohospodárskom podniku a vykonávajú iné zárobkové činnosti (nesúvisiace s poľnohospodárskym podnikom) ako svoju vedľajšiu činnosť.

Počet rodinných príslušníkov, ktorí vykonávajú zárobkové činnosti nesúvisiace s podnikom ako svoju vedľajšiu činnosť.

MODUL 2.   ROZVOJ VIDIEKA

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA ROZVOJA VIDIEKA

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka, ktoré realizujú jednotlivé poľnohospodárske podniky, referenčným obdobím je trojročné obdobie, ktoré sa končí 31. decembra referenčného roka.

Téma: poľnohospodárske podniky podporované z opatrení rozvoja vidieka

Poľnohospodársky podnik využíval v posledných troch rokoch opatrenia na rozvoj vidieka, ako sú stanovené v hlave III kapitole 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v súlade s určitými normami a pravidlami špecifikovanými v najnovších právnych predpisoch bez ohľadu na to, či sa platba uskutočnila v referenčnom období, pokiaľ sa o udelení opatrenia prijalo kladné rozhodnutie (napr. žiadosť o dotáciu bola schválená).

MRDV 001

Poradenstvo, služby riadenia poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre farmy

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 002

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 003

Investície do hmotného majetku

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 004

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

 

 

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a v prípade Chorvátska aj podľa článku 40 uvedeného nariadenia.

MRDV 005

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 006

Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 007

Doplnkové vnútroštátne priame platby pre Chorvátsko

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 008

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

 

 

Agroenvironmentálne platby súvisiace s klímou

MRDV 009

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 010

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 011

Ekologické poľnohospodárstvo

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 012

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 013

Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 014

Dobré životné podmienky zvierat

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MRDV 015

Riadenie rizík

Poľnohospodársky podnik využíval opatrenia na rozvoj vidieka podľa článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

MODUL 3.   ZAVLAŽOVANIE

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA ZAVLAŽOVANIA

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa zavlažovania, referenčným obdobím je obdobie 12 mesiacov končiace v referenčnom roku, ktoré má stanoviť každý členský štát s cieľom pokryť príslušné produkčné cykly.

Členské štáty, ktoré majú menej ako 2 % zavlažiteľnej plochy VPP, bez akýchkoľvek regiónov NUTS 2 s najmenej 5 % zavlažiteľnej plochy VPP, sú oslobodené od povinnosti realizovať modul „Zavlažovanie“.

Téma: Zavlažovacie postupy

 

Podrobná téma: dostupnosť zavlažovania

MIRR 001

Priemerná vonkajšia VPP zavlažovaná v posledných troch rokoch

MIRR 002

Celková vonkajšia zavlažovaná VPP

Osiata plocha, ktorá bola skutočne zavlažovaná prinajmenšom jedenkrát počas referenčného obdobia.

MIRR 003

Objem vody

Kubické metre vody použitej na zavlažovanie v referenčnom období.

 

Podrobná téma: metódy zavlažovania

MIRR 004

Povrchové zavlažovanie

Plochy v hektároch zavlažované pomocou povrchovej závlahy, systému, v ktorom je pôda čiastočne alebo úplne pokrytá vodou bez ohľadu na spôsob dopravy vody zo zdroja na pole (čo môže byť gravitáciou alebo čerpaním), v hektároch. Zahŕňa manuálne zavlažovanie vedrami alebo kanvicami. Zahŕňa aj čiastočne ovládané zavlažovanie [odvádzanie záplavovej vody na zavlažovanie plodín (záplavová závlaha) alebo na kultivované nížiny (metódy ovládania vody v zamokrených oblastiach a na dnách vnútrozemských údolí, pestovanie po ústupových záplavách)].

MIRR 005

Závlaha postrekom

Plochy v hektároch zavlažované postrekovačmi (závlaha zvrchu), teda pomocou systému, v ktorom sa potrubím privádza pod tlakom voda, ktorá sa cez dýzy dodáva k plodinám, čím sa napodobňuje dážď.

MIRR 006

Kvapková závlaha

Plochy v hektároch zavlažované pomocou kvapkovej závlahy, metódy, pri ktorej sa voda pod nízkym tlakom privádza vopred určenou sústavou potrubia a dodáva sa priamo do koreňovej zóny rastliny. Zahŕňa závlahu mikropostrekom a mikropostrekovačom typu „bubbler“.

 

Podrobná téma: zdroje závlahovej vody

Uveďte všetky zdroje závlahy používané v poľnohospodárskom podniku. V prípade prechodových zdrojov uveďte len primárny zdroj.

Podzemná voda je voda v podzemných vodonosných vrstvách, ktorá sa obvykle čerpá zo studní.

Povrchová voda je voda na zemskom povrchu, napríklad v riekach, vodných tokoch, rybníkoch, jazerách, mokradiach alebo oceánoch.

MIRR 007

Podzemná voda v poľnohospodárskom podniku

Zdroj podzemnej vody sa nachádza v poľnohospodárskom podniku.

MIRR 008

Povrchová voda v poľnohospodárskom podniku a mimo neho

Zdrojom vody je povrchová voda bez ohľadu na to, či sa vyskytuje v poľnohospodárskom podniku alebo mimo neho.

MIRR 009

Voda zo systémov zásobovania vodou mimo poľnohospodárskeho podniku

Voda sa odoberá z verejnej vodovodnej siete.

MIRR 010

 

Upravená odpadová voda

Voda prešla úpravou odpadovej vody.

MIRR 011

Ostatné zdroje

Ostatné zdroje vody použitej na zavlažovanie v poľnohospodárskom podniku (napríklad zachytená dažďová voda) i. n.

MIRR 012

 

Podmienky platby za závlahovú vodu

Vyberte len jednu z týchto možností:

bez platby za vodu

platba poplatku na základe zavlažovanej plochy pozemku

platba poplatku na základe objemu vody

iný spôsob platby

 

Podrobná téma: technické parametre zavlažovacieho zariadenia

MIRR 013

 

Nádrže

Poľnohospodársky podnik má nádrž na vodu, ktorá sa používala počas referenčného obdobia.

MIRR 014

 

Stav údržby zavlažovacieho systému

Poľnohospodársky podnik v posledných troch rokoch

nevykonal žiadnu údržbu zavlažovacieho systému ani distribučnej sústavy,

vykonal iba pravidelnú každoročnú údržbu zavlažovacieho systému (vrátane distribučnej sústavy),

vykonal rozsiahlu opravu alebo modernizáciu zavlažovacieho systému (vrátane distribučnej sústavy).

MIRR 015

 

Čerpacia stanica

Poľnohospodársky podnik disponuje čerpacou stanicou, bez ohľadu na to, či ide o čerpadlo odstredivé (povrchové), hlbinné turbínové, ponorné, vrtuľové alebo iné i. n.

MIRR 016

Systém merania vody

Vyberte len jednu z týchto možností:

hať alebo náhon (manuálne odčítanie),

automatický systém,

obidve možnosti,

ani jedna možnosť.

MIRR 017

Riadiaca jednotka zavlažovacieho systému

Vyberte len jednu z týchto možností:

manuálna,

automatická,

presné zavlažovanie (so snímačmi vlhkosti pôdy alebo bez nich),

kombinácia metód,

žiadna možnosť.

MIRR 018

Systém hnojivej závlahy

Prítomnosť systému hnojivej závlahy v poľnohospodárskom podniku na injektáž hnojív a pôdnych kondicionérov do zavlažovacieho systému.

Téma: Plodiny zavlažované počas obdobia 12 mesiacov

Zavlažovaná plocha (vonku) v predchádzajúcich 12 mesiacoch. Týka sa to metód zavlažovania uvedených v položkách MIRR004, MIRR005 a MIRR006.

 

Podrobná téma: obilniny pestované na zrno

MIRR 019

Obilniny pestované na zrno (vrátane osív) okrem kukurice na zrno, kukurično-klasovej zmesi a ryže

Zavlažované obilniny pestované na zrno (vrátane osív) okrem kukurice na zrno, kukurično-klasovej zmesi a ryže, v hektároch

MIRR 020

Kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes

Zavlažovaná kukurica na zrno a kukurično-klasová zmes, v hektároch

 

Podrobná téma: suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno

MIRR 021

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

Zavlažované suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín), v hektároch

 

Podrobná téma: okopaniny

MIRR 022

Zemiaky (vrátane sadbových zemiakov)

Zavlažované zemiaky (vrátane sadbových zemiakov), v hektároch

MIRR 023

Cukrová repa (s výnimkou osiva)

Zavlažovaná cukrová repa (s výnimkou osiva), v hektároch

 

Podrobná téma: priemyselné plodiny

MIRR 024

Semená repky olejnej a repice

Zavlažované semená repky olejnej a repice, v hektároch

MIRR 025

Slnečnicové semená

Zvlažované slnečnicové semená, v hektároch

MIRR 026

Priadne plodiny

Zavlažované priadne plodiny, v hektároch

 

Podrobná téma: rastliny zberané za zelena na ornej pôde

MIRR 027

 

Rastliny zberané za zelena na ornej pôde

Zavlažované rastliny zberané za zelena na ornej pôde, v hektároch

 

Podrobná téma: ostatné plodiny pestované na ornej pôde

MIRR 028

Čerstvá zelenina (vrátane melónov), jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli)

Zavlažovaná čerstvá zelenina (vrátane melónov) a jahody pestované striedavo s nezáhradnými plodinami (na otvorenom poli), v hektároch

MIRR 029

Ostatné zavlažované plodiny pestované na ornej pôde vonku

Ostatné zavlažované plodiny pestované na ornej pôde vonku, v hektároch

 

Podrobná téma: trvalý trávny porast

MIRR 030

Trvalý trávny porast

Zavlažovaný trvalý trávny porast, v hektároch

 

Podrobná téma: trvalé plodiny

MIRR 031

Ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd)

Zavlažované ovocie, bobuľové ovocie a orechy (okrem citrusového ovocia, hrozna a jahôd), v hektároch

MIRR 032

Citrusové plody

Zavlažované citrusové plody, v hektároch

MIRR 033

 

Olivy

Zavlažované olivy, v hektároch

MIRR 034

 

Vinohrady

Zavlažované vinohrady, v hektároch

MODUL 4.   POSTUPY OBHOSPODAROVANIA PÔDY

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA POSTUPOV OBHOSPODAROVANIA PÔDY

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa postupov obhospodarovania pôdy, referenčným obdobím je obdobie 12 mesiacov končiace v referenčnom roku, ktoré má stanoviť každý členský štát s cieľom pokryť príslušné produkčné cykly.

Téma: postupy obhospodarovania pôdy na vonkajšej ploche

MSMP 001

 

Odvodňovanie v poľnohospodárskom podniku

VPP poľnohospodárskeho podniku, na ktorej sa vykonáva odvodňovanie, umelé odvádzanie prebytočnej povrchovej alebo podzemnej vody s cieľom predísť zaplaveniu pôdy, pomocou povrchového alebo podpovrchového potrubia, v hektároch. Nezahŕňa prirodzené odvádzanie prebytočnej vody do jazier, mokradí a riek.

 

Podrobná téma: spôsoby obrábania pôdy

MSMP 002

Konvenčné obrábanie pôdy

Orná pôda, na ktorej sa praktizuje konvenčné obrábanie pôdy, pri ktorom sa obracia pôda, vrátane zapracovania pozberových zvyškov plodín do pôdy, v hektároch.

MSMP 003

Pôdoochranné obrábanie pôdy

Orná pôda, na ktorej sa praktizuje pôdoochranné (konzervačné) obrábanie pôdy, pri ktorom sa neobracia pôda, v hektároch. Časť rastlinných zvyškov sa obvykle nezapracúva.

MSMP 004

Bezorbové obrábanie pôdy

Orná pôda bez obrábania od zberu do osevu, v hektároch.

 

Podrobná téma: pokryv ornej pôdy

MSMP 005

Pokryv pôdy: bežná ozimina

Orná pôda, na ktorej sa plodiny sejú na jeseň a rastú v zime, v hektároch.

MSMP 006

Pokryv pôdy: medziplodina, strnisková plodina alebo krycia plodina v ornej pôde

Orná pôda, na ktorej sa medzi zberom a vysiatím, v zime alebo počas iných období, keď by inak zostala holá, vysievajú rastliny špeciálne na účel riadenia erózie, úrodnosti, kvality pôdy, vody, buriny, škodcov, chorôb, biodiverzity a voľne žijúcej zveri, v hektároch.

MSMP 007

Pokryv pôdy: zvyšky rastlín a/alebo mulčovanie

Orná pôda pokrytá v zime zvyškami rastlín a strniskom z predchádzajúceho vegetačného obdobia a/alebo pôda pokrytá mulčom (voľná vrstva prírodného materiálu, napríklad podstielka, pokosená tráva, slama, lístie, štiepka, kôra a piliny, alebo umelého materiálu, napríklad papier alebo syntetické vlákna), v hektároch.

MSMP 008

 

Pokryv pôdy: holá zem po hlavnej plodine

Orná pôda, ktorá sa po zbere orie alebo inak obhospodaruje a v zime nie je vysiata ani pokrytá žiadnymi rastlinnými zvyškami a zostáva holá až do začiatku predsejbových operácií a sejby, v hektároch.

 

Podrobná téma: striedanie plodín na ornej pôde

MSMP 009

Podiel ornej pôdy so striedaním plodín

Percentuálny podiel plochy ornej pôdy so striedaním plodín z celkovej ornej pôdy

 

Podrobná téma: oblasť ekologického záujmu

Týka sa to oblastí ekologického záujmu podľa ustanovení článku 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo prípadne najnovších právnych predpisov.

MSMP 010

Terasy

Terasy v hektároch

MSMP 011

Medze alebo ochranné pásy

Medze alebo ochranné pásy, v hektároch

MSMP 012

Lineárne prvky: živé ploty a rady stromov

Živé ploty a rady stromov v hektároch.

MSMP 013

Lineárne prvky: kamenné múry

Kamenné múry v hektároch

MSMP 014

Agrolesníctvo

Agrolesnícka plocha v hektároch

MODUL 5.   STROJE A ZARIADENIA

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA STROJOV A ZARIADENÍ

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa strojov a zariadení, každý členský štát stanoví v rámci referenčného roka spoločný referenčný deň.

Téma: stroje

 

Podrobná téma: internetové zariadenia

MMEQ 001

Prístup k internetu

Poľnohospodársky podnik má prístup k internetu.

MMEQ 002

Využívanie riadiacich informačných systémov

Podnik používa riadiace informačné systémy ako podporný nástroj pri rozhodovaní, a to buď na vlastnom počítači, alebo prostredníctvom online systému. Zahŕňa (nie však výlučne) nástroje ako elektronická agronomická evidencia alebo digitálna plemenná kniha.

 

Podrobná téma: základné strojové zariadenie

Týka sa to strojov vo vlastníctve vlastníka alebo podniku, poľnohospodárskych družstiev, strojov prenajatých od mechanizačného strediska, strojov od dodávateľa (s vodičom alebo bez vodiča). Nezahŕňa stroje, ktoré sa nepoužívali počas referenčného roka.

 

 

Vlastné stroje

Týka sa to strojov vo vlastníctve poľnohospodára alebo poľnohospodárskeho podniku, ktoré sa používali v poľnohospodárskom podniku počas 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému dňu zisťovania a ktoré sú k referenčnému dňu zisťovania výlučným vlastníctvom poľnohospodárskeho podniku.

Nepatria sem stroje v krátkodobom prenájme, ako je prenájom na hodinu alebo deň, stroje vo vlastníctve poľnohospodárskych družstiev, stroje prenajaté od mechanizačného strediska alebo dodávateľov.

MMEQ 003

 

 

Počet traktorov s výkonom < = 40 kW vo vlastníctve podniku

MMEQ 004

 

 

Počet traktorov s výkonom > 40 kW a < = 60 kW vo vlastníctve podniku

MMEQ 005

 

 

Počet traktorov s výkonom > 60 kW a < = 100 kW vo vlastníctve podniku

MMEQ 006

 

 

Počet traktorov s výkonom > 100 kW vo vlastníctve podniku

MMEQ 007

Stroje na obrábanie pôdy

Podnik vlastní stroje na obrábanie pôdy, ako sú:

radlicový pluh,

kyprič,

rotačný kyprič,

dlátový kyprič,

brány,

pásový kyprič,

kotúčový valec,

iné.

MMEQ 008

Stroje na siatie a sadenie

Podnik vlastní stroje na siatie a sadenie, ako sú:

pneumatická sejačka,

riadkový sejací stroj,

vysadzovač,

iné.

MMEQ 009

Rozhadzovače, rozprašovače alebo rozstrekovače na aplikáciu hnojív

Podnik vlastní rozhadzovače, rozprašovače alebo rozstrekovače/postrekovače (nezahŕňa letúny a bezpilotné lietajúce zariadenia) na aplikáciu hnoja alebo hnojív, ako sú:

rozhadzovače tuhých minerálnych hnojív,

rozhadzovač/rozmetadlo tuhého hnoja,

aplikátor tekutého hnoja/hnojovice (hadicový aplikátor),

aplikátor tekutého hnoja/hnojovice (pätkový aplikátor),

vstrekovač hnoja (plytká injektáž/otvorená štrbina),

vstrekovač hnoja (hlboká injektáž/uzatvorená štrbina),

nízkotlakové rozstrekovače,

vysokotlakové rozstrekovače,

iné.

MMEQ 010

Zariadenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Podnik vlastní jedno alebo viac zariadení (nezahŕňa letúny a bezpilotné lietajúce zariadenia) na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín, ako sú:

postrekovač s horizontálnymi ramenami vybavený nízkoúletovými dýzami,

postrekovač s horizontálnymi ramenami bez nízkoúletových dýz,

postrekovače pre sady, vinohrady alebo postrekovače iných trvalých plodín,

iné.

MMEQ 011

Sú postrekovače s horizontálnymi ramenami a postrekovače pre sady, vinohrady alebo postrekovače iných trvalých plodín, ktoré sa použili na aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín v referenčnom období, vybavené nízkoúletovými dýzami?

Áno, všetky.

Nie, len niektoré z nich.

Nie, žiadny z nich.

MMEQ 012

Kombajny

Podnik vlastní kombajny.

MMEQ 013

Iné plne mechanizované zberové stroje

Podnik vlastní iné plne mechanizované zberové stroje, ako sú:

zberač bavlny,

zberač zemiakov,

zberač mrkvy,

zberač cukrovej repy,

zberač zeleniny (hrach siaty, fazuľa atď.),

plošiny na zber ovocia,

rezačka na zber krmovín alebo silážna rezačka,

balíkovací lis,

zberač hrozna,

zberač olív.

 

 

Stroje používané viacerými podnikmi

Týka sa to motorových vozidiel a strojov, ktoré poľnohospodársky podnik používal počas 12 mesiacov predchádzajúcich referenčnému dňu zisťovania a ktorých vlastníkom bol iný poľnohospodársky podnik (napr. používané v rámci dohôd o vzájomnej pomoci alebo prenajaté od mechanizačného strediska) alebo družstevné združenie, alebo dva či viaceré poľnohospodárske podniky spoločne, alebo mechanizačná skupina, alebo poľnohospodársky podnik služieb.

MMEQ 014

Traktory

MMEQ 015

Kultivátory, pluhy, stroje na siatie, rozprašovače, rozstrekovače/postrekovače, zariadenia na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo hnojív

MMEQ 016

Kombajny

MMEQ 017

Iné plne mechanizované zberové stroje

 

Podrobná téma: používanie presného poľnohospodárstva

MMEQ 018

Robotika

Podnik vlastní, prenajíma si alebo používa robotiku, napríklad:

samohybné stroje,

roboty na zber bobuľového ovocia,

veľmi presné zariadenie založené na RTK-GPS (s presnosťou na 1 cm),

iné.

MMEQ 019

Robotika na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín

Poľnohospodársky podnik vlastní, prenajíma si alebo používa na aplikáciu PPP zariadenia využívajúce GPS navigáciu.

MMEQ 020

Pásový postrek prípravkov na ochranu rastlín

Poľnohospodársky podnik vlastní, prenajíma si alebo používa zariadenia na pásový postrek PPP.

MMEQ 021

Techniky variabilnej aplikácie

Poľnohospodársky podnik uplatňuje techniky variabilnej aplikácie na jednu alebo viac z týchto činností:

hnojenie,

ochrana rastlín,

pletie,

sejba,

výsadba,

iné.

MMEQ 022

Presné monitorovanie plodín

Podnik monitoruje plodiny pomocou jednej alebo viacerých týchto techník:

meteorologické stanice,

digitálne mapovanie (mapovanie kvality pôdy, mapovanie výnosu plodín, mapovanie indexu NDVI),

skenovanie pôdy,

senzory na monitorovanie výnosu,

iné.

MMEQ 023

Analýza pôdy

Podnik v referenčnom období odobral vzorky pôdy na analýzu.

 

Podrobná téma: stroje a zariadenia na chov hospodárskych zvierat

MMEQ 024

 

Monitorovanie dobrých životných podmienok a zdravia zvierat

Podnik monitoruje zvieratá pomocou jednej alebo viacerých týchto techník:

kamerové monitorovanie,

monitorovanie hluku,

varovné systémy,

snímače aktivity,

sledovanie zvierat,

monitorovanie zdravia (napr. monitorovanie teploty, hmotnosti, chromosti alebo mastitídy),

registrácia kŕmenia,

registrácia napájania,

iné.

MMEQ 025

Stroj na drvenie a miešanie krmiva

Podnik vlastní, prenajíma si alebo používa stroje na drvenie a miešanie krmiva.

MMEQ 026

 

Automatické kŕmne systémy

Podnik vlastní, prenajíma si alebo používa automatické systémy na kŕmenie zvierat.

MMEQ 027

Automatická regulácia klimatických podmienok v maštaliach

Podnik používa automatickú reguláciu klimatických podmienok v maštaliach.

MMEQ 028

Dojacie roboty

Podnik vlastní, prenajíma si alebo používa dojacie roboty.

 

Podrobná téma: skladovanie poľnohospodárskych výrobkov

MMEQ 029

Skladovanie semien (obilniny, olejnaté semená a strukoviny)

Kubické metre na skladovanie obilnín, olejnatých semien a strukovín.

MMEQ 030

Skladovanie koreňov, hľúz a cibúľ

Podnik má priestory na skladovanie koreňov, hľúz a cibúľ.

MMEQ 031

Skladovanie zeleniny a ovocia

Podnik má priestory na suché skladovanie ovocia a zeleniny (okrem skladovania v chlade)

MMEQ 032

Skladovanie v chlade

Kubické metre priestorov na skladovanie v chlade (bez ohľadu na to, či sú určené pre zeleninu, ovocie, kvety, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky alebo vajcia)

Téma: zariadenia

 

Podrobná téma: zariadenia používané na výrobu obnoviteľnej energie v poľnohospodárskych podnikoch

MMEQ 033

Vietor

Podnik používa veterné turbíny na výrobu energie.

MMEQ 034

Biomasa

Podnik používa biomasu na výrobu energie.

MMEQ 035

Bioplyn z biomasy

Podnik používa bioplyn z biomasy na výrobu energie.

MMEQ 036

Solárna energia (tepelná)

Podnik používa solárne panely na výrobu tepelnej energie.

MMEQ 037

Solárna energia (fotovoltická)

Podnik používa solárne panely na výrobu fotovoltickej energie.

MMEQ 038

Vodná energia

Podnik používa hydraulické generátory na výrobu energie.

MMEQ 039

Iné zdroje

Podnik vyrába energiu z iných obnoviteľných zdrojov i. n.

MODUL 6.   SADY

OPIS PREMENNÝCH TÝKAJÚCICH SA SADOV

Pokiaľ ide o premenné týkajúce sa pôdy, využitie pôdy sa vzťahuje na referenčný rok. V prípade následného pestovania na tej istej časti pôdy sa využitie pôdy vzťahuje na plodinu zozbieranú počas referenčného roka bez ohľadu na to, kedy bola zasiata.

Členské štáty, ktoré majú aspoň 1 000 hektárov akýchkoľvek jednotlivých plodín uvedených v podrobných témach modulu „Sady“ v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2018/1091 a ktorých produkcia je určená v celom alebo prevažnom rozsahu pre trh, musia realizovať modul „Sady“ v prípade danej plodiny.

Téma: jadrové ovocie

 

Podrobná téma: jablká: plocha podľa vekových tried

MORC 001

Jablká

Jablká, v hektároch.

MORC 002

Jablká vo vekovej triede < 5 rokov

Jablká vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 003

Jablká vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Jablká vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 004

Jablká vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Jablká vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 005

Jablká vo vekovej triede >= 25 rokov

Jablká vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: jablká: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 006

Jablká s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár

Jablká s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 007

Jablká s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár

Jablká s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 008

Jablká s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár

Jablká s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 009

Jablká s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár

Jablká s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: hrušky: plocha podľa vekových tried

MORC 010

Hrušky

Hrušky, v hektároch.

MORC 011

Hrušky vo vekovej triede < 5 rokov

Hrušky vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 012

Hrušky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Hrušky vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 013

Hrušky vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Hrušky vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 014

Hrušky vo vekovej triede >= 25 rokov

Hrušky vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: hrušky: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 015

Hrušky s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár

Hrušky s hustotou výsadby < 400 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 016

Hrušky s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár

Hrušky s hustotou výsadby 400 až 1 599 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 017

Hrušky s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár

Hrušky s hustotou výsadby 1 600 až 3 199 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 018

Hrušky s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár

Hrušky s hustotou výsadby >= 3 200 stromov/hektár, v hektároch.

Téma: kôstkové ovocie

 

Podrobná téma: broskyne: plocha podľa vekových tried

MORC 019

Broskyne

Broskyne, v hektároch.

MORC 020

Broskyne vo vekovej triede < 5 rokov

Broskyne vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 021

Broskyne vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Broskyne vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 022

Broskyne vo vekovej triede >= 15 rokov

Broskyne vo vekovej triede >= 15 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: broskyne: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 023

Broskyne s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

Broskyne s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 024

Broskyne s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

Broskyne s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 025

Broskyne s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

Broskyne s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: nektárinky: plocha podľa vekových tried

MORC 026

Nektárinky

Nektárinky, v hektároch.

MORC 027

Nektárinky vo vekovej triede < 5 rokov

Nektárinky vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 028

Nektárinky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Nektárinky vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 029

Nektárinky vo vekovej triede >= 15 rokov

Nektárinky vo vekovej triede >= 15 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: nektárinky: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 030

Nektárinky s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

Nektárinky s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 031

Nektárinky s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

Nektárinky s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár v hektároch.

MORC 032

Nektárinky s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

Nektárinky s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: marhule: plocha podľa vekových tried

MORC 033

Marhule

Marhule, v hektároch.

MORC 034

Marhule vo vekovej triede < 5 rokov

Marhule vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 035

Marhule vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Marhule vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 036

Marhule vo vekovej triede >= 15 rokov

Marhule vo vekovej triede >= 15 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: marhule: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 037

Marhule s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár

Marhule s hustotou výsadby < 600 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 038

Marhule s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár

Marhule s hustotou výsadby 600 až 1 199 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 039

Marhule s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár

Marhule s hustotou výsadby >= 1 200 stromov/hektár, v hektároch.

Téma: citrusové plody

 

Podrobná téma: pomaranče: plocha podľa vekových tried

MORC 040

Navely (pupočné pomaranče)

Navely (pupočné pomaranče), v hektároch.

MORC 041

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede < 5 rokov

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 042

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 043

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 044

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede >= 25 rokov

Navely (pupočné pomaranče) vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

MORC 045

Biele pomaranče

Biele pomaranče, v hektároch.

MORC 046

Biele pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

Biele pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 047

Biele pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Biele pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 048

Biele pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Biele pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 049

Biele pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

Biele pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

MORC 050

Krvavé pomaranče

Krvavé pomaranče, v hektároch.

MORC 051

Krvavé pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

Krvavé pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 052

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 053

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Krvavé pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 054

Krvavé pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

Krvavé pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

MORC 055

Ostatné pomaranče i. n.

Ostatné pomaranče i. n., v hektároch.

MORC 056

Ostatné pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov

Ostatné pomaranče vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 057

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 058

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Ostatné pomaranče vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 059

Ostatné pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov

Ostatné pomaranče vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: pomaranče: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

Navely (pupočné pomaranče)

MORC 060

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 061

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 062

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 063

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Navely (pupočné pomaranče) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Biele pomaranče

MORC 064

Biele pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Biele pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 065

Biele pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Biele pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 066

Biele pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Biele pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 067

Biele pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Biele pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Krvavé pomaranče

MORC 068

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 069

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 070

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 071

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Krvavé pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Ostatné pomaranče i. n.

MORC 072

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 073

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 074

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 075

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Ostatné pomaranče s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: malé citrusové plody: plocha podľa vekových tried

MORC 076

Satsumy

Satsumy, v hektároch.

MORC 077

Satsumy vo vekovej triede < 5 rokov

Satsumy vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 078

Satsumy vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Satsumy vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 079

Satsumy vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Satsumy vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 080

Satsumy vo vekovej triede >= 25 rokov

Satsumy vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

MORC 081

Klementínky

Klementínky, v hektároch.

MORC 082

Klementínky vo vekovej triede < 5 rokov

Klementínky vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 083

Klementínky vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Klementínky vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 084

Klementínky vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Klementínky vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 085

Klementínky vo vekovej triede >= 25 rokov

Klementínky vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

MORC 086

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) i. n.

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) i. n.

MORC 087

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede < 5 rokov

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede < 5 rokov

MORC 088

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 089

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 090

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede >= 25 rokov

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: malé citrusové plody: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

Satsumy

MORC 091

Satsumy s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Satsumy s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 092

Satsumy s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Satsumy s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 093

Satsumy s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Satsumy s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 094

Satsumy s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Satsumy s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Klementínky

MORC 095

Klementínky s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Klementínky s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 096

Klementínky s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Klementínky s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 097

Klementínky s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Klementínky s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 098

Klementínky s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Klementínky s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) i. n.

MORC 099

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 100

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 101

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 102

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Ostatné malé citrusové plody (vrátane hybridov) s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: citróny: plocha podľa vekových tried

MORC 103

Citróny

Žlté citróny a limety, v hektároch.

MORC 104

Citróny vo vekovej triede < 5 rokov

Citróny vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 105

Citróny vo vekovej triede 5 až 14 rokov

Citróny vo vekovej triede 5 až 14 rokov, v hektároch.

MORC 106

Citróny vo vekovej triede 15 až 24 rokov

Citróny vo vekovej triede 15 až 24 rokov, v hektároch.

MORC 107

Citróny vo vekovej triede >= 25 rokov

Citróny vo vekovej triede >= 25 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: citróny: plocha podľa hustoty výsadby stromov

MORC 108

Citróny s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár

Citróny s hustotou výsadby < 250 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 109

Citróny s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár

Citróny s hustotou výsadby 250 až 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 110

Citróny s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár

Citróny s hustotou výsadby 500 až 749 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 111

Citróny s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár

Citróny s hustotou výsadby >= 750 stromov/hektár, v hektároch.

Téma: olivy

 

Podrobná téma: olivy: plocha podľa vekových tried

MORC 112

Stolové olivy

Stolové olivy, v hektároch.

MORC 113

Stolové olivy vo vekovej triede < 5 rokov

Stolové olivy vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 114

Stolové olivy vo vekovej triede 5 až 11 rokov

Stolové olivy vo vekovej triede 5 až 11 rokov, v hektároch.

MORC 115

Stolové olivy vo vekovej triede 12 až 49 rokov

Stolové olivy vo vekovej triede 12 až 49 rokov, v hektároch.

MORC 116

Stolové olivy vo vekovej triede >= 50 rokov

Stolové olivy vo vekovej triede >= 50 rokov, v hektároch.

MORC 117

Olivy na olej

Olivy na olej, v hektároch.

MORC 118

Olivy na olej vo vekovej triede < 5 rokov

Olivy na olej vo vekovej triede < 5 rokov, v hektároch.

MORC 119

Olivy na olej vo vekovej triede 5 až 11 rokov

Olivy na olej vo vekovej triede 5 až 11 rokov, v hektároch.

MORC 120

Olivy na olej vo vekovej triede 12 až 49 rokov

Olivy na olej vo vekovej triede 12 až 49 rokov, v hektároch.

MORC 121

Olivy na olej vo vekovej triede >= 50 rokov

Olivy na olej vo vekovej triede >= 50 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: olivy: plocha podľa hustoty výsadby stromov

 

 

Stolové olivy

MORC 122

Stolové olivy s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár

Stolové olivy s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 123

Stolové olivy s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár

Stolové olivy s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 124

Stolové olivy s hustotou výsadby >= 400 stromov/hektár

Stolové olivy s hustotou výsadby >= 400 stromov/hektár, v hektároch.

 

 

Olivy na olej

MORC 125

Olivy na olej s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár

Olivy na olej s hustotou výsadby < 140 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 126

Olivy na olej s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár

Olivy na olej s hustotou výsadby 140 až 399 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 127

Olivy na olej s hustotou výsadby 400 až 699 stromov/hektár

Olivy na olej s hustotou výsadby 400 až 699 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 128

Olivy na olej s hustotou výsadby 700 až 1 499 stromov/hektár

Olivy na olej s hustotou výsadby 700 až 1 499 stromov/hektár, v hektároch.

MORC 129

Olivy na olej s hustotou výsadby >= 1 500 stromov/hektár

Olivy na olej s hustotou výsadby >= 1 500 stromov/hektár, v hektároch.

Téma: stolové hrozno a hrozienka

 

Podrobná téma: stolové hrozno: plocha podľa vekových tried

MORC 130

Stolové hrozno

Stolové hrozno, v hektároch.

MORC 131

Stolové hrozno vo vekovej triede < 3 roky

Stolové hrozno vo vekovej triede < 3 roky, v hektároch.

MORC 132

Stolové hrozno vo vekovej triede 3 až 9 rokov

Stolové hrozno vo vekovej triede 3 až 9 rokov, v hektároch.

MORC 133

Stolové hrozno vo vekovej triede 10 až 19 rokov

Stolové hrozno vo vekovej triede 10 až 19 rokov, v hektároch.

MORC 134

Stolové hrozno vo vekovej triede 20 až 49 rokov

Stolové hrozno vo vekovej triede 20 až 49 rokov, v hektároch.

MORC 135

Stolové hrozno vo vekovej triede >= 50 rokov

Stolové hrozno vo vekovej triede >= 50 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: stolové hrozno: plocha podľa hustoty výsadby viniča

MORC 136

Stolové hrozno s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár

Stolové hrozno s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár, v hektároch.

MORC 137

Stolové hrozno s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár

Stolové hrozno s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár, v hektároch.

MORC 138

Stolové hrozno s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár

Stolové hrozno s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár, v hektároch.

 

Podrobná téma: hrozno na produkciu hrozienok: plocha podľa vekových tried

MORC 139

Hrozno na produkciu hrozienok

Hrozno na produkciu hrozienok, v hektároch.

MORC 140

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede < 3 roky

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede < 3 roky, v hektároch.

MORC 141

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 3 až 9 rokov

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 3 až 9 rokov, v hektároch.

MORC 142

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 10 až 19 rokov

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 10 až 19 rokov, v hektároch.

MORC 143

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 20 až 49 rokov

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede 20 až 49 rokov, v hektároch.

MORC 144

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede >= 50 rokov

Hrozno na produkciu hrozienok vo vekovej triede >= 50 rokov, v hektároch.

 

Podrobná téma: hrozno na produkciu hrozienok: plocha podľa hustoty výsadby viniča

MORC 145

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby < 1 000 krov/hektár, v hektároch.

MORC 146

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby 1 000 až 1 499 krov/hektár, v hektároch.

MORC 147

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár

Hrozno na produkciu hrozienok s hustotou výsadby >= 1 500 krov/hektár, v hektároch.