9.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 442/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2139

zo 4. júna 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 stanovením technických kritérií preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 3 a článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2020/852 sa stanovuje všeobecný rámec na určenie toho, či sa hospodárska činnosť označuje za environmentálne udržateľnú, na účely určenia miery environmentálnej udržateľnosti investície. Uvedené nariadenie sa uplatňuje na opatrenia prijaté Úniou alebo členskými štátmi, ktorými sa stanovujú požiadavky na účastníkov finančného trhu alebo emitentov v súvislosti s finančnými produktmi alebo podnikovými dlhopismi, ktoré sa sprístupňujú ako environmentálne udržateľné, na účastníkov finančného trhu poskytujúcich finančné produkty a na podniky, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uverejňovať nefinančný výkaz podľa článku 19a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (2) alebo konsolidovaný nefinančný výkaz podľa článku 29a tejto smernice. Hospodárske subjekty alebo subjekty verejného sektora, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/852, môžu uvedené nariadenie uplatňovať na dobrovoľnom základe.

(2)

V článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2020/852 sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty, ktorými sa stanovia technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa určitá hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a aby sa pre každý relevantný environmentálny cieľ stanovený v článku 9 uvedeného nariadenia stanovili technické kritériá preskúmania na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie jedného alebo viacerých uvedených environmentálnych cieľov.

(3)

Podľa článku 19 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) 2020/852 majú technické kritériá preskúmania zohľadňovať povahu a rozsah hospodárskej činnosti a odvetvia, na ktoré sa vzťahujú, ako aj to, či je hospodárska činnosť prechodnou hospodárskou činnosťou v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 alebo podpornou činnosťou v zmysle článku 16 uvedeného nariadenia. Na to, aby technické kritériá preskúmania spĺňali požiadavky článku 19 nariadenia (EÚ) 2020/852 účinne a vyvážene, mali by sa stanoviť ako kvantitatívna prahová hodnota alebo minimálna požiadavka, ako relatívne zlepšenie, ako súbor kvalitatívnych výkonnostných požiadaviek, ako požiadavky založené na postupoch alebo praxi alebo ako presný opis povahy samotnej hospodárskej činnosti, ak daná činnosť môže svojou povahou významne prispieť k zmierneniu zmeny klímy.

(4)

Technickými kritériami preskúmania na určenie toho, či hospodárska činnosť významne prispieva k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, by sa malo zabezpečiť, aby hospodárska činnosť mala pozitívny vplyv na cieľ v oblasti klímy alebo aby znížila negatívny vplyv na cieľ v oblasti klímy. Tieto technické kritériá preskúmania by sa preto mali vzťahovať na prahové hodnoty alebo úrovne výkonnosti, ktoré by hospodárska činnosť mala dosiahnuť, aby sa mohla označovať za významne prispievajúcu k jednému z uvedených cieľov v oblasti klímy. Technickými kritériami preskúmania týkajúcimi sa zásady „výrazne nenarušiť“ by sa malo zabezpečiť, aby hospodárska činnosť nemala výrazný negatívny vplyv na životné prostredie. V týchto technických kritériách preskúmania by sa preto mali stanoviť minimálne požiadavky, ktoré by hospodárska činnosť mala spĺňať, aby sa mohla označovať za environmentálne udržateľnú.

(5)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či hospodárska činnosť významne prispieva k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy a či výrazne nenarúša plnenie ktoréhokoľvek z environmentálnych cieľov, by mali v prípade potreby vychádzať z existujúcich právnych predpisov Únie, najlepších postupov, noriem a metodík, ako aj z osvedčených noriem, postupov a metodík, ktoré vypracovali medzinárodne renomované verejné subjekty. Ak objektívne neexistujú pre konkrétnu oblasť politiky žiadne reálne alternatívy, technické kritériá preskúmania by mohli vychádzať aj z osvedčených noriem vypracovaných medzinárodne uznávanými súkromnými subjektmi.

(6)

V záujme zabezpečenia rovnakých podmienok by sa na tie isté kategórie hospodárskych činností mali vzťahovať tie isté technické kritériá preskúmania pre každý cieľ v oblasti klímy. Je preto potrebné, aby technické kritériá preskúmania vychádzali podľa možnosti z klasifikácie hospodárskych činností, ktorá sa zaviedla štatistickou klasifikáciou ekonomických činností NACE Revision 2 stanovenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (3). S cieľom uľahčiť podnikom a účastníkom finančného trhu identifikáciu relevantných hospodárskych činností, pre ktoré by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania, by mal osobitný opis hospodárskej činnosti zahŕňať aj odkazy na kódy NACE, ktoré môžu byť spojené s touto činnosťou. Tieto odkazy by sa mali chápať ako orientačné a nemali by mať prednosť pred konkrétnym vymedzením činnosti uvedeným v jej opise.

(7)

Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, by mali odrážať potrebu predchádzať produkcii emisií skleníkových plynov, znižovať takéto emisie alebo zvyšovať odstraňovanie emisií skleníkových plynov a dlhodobé ukladanie oxidu uhličitého. Preto je vhodné zamerať sa najskôr na tie hospodárske činnosti a odvetvia, ktoré majú najväčší potenciál na dosiahnutie uvedených cieľov. Výber týchto hospodárskych činností a odvetví by mal byť založený na ich podiele na celkových emisiách skleníkových plynov a na dôkazoch týkajúcich sa ich potenciálu prispievať k predchádzaniu produkcii emisií skleníkových plynov, ako aj k ich znižovaniu alebo odstraňovaniu, prípadne umožniť takéto predchádzanie, znižovanie alebo odstraňovanie či dlhodobé ukladanie v rámci iných činností.

(8)

Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu by mala byť spoľahlivá a široko uplatniteľná, a tým podporovať porovnateľnosť výpočtov emisií skleníkových plynov v rámci odvetví a medzi nimi. Preto je vhodné požadovať rovnakú metodiku výpočtu pre všetky činnosti, pri ktorých sa vyžaduje takýto výpočet, a zároveň poskytnúť dostatočnú flexibilitu subjektom, ktoré uplatňujú nariadenie (EÚ) 2020/852. Na výpočet emisií skleníkových plynov počas životného cyklu je preto užitočné odporúčanie Komisie 2013/179/EÚ, pričom alternatívou je možnosť použiť normu ISO 14067 alebo normu ISO 14064-1. Ak sú alternatívne- osvedčené nástroje alebo normy, ako je napríklad nástroj G-res pre odvetvie vodnej energie a norma ETSI ES 203 199 pre informačné a komunikačné odvetvie, osobitne vhodné na poskytnutie presných a porovnateľných informácií pri výpočte emisií skleníkových plynov počas životného cyklu v konkrétnom odvetví, je vhodné zahrnúť takýto nástroj alebo normy ako ďalšie alternatívy pre dané odvetvie.

(9)

Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pre činnosti v odvetví vodnej energie by mala odrážať špecifiká tohto odvetvia vrátane nových metodík modelovania, vedeckých poznatkov a empirických meraní z nádrží na celom svete. S cieľom umožniť presné vykazovanie čistého vplyvu na emisie skleníkových plynov v odvetví vodnej energie je preto vhodné umožniť používanie bezplatného nástroja G-res, ktorý je verejne dostupný a ktorý vyvinulo Medzinárodné združenie pre vodnú energiu v spolupráci s katedrou UNESCO pre globálnu environmentálnu zmenu.

(10)

Metodika výpočtu emisií skleníkových plynov počas životného cyklu pre činnosti v informačnom a komunikačnom odvetví by mala odrážať špecifiká tohto odvetvia, najmä špecializovanú prácu a usmernenia, ktoré poskytol Európsky inštitút pre telekomunikačné normy (ETSI) v súvislosti s vykonávaním posúdení životného cyklu v informačnom a komunikačnom odvetví. Preto je vhodné umožniť používanie normy ETSI ES 203 199 ako metodiky presného výpočtu emisií skleníkových plynov pre uvedené odvetvie.

(11)

Technické kritériá preskúmania pre určité činnosti sa opierajú o prvky so značnou technickou zložitosťou a posúdenie, či boli tieto kritériá splnené, si môže vyžadovať odborné znalosti a nemusí byť pre investorov uskutočniteľné. V záujme uľahčenia tohto posúdenia by malo byť splnenie technických kritérií preskúmania stanovených pre takéto činnosti overené nezávislou treťou stranou.

(12)

Podporné hospodárske činnosti uvedené v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 neprispievajú významne k zmierneniu zmeny klímy len na základe svojej vlastnej výkonnosti. Takéto činnosti zohrávajú kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii hospodárstva tým, že priamo umožňujú vykonávanie iných činností pri zabezpečení nízkouhlíkovej úrovne environmentálneho správania. Technické kritériá preskúmania by sa preto mali stanoviť pre tie hospodárske činnosti, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu pri umožňovaní toho, aby sa cieľové činnosti stali nízkouhlíkovými alebo viedli k zníženiu emisií skleníkových plynov. Uvedenými technickými kritériami preskúmania by sa malo zabezpečiť, aby činnosť, ktorá ich spĺňa, dodržiavala záruky uvedené v článku 16 nariadenia (EÚ) 2020/852, a najmä aby táto činnosť neviedla k zablokovaniu aktív a mala významný pozitívny vplyv na životné prostredie.

(13)

Prechodné hospodárske činnosti uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 zatiaľ nemôžu byť nahradené technologicky a ekonomicky uskutočniteľnými nízkouhlíkovými alternatívami, no podporujú prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Uvedené činnosti môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy tým, že podstatne znížia svoju súčasnú vysokú uhlíkovú stopu, a to aj tým, že pomôžu postupne ukončiť závislosť od fosílnych palív. Technické kritériá preskúmania by sa preto mali stanoviť pre tie hospodárske činnosti, ktoré majú najväčší potenciál na významné zníženie emisií skleníkových plynov, ale v rámci ktorých ešte nie sú dostupné reálne riešenia s takmer nulovými emisiami uhlíka, alebo v situáciách, keď existujú činnosti s takmer nulovými emisiami uhlíka, ale ešte nie sú uskutočniteľné v dostatočnom rozsahu. Uvedenými technickými kritériami preskúmania by sa malo zabezpečiť, aby činnosť, ktorá ich spĺňa, dodržiavala záruky uvedené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852, a najmä aby táto činnosť mala úrovne emisií skleníkových plynov, ktoré zodpovedajú najlepšiemu výkonu v danom odvetví, nebránila rozvoju a zavádzaniu nízkouhlíkových alternatív a neviedla k zablokovaniu uhlíkovo náročných aktív.

(14)

Vzhľadom na prebiehajúce rokovania o spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) a s cieľom dosiahnuť väčšiu súdržnosť medzi rôznymi nástrojmi na dosiahnutie ambícií Európskej zelenej dohody v oblasti životného prostredia a klímy by sa malo odložiť stanovenie technických kritérií preskúmania pre poľnohospodárstvo.

(15)

Lesy sú v dôsledku zmeny klímy vystavené rastúcemu tlaku, čím sa zhoršuje situácia v súvislosti s ďalšími kľúčovými faktormi vytvárajúcimi tlak, ako sú škodcovia, choroby, extrémne výkyvy počasia a lesné požiare. Ďalšie tlaky spôsobuje opúšťanie vidieka, nedostatočné obhospodarovanie a fragmentácia z dôvodu zmien vo využívaní pôdy, čoraz vyššia intenzita obhospodarovania v dôsledku narastajúceho dopytu po dreve, lesníckych výrobkoch a energii, rozvoj infraštruktúry, urbanizácia a úbytok pôdy. Lesy zároveň zohrávajú kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Únie zvrátiť stratu biodiverzity a zvýšiť ambície v oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, znižovania a kontroly rizika katastrof spôsobených najmä povodňami, suchami alebo prírodnými požiarmi a podpory obehového biohospodárstva. V záujme dosiahnutia klimatickej neutrality a zdravého životného prostredia je potrebné zlepšiť kvalitu a zvýšiť kvantitu lesnatých plôch, ktoré sú najväčšou zásobárňou uhlíka v odvetví využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva („LULUCF“). Činnosti súvisiace s lesmi môžu prispieť k zmierneniu zmeny klímy zvýšením čistého objemu odstránených emisií oxidu uhličitého, zachovaním zásob uhlíka, poskytovaním surovín a energie z obnoviteľných zdrojov a vytváraním spoločných prínosov z hľadiska adaptácie na zmenu klímy, biodiverzity, obehového hospodárstva, udržateľného využívania a ochrany vodných a morských zdrojov, ako aj prevencie a kontroly znečisťovania. Preto by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania pre zalesňovanie, obnovu lesov, obhospodarovanie lesov a činnosti v oblasti ochrany lesov. Tieto technické kritériá preskúmania by mali byť plne v súlade s cieľmi Únie v oblasti adaptácie na zmenu klímy, biodiverzity a obehového hospodárstva.

(16)

Na meranie vývoja úspor emisií skleníkových plynov a zásob uhlíka v lesných ekosystémoch je vhodné, aby vlastníci lesov vykonali analýzu prínosov pre klímu. S cieľom zohľadniť proporcionalitu a minimalizovať administratívnu záťaž, najmä pokiaľ ide o drobných vlastníkov lesov, by sa od lesníckych podnikov s rozlohou menej ako 13 hektárov nemalo vyžadovať vykonanie analýzy prínosov pre klímu. V záujme ďalšieho zníženia administratívnych nákladov by mali mať menší vlastníci lesov možnosť vykonať každých 10 rokov skupinové posúdenie spolu s inými podnikmi, aby sa osvedčili ich výpočty. Na odhad výšky nákladov a minimalizáciu nákladov a záťaže pre drobných lesníkov sú k dispozícii primerané bezplatné nástroje, napríklad nástroj, ktorý poskytuje Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a ktorý je založený na údajoch Medzivládneho panela o zmene klímy (IPCC) (4). Nástroj možno prispôsobiť najmä rôznym úrovniam analýzy, ako sú konkrétne hodnoty a podrobný výpočet pre veľké podniky či štandardné hodnoty a zjednodušený výpočet pre menších vlastníkov.

(17)

V nadväznosti na oznámenia Komisie „Európska zelená dohoda“ z 11. decembra 2019 (5), „Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030“ z 20. mája 2020 (6) a „Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti v prospech našich občanov“ zo 17. septembra 2020 (7) by sa v súlade so širšími ambíciami Únie v oblasti biodiverzity a klimatickej neutrality, s oznámením Komisie z 24. februára 2021 s názvom Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (8) a s novou stratégiou lesného hospodárstva plánovanou na rok 2021 mali technické kritériá preskúmania pre lesohospodárske činnosti doplniť, preskúmať a v prípade potreby zrevidovať v čase prijatia delegovaného aktu uvedeného v článku 15 ods. 2 nariadenia 2020/852. Uvedené technické kritériá preskúmania by sa mali preskúmať s cieľom lepšie zohľadniť postupy šetrné k biodiverzite, ktoré sú vo fáze vývoja, ako napríklad prírode blízke lesné hospodárstvo.

(18)

Vzhľadom na svoj význam pre znižovanie emisií skleníkových plynov a pre posilnenie pôdnych záchytov uhlíka má obnova mokradí potenciál významne prispieť k zmierneniu zmeny klímy. Obnova mokradí môže takisto predstavovať prínos pre adaptáciu na zmenu klímy vrátane tlmenia vplyvov zmeny klímy, ako aj pomoc pri snahe zvrátiť stratu biodiverzity a zachovať kvantitu a kvalitu vody. S cieľom zabezpečiť súlad s Európskou zelenou dohodou, oznámením „Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030“ a so stratégiou EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 by sa technické kritériá preskúmania mali vzťahovať aj na obnovu mokradí.

(19)

Výrobné odvetvie emituje približne 21 % priamych emisií skleníkových plynov v Únii (9). Je tretím najväčším zdrojom týchto emisií v Únii, a preto môže zohrávať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Výroba môže byť zároveň kľúčovým odvetvím pri umožňovaní predchádzania emisiám skleníkových plynov v iných odvetviach hospodárstva a ich znižovania prostredníctvom výroby produktov a technológií, ktoré tieto iné odvetvia potrebujú na to, aby sa stali alebo zostali nízkouhlíkovými. Technické kritériá preskúmania pre výrobné odvetvie by sa preto mali stanoviť tak pre výrobné činnosti spojené s najvyššími úrovňami emisií skleníkových plynov, ako aj pre výrobu nízkouhlíkových produktov a technológií.

(20)

Výrobné činnosti, pre ktoré neexistujú technologicky ani ekonomicky uskutočniteľné nízkouhlíkové alternatívy, ale ktoré podporujú prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, by sa mali považovať za prechodné hospodárske činnosti, ako sa uvádza v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852. S cieľom podporiť znižovanie emisií skleníkových plynov by sa prahové hodnoty technických kritérií preskúmania pre tieto činnosti mali stanoviť na úrovni, ktorú dosiahnu len spoločnosti s najlepšími výsledkami v každom odvetví, pričom sa vo väčšine prípadov vychádza z emisií skleníkových plynov na jednotku vyprodukovaného výstupu.

(21)

S cieľom zabezpečiť, aby prechodné výrobné činnosti v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 zostali na dôveryhodnej ceste k dekarbonizácii, a v súlade s článkom 19 ods. 5 uvedeného nariadenia by sa technické kritériá preskúmania pre uvedené hospodárske činnosti mali preskúmať aspoň každé tri roky. Toto preskúmanie by malo zahŕňať analýzu toho, či sa technické kritériá preskúmania opierajú o najdôležitejšie normy a či sa dostatočne zohľadňujú emisie z uvedených činností počas životného cyklu. V rámci tohto preskúmania by sa malo posúdiť aj potenciálne využitie zachyteného uhlíka s ohľadom na technologický vývoj. Pokiaľ ide o výrobu železa a ocele, mali by sa dôkladnejšie zvážiť nové údaje a dôkazy z nízkouhlíkových pilotných procesov výroby ocele s použitím vodíka a malo by sa podrobnejšie posúdiť používanie systému EÚ na obchodovanie s emisiami a ďalších možných referenčných hodnôt v rámci technických kritérií preskúmania.

(22)

V prípade výrobných činností, ktoré sa majú považovať za podporné činnosti uvedené v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852, by technické kritériá preskúmania mali byť založené prevažne na povahe vyrábaných produktov, v prípade potreby v kombinácii s dodatočnými kvantitatívnymi prahovými hodnotami, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty môžu významne prispieť k predchádzaniu emisiám skleníkových plynov v iných odvetviach alebo k ich znižovaniu. S cieľom zohľadniť skutočnosť, že prioritou sú činnosti, ktoré majú najväčší potenciál na predchádzanie produkcii emisií skleníkových plynov, znižovanie takýchto emisií alebo zvyšovanie odstraňovania skleníkových plynov a dlhodobého ukladania oxidu uhličitého, by sa podporné výrobné činnosti mali zamerať na výrobu produktov, ktoré sú potrebné na vykonávanie príslušných hospodárskych činností.

(23)

Výroba elektrických zariadení na výrobu elektrickej energie zohráva dôležitú úlohu pri modernizácii, využívaní a kompenzácii výkyvov elektriny dodávanej z obnoviteľných zdrojov energie v elektrizačných sústavách Únie, nabíjaní vozidiel s nulovými emisiami a zavádzaní inteligentných ekologických aplikácií. Výroba elektrických zariadení na výrobu elektrickej energie by zároveň mohla umožniť rozvoj koncepcie inteligentného bývania s cieľom ďalej podporovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie a dobrú správu vybavenia domácností. Preto môže byť potrebné doplniť technické kritériá preskúmania vo výrobnom odvetví a posúdiť potenciál výroby elektrických zariadení významne prispieť k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na zmenu klímy.

(24)

Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti a iné opatrenia na zmiernenie zmeny klímy, ako napríklad zavádzanie technológií na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mieste, a existujúce najmodernejšie technológie môžu viesť k podstatnému zníženiu emisií skleníkových plynov vo výrobnom odvetví. Uvedené opatrenia preto môžu zohrávať dôležitú úlohu v rámci podpory hospodárskych činností vo výrobnom odvetví, pre ktoré by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania, pri dosahovaní ich príslušných výkonnostných noriem a prahových hodnôt pre významný prínos k zmierneniu zmeny klímy.

(25)

Odvetvie energetiky predstavuje približne 22 % priamych emisií skleníkových plynov v Únii a približne 75 % týchto emisií pri zohľadnení využívania energie v iných odvetviach. Zohráva tak kľúčovú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Odvetvie energetiky má významný potenciál na znižovanie emisií skleníkových plynov a viaceré činnosti v tomto odvetví pôsobia ako podporné činnosti, ktoré uľahčujú prechod odvetvia energetiky na elektrinu alebo teplo z obnoviteľných alebo nízkouhlíkových zdrojov. Preto je vhodné stanoviť technické kritériá preskúmania pre širokú škálu činností súvisiacich s energetickým dodávateľským reťazcom, a to od výroby elektriny alebo tepla z rôznych zdrojov cez prenosové a distribučné sústavy až po skladovanie, ako aj tepelné čerpadlá a výrobu bioplynu a biopalív.

(26)

Technickými kritériami preskúmania na určenie toho, či činnosti v oblasti výroby elektriny alebo tepla vrátane kogenerácie významne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy, by sa malo zabezpečiť predchádzanie emisiám skleníkových plynov alebo ich zníženie. Technické kritériá preskúmania založené na emisiách skleníkových plynov by mali predznamenať proces dekarbonizácie týchto činností. Technické kritériá preskúmania pre podporné činnosti, ktoré uľahčujú dlhodobú dekarbonizáciu, by predovšetkým mali vychádzať z povahy činnosti alebo z najlepších dostupných technológií.

(27)

V nariadení (EÚ) 2020/852 sa uznáva význam „klimaticky neutrálnej energie“ a vyžaduje sa v ňom, aby Komisia posúdila potenciálny prínos a uskutočniteľnosť všetkých relevantných existujúcich technológií. Pokiaľ ide o jadrovú energiu, toto posudzovanie stále prebieha a hneď po dokončení osobitného postupu Komisia prijme opatrenia v nadväznosti na svoje výsledky v kontexte tohto nariadenia.

(28)

Právne hranice prechodných činností stanovené v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 predstavujú obmedzenia v súvislosti s činnosťami spojenými s vysokými emisiami skleníkových plynov, ktoré majú veľký potenciál na zníženie emisií. Takéto prechodné činnosti by mali významne prispieť k zmierneniu zmeny klímy v prípadoch, keď neexistuje technologicky ani ekonomicky uskutočniteľná nízkouhlíková alternatíva, a za predpokladu, že sú v súlade so smerovaním k obmedzeniu zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, zodpovedajú najlepšiemu výkonu, nebránia rozvoju a zavádzaniu nízkouhlíkových alternatív a nevedú k zablokovaniu uhlíkovo náročných aktív. Okrem toho sa v článku 19 toho istého nariadenia vyžaduje najmä to, aby technické kritériá preskúmania vychádzali z presvedčivých vedeckých dôkazov. Ak činnosti súvisiace so zemným plynom spĺňajú tieto požiadavky, zahrnú sa do budúceho delegovaného aktu. V prípade uvedených činností sa v tomto budúcom delegovanom akte spresnia technické kritériá preskúmania na posúdenie významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ plnenie iných environmentálnych cieľov. Činnosti, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky, nemožno uznať na základe nariadenia (EÚ) 2020/852. S cieľom uznať úlohu zemného plynu ako dôležitej technológie pri znižovaní emisií skleníkových plynov Komisia zváži osobitné právne predpisy, aby zabezpečila, že nebude odopreté primerané financovanie činností prispievajúcich k znižovaniu emisií.

(29)

Technické kritériá preskúmania pre činnosti v oblasti výroby elektriny alebo tepla, ako aj pre prenosové a distribučné sústavy by mali zabezpečiť súlad s oznámením Komisie zo 14. októbra 2020 o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu (10). Preto môže byť potrebné preskúmať, doplniť a v prípade potreby zrevidovať tieto technické kritériá preskúmania, aby sa zohľadnili akékoľvek budúce metriky a požiadavky stanovené v nadväznosti na uvedenú stratégiu.

(30)

Technické kritériá preskúmania pre výrobu tepla, chladu a elektriny z bioenergie a výrobu biopalív a bioplynu pre odvetvie dopravy by mali byť v súlade s komplexným rámcom udržateľnosti pre tieto odvetvia stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (11), ktorou sa stanovujú požiadavky na udržateľnú ťažbu a zber, započítavanie uhlíka a úspory emisií skleníkových plynov.

(31)

V nadväznosti na Európsku zelenú dohodu, návrh európskeho klimatického predpisu (12) a stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a v súlade s ambíciami Únie v oblasti biodiverzity a klimatickej neutrality by sa mali doplniť, preskúmať a v prípade potreby zrevidovať technické kritériá preskúmania pre činnosti v oblasti bioenergie, aby sa zohľadnili najnovšie dôkazy a politický vývoj v čase prijatia delegovaného aktu uvedeného v článku 15 ods. 2 nariadenia 2020/852, ako aj príslušné právne predpisy Únie vrátane smernice (EÚ) 2018/2001 a jej budúcich revízií.

(32)

Emisie skleníkových plynov v Únii pochádzajúce z odvetvia vodohospodárstva, kanalizácie, odpadu a sanácie sú pomerne nízke. Toto odvetvie má však veľký potenciál prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov v iných odvetviach, najmä poskytovaním druhotných surovín ako náhrady pôvodných surovín, nahradením výrobkov, hnojív a energie z fosílnych zdrojov, ako aj prepravou a trvalým ukladaním zachyteného oxidu uhličitého. Činnosti zahŕňajúce anaeróbnu digesciu, ako aj kompostovanie biologického odpadu z triedeného zberu, ktoré zabraňujú skládkovaniu biologického odpadu, sú takisto mimoriadne dôležité pre znižovanie emisií metánu. V rámci technických kritérií preskúmania pre činnosti v oblasti odpadu by sa preto malo uznať, že tieto činnosti významne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy, a to za predpokladu, že sa pri uvedených činnostiach uplatňujú určité najlepšie postupy v danom odvetví. Týmito technickými kritériami preskúmania by sa tiež malo zabezpečiť, aby možnosti spracovania odpadu boli v súlade s vyššími úrovňami hierarchie odpadového hospodárstva. V rámci technických kritérií preskúmania by sa za činnosti, ktoré významne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy, mali uznať tie činnosti, pri ktorých sa spracúva jednotne stanovený minimálny podiel odpadu z triedeného zberu, ktorý nie je nebezpečný, na druhotné suroviny. V tejto fáze však nie je možné, aby technické kritériá preskúmania založené na jednotne stanovenom cieli pre opätovné spracovanie odpadu plne riešili potenciál jednotlivých tokov materiálov zmierňovať zmenu klímy. Preto môže byť potrebné tieto technické kritériá preskúmania ďalej posudzovať a preskúmavať. Jednotne stanoveným cieľom by nemali byť dotknuté ciele v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sú členským štátom určené v právnych predpisoch Únie o odpade. V prípade činností súvisiacich so zberom, úpravou a dodávkou vody, ako aj s centralizovanými systémami čistenia odpadových vôd by sa v týchto technických kritériách preskúmania mali zohľadniť ciele týkajúce sa zlepšenia absolútnej a relatívnej výkonnosti vo vzťahu k spotrebe energie a prípadným alternatívnym metrikám, ako sú napríklad úrovne únikov v systémoch zásobovania vodou.

(33)

Dopravné operácie spotrebúvajú jednu tretinu všetkej energie v Únii a predstavujú približne 23 % celkových priamych emisií skleníkových plynov v Únii. Dekarbonizácia dopravnej flotily a infraštruktúry preto môže zohrávať ústrednú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Technické kritériá preskúmania pre odvetvie dopravy by sa mali zamerať na obmedzenie hlavných zdrojov emisií z tohto odvetvia, pričom by sa mala zohľadniť aj potreba presunúť prepravu osôb a tovaru na režimy s nižšími emisiami a vytvoriť infraštruktúru, ktorá umožní ekologickú mobilitu. Technické kritériá preskúmania pre odvetvie dopravy by sa preto mali zamerať na výkonnosť v rámci jedného druhu dopravy, pričom by sa mala zohľadniť aj výkonnosť daného druhu dopravy v porovnaní s inými.

(34)

Námorná doprava a letectvo predstavujú vzhľadom na svoj potenciál znížiť emisie skleníkových plynov, a tým prispieť k ekologizácii odvetvia dopravy, dôležité druhy dopravy pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Podľa oznámenia Komisie z 9. decembra 2020„Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti“ (13) sa očakáva, že plavidlá s nulovými emisiami budú pripravené na uvedenie na trh do roku 2030. Podľa uvedenej stratégie sa očakáva, že veľké lietadlá s nulovými emisiami budú pripravené na uvedenie trh do roku 2035, pokiaľ ide o prepravu na krátke vzdialenosti, zatiaľ čo dekarbonizácia na dlhšie vzdialenosti sa podľa očakávaní bude opierať o obnoviteľné a nízkouhlíkové palivá. Uskutočnili sa aj samostatné štúdie o kritériách udržateľného financovania pre tieto odvetvia. Námorná doprava by sa preto mala považovať za prechodnú hospodársku činnosť v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852. Lodná doprava je jedným z najmenej uhlíkovo náročných spôsobov prepravy tovaru. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup k lodnej doprave v porovnaní s inými druhmi dopravy by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania pre námornú dopravu, ktoré by sa mali uplatňovať do konca roka 2025. Bude však potrebné ďalej posudzovať námornú dopravu a v prípade potreby stanoviť technické kritériá preskúmania pre námornú dopravu uplatniteľné od roku 2026. Bude tiež potrebné ďalej posudzovať letectvo a v prípade potreby stanoviť príslušné technické kritériá preskúmania. Okrem toho by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania v súvislosti s nízkouhlíkovou dopravnou infraštruktúrou pre určité druhy dopravy. Vzhľadom na potenciál dopravnej infraštruktúry prispieť k prechodu na iné druhy dopravy však bude potrebné posúdiť a v prípade potreby stanoviť príslušné technické kritériá preskúmania pre celú infraštruktúru, ktorá je nevyhnutná pre nízkouhlíkové druhy dopravy, najmä pre vnútrozemské vodné cesty. V závislosti od výsledku technického posúdenia by sa v čase prijatia delegovaného aktu uvedeného v článku 12 ods. 2, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2 a článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 mali stanoviť aj príslušné technické kritériá preskúmania pre hospodárske činnosti uvedené v tomto odôvodnení.

(35)

S cieľom zabezpečiť, aby dopravné činnosti, ktoré sa považujú za udržateľné, neuľahčovali využívanie fosílnych palív, by sa mali z technických kritérií preskúmania pre príslušné činnosti vylúčiť aktíva, operácie a infraštruktúra určené na prepravu fosílnych palív. Pri uplatňovaní tohto kritéria je potrebné rozpoznať viacnásobné použitia, rôzne vlastníctvo, užívateľské opatrenia a miery zmiešavania palív v súlade s príslušnými existujúcimi trhovými postupmi. Platforma pre udržateľné financovanie by mala v kontexte plnenia svojho mandátu posúdiť použiteľnosť tohto kritéria.

(36)

Na budovy vo všetkých odvetviach v Únii pripadá 40 % spotreby energie a 36 % emisií uhlíka. Budovy môžu teda zohrávať dôležitú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy. Preto by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania pre výstavbu nových budov, obnovu budov, inštaláciu rôznych energeticky efektívnych zariadení, obnoviteľné zdroje energie na mieste, poskytovanie energetických služieb a pre nadobudnutie a vlastníctvo budov. Tieto technické kritériá preskúmania by mali vychádzať z potenciálneho vplyvu uvedených činností, energetickej hospodárnosti budov, ako aj zo súvisiacich emisií skleníkových plynov a množstva vynaloženého uhlíka. V prípade nových budov môže byť potrebné preskúmať technické kritériá preskúmania s cieľom zabezpečiť, aby tieto kritériá zostali v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky.

(37)

Výstavba prevádzky alebo zariadenia, ktorá, resp. ktoré je neoddeliteľnou súčasťou činnosti, pre ktorú by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania určujúce, za akých podmienok sa táto činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, môže predstavovať dôležitú podmienku vykonávania tejto hospodárskej činnosti. Je preto vhodné zahrnúť výstavbu takýchto prevádzok alebo zariadení ako súčasť činnosti, pre ktorú je táto výstavba relevantná, najmä pokiaľ ide o činnosti v odvetví energetiky, vodohospodárstva, kanalizácie, odpadu a sanácie, ako aj v odvetví dopravy.

(38)

Informačné a komunikačné odvetvie je neustále rastúcim odvetvím, ktoré produkuje čoraz väčší podiel emisií skleníkových plynov. Informačné a komunikačné technológie majú zároveň potenciál prispieť k zmierneniu zmeny klímy a k znižovaniu emisií skleníkových plynov v iných odvetviach, napríklad poskytovaním riešení, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní umožňujúcom zníženie emisií skleníkových plynov. Technické kritériá preskúmania by sa preto mali stanoviť pre činnosti spracúvania údajov a poskytovania serverového priestoru na internete, ktoré emitujú veľké objemy skleníkových plynov, ako aj pre riešenia založené na údajoch, ktoré umožňujú zníženie emisií skleníkových plynov v iných odvetviach. Technické kritériá preskúmania pre tieto činnosti by mali vychádzať z najlepších postupov a noriem v danom odvetví. V budúcnosti ich bude možno potrebné preskúmať a aktualizovať, aby sa zohľadnil potenciál zníženia emisií skleníkových plynov vyplývajúci z dlhšej trvanlivosti hardvérových riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií a potenciál priameho zavádzania digitálnych technológií v každom odvetví, ktorého cieľom je umožniť zníženie emisií skleníkových plynov. Okrem toho zavádzanie a prevádzka elektronických komunikačných sietí využíva značné množstvo energie a má potenciál podstatne znížiť emisie skleníkových plynov. Preto môže byť potrebné tieto činnosti posúdiť a v prípade potreby stanoviť príslušné technické kritériá preskúmania.

(39)

Riešenia v oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tých hospodárskych činností, pre ktoré by sa mali v súvislosti s ich vlastnou výkonnosťou stanoviť technické kritériá preskúmania týkajúce sa významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy, môžu mať navyše mimoriadny význam v rámci pomoci týmto rôznym činnostiam pri dosahovaní noriem a prahových hodnôt stanovených na základe uvedených kritérií.

(40)

Výskum, vývoj a inovácia majú potenciál umožniť iným odvetviam splniť svoje príslušné ciele v oblasti zmiernenia zmeny klímy. Technické kritériá preskúmania pre výskumné, vývojové a inovačné činnosti by sa preto mali zamerať na potenciál riešení, procesov, technológií a iných produktov na znižovanie emisií skleníkových plynov. Výskum zameraný na podporné činnosti uvedené v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 môže takisto zohrávať dôležitú úlohu pri umožňovaní podstatného zníženia emisií skleníkových plynov v rámci týchto hospodárskych činností a ich cieľových aktivít alebo zlepšenia ich technologickej a ekonomickej uskutočniteľnosti a v konečnom dôsledku uľahčenia ich rozvoja. Výskum môže takisto zohrávať dôležitú úlohu pri ďalšej dekarbonizácii prechodných činností uvedených v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852, a to tým, že umožňuje vykonávanie týchto činností s podstatne nižšími úrovňami emisií skleníkových plynov v porovnaní s prahovými hodnotami stanovenými v technických kritériách preskúmania týkajúcich sa významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy v prípade týchto činností.

(41)

Výskum, vývoj a inovácia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tých hospodárskych činností, pre ktoré by sa mali v súvislosti s ich vlastnou výkonnosťou stanoviť technické kritériá preskúmania týkajúce sa významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy, môžu mať navyše mimoriadny význam v rámci pomoci týmto rôznym činnostiam pri dosahovaní noriem a prahových hodnôt stanovených na základe uvedených kritérií.

(42)

Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy, by mali odrážať skutočnosť, že zmena klímy pravdepodobne ovplyvní všetky odvetvia hospodárstva. V dôsledku toho bude potrebné prispôsobiť všetky odvetvia nepriaznivému vplyvu súčasnej klímy a očakávanej budúcej klímy. Je však potrebné zabezpečiť, aby hospodárska činnosť, ktorá významne prispieva k adaptácii na zmenu klímy, zároveň výrazne nenarúšala plnenie žiadneho iného environmentálneho cieľa stanoveného v článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852. Preto je vhodné najskôr stanoviť technické kritériá preskúmania týkajúce sa adaptácie na zmenu klímy pre tie odvetvia a hospodárske činnosti, na ktoré sa vzťahujú technické kritériá preskúmania týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy, vrátane príslušných kritérií týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“ plnenie environmentálnych cieľov. Opis hospodárskych činností, ktoré sa považujú za významne prispievajúce k adaptácii na zmenu klímy, by mal zodpovedať rozsahu, pre ktorý by bolo možné určiť vhodné kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“. Vzhľadom na potrebu zvýšiť celkovú odolnosť hospodárstva proti zmene klímy by sa v budúcnosti mali vypracovať technické kritériá preskúmania vrátane príslušných kritérií týkajúcich sa zásady „výrazne nenarušiť“ pre ďalšie hospodárske činnosti.

(43)

Technickými kritériami preskúmania by sa malo zabezpečiť, aby sa čo najširšia škála kritických infraštruktúr, zahŕňajúca najmä infraštruktúru na prenos alebo skladovanie energie a dopravnú infraštruktúru, prispôsobila nepriaznivému dôsledku súčasnej a očakávanej budúcej klímy, čím sa zabráni závažným negatívnym vplyvom na zdravie, bezpečnosť, ochranu alebo hospodársky blahobyt občanov alebo účinné fungovanie vlád v členských štátoch. Mohlo by však byť potrebné preskúmať tieto technické kritériá preskúmania s cieľom lepšie zohľadniť osobitosti infraštruktúry na ochranu pred povodňami.

(44)

Okrem toho by sa mali stanoviť technické kritériá preskúmania pre činnosti v oblasti vzdelávania, ľudského zdravia, sociálnej práce, umenia, zábavy a rekreácie. Tieto činnosti poskytujú základné služby a riešenia na zvýšenie kolektívnej odolnosti celej spoločnosti a môžu zvýšiť gramotnosť a informovanosť v oblasti klímy.

(45)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy tým, že zahŕňa adaptačné riešenia v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2020/852, by sa mali zamerať na zvýšenie odolnosti hospodárskych činností voči identifikovaným klimatickým rizikám, ktoré sú v prípade daných činností podstatné. V technických kritériách preskúmania by sa malo vyžadovať, aby dotknuté hospodárske subjekty vykonali posúdenie rizika z hľadiska zmeny klímy a zaviedli adaptačné riešenia, ktorými sa znížia najvýznamnejšie riziká identifikované v tomto posúdení. Technické kritériá preskúmania by mali zohľadňovať aj adaptačné potreby a riešenia, ktoré sú špecifické pre určitý kontext a miesto. Technické kritériá preskúmania by okrem toho mali zabezpečiť integritu cieľov v oblasti životného prostredia a klímy a nemali by byť neprimerane normatívne, pokiaľ ide o druh realizovaných riešení. V týchto technických kritériách preskúmania by sa mala zohľadniť potreba predchádzať katastrofám súvisiacim s klímou a počasím, riadiť riziko takýchto katastrof a zabezpečiť odolnosť kritickej infraštruktúry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa posudzovania rizika a zmierňovania účinkov takýchto katastrof.

(46)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy tým, že poskytuje adaptačné riešenia v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/852, by sa mali stanoviť pre inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo zamerané na adaptáciu na zmenu klímy, výskum, vývoj a inováciu, neživotné poistenie pozostávajúce z upisovania vo vzťahu ku klimatickým nebezpečenstvám a zaistenie. Tieto činnosti majú potenciál poskytnúť adaptačné riešenia, ktoré významne prispievajú k prevencii alebo znižovaniu rizika nepriaznivého dôsledku súčasnej a očakávanej budúcej klímy na ľudí, prírodu alebo majetok bez toho, aby sa zvýšilo riziko nepriaznivého dôsledku.

(47)

V technických kritériách preskúmania by sa malo uznať, že určité hospodárske činnosti môžu významne prispieť k adaptácii na zmenu klímy poskytovaním adaptačných riešení v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/852 alebo zahrnutím adaptačných riešení v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia. Táto možnosť by sa mala uznať v rámci technických kritérií preskúmania pre lesnícke činnosti, obnovu mokradí, výrobu a vysielanie programov, ako aj pre vzdelávanie a tvorivé, umelecké a zábavné činnosti. Tieto činnosti, ktoré by sa mali prispôsobiť nepriaznivému dôsledku súčasnej a očakávanej budúcej klímy, majú zároveň potenciál poskytovať adaptačné riešenia, ktoré významne prispievajú k prevencii alebo znižovaniu rizika nepriaznivého dôsledku na ľudí, prírodu alebo majetok.

(48)

Technickými kritériami preskúmania na určenie toho, či hospodárska činnosť významne prispieva k adaptácii na zmenu klímy, by sa malo zabezpečiť, aby sa hospodárska činnosť stala odolnou proti zmene klímy alebo aby poskytovala riešenia pre iné činnosti, aby sa stali odolnými proti zmene klímy. Ak je hospodárska činnosť odolná proti zmene klímy, realizácia fyzických a nefyzických riešení značne zmierňujúcich najvýznamnejšie fyzické klimatické riziká, ktoré sú pre danú činnosť podstatné, predstavuje významný prínos danej činnosti k adaptácii na zmenu klímy. Preto je vhodné, aby sa za podiel kapitálových a prevádzkových výdavkov spojených s aktívami alebo procesmi súvisiacimi s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné, považovali len kapitálové výdavky, ktoré vznikli v súvislosti so všetkými krokmi potrebnými na zabezpečenie odolnosti činnosti proti zmene klímy, a aby sa obrat z danej hospodárskej činnosti, ktorá sa stala odolnou, nepovažoval za vyplývajúci z produktov alebo služieb súvisiacich s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné. Ak je však hlavnou funkciou hospodárskych činností umožňujúcich adaptáciu v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2020/852 poskytovanie technológií, produktov, služieb, informácií alebo postupov s cieľom zvýšiť úroveň odolnosti iných ľudí, prírody, kultúrneho dedičstva, majetku alebo iných hospodárskych činností voči fyzickým klimatickým rizikám, okrem kapitálových výdavkov by sa mal zohľadniť aj obrat vyplývajúci z produktov alebo služieb súvisiacich s týmito hospodárskymi činnosťami, považovaný za podiel obratu vyplývajúci z produktov alebo služieb súvisiacich s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa označujú za environmentálne udržateľné.

(49)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či hospodárske činnosti, ktoré významne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, výrazne nenarúšajú plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov, by sa mali zamerať na zabezpečenie toho, aby sa príspevok k jednému z environmentálnych cieľov neuskutočňoval na úkor iných environmentálnych cieľov. Kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ preto zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní environmentálnej integrity klasifikácie environmentálne udržateľných činností. Kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ pre daný environmentálny cieľ by sa mali spresniť v prípade činností, ktoré predstavujú riziko výrazného narušenia plnenia tohto cieľa. Kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ by mali zohľadňovať príslušné požiadavky existujúcich právnych predpisov Únie a stavať na nich.

(50)

Technické kritériá preskúmania na zabezpečenie toho, aby činnosti, ktoré významne prispievajú k adaptácii na zmenu klímy, výrazne nenarúšali zmiernenie zmeny klímy, by sa mali stanoviť pre tie činnosti, ktoré predstavujú riziko produkcie značných emisií skleníkových plynov, hoci majú potenciál významne prispieť k adaptácii na zmenu klímy.

(51)

Zmena klímy pravdepodobne ovplyvní všetky odvetvia hospodárstva. Technické kritériá preskúmania na zabezpečenie toho, aby hospodárske činnosti, ktoré významne prispievajú k zmierneniu zmeny klímy, výrazne nenarúšali adaptáciu na zmenu klímy, by sa preto mali uplatňovať na všetky takéto hospodárske činnosti. Týmito kritériami by sa malo zabezpečiť, že sa identifikujú existujúce a budúce riziká, ktoré sú podstatné pre činnosť, a že adaptačné riešenia budú realizované tak, aby sa minimalizovali možné straty alebo vplyvy na kontinuitu činností, alebo aby sa im zabránilo.

(52)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či činnosť „výrazne nenarúša“ plnenie cieľa udržateľného využívania a ochrany vodných a morských zdrojov, by sa mali spresniť pre všetky činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko pre takéto udržateľné využívanie a ochranu. Tieto kritéria by mali byť zamerané na zabránenie tomu, aby činnosti škodlivo pôsobili na dobrý stav alebo dobrý ekologický potenciál vodných útvarov vrátane povrchových a podzemných vôd, alebo dobrý environmentálny stav morských vôd, a to tak, že sa bude vyžadovať, aby sa v súlade s plánom riadenia využívania a ochrany vôd identifikovali a riešili riziká zhoršovania životného prostredia.

(53)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či činnosť „výrazne nenarúša“ plnenie cieľa prechodu na obehové hospodárstvo, by mali byť prispôsobené konkrétnym odvetviam, aby sa zabezpečilo, že hospodárske činnosti nepovedú k neefektívnosti pri využívaní zdrojov alebo viazanosti na lineárne výrobné modely, že sa bude predchádzať vzniku odpadu alebo dôjde k jeho znižovaniu a že v prípade potreby sa s ním bude nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Týmito kritériami by sa takisto malo zabezpečiť, aby hospodárske činnosti neohrozovali cieľ prechodu na obehové hospodárstvo.

(54)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či činnosť „výrazne nenarúša“ plnenie cieľa prevencie a kontroly znečisťovania, by mali odrážať špecifiká odvetvia s cieľom zamerať sa na príslušné zdroje a typy znečistenia ovzdušia, vody alebo pôdy, pričom by v relevantných prípadoch mali odkazovať na závery o najlepších dostupných technikách stanovené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (14).

(55)

Technické kritériá preskúmania na určenie toho, či činnosť „výrazne nenarúša“ plnenie cieľa ochrany a obnovy biodiverzity a ekosystémov, by sa mali spresniť pre všetky činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko pre stav biotopov, druhov alebo ekosystémov, alebo ich podmienky, a malo by sa v nich vyžadovať, aby sa v prípade potreby vykonali posúdenia vplyvov na životné prostredie alebo vhodné posúdenia a aby sa realizovali závery z takýchto posúdení. Týmito kritériami by sa malo zabezpečiť, aby aj v prípade neexistencie požiadavky na vykonanie posúdenia vplyvov na životné prostredie alebo iného vhodného posúdenia neviedli činnosti k rušeniu, odchytávaniu alebo usmrcovaniu zákonom chránených druhov ani k poškodeniu zákonom chránených biotopov.

(56)

Technickými kritériami preskúmania by nemala byť dotknutá požiadavka dodržiavať ustanovenia týkajúce sa životného prostredia, zdravia, bezpečnosti a sociálnej udržateľnosti stanovené v práve Únie a vo vnútroštátnom práve ani prípadné prijatie vhodných zmierňujúcich opatrení v tejto súvislosti.

(57)

Ustanovenia tohto nariadenia sú úzko prepojené, keďže sa zaoberajú kritériami na určenie toho, či hospodárska činnosť významne prispieva k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy a či takáto hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie jedného alebo viacerých iných environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852. S cieľom zabezpečiť súdržnosť medzi uvedenými ustanoveniami, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť v rovnakom čase, uľahčiť komplexný prehľad právneho rámca pre zainteresované strany a uľahčiť uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2020/852 je potrebné zahrnúť uvedené ustanovenia do jedného nariadenia.

(58)

S cieľom zabezpečiť, aby sa uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2020/852 vyvíjalo spolu s vývojom technológií, trhu a politík, by sa toto nariadenie malo pravidelne preskúmavať a v prípade potreby meniť, pokiaľ ide o činnosti, ktoré sa považujú za významne prispievajúce k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, ako aj zodpovedajúce technické kritériá preskúmania.

(59)

Na zabezpečenie súladu s článkom 10 ods. 6 a článkom 11 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2020/852 by sa malo toto nariadenie uplatňovať od 1. januára 2022,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852, sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852, sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júna 2021

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Mairead McGUINNESS

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia ekonomických činností NACE Revision 2 a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 a niektoré nariadenia ES o osobitných oblastiach štatistiky (Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EX-Ante Carbon-balance Tool (EX-ACT) (verzia zo 4. júna 2021: http://www.fao.org/in-action/epic/ex-act-tool/suite-of-tools/ex-act/en/).

(5)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európska zelená dohoda [COM(2019) 640 final].

(6)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov [COM(2020) 380 final].

(7)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 – Investícia do klimaticky neutrálnej budúcnosti v prospech našich občanov [COM(2020) 562 final].

(8)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Budovanie Európy odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy [COM(2021) 82 final].

(9)  Podiely emisií podľa odvetvia predstavujúce priame emisie a založené na údajoch Eurostatu z rokov 2018 a 2019 (NACE úroveň 2) s výnimkou odvetvia stavebníctva, ktoré nemá pridelený kód NACE, a preto sa jeho emisie posudzujú v rámci rôznych odvetví (verzia zo 4. júna 2021): https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en).

(10)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stratégii EÚ na zníženie emisií metánu [COM(2020) 663 final].

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).

(12)  Zmenený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický predpis), COM(2020) 563 final.

(13)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti [COM(2020) 789 final].

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).


PRÍLOHA I

Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov

OBSAH

1.

Lesné hospodárstvo 16

1.1.

Zalesňovanie 16

1.2.

Rekultivácia a obnova lesov vrátane opätovného zalesňovania a prirodzenej regenerácie lesov po extrémnej udalosti 21

1.3.

Obhospodarovanie lesov 27

1.4.

Ochranné lesné hospodárstvo 32

2.

Činnosti ochrany a obnovy životného prostredia 37

2.1.

Obnova mokradí 37

3.

Priemyselná výroba 40

3.1.

Výroba technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 40

3.2.

Výroba zariadení na výrobu a používanie vodíka 41

3.3.

Výroba nízkouhlíkových technológií pre odvetvie dopravy 42

3.4.

Výroba batérií 45

3.5.

Výroba energeticky efektívnych zariadení pre budovy 46

3.6.

Výroba ostatných nízkouhlíkových technológií 48

3.7.

Výroba cementu 49

3.8.

Výroba hliníka 50

3.9.

Výroba železa a ocele 51

3.10.

Výroba vodíka 53

3.11.

Výroba sadzí 54

3.12.

Výroba bezvodej sódy 55

3.13.

Výroba chlóru 56

3.14.

Výroba základných organických chemikálií 57

3.15.

Výroba bezvodého amoniaku 59

3.16.

Výroba kyseliny dusičnej 60

3.17.

Výroba plastov v primárnej forme 61

4.

Energetika 62

4.1.

Výroba elektriny pomocou solárnej fotovoltickej technológie 62

4.2.

Výroba elektriny pomocou technológie koncentrovanej slnečnej energie 63

4.3.

Výroba elektriny z veternej energie 63

4.4.

Výroba elektriny pomocou technológií na získavanie energie z oceánov 64

4.5.

Výroba elektriny z vodnej energie 65

4.6.

Výroba elektriny z geotermálnej energie 68

4.7.

Výroba elektriny pomocou obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív 69

4.8.

Výroba elektriny z bioenergie 70

4.9.

Prenos a distribúcia elektriny 72

4.10.

Uskladňovanie elektriny 75

4.11.

Uskladňovanie tepelnej energie 76

4.12.

Uskladňovanie vodíka 77

4.13.

Výroba bioplynu a biopalív na použitie v doprave a výroba biokvapalín 77

4.14.

Prenosové a distribučné sústavy pre plyny z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkové plyny 79

4.15.

Diaľkové vykurovanie/zásobovanie chladom 79

4.16.

Inštalácia a prevádzka elektrických tepelných čerpadiel 80

4.17.

Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny zo slnečnej energie 81

4.18.

Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z geotermálnej energie 82

4.19.

Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív 83

4.20.

Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z bioenergie 84

4.21.

Výroba tepla/chladu pomocou solárneho tepelného vykurovania 85

4.22.

Výroba tepla/chladu z geotermálnej energie 86

4.23.

Výroba tepla/chladu z obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív 87

4.24.

Výroba tepla/chladu z bioenergie 88

4.25.

Výroba tepla/chladu pomocou odpadového tepla 89

5.

Zásobovanie vodou, kanalizácia, nakladanie s odpadom a sanácia 90

5.1.

Výstavba, rozširovanie a prevádzka systémov zberu, úpravy a dodávky vody 90

5.2.

Obnova systémov zberu, úpravy a dodávky vody 91

5.3.

Výstavba, rozširovanie a prevádzka systémov zberu a čistenia odpadových vôd 92

5.4.

Obnova systémov zberu a čistenia odpadových vôd 93

5.5.

Zber a preprava odpadu, ktorý nie je nebezpečný, roztriedeného na zložky pri zdroji 95

5.6.

Anaeróbna digescia čistiarenského kalu 95

5.7.

Anaeróbna digescia biologického odpadu 96

5.8.

Kompostovanie biologického odpadu 97

5.9.

Materiálové zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný 98

5.10.

Zachytávanie a využívanie skládkového plynu 99

5.11.

Preprava CO2 100

5.12.

Trvalé podzemné geologické ukladanie CO2 100

6.

Doprava 101

6.1.

Osobná medzimestská železničná doprava 101

6.2.

Nákladná železničná doprava 102

6.3.

Mestská a prímestská doprava, cestná osobná doprava 103

6.4.

Prevádzka zariadení osobnej mobility, cyklistická logistika 104

6.5.

Doprava motocyklami, osobnými vozidlami a ľahkými úžitkovými vozidlami 105

6.6.

Nákladná cestná doprava 107

6.7.

Vnútrozemská osobná vodná doprava 108

6.8.

Vnútrozemská nákladná vodná doprava 109

6.9.

Dodatočná modernizácia vnútrozemskej vodnej osobnej a nákladnej dopravy 110

6.10.

Námorná a pobrežná nákladná vodná doprava, plavidlá na prevádzku prístavov a pomocné činnosti 111

6.11.

Námorná a pobrežná osobná vodná doprava 114

6.12.

Dodatočná modernizácia námornej a pobrežnej nákladnej a osobnej vodnej dopravy 116

6.13.

Infraštruktúra pre osobnú mobilitu, cyklistická logistika 117

6.14.

Infraštruktúra pre železničnú dopravu 119

6.15.

Infraštruktúra umožňujúca nízkouhlíkovú cestnú a verejnú dopravu 120

6.16.

Infraštruktúra umožňujúca nízkouhlíkovú vodnú dopravu 121

6.17.

Nízkouhlíková letisková infraštruktúra 123

7.

Stavebníctvo a činnosti v oblasti nehnuteľností 124

7.1.

Výstavba nových budov 124

7.2.

Obnova existujúcich budov 126

7.3.

Inštalácia, údržba a oprava energeticky efektívnych zariadení 128

7.4.

Inštalácia, údržba a oprava nabíjacích staníc elektrických vozidiel v budovách (a na parkovacích miestach prináležiacich k budove) 129

7.5.

Inštalácia, údržba a oprava prístrojov a zariadení na meranie, reguláciu a kontrolu energetickej hospodárnosti budov 130

7.6.

Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov 131

7.7.

Nadobudnutie a vlastníctvo budov 132

8.

Informácie a komunikácia 132

8.1.

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby 132

8.2.

Riešenia znižovania emisií skleníkových plynov založené na údajoch 134

9.

Odborné, vedecké a technické činnosti 135

9.1.

Trhový výskum, vývoj a inovácia 135

9.2.

Výskum, vývoj a inovácia v oblasti priameho zachytávania CO2 zo vzduchu 137

9.3.

Odborné služby súvisiace s energetickou hospodárnosťou budov 138

Dodatok A

Všeobecné kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ vo vzťahu k adaptácii na zmenu klímy 140

Dodatok B

Všeobecné kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ vo vzťahu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov 142

Dodatok C

Všeobecné kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ vo vzťahu k prevencii a kontrole znečisťovania, pokiaľ ide o používanie a prítomnosť chemických látok 143

Dodatok D

Všeobecné kritériá týkajúce sa zásady „výrazne nenarušiť“ vo vzťahu k ochrane a obnove biodiverzity a ekosystémov 144

Dodatok E

Technické špecifikácie zariadení na využívanie vody 145

1.   LESNÉ HOSPODÁRSTVO

1.1.   Zalesňovanie

Opis činnosti

Založenie lesa výsadbou, zámerným výsevom alebo prirodzenou regeneráciou na pôde, ktorá sa dovtedy využívala na iné účely alebo sa nevyužívala. Zalesňovanie znamená zmenu využívania pôdy z iného ako lesníckeho využitia na lesnícke využitie v súlade vymedzením pojmu „zalesňovanie“ Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“) (1), pričom les znamená pôdu zodpovedajúcu vymedzeniu pojmu „les“ z vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ak nie je k dispozícii, vymedzeniu pojmu „les“ organizácie FAO (2). Zalesňovaním môže byť aj minulé zalesňovanie, ak sa uskutočnilo v období medzi výsadbou stromov a priznaním štatútu lesa využívanej pôde.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE A2 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006. Hospodárske činnosti v tejto kategórii sa obmedzujú na kódy NACE II 02.10, t. j. lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, 02.20, t. j. ťažba dreva, 02.30, t. j. zber divorastúceho materiálu (okrem dreva), a 02.40, t. j. služby poskytované v lesníctve.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.   Plán zalesňovania a následný plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj

1.1.

Na ploche, na ktorej sa činnosť uskutočňuje, sa uplatňuje plán zalesňovania na obdobie aspoň piatich rokov alebo na minimálne obdobie stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorý bol vypracovaný pred začatím činnosti a neustále sa aktualizuje, kým táto plocha nezodpovedá vymedzeniu pojmu „les“ z vnútroštátnych právnych predpisov alebo, ak nie je k dispozícii, vymedzeniu pojmu „les“ organizácie FAO.

Plán zalesňovania obsahuje všetky prvky týkajúce sa posudzovania vplyvov zalesňovania na životné prostredie, ktoré sa vyžadujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

1.2.

V ideálnom prípade sa v pláne zalesňovania, ale ak chýbajú informácie, aj v akomkoľvek inom dokumente, uvádzajú podrobné informácie o týchto bodoch:

a)

opis plochy podľa zápisu do katastra nehnuteľností;

b)

príprava plochy na účely ochrany pôdy s vysokými zásobami uhlíka a vplyv tejto prípravy na už existujúce zásoby uhlíka, a to aj v pôde a nadzemnej biomase (3);

c)

ciele obhospodarovania vrátane hlavných prekážok;

d)

všeobecné stratégie a činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania vrátane očakávaných operácií počas celého cyklu lesného hospodárstva;

e)

vymedzenie kontextu lesného biotopu vrátane hlavných existujúcich a zamýšľaných druhov lesných stromov, ich množstva a rozmiestnenia;

f)

sekcie, cesty, práva priechodu a iný verejný prístup, fyzické vlastnosti vrátane vodných ciest, plochy, na ktoré sa vzťahujú zákonné alebo iné obmedzenia;

g)

zavedené opatrenia na vytvorenie a zachovanie dobrého stavu lesných ekosystémov;

h)

zohľadnenie spoločenských otázok (vrátane zachovania krajiny, konzultácií so zainteresovanými stranami v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch);

i)

posúdenie rizík súvisiacich s lesom vrátane lesných požiarov a výskytu škodcov a ochorení s cieľom zabrániť týmto rizikám, prípadne ich zmierniť a kontrolovať, ako aj zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany pred zvyškovými rizikami a adaptácie na ne;

j)

posúdenie vplyvu na potravinovú bezpečnosť;

k)

všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sú relevantné pre zalesňovanie.

1.3.

Keď sa plocha stane lesom, po pláne zalesňovania sa vypracuje plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevymedzuje plán obhospodarovania lesov ani rovnocenný nástroj, postupuje sa podľa vymedzenia pojmu „lesnatá plocha s dlhodobým plánom obhospodarovania lesov“ organizácie FAO (4). Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj sa týka obdobia 10 rokov alebo dlhšieho obdobia a neustále sa aktualizuje.

1.4.

Poskytujú sa informácie o týchto bodoch, ktoré ešte nie sú zdokumentované v pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom systéme:

a)

ciele obhospodarovania vrátane hlavných prekážok (5);

b)

všeobecné stratégie a činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania vrátane očakávaných operácií počas celého cyklu lesného hospodárstva;

c)

vymedzenie kontextu lesného biotopu vrátane hlavných existujúcich a zamýšľaných druhov lesných stromov, ich množstva a rozmiestnenia;

d)

vymedzenie plochy podľa zápisu do katastra nehnuteľností;

e)

sekcie, cesty, práva priechodu a iný verejný prístup, fyzické vlastnosti vrátane vodných ciest, plochy, na ktoré sa vzťahujú zákonné alebo iné obmedzenia;

f)

zavedené opatrenia na zachovanie dobrého stavu lesných ekosystémov;

g)

zohľadnenie spoločenských otázok (vrátane zachovania krajiny, konzultácií so zainteresovanými stranami v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch);

h)

posúdenie rizík súvisiacich s lesom vrátane lesných požiarov a výskytu škodcov a ochorení s cieľom zabrániť týmto rizikám, prípadne ich zmierniť a kontrolovať, ako aj zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany pred zvyškovými rizikami a adaptácie na ne;

i)

všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sú relevantné pre obhospodarovanie lesov.

1.5.

Činnosť sa uskutočňuje podľa najlepších postupov zalesňovania, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, alebo, ak takéto najlepšie postupy zalesňovania nie sú vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanovené, podľa niektorého z týchto kritérií:

a)

činnosť je v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 807/2014 (6);

b)

činnosť je v súlade s celoeurópskymi usmerneniami pre zalesňovanie a opätovné zalesňovanie s osobitným dôrazom na ustanovenia dohovoru UNFCCC (7).

1.6.

Súčasťou činnosti nie je degradácia pôdy s vysokými zásobami uhlíka (8).

1.7.

Systém riadenia vykonávanej činnosti je v súlade s povinnosťou náležitej starostlivosti a požiadavkami na zákonnosť stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 (9).

1.8.

Plán zalesňovania a následný plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj zahŕňajú aj monitorovanie, ktorým sa zabezpečuje správnosť informácií uvedených v pláne, a to najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa príslušnej plochy.

2.   Analýza prínosov pre klímu

2.1.

V prípade plôch spĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

dlhodobé prínosy pre klímu sa považujú za preukázané, keď sa preukáže súlad s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001.

2.2.

V prípade plôch nespĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

predpokladaná dlhodobá priemerná čistá bilancia skleníkových plynov v rámci činnosti je nižšia ako dlhodobá priemerná bilancia skleníkových plynov predpokladaná pre základnú hodnotu uvedenú v bode 2.2, pričom dlhodobosť zodpovedá dlhšiemu z týchto dvoch období: 100 rokov a trvanie celého cyklu lesného hospodárstva.

2.3.

Výpočet prínosov pre klímu spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

analýza je zlučiteľná s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006 (10). Analýza prínosov pre klímu je založená na transparentných, presných, jednotných, úplných a porovnateľných informáciách, týka sa všetkých úložísk uhlíka, na ktoré má činnosť vplyv, a to aj v nadzemnej biomase, podzemnej biomase, odumretom dreve, odpade a pôde, vychádza z najkonzervatívnejších odhadov výpočtu a zahŕňa príslušné úvahy o rizikách nestálosti a zvrátenia sekvestrácie uhlíka, riziku nasýtenia a riziku úniku;

b)

nezmenenými postupmi (vrátane ťažobných postupov) sú napríklad:

i)

postupy obhospodarovania zdokumentované v najnovšej verzii plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja pred začiatkom činnosti, ak sa nejaká vykonáva;

ii)

najnovšie nezmenené postupy pred začiatkom činnosti;

iii)

postupy systému riadenia, ktorými sa zabezpečuje dlhodobé zachovanie alebo posilnenie úrovní zásob a záchytov uhlíka na lesnatej ploche, ako sa to stanovuje v článku 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001;

c)

úroveň podrobnosti analýzy je primeraná veľkosti dotknutej plochy a používajú sa hodnoty špecifické pre dotknutú plochu;

d)

emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie vyskytujúce sa v dôsledku prírodných rušivých faktorov, ako sú zamorenie škodcami a chorobami, lesné požiare, škody spôsobené vetrom a víchricou, ktoré majú vplyv na danú plochu a spôsobujú jej nedostatočnú výkonnosť, nemajú za následok nesúlad s nariadením (EÚ) 2020/852, ak je analýza prínosov pre klímu v oblasti emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v dôsledku prírodných rušivých faktorov v súlade s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006.

2.4.

V prípade lesníckych podnikov do 13 ha sa vypracovanie analýzy prínosov pre klímu nevyžaduje.

3.   Záruka stálosti

3.1.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stav lesov v oblasti uskutočňovania činnosti zaručuje niektorým z týchto opatrení:

a)

plocha sa klasifikuje ako trvalý štátny les podľa vymedzenia organizácie FAO (11);

b)

plocha sa klasifikuje ako chránené územie;

c)

na plochu sa vzťahuje akákoľvek právna alebo zmluvná záruka, ktorou sa zabezpečuje, že zostane lesom.

3.2.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že v budúcich aktualizáciách plánu zalesňovania a následného plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, ktoré pôjdu nad rámec financovanej činnosti, sa bude naďalej snažiť o zabezpečenie prínosnosti pre klímu, ako sa to stanovuje v bode 2. Okrem toho sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že bude kompenzovať každé zhoršenie prínosnosti pre klímu stanovenej v bode 2 rovnocenným prínosom pre klímu, ktorý bude vyplývať z vykonávania niektorej z činností lesného hospodárstva vymedzených v tomto nariadení.

4.   Audit

Do dvoch rokov od začatia činnosti a potom každých 10 rokov overí niektorý zo subjektov uvedených ďalej, či je činnosť zlučiteľná s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“:

a)

príslušné vnútroštátne orgány;

b)

nezávislý certifikačný orgán tretej strany na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo prevádzkovateľa činnosti.

S cieľom znížiť náklady možno audity vykonávať spoločne s akoukoľvek certifikáciou lesov, klimatickou certifikáciou alebo iným auditom.

Nezávislý certifikačný orgán tretej strany nesmie byť v konflikte záujmov s vlastníkom či zakladateľom, ani sa zapájať do prípravy či prevádzky činnosti.

5.   Skupinové posúdenie

Súlad s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ možno overiť:

a)

na úrovni lesnej zdrojovej oblasti (12) vymedzenej v článku 2 ods. 30 smernice (EÚ) 2018/2001;

b)

na úrovni skupiny podnikov, ktorá je dostatočne homogénna na to, aby bolo možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou lesohospodárskej činnosti, za predpokladu, že všetky tieto podniky majú medzi sebou trvácny vzťah a podieľajú sa na činnosti, pričom skupina týchto podnikov zostane pri všetkých následných auditoch rovnaká.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. k) obsahujú ustanovenia týkajúce sa plnenia kritérií stanovených v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (13) sa obmedzuje používanie pesticídov a uprednostňujú sa alternatívne prístupy alebo techniky, ktoré môžu zahŕňať aj nechemické alternatívy k pesticídom, s výnimkou situácií, keď je použitie pesticídov potrebné na účely kontroly výskytu škodcov a ochorení.

Pri tejto činnosti sa hnojivá používajú minimálne a hnoj sa nepoužíva vôbec. Činnosť je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 (14) alebo vnútroštátnymi pravidlami v oblasti hnojív alebo zúrodňujúcich látok na poľnohospodárske použitie.

Prijmú sa dobre zdokumentované a overiteľné opatrenia na predchádzanie používaniu účinných látok uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 (15)  (16), Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (17), Minamatskom dohovore o ortuti (18) a v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (19), ako aj účinných látok zaradených do triedy Ia („extrémne nebezpečné“) alebo triedy Ib („vysoko nebezpečné“) v klasifikácii pesticídov podľa nebezpečnosti odporúčanej organizáciou WHO (20). Činnosť je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účinných látkach.

Predchádza sa znečisteniu vody a pôdy a v prípade výskytu znečistenia sa prijmú opatrenia na jeho odstránenie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Na územiach, ktoré príslušný vnútroštátny orgán vyhlásil za chránené, alebo v chránených biotopoch sa činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ochrany týchto území.

V prípade biotopov, ktoré sú osobitne citlivé na stratu biodiverzity alebo ktoré majú vysokú hodnotu z hľadiska ochrany, prípadne na územiach vyňatých na účely obnovy takýchto biotopov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa nevykonáva premena.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. k) (Plán zalesňovania) a bode 1.4 písm. i) (Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný systém) obsahujú ustanovenia týkajúce sa zachovania a možného posilnenia biodiverzity v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi ustanoveniami vrátane týchto:

a)

zabezpečenie dobrého stavu ochrany biotopov a druhov, zachovanie typických druhov biotopu;

b)

vylúčenie použitia alebo introdukcie inváznych nepôvodných druhov;

c)

vylúčenie použitia nepôvodných druhov, ak sa nepreukáže, že:

i)

použitie lesného reprodukčného materiálu vedie k priaznivému a vhodnému stavu ekosystému (ako sú klíma, pôdne kritériá a vegetačné pásmo, odolnosť voči lesným požiarom);

ii)

pôvodné druhy, ktoré sa v súčasnosti na danom území nachádzajú, už nie sú prispôsobené predpokladaným klimatickým a pedohydrologickým podmienkam;

d)

zabezpečenie zachovania a zlepšenia fyzikálnej, chemickej a biologickej kvality pôdy;

e)

podpora postupov priaznivých pre biodiverzitu, ktorými sa posilňujú prirodzené procesy lesov;

f)

vylúčenie premeny ekosystémov s vysokou biodiverzitou na ekosystémy s nižšou biodiverzitou;

g)

zabezpečenie rozmanitosti súvisiacich biotopov a druhov lesa;

h)

zabezpečenie rozmanitosti štruktúry porastu a zachovanie alebo posilnenie starších porastov a odumretého dreva.

1.2.   Rekultivácia a obnova lesov vrátane opätovného zalesňovania a prirodzenej regenerácie lesov po extrémnej udalosti

Opis činnosti

Rekultivácia a obnova lesov sú vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Ak vnútroštátne právne predpisy takéto vymedzenie neobsahujú, rekultivácia a obnova zodpovedajú všeobecne prijímanému vymedzeniu z odborne recenzovanej vedeckej literatúry konkrétnych krajín alebo vymedzeniu v rámci pojmu „obnova lesov“ organizácie FAO (21), prípadne niektorému z vymedzení ekologickej obnovy (22), ktoré sa vzťahujú na les, alebo vymedzeniu rekultivácie lesa (23) podľa Dohovoru o biologickej diverzite (24). Hospodárske činnosti v tejto kategórii zahŕňajú aj lesohospodárske činnosti v súlade s vymedzením pojmov „opätovné zalesňovanie“ (25) a „prirodzene sa regenerujúci les“ (26) po extrémnej udalosti stanoveným organizáciou FAO, pričom extrémna udalosť sa vymedzuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a ak vnútroštátne právne predpisy neobsahujú takéto vymedzenie, je v súlade s vymedzením pojmu „extrémny výkyv počasia“ panela IPCC (27), alebo po prírodnom požiari, pričom prírodný požiar sa vymedzuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, a ak vnútroštátne právne predpisy neobsahujú takéto vymedzenie, podľa vymedzenia z Európskeho slovníka pojmov týkajúcich sa prírodných a lesných požiarov (28).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii nepredstavujú žiadnu zmenu vo využívaní pôdy a uskutočňujú sa na znehodnotenej pôde zodpovedajúcej vymedzeniu pojmu „les“ z vnútroštátnych právnych predpisov alebo, ak nie je k dispozícii, vymedzeniu pojmu „les“ organizácie FAO (29).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE A2 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006. Hospodárske činnosti v tejto kategórii sa obmedzujú na kódy NACE II 02.10, t. j. lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, 02.20, t. j. ťažba dreva, 02.30, t. j. zber divorastúceho materiálu (okrem dreva), a 02.40, t. j. služby poskytované v lesníctve.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.   Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj

1.1.

Na plochu, na ktorej sa činnosť uskutočňuje, sa vzťahuje plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevymedzuje plán obhospodarovania lesov ani rovnocenný nástroj, vymedzenie pojmu „lesnatá plocha s dlhodobým plánom obhospodarovania lesov“ organizácie FAO (30).

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj sa týka obdobia 10 rokov alebo dlhšieho obdobia a neustále sa aktualizuje.

1.2.

Poskytujú sa informácie o týchto bodoch, ktoré ešte nie sú zdokumentované v pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom systéme:

a)

ciele obhospodarovania vrátane hlavných prekážok (31);

b)

všeobecné stratégie a činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania vrátane očakávaných operácií počas celého cyklu lesného hospodárstva;

c)

vymedzenie kontextu lesného biotopu vrátane hlavných existujúcich a zamýšľaných druhov lesných stromov, ich množstva a rozmiestnenia;

d)

vymedzenie plochy podľa zápisu do katastra nehnuteľností;

e)

sekcie, cesty, práva priechodu a iný verejný prístup, fyzické vlastnosti vrátane vodných ciest, plochy, na ktoré sa vzťahujú zákonné alebo iné obmedzenia;

f)

zavedené opatrenia na zachovanie dobrého stavu lesných ekosystémov;

g)

zohľadnenie spoločenských otázok (vrátane zachovania krajiny, konzultácií so zainteresovanými stranami v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch);

h)

posúdenie rizík súvisiacich s lesom vrátane lesných požiarov a výskytu škodcov a ochorení s cieľom zabrániť týmto rizikám, prípadne ich zmierniť a kontrolovať, ako aj zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany pred zvyškovými rizikami a adaptácie na ne;

i)

všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sú relevantné pre obhospodarovanie lesov.

1.3.

Udržateľnosť systémov obhospodarovania lesov zdokumentovaných v pláne uvedenom v bode 1.1 sa zabezpečuje výberom najambicióznejšieho z týchto prístupov:

a)

obhospodarovanie lesov zodpovedá platnému vnútroštátnemu vymedzeniu udržateľného obhospodarovania lesov;

b)

obhospodarovanie lesov zodpovedá vymedzeniu pojmu „udržateľné obhospodarovanie lesov“ konferencie Forest Europe (32) a je v súlade s Celoeurópskymi prevádzkovými usmerneniami pre udržateľné obhospodarovanie lesov (33);

c)

zavedený systém obhospodarovania je v súlade s kritériami udržateľnosti lesov stanovenými v článku 29 ods. 6 smernice (EÚ) 2018/2001 a od dátumu začatia jeho uplatňovania aj s vykonávacím aktom o prevádzkovom usmernení pre energiu z lesnej biomasy prijatým podľa článku 29 ods. 8 uvedenej smernice.

1.4.

Súčasťou činnosti nie je degradácia pôdy s vysokými zásobami uhlíka (34).

1.5.

Systémy riadenia vykonávanej činnosti sú v súlade s povinnosťou náležitej starostlivosti a požiadavkami na zákonnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 995/2010.

1.6.

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj zahŕňa aj monitorovanie, ktorým sa zabezpečuje správnosť informácií uvedených v pláne, a to najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa príslušnej plochy.

2.   Analýza prínosov pre klímu

2.1.

V prípade plôch spĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

dlhodobé prínosy pre klímu sa považujú za preukázané, keď sa preukáže súlad s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001.

2.2.

V prípade plôch nespĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

predpokladaná dlhodobá priemerná čistá bilancia skleníkových plynov v rámci činnosti je nižšia ako dlhodobá priemerná bilancia skleníkových plynov predpokladaná pre základnú hodnotu uvedenú v bode 2.2, pričom dlhodobosť zodpovedá dlhšiemu z týchto dvoch období: 100 rokov a trvanie celého cyklu lesného hospodárstva.

2.3.

Výpočet prínosov pre klímu spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

analýza je zlučiteľná s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006 (35). Analýza prínosov pre klímu je založená na transparentných, presných, jednotných, úplných a porovnateľných informáciách, týka sa všetkých úložísk uhlíka, na ktoré má činnosť vplyv, a to aj v nadzemnej biomase, podzemnej biomase, odumretom dreve, odpade a pôde, vychádza z najkonzervatívnejších odhadov výpočtu a zahŕňa príslušné úvahy o rizikách nestálosti a zvrátenia sekvestrácie uhlíka, riziku nasýtenia a riziku úniku;

b)

nezmenenými postupmi (vrátane ťažobných postupov) sú napríklad:

i)

postupy obhospodarovania zdokumentované v najnovšej verzii plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja pred začiatkom činnosti, ak sa nejaká vykonáva;

ii)

najnovšie nezmenené postupy pred začiatkom činnosti;

iii)

postupy systému riadenia, ktorými sa zabezpečuje dlhodobé zachovanie alebo posilnenie úrovní zásob a záchytov uhlíka na lesnatej ploche, ako sa to stanovuje v článku 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001;

c)

úroveň podrobnosti analýzy je primeraná veľkosti dotknutej plochy a používajú sa hodnoty špecifické pre dotknutú plochu;

d)

emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie vyskytujúce sa v dôsledku prírodných rušivých faktorov, ako sú zamorenie škodcami a chorobami, lesné požiare, škody spôsobené vetrom a víchricou, ktoré majú vplyv na danú plochu a spôsobujú jej nedostatočnú výkonnosť, nemajú za následok nesúlad s nariadením (EÚ) 2020/852, ak je analýza prínosov pre klímu v oblasti emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v dôsledku prírodných rušivých faktorov v súlade s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006.

2.4.

V prípade lesníckych podnikov do 13 ha sa vypracovanie analýzy prínosov pre klímu nevyžaduje.

3.   Záruka stálosti

3.1.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stav lesov v oblasti uskutočňovania činnosti zaručuje niektorým z týchto opatrení:

a)

plocha sa klasifikuje ako trvalý štátny les podľa vymedzenia organizácie FAO (36);

b)

plocha sa klasifikuje ako chránené územie;

c)

na plochu sa vzťahuje akákoľvek právna alebo zmluvná záruka, ktorou sa zabezpečuje, že zostane lesom.

3.2.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že v budúcich aktualizáciách plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, ktoré pôjdu nad rámec financovanej činnosti, sa bude naďalej snažiť o zabezpečenie prínosnosti pre klímu, ako sa to stanovuje v bode 2. Okrem toho sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že bude kompenzovať každé zhoršenie prínosnosti pre klímu stanovenej v bode 2 rovnocenným prínosom pre klímu, ktorý bude vyplývať z vykonávania niektorej z činností lesného hospodárstva vymedzených v tomto nariadení.

4.   Audit

Do dvoch rokov od začatia činnosti a potom každých 10 rokov overí niektorý zo subjektov uvedených ďalej, či je činnosť zlučiteľná s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“:

a)

príslušné vnútroštátne orgány;

b)

nezávislý certifikačný orgán tretej strany na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo prevádzkovateľa činnosti.

S cieľom znížiť náklady možno audity vykonávať spoločne s akoukoľvek certifikáciou lesov, klimatickou certifikáciou alebo iným auditom.

Nezávislý certifikačný orgán tretej strany nesmie byť v konflikte záujmov s vlastníkom či zakladateľom, ani sa zapájať do prípravy či prevádzky činnosti.

5.   Skupinové posúdenie

Súlad s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ možno overiť:

a)

na úrovni lesnej zdrojovej oblasti (37) vymedzenej v článku 2 ods. 30 smernice (EÚ) 2018/2001;

b)

na úrovni skupiny podnikov, ktorá je dostatočne homogénna na to, aby bolo možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou lesohospodárskej činnosti, za predpokladu, že všetky tieto podniky majú medzi sebou trvácny vzťah a podieľajú sa na činnosti, pričom skupina týchto podnikov zostane pri všetkých následných auditoch rovnaká.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa plnenia kritérií stanovených v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Zmena v pestovaní lesa vyvolaná činnosťou na ploche, na ktorej sa daná činnosť uskutočňuje, pravdepodobne nebude mať za následok významné zníženie objemu udržateľných dodávok primárnej lesnej biomasy vhodnej na výrobu produktov z dreva s dlhodobým potenciálom obehovosti. Toto kritérium možno preukázať analýzou prínosov pre klímu uvedenou v bode 2.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V súlade so smernicou 2009/128/ES sa obmedzuje používanie pesticídov a uprednostňujú sa alternatívne prístupy alebo techniky, ktoré môžu zahŕňať aj nechemické alternatívy k pesticídom, s výnimkou situácií, keď je použitie pesticídov potrebné na účely kontroly výskytu škodcov a ochorení.

Pri tejto činnosti sa hnojivá používajú minimálne a hnoj sa nepoužíva vôbec. Činnosť je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009 alebo vnútroštátnymi pravidlami o hnojivách alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

Prijmú sa dobre zdokumentované a overiteľné opatrenia na predchádzanie používaniu účinných látok uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 (38), Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, Minamatskom dohovore o ortuti a v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ako aj účinných látok zaradených do triedy Ia („extrémne nebezpečné“) alebo triedy Ib („vysoko nebezpečné“) v klasifikácii pesticídov podľa nebezpečnosti odporúčanej organizáciou WHO. Činnosť je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účinných látkach.

Predchádza sa znečisteniu vody a pôdy a v prípade výskytu znečistenia sa prijmú opatrenia na jeho odstránenie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Na územiach, ktoré príslušný vnútroštátny orgán vyhlásil za chránené, alebo v chránených biotopoch sa činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ochrany týchto území.

V prípade biotopov, ktoré sú osobitne citlivé na stratu biodiverzity alebo ktoré majú vysokú hodnotu z hľadiska ochrany, prípadne na územiach vyňatých na účely obnovy takýchto biotopov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa nevykonáva premena.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa zachovania a možného posilnenia biodiverzity v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi ustanoveniami vrátane týchto:

a)

zabezpečenie dobrého stavu ochrany biotopov a druhov, zachovanie typických druhov biotopu;

b)

vylúčenie použitia alebo introdukcie inváznych nepôvodných druhov;

c)

vylúčenie použitia nepôvodných druhov, ak sa nepreukáže, že:

i)

použitie lesného reprodukčného materiálu vedie k priaznivému a vhodnému stavu ekosystému (ako sú klíma, pôdne kritériá a vegetačné pásmo, odolnosť voči lesným požiarom);

ii)

pôvodné druhy, ktoré sa v súčasnosti na danom území nachádzajú, už nie sú prispôsobené predpokladaným klimatickým a pedohydrologickým podmienkam;

d)

zabezpečenie zachovania a zlepšenia fyzikálnej, chemickej a biologickej kvality pôdy;

e)

podpora postupov priaznivých pre biodiverzitu, ktorými sa posilňujú prirodzené procesy lesov;

f)

vylúčenie premeny ekosystémov s vysokou biodiverzitou na ekosystémy s nižšou biodiverzitou;

g)

zabezpečenie rozmanitosti súvisiacich biotopov a druhov lesa;

h)

zabezpečenie rozmanitosti štruktúry porastu a zachovanie alebo posilnenie starších porastov a odumretého dreva.

1.3.   Obhospodarovanie lesov

Opis činnosti

Obhospodarovanie lesov podľa vymedzenia vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Ak sa takéto vymedzenie vo vnútroštátnych právnych predpisoch neuvádza, pod obhospodarovaním lesov sa rozumie akákoľvek hospodárska činnosť vyplývajúca zo systému uplatňovaného vo vzťahu k lesu, ktorá má vplyv na ekologické, hospodárske alebo sociálne funkcie lesa. Obhospodarovanie lesov nepredpokladá žiadnu zmenu vo využívaní pôdy a uskutočňuje sa na pôde zodpovedajúcej vymedzeniu pojmu „les“ z vnútroštátnych právnych predpisov alebo, ak nie je k dispozícii, vymedzeniu pojmu „les“ organizácie FAO (39).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE A2 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006. Hospodárske činnosti v tejto kategórii sa obmedzujú na kódy NACE II 02.10, t. j. lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, 02.20, t. j. ťažba dreva, 02.30, t. j. zber divorastúceho materiálu (okrem dreva), a 02.40, t. j. služby poskytované v lesníctve.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.   Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj

1.1.

Na plochu, na ktorej sa činnosť uskutočňuje, sa vzťahuje plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevymedzuje plán obhospodarovania lesov ani rovnocenný nástroj, vymedzenie pojmu „lesnatá plocha s dlhodobým plánom obhospodarovania lesov“ organizácie FAO (40).

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj sa týka obdobia 10 rokov alebo dlhšieho obdobia a neustále sa aktualizuje.

1.2.

Poskytujú sa informácie o týchto bodoch, ktoré zatiaľ nie sú zdokumentované v pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom systéme:

a)

ciele obhospodarovania vrátane hlavných prekážok (41);

b)

všeobecné stratégie a činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania vrátane očakávaných operácií počas celého cyklu lesného hospodárstva;

c)

vymedzenie kontextu lesného biotopu vrátane hlavných existujúcich a zamýšľaných druhov lesných stromov, ich množstva a rozmiestnenia;

d)

vymedzenie plochy podľa zápisu do katastra nehnuteľností;

e)

sekcie, cesty, práva priechodu a iný verejný prístup, fyzické vlastnosti vrátane vodných ciest, plochy, na ktoré sa vzťahujú zákonné alebo iné obmedzenia;

f)

zavedené opatrenia na zachovanie dobrého stavu lesných ekosystémov;

g)

zohľadnenie spoločenských otázok (vrátane zachovania krajiny, konzultácií so zainteresovanými stranami v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch);

h)

posúdenie rizík súvisiacich s lesom vrátane lesných požiarov a výskytu škodcov a ochorení s cieľom zabrániť týmto rizikám, prípadne ich zmierniť a kontrolovať, ako aj zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany pred zvyškovými rizikami a adaptácie na ne;

i)

všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sú relevantné pre obhospodarovanie lesov.

1.3.

Udržateľnosť systémov obhospodarovania lesov zdokumentovaných v pláne uvedenom v bode 1.1 sa zabezpečuje výberom najambicióznejšieho z týchto prístupov:

a)

obhospodarovanie lesov zodpovedá platnému vnútroštátnemu vymedzeniu udržateľného obhospodarovania lesov;

b)

obhospodarovanie lesov zodpovedá vymedzeniu pojmu „udržateľné obhospodarovanie lesov“ konferencie Forest Europe (42) a je v súlade s Celoeurópskymi prevádzkovými usmerneniami pre udržateľné obhospodarovanie lesov (43);

c)

zavedený systém obhospodarovania je v súlade s kritériami udržateľnosti lesov stanovenými v článku 29 ods. 6 smernice (EÚ) 2018/2001 a od dátumu začatia jeho uplatňovania aj s vykonávacím aktom o prevádzkovom usmernení pre energiu z lesnej biomasy prijatým podľa článku 29 ods. 8 uvedenej smernice.

1.4.

Súčasťou činnosti nie je degradácia pôdy s vysokými zásobami uhlíka (44).

1.5.

Systémy riadenia vykonávanej činnosti sú v súlade s povinnosťou náležitej starostlivosti a požiadavkami na zákonnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 995/2010.

1.6.

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj zahŕňa aj monitorovanie, ktorým sa zabezpečuje správnosť informácií uvedených v pláne, a to najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa príslušnej plochy.

2.   Analýza prínosov pre klímu

2.1.

V prípade plôch spĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

dlhodobé prínosy pre klímu sa považujú za preukázané, keď sa preukáže súlad s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001.

2.2.

V prípade plôch nespĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

predpokladaná dlhodobá priemerná čistá bilancia skleníkových plynov v rámci činnosti je nižšia ako dlhodobá priemerná bilancia skleníkových plynov predpokladaná pre základnú hodnotu uvedenú v bode 2.2, pričom dlhodobosť zodpovedá dlhšiemu z týchto dvoch období: 100 rokov a trvanie celého cyklu lesného hospodárstva.

2.3.

Výpočet prínosov pre klímu spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

analýza je zlučiteľná s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006 (45). Analýza prínosov pre klímu je založená na transparentných, presných, jednotných, úplných a porovnateľných informáciách, týka sa všetkých úložísk uhlíka, na ktoré má činnosť vplyv, a to aj v nadzemnej biomase, podzemnej biomase, odumretom dreve, odpade a pôde, vychádza z najkonzervatívnejších odhadov výpočtu a zahŕňa príslušné úvahy o rizikách nestálosti a zvrátenia sekvestrácie uhlíka, riziku nasýtenia a riziku úniku;

b)

nezmenenými postupmi (vrátane ťažobných postupov) sú napríklad:

i)

postupy obhospodarovania zdokumentované v najnovšej verzii plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja pred začiatkom činnosti, ak sa nejaká vykonáva;

ii)

najnovšie nezmenené postupy pred začiatkom činnosti;

iii)

postupy systému riadenia, ktorými sa zabezpečuje dlhodobé zachovanie alebo posilnenie úrovní zásob a záchytov uhlíka na lesnatej ploche, ako sa to stanovuje v článku 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001;

c)

úroveň podrobnosti analýzy je primeraná veľkosti dotknutej plochy a používajú sa hodnoty špecifické pre dotknutú plochu;

d)

emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie vyskytujúce sa v dôsledku prírodných rušivých faktorov, ako sú zamorenie škodcami a chorobami, lesné požiare, škody spôsobené vetrom a víchricou, ktoré majú vplyv na danú plochu a spôsobujú jej nedostatočnú výkonnosť, nemajú za následok nesúlad s nariadením (EÚ) 2020/852, ak je analýza prínosov pre klímu v oblasti emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v dôsledku prírodných rušivých faktorov v súlade s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006.

2.4.

V prípade lesníckych podnikov do 13 ha sa vypracovanie analýzy prínosov pre klímu nevyžaduje.

3.   Záruka stálosti

3.1.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stav lesov v oblasti uskutočňovania činnosti zaručuje niektorým z týchto opatrení:

a)

plocha sa klasifikuje ako trvalý štátny les podľa vymedzenia organizácie FAO (46);

b)

plocha sa klasifikuje ako chránené územie;

c)

na plochu sa vzťahuje akákoľvek právna alebo zmluvná záruka, ktorou sa zabezpečuje, že zostane lesom.

3.2.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že v budúcich aktualizáciách plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, ktoré pôjdu nad rámec financovanej činnosti, sa bude naďalej snažiť o zabezpečenie prínosnosti pre klímu, ako sa to stanovuje v bode 2. Okrem toho sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že bude kompenzovať každé zhoršenie prínosnosti pre klímu stanovenej v bode 2 rovnocenným prínosom pre klímu, ktorý bude vyplývať z vykonávania niektorej z činností lesného hospodárstva vymedzených v tomto nariadení.

4.   Audit

Do dvoch rokov od začatia činnosti a potom každých 10 rokov overí niektorý zo subjektov uvedených ďalej, či je činnosť zlučiteľná s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“:

a)

príslušné vnútroštátne orgány;

b)

nezávislý certifikačný orgán tretej strany na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo prevádzkovateľa činnosti.

S cieľom znížiť náklady možno audity vykonávať spoločne s akoukoľvek certifikáciou lesov, klimatickou certifikáciou alebo iným auditom.

Nezávislý certifikačný orgán tretej strany nesmie byť v konflikte záujmov s vlastníkom či zakladateľom, ani sa zapájať do prípravy či prevádzky činnosti.

5.   Skupinové posúdenie

Súlad s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ možno overiť:

a)

na úrovni lesnej zdrojovej oblasti (47) vymedzenej v článku 2 ods. 30 smernice (EÚ) 2018/2001;

b)

na úrovni skupiny podnikov, ktorá je dostatočne homogénna na to, aby bolo možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou lesohospodárskej činnosti, za predpokladu, že všetky tieto podniky majú medzi sebou trvácny vzťah a podieľajú sa na činnosti, pričom skupina týchto podnikov zostane pri všetkých následných auditoch rovnaká.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa plnenia kritérií stanovených v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Zmena v pestovaní lesa vyvolaná činnosťou na ploche, na ktorej sa daná činnosť uskutočňuje, pravdepodobne nebude mať za následok významné zníženie objemu udržateľných dodávok primárnej lesnej biomasy vhodnej na výrobu produktov z dreva s dlhodobým potenciálom obehovosti. Toto kritérium možno preukázať analýzou prínosov pre klímu uvedenou v bode 2.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V súlade so smernicou 2009/128/ES sa obmedzuje používanie pesticídov a uprednostňujú sa alternatívne prístupy alebo techniky, ktoré môžu zahŕňať aj nechemické alternatívy k pesticídom, s výnimkou situácií, keď je použitie pesticídov potrebné na účely kontroly výskytu škodcov a ochorení.

Pri tejto činnosti sa hnojivá používajú minimálne a hnoj sa nepoužíva vôbec. Činnosť je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009 alebo vnútroštátnymi pravidlami o hnojivách alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

Prijmú sa dobre zdokumentované a overiteľné opatrenia na predchádzanie používaniu účinných látok uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 (48), Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, Minamatskom dohovore o ortuti a v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ako aj účinných látok zaradených do triedy Ia („extrémne nebezpečné“) alebo triedy Ib („vysoko nebezpečné“) v klasifikácii pesticídov podľa nebezpečnosti odporúčanej organizáciou WHO (49). Činnosť je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účinných látkach.

Predchádza sa znečisteniu vody a pôdy a v prípade výskytu znečistenia sa prijmú opatrenia na jeho odstránenie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Na územiach, ktoré príslušný vnútroštátny orgán vyhlásil za chránené, alebo v chránených biotopoch sa činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ochrany týchto území.

V prípade biotopov, ktoré sú osobitne citlivé na stratu biodiverzity alebo ktoré majú vysokú hodnotu z hľadiska ochrany, prípadne na územiach vyňatých na účely obnovy takýchto biotopov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa nevykonáva premena.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa zachovania a možného posilnenia biodiverzity v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi ustanoveniami vrátane týchto:

a)

zabezpečenie dobrého stavu ochrany biotopov a druhov, zachovanie typických druhov biotopu;

b)

vylúčenie použitia alebo introdukcie inváznych nepôvodných druhov;

c)

vylúčenie použitia nepôvodných druhov, ak sa nepreukáže, že:

i)

použitie lesného reprodukčného materiálu vedie k priaznivému a vhodnému stavu ekosystému (ako sú klíma, pôdne kritériá a vegetačné pásmo, odolnosť voči lesným požiarom);

ii)

pôvodné druhy, ktoré sa v súčasnosti na danom území nachádzajú, už nie sú prispôsobené predpokladaným klimatickým a pedohydrologickým podmienkam;

d)

zabezpečenie zachovania a zlepšenia fyzikálnej, chemickej a biologickej kvality pôdy;

e)

podpora postupov priaznivých pre biodiverzitu, ktorými sa posilňujú prirodzené procesy lesov;

f)

vylúčenie premeny ekosystémov s vysokou biodiverzitou na ekosystémy s nižšou biodiverzitou;

g)

zabezpečenie rozmanitosti súvisiacich biotopov a druhov lesa;

h)

zabezpečenie rozmanitosti štruktúry porastu a zachovanie alebo posilnenie starších porastov a odumretého dreva.

1.4.   Ochranné lesné hospodárstvo

Opis činnosti

Činnosti obhospodarovania lesov, cieľom ktorých je zachovanie jedného alebo viacerých biotopov alebo druhov. Ochranné lesné hospodárstvo nepredpokladá žiadnu zmenu kategórie pôdy a uskutočňuje sa na pôde zodpovedajúcej vymedzeniu pojmu „les“ z vnútroštátnych právnych predpisov alebo, ak nie je k dispozícii, vymedzeniu pojmu „les“ organizácie FAO (50).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE A2 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006. Hospodárske činnosti v tejto kategórii sa obmedzujú na kódy NACE II 02.10, t. j. lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve, 02.20, t. j. ťažba dreva, 02.30, t. j. zber divorastúceho materiálu (okrem dreva), a 02.40, t. j. služby poskytované v lesníctve.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.   Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj

1.1.

Na plochu, na ktorej sa činnosť uskutočňuje, sa vzťahuje plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo, ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch nevymedzuje plán obhospodarovania lesov, vymedzenie pojmu „lesnatá plocha s dlhodobým plánom obhospodarovania lesov“ organizácie FAO (51).

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj sa týka obdobia 10 rokov alebo dlhšieho obdobia a neustále sa aktualizuje.

1.2.

Poskytujú sa informácie o týchto bodoch, ktoré zatiaľ nie sú zdokumentované v pláne obhospodarovania lesov alebo rovnocennom systéme:

a)

ciele obhospodarovania vrátane hlavných prekážok;

b)

všeobecné stratégie a činnosti plánované na dosiahnutie cieľov obhospodarovania vrátane očakávaných operácií počas celého cyklu lesného hospodárstva;

c)

vymedzenie kontextu lesného biotopu, hlavných a zamýšľaných druhov lesných stromov, ich množstva a rozmiestnenia podľa kontextu miestneho lesného ekosystému;

d)

vymedzenie plochy podľa zápisu do katastra nehnuteľností;

e)

sekcie, cesty, práva priechodu a iný verejný prístup, fyzické vlastnosti vrátane vodných ciest, plochy, na ktoré sa vzťahujú zákonné alebo iné obmedzenia;

f)

zavedené opatrenia na zachovanie dobrého stavu lesných ekosystémov;

g)

zohľadnenie spoločenských otázok (vrátane zachovania krajiny, konzultácií so zainteresovanými stranami v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch);

h)

posúdenie rizík súvisiacich s lesom vrátane lesných požiarov a výskytu škodcov a ochorení s cieľom zabrániť týmto rizikám, prípadne ich zmierniť a kontrolovať, ako aj zavedených opatrení na zabezpečenie ochrany pred zvyškovými rizikami a adaptácie na ne;

i)

všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“, ktoré sú relevantné pre obhospodarovanie lesov.

1.3.

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj:

a)

obsahuje primárne určený cieľ obhospodarovania (52), ktorý spočíva v ochrane pôdy a vody (53), ochrane biodiverzity (54) alebo sociálnych službách (55) vychádzajúcich z vymedzení organizácie FAO;

b)

podporuje postupy priaznivé pre biodiverzitu, ktorými sa posilňujú prirodzené procesy lesov;

c)

obsahuje analýzu:

i)

vplyvov a tlakov na ochranu biotopov a rozmanitosť súvisiacich biotopov;

ii)

podmienok ťažby s minimálnym vplyvom na pôdu;

iii)

iných činností, ktoré majú vplyv na ciele ochrany, ako sú poľovníctvo a rybolov, poľnohospodárske, pastierske, lesnícke, priemyselné, ťažobné a komerčné činnosti.

1.4.

Udržateľnosť systémov obhospodarovania lesov zdokumentovaných v pláne uvedenom v bode 1.1 sa zabezpečuje výberom najambicióznejšieho z týchto prístupov:

a)

obhospodarovanie lesov zodpovedá vnútroštátnemu vymedzeniu udržateľného obhospodarovania lesov, ak existuje;

b)

obhospodarovanie lesov zodpovedá vymedzeniu pojmu „udržateľné obhospodarovanie lesov“ konferencie Forest Europe (56) a je v súlade s Celoeurópskymi prevádzkovými usmerneniami pre udržateľné obhospodarovanie lesov (57);

c)

zavedený systém obhospodarovania je v súlade s kritériami udržateľnosti lesov vymedzenými v článku 29 ods. 6 smernice (EÚ) 2018/2001 a od dátumu začatia jeho uplatňovania aj s vykonávacím aktom o prevádzkovom usmernení pre energiu z lesnej biomasy prijatým podľa článku 29 ods. 8 uvedenej smernice.

1.5.

Súčasťou činnosti nie je degradácia pôdy s vysokými zásobami uhlíka (58).

1.6.

Systémy riadenia vykonávanej činnosti sú v súlade s povinnosťou náležitej starostlivosti a požiadavkami na zákonnosť stanovenými v nariadení (EÚ) č. 995/2010.

1.7.

Plán obhospodarovania lesov alebo rovnocenný nástroj sa týka aj monitorovania, ktorým sa zabezpečuje správnosť informácií uvedených v pláne, a to najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa príslušnej plochy.

2.   Analýza prínosov pre klímu

2.1.

V prípade plôch spĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

dlhodobé prínosy pre klímu sa považujú za preukázané, keď sa preukáže súlad s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001.

2.2.

V prípade plôch nespĺňajúcich požiadavky na úrovni lesnej zdrojovej oblasti týkajúce sa zabezpečenia dlhodobého zachovania alebo posilnenia úrovní zásob a záchytov uhlíka v lese v súlade s článkom 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001 činnosť spĺňa tieto kritériá:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

predpokladaná dlhodobá priemerná čistá bilancia skleníkových plynov v rámci činnosti je nižšia ako dlhodobá priemerná bilancia skleníkových plynov predpokladaná pre základnú hodnotu uvedenú v bode 2.2, pričom dlhodobosť zodpovedá dlhšiemu z týchto dvoch období: 100 rokov a trvanie celého cyklu lesného hospodárstva.

2.3.

Výpočet prínosov pre klímu spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

analýza je zlučiteľná s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006 (59). Analýza prínosov pre klímu je založená na transparentných, presných, jednotných, úplných a porovnateľných informáciách, týka sa všetkých úložísk uhlíka, na ktoré má činnosť vplyv, a to aj v nadzemnej biomase, podzemnej biomase, odumretom dreve, odpade a pôde, vychádza z najkonzervatívnejších odhadov výpočtu a zahŕňa príslušné úvahy o rizikách nestálosti a zvrátenia sekvestrácie uhlíka, riziku nasýtenia a riziku úniku;

b)

nezmenenými postupmi (vrátane ťažobných postupov) sú napríklad:

i)

postupy obhospodarovania zdokumentované v najnovšej verzii plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja pred začiatkom činnosti, ak sa nejaká vykonáva;

ii)

najnovšie nezmenené postupy pred začiatkom činnosti;

iii)

postupy systému riadenia, ktorými sa zabezpečuje dlhodobé zachovanie alebo posilnenie úrovní zásob a záchytov uhlíka na lesnatej ploche, ako sa to stanovuje v článku 29 ods. 7 písm. b) smernice (EÚ) 2018/2001;

c)

úroveň podrobnosti analýzy je primeraná veľkosti dotknutej plochy a používajú sa hodnoty špecifické pre dotknutú plochu;

d)

emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie vyskytujúce sa v dôsledku prírodných rušivých faktorov, ako sú zamorenie škodcami a chorobami, lesné požiare, škody spôsobené vetrom a víchricou, ktoré majú vplyv na danú plochu a spôsobujú jej nedostatočnú výkonnosť, nemajú za následok nesúlad s kritériami nariadenia (EÚ) 2020/852, ak je analýza prínosov pre klímu v oblasti emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v dôsledku prírodných rušivých faktorov v súlade s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006.

2.4.

V prípade lesníckych podnikov do 13 ha sa vypracovanie analýzy prínosov pre klímu nevyžaduje.

3.   Záruka stálosti

3.1.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stav lesov v oblasti uskutočňovania činnosti zaručuje niektorým z týchto opatrení:

a)

plocha sa klasifikuje ako trvalý štátny les podľa vymedzenia organizácie FAO (60);

b)

plocha sa klasifikuje ako chránené územie;

c)

na plochu sa vzťahuje akákoľvek právna alebo zmluvná záruka, ktorou sa zabezpečuje, že zostane lesom.

3.2.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že v budúcich aktualizáciách plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, ktoré pôjdu nad rámec financovanej činnosti, sa bude naďalej snažiť o zabezpečenie prínosnosti pre klímu, ako sa to stanovuje v bode 2. Okrem toho sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že bude kompenzovať každé zhoršenie prínosnosti pre klímu stanovenej v bode 2 rovnocenným prínosom pre klímu, ktorý bude vyplývať z vykonávania niektorej z činností lesného hospodárstva vymedzených v tomto nariadení.

4.   Audit

Do dvoch rokov od začatia činnosti a potom každých 10 rokov overí niektorý zo subjektov uvedených ďalej, či je činnosť zlučiteľná s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“:

a)

príslušné vnútroštátne orgány;

b)

nezávislý certifikačný orgán tretej strany na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo prevádzkovateľa činnosti.

S cieľom znížiť náklady možno audity vykonávať spoločne s akoukoľvek certifikáciou lesov, klimatickou certifikáciou alebo iným auditom.

Nezávislý certifikačný orgán tretej strany nesmie byť v konflikte záujmov s vlastníkom či zakladateľom, ani sa zapájať do prípravy či prevádzky činnosti.

5.   Skupinové posúdenie

Súlad s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ možno overiť:

a)

na úrovni lesnej zdrojovej oblasti (61) vymedzenej v článku 2 ods. 30 smernice (EÚ) 2018/2001;

b)

na úrovni skupiny lesníckych podnikov, ktorá je dostatočne homogénna na to, aby bolo možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou lesohospodárskej činnosti, za predpokladu, že všetky tieto podniky majú medzi sebou trvácny vzťah a podieľajú sa na činnosti, pričom skupina týchto podnikov zostane pri všetkých následných auditoch rovnaká.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa plnenia kritérií stanovených v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Zmena v pestovaní lesa vyvolaná činnosťou na ploche, na ktorej sa daná činnosť uskutočňuje, pravdepodobne nebude mať za následok významné zníženie objemu udržateľných dodávok primárnej lesnej biomasy vhodnej na výrobu produktov z dreva s dlhodobým potenciálom obehovosti. Toto kritérium možno preukázať analýzou prínosov pre klímu uvedenou v bode 2.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Pri tejto činnosti sa nepoužívajú pesticídy ani hnojivá.

Prijmú sa dobre zdokumentované a overiteľné opatrenia na predchádzanie používaniu účinných látok uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 (62), Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, Minamatskom dohovore o ortuti a v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ako aj účinných látok zaradených do triedy Ia („extrémne nebezpečné“) alebo triedy Ib („vysoko nebezpečné“) v klasifikácii pesticídov podľa nebezpečnosti odporúčanej organizáciou WHO (63). Činnosť je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi o účinných látkach.

Predchádza sa znečisteniu vody a pôdy a v prípade výskytu znečistenia sa prijmú opatrenia na jeho odstránenie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Na územiach, ktoré príslušný vnútroštátny orgán vyhlásil za chránené, alebo v chránených biotopoch sa činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ochrany týchto území.

V prípade biotopov, ktoré sú osobitne citlivé na stratu biodiverzity alebo ktoré majú vysokú hodnotu z hľadiska ochrany, prípadne na územiach vyňatých na účely obnovy takýchto biotopov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa nevykonáva premena.

Podrobné informácie uvedené v bode 1.2 písm. i) obsahujú ustanovenia týkajúce sa zachovania a možného posilnenia biodiverzity v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi ustanoveniami vrátane týchto:

a)

zabezpečenie dobrého stavu ochrany biotopov a druhov, zachovanie typických druhov biotopu;

b)

vylúčenie použitia alebo introdukcie inváznych nepôvodných druhov;

c)

vylúčenie použitia nepôvodných druhov, ak sa nepreukáže, že:

i)

použitie lesného reprodukčného materiálu vedie k priaznivému a vhodnému stavu ekosystému (ako sú klíma, pôdne kritériá a vegetačné pásmo, odolnosť voči lesným požiarom);

ii)

pôvodné druhy, ktoré sa v súčasnosti na danom území nachádzajú, už nie sú prispôsobené predpokladaným klimatickým a pedohydrologickým podmienkam;

d)

zabezpečenie zachovania a zlepšenia fyzikálnej, chemickej a biologickej kvality pôdy;

e)

podpora postupov priaznivých pre biodiverzitu, ktorými sa posilňujú prirodzené procesy lesov;

f)

vylúčenie premeny ekosystémov s vysokou biodiverzitou na ekosystémy s nižšou biodiverzitou;

g)

zabezpečenie rozmanitosti súvisiacich biotopov a druhov lesa;

h)

zabezpečenie rozmanitosti štruktúry porastu a zachovanie alebo posilnenie starších porastov a odumretého dreva.

2.   ČINNOSTI OCHRANY A OBNOVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

2.1.   Obnova mokradí

Opis činnosti

Obnova mokradí znamená hospodárske činnosti, ktorými sa podporuje návrat k pôvodnému stavu mokradí, a hospodárske činnosti, ktorými sa zlepšujú funkcie mokradí bez toho, aby sa nevyhnutne podporoval návrat do stavu pred narušením, pričom mokrade predstavujú pôdu zodpovedajúcu medzinárodnému vymedzeniu mokrade (64) alebo rašeliniska (65) z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) (66). Dotknutá plocha zodpovedá vymedzeniu mokrade Úniou, ako sa uvádza v oznámení Komisie o rozumnom využívaní a ochrane mokradí (67).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii nemajú priradený žiadny kód NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zavedenej nariadením (ES) č. 1893/2006, ale patria do triedy 6 štatistickej klasifikácie činností na ochranu životného prostredia (CEPA) zavedenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 (68).

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.   Plán obnovy

1.1.

Na ploche sa vykonáva plán obnovy, ktorý je zlučiteľný so zásadami a usmerneniami Ramsarského dohovoru o obnove mokradí (69), a to až dovtedy, kým sa plocha neklasifikuje ako mokraď a nie je pre ňu vypracovaný plán správy mokrade vychádzajúci z usmernení Ramsarského dohovoru týkajúcich sa plánovania správy lokalít Ramsarského dohovoru a iných mokradí (70). V prípade rašelinísk vychádza plán obnovy z odporúčaní uvedených v príslušných rezolúciách Ramsarského dohovoru vrátane rezolúcie XIII/13.

1.2.

V pláne obnovy sa dôkladne zvážia miestne hydrologické a pedologické podmienky, a to vrátane dynamiky nasakovania pôdy a zmeny aeróbnych a anaeróbnych podmienok.

1.3.

V pláne obnovy sa uvádzajú všetky kritériá zásady „výrazne nenarušiť“ súvisiace so správou mokradí.

1.4.

Plán obnovy zahŕňa aj monitorovanie, ktorým sa zabezpečuje správnosť informácií uvedených v pláne, a to najmä pokiaľ ide o údaje týkajúce sa príslušnej plochy.

2.   Analýza prínosov pre klímu

2.1.

Činnosť je v súlade s týmito kritériami:

a)

z analýzy prínosov pre klímu vyplynie, že čistá bilancia emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov vyplývajúca z činnosti za 30 rokov od jej začatia je nižšia ako základná hodnota zodpovedajúca bilancii emisií skleníkových plynov a odstraňovania skleníkových plynov za 30 rokov od začiatku činnosti za predpokladu nezmenených postupov, ktorá by sa na príslušnej ploche dosiahla bez uskutočnenia činnosti;

b)

predpokladaná dlhodobá priemerná čistá bilancia skleníkových plynov v rámci činnosti je nižšia ako dlhodobá priemerná bilancia skleníkových plynov predpokladaná pre základnú hodnotu uvedenú v bode 2.2, pričom dlhodobosť znamená 100 rokov.

2.2.

Výpočet prínosov pre klímu spĺňa všetky tieto kritériá:

a)

analýza je zlučiteľná s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006 (71). Konkrétne platí, že ak sa vymedzenie mokrade použité v analýze líši od vymedzenia mokrade použitého v národnej inventúre skleníkových plynov, analýza obsahuje identifikáciu jednotlivých kategórií pôdy na príslušnej ploche. Analýza prínosov pre klímu je založená na transparentných, presných, jednotných, úplných a porovnateľných informáciách, týka sa všetkých úložísk uhlíka, na ktoré má činnosť vplyv, a to aj v nadzemnej biomase, podzemnej biomase, odumretom dreve, odpade a pôde, vychádza z najkonzervatívnejších odhadov výpočtu a zahŕňa príslušné úvahy o rizikách nestálosti a zvrátenia sekvestrácie uhlíka, riziku nasýtenia a riziku úniku. V prípade pobrežných mokradí sa v analýze prínosov pre klímu zvažujú prognózy očakávaného relatívneho zvyšovania hladiny morí a pravdepodobnosť migrácie mokradí;

b)

nezmenenými postupmi (vrátane ťažobných postupov) sú napríklad:

i)

postupy správy zdokumentované pred začiatkom činnosti, ak sa nejaká vykonáva;

ii)

najnovšie nezmenené postupy pred začiatkom činnosti.

c)

úroveň podrobnosti analýzy je primeraná veľkosti dotknutej plochy a používajú sa hodnoty špecifické pre dotknutú plochu;

d)

emisie skleníkových plynov a ich odstraňovanie vyskytujúce sa v dôsledku prírodných rušivých faktorov, ako sú zamorenie škodcami a chorobami, požiare, škody spôsobené vetrom a víchricou, ktoré majú vplyv na danú plochu a spôsobujú jej nedostatočnú výkonnosť, nemajú za následok nesúlad s kritériami nariadenia (EÚ) 2020/852, ak je analýza prínosov pre klímu v oblasti emisií skleníkových plynov a ich odstraňovania v dôsledku prírodných rušivých faktorov v súlade s úpravou z roku 2019 týkajúcou sa usmernení IPCC pre národné inventúry skleníkových plynov z roku 2006.

4.   Záruka stálosti

4.1.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa stav mokradí v oblasti uskutočňovania činnosti zaručuje niektorým z týchto opatrení:

a)

plocha sa má ponechať ako mokraď a jej pôda sa nesmie využívať iným spôsobom;

b)

plocha sa klasifikuje ako chránené územie;

c)

na plochu sa vzťahuje akákoľvek právna alebo zmluvná záruka, ktorou sa zabezpečuje, že zostane mokraďou.

4.2.

V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa prevádzkovateľ činnosti zaväzuje, že v budúcich aktualizáciách plánu obnovy, ktoré pôjdu nad rámec financovanej činnosti, sa bude naďalej snažiť o zabezpečenie prínosnosti pre klímu, ako sa to stanovuje v bode 2. Okrem toho sa prevádzkovateľ činnosť zaväzuje, že bude kompenzovať každé zhoršenie prínosnosti pre klímu stanovenej v bode 2 rovnocenným prínosom pre klímu, ktorý bude vyplývať z vykonávania niektorej z činností ochrany a obnovy životného prostredia vymedzených v tomto nariadení.

5.   Audit

Do dvoch rokov od začatia činnosti a potom každých 10 rokov overí niektorý zo subjektov uvedených ďalej, či je činnosť zlučiteľná s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“:

a)

príslušné vnútroštátne orgány;

b)

nezávislý certifikačný orgán tretej strany na žiadosť vnútroštátnych orgánov alebo prevádzkovateľa činnosti.

S cieľom znížiť náklady možno audity vykonávať spoločne s akoukoľvek certifikáciou lesov, klimatickou certifikáciou alebo iným auditom.

Nezávislý certifikačný orgán tretej strany nesmie byť v konflikte záujmov s vlastníkom či zakladateľom, ani sa zapájať do prípravy či prevádzky činnosti.

6.   Skupinové posúdenie

Súlad s kritériami významného prínosu k zmierneniu zmeny klímy a s kritériami zásady „výrazne nenarušiť“ možno skontrolovať na úrovni skupiny podnikov, ktorá je dostatočne homogénna na to, aby bolo možné hodnotiť riziká súvisiace s udržateľnosťou lesohospodárskej činnosti, za predpokladu, že všetky tieto podniky majú medzi sebou trvácny vzťah a podieľajú sa na činnosti, pričom skupina týchto podnikov zostane pri všetkých následných auditoch rovnaká.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Ťažba rašeliny sa minimalizuje.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V súlade so smernicou 2009/128/ES sa minimalizuje používanie pesticídov a uprednostňujú sa alternatívne prístupy alebo techniky, ktoré môžu zahŕňať aj nechemické alternatívy k pesticídom, s výnimkou situácií, keď je použitie pesticídov potrebné na účely kontroly výskytu škodcov a ochorení.

Pri tejto činnosti sa hnojivá používajú minimálne a hnoj sa nepoužíva vôbec. Činnosť je v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1009 alebo vnútroštátnymi pravidlami o hnojivách alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

Prijmú sa dobre zdokumentované a overiteľné opatrenia na predchádzanie používaniu účinných látok uvedených v časti A prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 (72), Rotterdamskom dohovore o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, Minamatskom dohovore o ortuti a v Montrealskom protokole o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ako aj účinných látok zaradených do triedy Ia („extrémne nebezpečné“) alebo triedy Ib („vysoko nebezpečné“) v klasifikácii pesticídov podľa nebezpečnosti odporúčanej organizáciou WHO (73). Činnosť je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi o účinných látkach.

Predchádza sa znečisteniu vody a pôdy a v prípade výskytu znečistenia sa prijmú opatrenia na jeho odstránenie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Na územiach, ktoré príslušný vnútroštátny orgán vyhlásil za chránené, alebo v chránených biotopoch sa činnosť vykonáva v súlade s cieľmi ochrany týchto území.

V prípade biotopov, ktoré sú osobitne citlivé na stratu biodiverzity alebo ktoré majú vysokú hodnotu z hľadiska ochrany, prípadne na územiach vyňatých na účely obnovy takýchto biotopov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa nevykonáva premena.

Plán uvedený v bode 1 (plán obnovy) tohto oddielu obsahuje ustanovenia týkajúce sa zachovania a možného posilnenia biodiverzity v súlade s vnútroštátnymi a miestnymi ustanoveniami vrátane týchto:

a)

zabezpečenie dobrého stavu ochrany biotopov a druhov, zachovanie typických druhov biotopu;

b)

vylúčenie použitia alebo introdukcie inváznych druhov.

3.   PRIEMYSELNÁ VÝROBA

3.1.   Výroba technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Opis činnosti

Výroba technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, pričom energia z obnoviteľných zdrojov sa vymedzuje v článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2018/2001.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C25, C27 a C28, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú technológie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V rámci tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

odpadové hospodárstvo, v rámci ktorého sa vo výrobnom procese uprednostňuje recyklácia odpadu pred jeho zneškodňovaním;

d)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.2.   Výroba zariadení na výrobu a používanie vodíka

Opis činnosti

Výroba zariadení na výrobu a používanie vodíka.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C25, C27 a C28, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú zariadenia na výrobu vodíka, ktoré spĺňajú technické kritériá preskúmania stanovené v oddiele 3.10 tejto prílohy, a zariadenia na používanie vodíka.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V rámci tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

odpadové hospodárstvo, v rámci ktorého sa vo výrobnom procese uprednostňuje recyklácia odpadu pred jeho zneškodňovaním;

d)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.3.   Výroba nízkouhlíkových technológií pre odvetvie dopravy

Opis činnosti

Výroba, oprava, údržba, dodatočná modernizácia, zmena účelu a úprava nízkouhlíkových dopravných prostriedkov, železničných koľajových vozidiel a plavidiel.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C29.1, C30.1, C30.2, C30.9, C33.15 a C33.17, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú, opravujú, udržiavajú, dodatočne modernizujú (74) či upravujú (alebo sa mení účel ich použitia):

a)

vlaky, osobné a nákladné vozne s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2;

b)

vlaky, osobné a nákladné vozne, ktoré majú nulové priame výfukové emisie CO2, ak sa používajú na koľaji s potrebnou infraštruktúrou, a ktoré používajú konvenčný motor v prípade nedostupnosti takejto infraštruktúry (elektrodieselové);

c)

zariadenia mestskej, prímestskej a cestnej osobnej dopravy s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2;

d)

do 31. decembra 2025 vozidlá kategórií M2 a M3 (75) s druhom karosérie CA (jednopodlažné vozidlo), CB (dvojpodlažné vozidlo), CC (jednopodlažné kĺbové vozidlo) alebo CD (dvojpodlažné kĺbové vozidlo) (76), ktoré vyhovujú najnovšej norme EURO VI, t. j. požiadavkám nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 (77), a po nadobudnutí účinnosti zmien uvedeného nariadenia aj požiadavkám aktov, ktorými sa uvedené nariadenie mení, a to ešte pred začatím ich uplatňovania, ako aj poslednému kroku normy EURO VI uvedenému v tabuľke 1 doplnku 9 k prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 582/2011 (78), ak ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na tento krok, nadobudli účinnosť, ale ešte sa nezačali uplatňovať na tento typ vozidla (79). Ak takáto norma nie je k dispozícii, priame emisie CO2 vozidiel sú nulové;

e)

zariadenia osobnej mobility s pohonom, ktorý zabezpečuje fyzická činnosť používateľa, motor s nulovými emisiami alebo kombinácia motora s nulovými emisiami a fyzickej činnosti;

f)

vozidlá kategórií M1 a N1 klasifikované ako ľahké úžitkové vozidlá (80) so:

i)

do 31. decembra 2025: špecifickými emisiami CO2 podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 (81) nižšími ako 50 g CO2/km (ľahké vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami);

ii)

od 1. januára 2026: špecifickými emisiami CO2 podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) 2019/631, ktoré sú nulové;

g)

vozidlá kategórie L (82) s výfukovými emisiami CO2 na úrovni 0 g ekvivalentu CO2/km vypočítanými na základe skúšky emisií stanovenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (83);

h)

vozidlá kategórií N2 a N3, ako aj N1, klasifikované ako ťažké úžitkové vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu fosílnych palív, ktorých technicky prípustná maximálna celková hmotnosť neprekračuje 7,5 tony a ktoré sú „ťažkými úžitkovými vozidlami s nulovými emisiami“ v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 (84);

i)

vozidlá kategórií N2 a N3, ktoré nie sú určené na prepravu fosílnych palív, ktorých technicky prípustná maximálna celková hmotnosť prekračuje 7,5 tony a ktoré sú „ťažkými úžitkovými vozidlami s nulovými emisiami“ v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 11 nariadenia (EÚ) 2019/1242 alebo „ťažkými úžitkovými vozidlami s nízkymi emisiami“ v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 12 uvedeného nariadenia;

j)

plavidlá vnútrozemskej osobnej vodnej dopravy, ktoré:

i)

majú nulové priame (výfukové) emisie CO2;

ii)

sú do 31. decembra 2025 hybridnými a dvojpalivovými plavidlami, ktoré získavajú pri bežnej prevádzke aspoň 50 % energie z palív s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2 alebo dobíjaním zo siete;

k)

plavidlá vnútrozemskej nákladnej vodnej dopravy, ktoré nie sú určené na prepravu fosílnych palív a ktoré:

i)

majú nulové priame (výfukové) emisie CO2;

ii)

majú do 31. decembra 2025 priame (výfukové) emisie CO2 na tonokilometer (v g CO2/tkm) vypočítané (alebo odhadované v prípade nových plavidiel) pomocou indexu prevádzkovej energetickej účinnosti (85) o 50 % nižšie, ako je priemerná referenčná hodnota emisií CO2 stanovená pre ťažké úžitkové vozidlá (vozidlá v podskupine 5-LH) v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2019/1242;

l)

plavidlá námornej a pobrežnej nákladnej vodnej dopravy, plavidlá na prevádzku prístavov a pomocné činnosti, ktoré nie sú určené na prepravu fosílnych palív a ktoré:

i)

majú nulové priame (výfukové) emisie CO2;

ii)

sú do 31. decembra 2025 hybridnými a dvojpalivovými plavidlami, ktoré získavajú pri bežnej prevádzke na mori a v prístavoch aspoň 25 % energie z palív s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2 alebo dobíjaním zo siete;

iii)

sú do 31. decembra 2025 a len vtedy, ak je možné preukázať, že plavidlá sa využívajú výlučne na prevádzku v rámci pobrežnej a príbrežnej námornej dopravy a sú skonštruované tak, aby umožňovali prechod prepravy nákladu v súčasnosti prepravovaného po zemi na more, plavidlami s priamymi (výfukovými) emisiami CO2 vypočítanými pomocou indexu energetickej účinnosti konštrukčného riešenia (EEDI) Medzinárodnej námornej organizácie (86) na úrovni o 50 % nižšej ako hodnota priemerných referenčných emisií CO2 stanovená pre ťažké úžitkové vozidlá (vozidlá v podskupine 5-LH) v súlade s článkom 11 nariadenia (EÚ) 2019/1242;

iv)

sú do 31. decembra 2025 plavidlami, ktoré dosiahli hodnotu indexu energetickej účinnosti konštrukčného riešenia (EEDI) o 10 % nižšiu, ako sú požadované hodnoty EEDI platné od 1. apríla 2022 (87), ak tieto plavidlá využívajú palivá s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2 alebo palivá z obnoviteľných zdrojov (88);

m)

plavidlá námornej a pobrežnej osobnej vodnej dopravy, ktoré nie sú určené na prepravu fosílnych palív a ktoré:

i)

majú nulové priame (výfukové) emisie CO2;

ii)

sú do 31. decembra 2025 hybridnými a dvojpalivovými plavidlami, ktoré získavajú pri bežnej prevádzke na mori a v prístavoch aspoň 25 % energie z palív s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2 alebo dobíjaním zo siete;

iii)

sú do 31. decembra 2025 plavidlami, ktoré dosiahli hodnotu indexu energetickej účinnosti konštrukčného riešenia (EEDI) o 10 % nižšiu, ako sú požadované hodnoty EEDI platné od 1. apríla 2022, ak tieto plavidlá využívajú palivá s nulovými priamymi (výfukovými) emisiami CO2 alebo palivá z obnoviteľných zdrojov (89).

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V rámci tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

odpadové hospodárstvo, v rámci ktorého sa vo výrobnom procese uprednostňuje recyklácia odpadu pred jeho zneškodňovaním;

d)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Vozidlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES (90) neobsahujú (podľa situácie) olovo, ortuť, šesťmocný chróm ani kadmium.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.4.   Výroba batérií

Opis činnosti

Výroba dobíjateľných batérií, sád batérií a akumulátorov na prepravu, stacionárne uskladňovanie energie, uskladňovanie energie mimo siete a ďalšie priemyselné využitie. Výroba príslušných komponentov (aktívnych materiálov batérie, batériových článkov, plášťov a elektronických komponentov).

Recyklácia batérií, ktorým sa skončila životnosť.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kódy NACE C27.2 a E38.32 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú dobíjateľné batérie, sady batérií a akumulátory (a ich príslušné komponenty), a to aj z druhotných surovín, čím sa zabezpečuje významné zníženie emisií skleníkových plynov v doprave, pri stacionárnom uskladňovaní energie, uskladňovaní energie mimo siete a ďalšom priemyselnom využití.

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa recyklujú batérie, ktorým sa skončila životnosť.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V prípade výroby nových batérií, komponentov a materiálov sa v rámci činnosti posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

Recyklačné procesy spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (91) a v časti B prílohy III k uvedenej smernici vrátane použitia najnovších príslušných najlepších dostupných techník a dosahovania efektívnosti uvádzanej pre olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie a batérie s iným chemickým zložením. Týmito procesmi sa zabezpečuje najvyššia možná úroveň recyklácie kovového obsahu bez nadmerných nákladov, ktorá je technicky uskutočniteľná.

V príslušných prípadoch spĺňajú zariadenia vykonávajúce recyklačné procesy požiadavky stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (92).

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Batérie sú v súlade s platnými pravidlami udržateľnosti týkajúcimi sa uvádzania na trh Únie s batériami vrátane obmedzení používania nebezpečných látok v batériách, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (93) a smernicou 2006/66/ES.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.5.   Výroba energeticky efektívnych zariadení pre budovy

Opis činnosti

Výroba energeticky efektívnych zariadení pre budovy.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C16.23, C23.11, C23.20, C23.31, C23.32, C23.43, C.23.61, C25.11, C25.12, C25.21, C25.29, C25.93, C27.31, C27.32, C27.33, C27.40, C27.51, C28.11, C28.12, C28.13 a C28.14, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú niektoré z týchto výrobkov a ich kľúčových komponentov (94):

a)

okná s hodnotou U nižšou ako alebo rovnajúcou sa 1,0 W/m2K;

b)

dvere s hodnotou U nižšou ako alebo rovnajúcou sa 1,2 W/m2K;

c)

vonkajšie steny s hodnotou U nižšou ako alebo rovnajúcou sa 0,5 W/m2K;

d)

strešné systémy s hodnotou U nižšou ako alebo rovnajúcou sa 0,3 W/m2K;

e)

izolačné produkty s hodnotou lambda nižšou ako alebo rovnajúcou sa 0,06 W/mK;

f)

domáce spotrebiče patriace do dvoch najviac zastúpených tried energetickej účinnosti v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 (95) a delegovanými aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia;

g)

zdroje svetla patriace do dvoch najviac zastúpených tried energetickej účinnosti v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1369 a delegovanými aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia;

h)

systémy vykurovania priestoru a ohrievania vody v domácnostiach patriace do dvoch najviac zastúpených tried energetickej účinnosti v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1369 a delegovanými aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia;

i)

systémy chladenia a vetrania patriace do dvoch najviac zastúpených tried energetickej účinnosti v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1369 a delegovanými aktmi prijatými podľa uvedeného nariadenia;

j)

kontrola prítomnosti a denného svetla v systémoch osvetlenia;

k)

tepelné čerpadlá spĺňajúce technické kritériá preskúmania stanovené v oddiele 4.16 tejto prílohy;

l)

fasádne a strešné prvky s funkciou slnečnej clony alebo regulácie slnečného žiarenia vrátane tých, ktoré podporujú rast vegetácie;

m)

energeticky efektívne systémy automatizácie a riadenia budov pre obytné a nebytové budovy;

n)

zónové termostaty a zariadenia na inteligentné monitorovanie hlavných zdrojov elektrického a tepelného zaťaženia budov a snímacie zariadenia;

o)

merače tepla a termostaty pre jednotlivé domácnosti pripojené do systémov diaľkového vykurovania a pre jednotlivé byty pripojené do systémov ústredného kúrenia, ktoré slúžia celej budove, ako aj pre systémy ústredného kúrenia;

p)

výmenníky tepla a rozvodne pre diaľkové vykurovanie zlučiteľné s činnosťou diaľkového vykurovania/zásobovania chladom uvedenou v oddiele 4.15 tejto prílohy;

q)

výrobky na inteligentné monitorovanie a regulovanie systému vykurovania a snímacie zariadenia.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V rámci tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

odpadové hospodárstvo, v rámci ktorého sa vo výrobnom procese uprednostňuje recyklácia odpadu pred jeho zneškodňovaním;

d)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.6.   Výroba ostatných nízkouhlíkových technológií

Opis činnosti

Výroba technológií, ktoré nie sú uvedené v oddieloch 3.1 až 3.5 tejto prílohy, cieľom ktorých je dosahovanie významného zníženia emisií skleníkových plynov v ostatných odvetviach hospodárstva.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C22, C25, C26, C27 a C28, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto hospodárskej činnosti sa vyrábajú technológie zamerané na dosahovanie významných úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu a ktorými sa v porovnaní s najvýkonnejšou alternatívnou technológiou, resp. výrobkom alebo riešením, ktoré sú dostupné na trhu, tieto významné úspory preukázateľne dosahujú.

Úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania Komisie 2013/179/EÚ (96), prípadne normy ISO 14067:2018 (97) alebo ISO 14064-1:2018 (98).

Kvantifikované úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

V rámci tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť techník a pokiaľ je to možné, prijímajú sa techniky, ktorými sa podporuje:

a)

opätovné použitie a využívanie druhotných surovín a opätovne použitých komponentov vo vyrábaných výrobkoch;

b)

koncepcia vysokej trvanlivosti, recyklovateľnosti, ľahkého rozoberania a prispôsobiteľnosti vyrábaných výrobkov;

c)

odpadové hospodárstvo, v rámci ktorého sa vo výrobnom procese uprednostňuje recyklácia odpadu pred jeho zneškodňovaním;

d)

informácie o látkach vzbudzujúcich obavy počas životného cyklu vyrábaných výrobkov a vysledovateľnosť týchto látok.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.7.   Výroba cementu

Opis činnosti

Výroba cementového slinku, cementu alebo iného spojiva.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C23.51 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába jeden z týchto výrobkov:

a)

šedý cementový slinok so špecifickými emisiami skleníkových plynov (99) nižšími ako 0,722 (100) t ekvivalentu CO2 na tonu šedého cementového slinku;

b)

cement zo šedého slinku alebo iné hydraulické spojivo so špecifickými emisiami skleníkových plynov (101) z výroby slinku a cementu alebo iného spojiva nižšími ako 0,469 (102) t ekvivalentu CO2 na tonu vyrobeného cementu alebo iného spojiva.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z výrobného procesu, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého (103).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia (104).

V prípade výroby cementu, pri ktorej sa ako alternatívne palivo používa nebezpečný odpad, sú zavedené opatrenia na zaistenie bezpečnej manipulácie s odpadom.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.8.   Výroba hliníka

Opis činnosti

Výroba hliníka pomocou procesu výroby primárneho hliníka (bauxitu) alebo recyklácie sekundárneho hliníka.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kódy NACE C24.42 a C24.53 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába jeden z týchto výrobkov:

a)

primárny hliník, ak hospodárska činnosť spĺňa dve z týchto kritérií do roku 2025 a všetky tieto kritériá (105) po roku 2025:

i)

emisie skleníkových plynov (106) neprekračujú úroveň 1,484 (107) t CO2 na tonu vyrobeného hliníka (108);

ii)

priemerná uhlíková náročnosť v prípade nepriamych emisií skleníkových plynov (109) neprekračuje úroveň 100 g ekvivalentu CO2 na kWh;

iii)

spotreba elektriny pri výrobnom procese neprekračuje úroveň 15,5 MWh/t Al;

b)

sekundárny hliník.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre odvetvia neželezných kovov (110). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.9.   Výroba železa a ocele

Opis činnosti

Výroba železa a ocele.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä C24.10, C24.20, C24.31, C24.32, C24.33, C24.34, C24.51 a C24.52, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába jeden z týchto výrobkov:

a)

železo a oceľ s emisiami skleníkových plynov (111) zníženými o množstvo emisií priradených k výrobe odpadového plynu v súlade s bodom 10.1.5 písm. a) prílohy VII k nariadeniu (EÚ) 2019/331, ktoré neprekračujú tieto hodnoty platné pre rôzne kroky výrobného procesu:

i)

horúci kov = 1,331 (112) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

ii)

spekaná ruda = 0,163 (113) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

iii)

koks (okrem hnedouhoľného koksu) = 0,144 (114) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

iv)

liatina = 0,299 (115) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

v)

vysokolegovaná oceľ v elektrických oblúkových peciach = 0,266 (116) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

vi)

uhlíková oceľ v elektrických oblúkových peciach = 0,209 (117) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku;

b)

oceľ v elektrických oblúkových peciach, v ktorých sa vyrába uhlíková oceľ alebo vysokolegovaná oceľ podľa vymedzenia v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/331 a v ktorých nie je vstupný objem oceľového šrotu v pomere k vyrobenému výrobku nižší ako:

i)

70 % pri výrobe vysokolegovanej ocele;

ii)

90 % pri výrobe uhlíkovej ocele.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z výrobného procesu, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre výrobu železa a ocele (118).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.10.   Výroba vodíka

Opis činnosti

Výroba vodíka a syntetických palív na báze vodíka.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.11 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Táto činnosť je v súlade s požiadavkou na 73,4 % úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade vodíka [teda emisie skleníkových plynov počas životného cyklu nižšie než 3 t ekvivalentu CO2/tH2] a 70 % v prípade syntetických palív na báze vodíka oproti porovnateľnému fosílnemu palivu na úrovni 94 g ekvivalentu CO2/MJ analogicky k prístupu stanovenému v článku 25 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/2001 a v prílohe V k tejto smernici.

Úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe metodiky uvedenej v článku 28 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001, prípadne normy ISO 14067:2018 (119) alebo ISO 14064-1:2018 (120).

Kvantifikované úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu sa v prípade potreby overujú v súlade s článkom 30 smernice (EÚ) 2018/2001, prípadne ich overuje nezávislá tretia strana.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z výrobného procesu, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

záverov o najlepších dostupných technikách výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (121) a záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (122);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre rafináciu minerálnych olejov a plynu (123).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.11.   Výroba sadzí

Opis činnosti

Výroba sadzí.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.13 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov (124) pochádzajúce z procesov výroby sadzí sú nižšie ako 1,141 (125) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) pre odvetvie veľkovýroby anorganických chemikálií – pevné a iné látky (126);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (127).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.12.   Výroba bezvodej sódy

Opis činnosti

Výroba uhličitanu sodného (bezvodej sódy, uhličitanu sodného, disodnej soli kyseliny uhličitej).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.13 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov (128) pochádzajúce z procesov výroby bezvodej sódy sú nižšie ako 0,789 (129) t ekvivalentu CO2 na tonu výrobku.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) pre odvetvie veľkovýroby anorganických chemikálií – pevné a iné látky (130);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (131).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.13.   Výroba chlóru

Opis činnosti

Výroba chlóru.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.13 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Spotreba elektriny pri elektrolýze a úprave chlóru sa rovná alebo je nižšia ako 2,45 MWh na tonu chlóru.

Priemerné emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade elektriny použitej na výrobu chlóru sa rovnajú alebo sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (132) alebo ISO 14064-1:2018 (133).

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

záverov o najlepších dostupných technikách výroby chlóru a zásad elektrolýzou soľného roztoku (134);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (135).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.14.   Výroba základných organických chemikálií

Opis činnosti

Výroba:

a)

chemických látok vysokej hodnoty (HVC):

i)

acetylénu;

ii)

etylénu;

iii)

propylénu;

iv)

butadiénu;

b)

aromatických uhľovodíkov:

i)

zmesí alkylbenzénov, zmesí alkylnaftalénov iných ako položky 2707 alebo 2902 HS;

ii)

cyklohexánu;

iii)

benzénu;

iv)

toluénu;

v)

o-xylénu;

vi)

p-xylénu;

vii)

m-xylénu a zmesi izomérov xylénu;

viii)

etylbenzénu;

ix)

kuménu;

x)

bifenylu, terfenylov, vinyltoluénov, ostatných cyklických uhľovodíkov s výnimkou cykloalkánov, cykloalkénov, cykloterpénov, benzénu, toluénu, xylénov, styrénu, etylbenzénu, kuménu, naftalénu, antracénu;

xi)

benzolu (benzénu), toluolu (toluénu) a xylolu (xylénov);

xii)

naftalénu a ostatných zmesí aromatických uhľovodíkov (s výnimkou benzolu, toluolu, xylolu);

c)

vinylchloridu;

d)

styrénu;

e)

etylénoxidu;

f)

monoetylénglykolu;

g)

kyseliny adipovej.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.14 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov (136) pochádzajúce z procesov výroby základných organických chemikálií sú nižšie ako:

a)

v prípade chemických látok vysokej hodnoty: 0,693 (137) t ekvivalentu CO2 na tonu chemickej látky vysokej hodnoty;

b)

v prípade aromatických uhľovodíkov: 0,0072 (138) t ekvivalentu CO2 na tonu komplexného váženého množstva;

c)

v prípade vinylchloridu: 0,171 (139) t ekvivalentu CO2 na tonu vinylchloridu;

d)

v prípade styrénu: 0,419 (140) t ekvivalentu CO2 na tonu styrénu;

e)

v prípade etylénoxidu/etylénglykolov: 0,314 (141) t ekvivalentu CO2 na tonu etylénoxidu/etylénglykolu;

f)

v prípade kyseliny adipovej: 0,32 (142) t ekvivalentu CO2 na tonu kyseliny adipovej.

Ak sa organické chemikálie z uvedeného rozsahu vyrábajú úplne alebo čiastočne z obnoviteľných surovín, emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade vyrobenej chemikálie, ktorá bola vyrobená úplne alebo čiastočne z obnoviteľných surovín, sú nižšie ako emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade rovnocennej chemikálie vyrobenej z fosílnych surovín.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (143) alebo ISO 14064-1:2018 (144).

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

Poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu základných organických chemikálií je v súlade s kritériami stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná na výrobu základných organických chemikálií je v súlade s kritériami stanovenými v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

záverov o najlepších dostupných technikách pri veľkovýrobe organických chemikálií (145);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (146).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.15.   Výroba bezvodého amoniaku

Opis činnosti

Výroba bezvodého amoniaku.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.15 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosť spĺňa jedno z týchto kritérií:

a)

amoniak sa vyrába z vodíka, ktorý spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v oddiele 3.10 tejto prílohy (Výroba vodíka);

b)

amoniak sa získava z odpadových vôd.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) pre veľkovýrobu anorganických chemikálií – amoniak, kyseliny a hnojivá (147);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (148).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.16.   Výroba kyseliny dusičnej

Opis činnosti

Výroba kyseliny dusičnej.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.15 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov (149) pochádzajúce z výroby kyseliny dusičnej sú nižšie ako 0,038 (150) t ekvivalentu CO2 na tonu kyseliny dusičnej.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) pre veľkovýrobu anorganických chemikálií – amoniak, kyseliny a hnojivá (151);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (152).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

3.17.   Výroba plastov v primárnej forme

Opis činnosti

Výroba živice, plastových materiálov a nevulkanizovaných termoplastových elastomérov, miešanie a spájanie živice obvyklým spôsobom, ako aj výroba neupravenej syntetickej živice.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE C20.16 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 prechodná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosť spĺňa jedno z týchto kritérií:

a)

plast v primárnej forme je celý vyrobený mechanickou recykláciou plastového odpadu;

b)

ak mechanická recyklácia nie je technicky uskutočniteľná alebo ekonomicky životaschopná, plast v primárnej forme je celý vyrobený chemickou recykláciou plastového odpadu, pričom emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade vyrobeného plastu sú po odpočítaní všetkých vypočítaných kreditov z výroby palív nižšie ako emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade rovnocenného plastu v primárnej forme vyrobeného z fosílnych surovín. Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (153) alebo ISO 14064-1:2018 (154). Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana;

c)

ktorý celý alebo sčasti pochádza z obnoviteľných surovín (155), pričom jeho emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sú nižšie ako emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade rovnocenných plastov v primárnej forme vyrobených z fosílnych surovín. Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 alebo ISO 14064-1:2018. Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

Poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu plastov v primárnej forme spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná na výrobu plastov v primárnej forme spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku C k tejto prílohe.

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane:

a)

referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách (BREF) na výrobu polymérov (156);

b)

záverov o najlepších dostupných technikách pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a odpadových plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu (157).

Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.   ENERGETIKA

4.1.   Výroba elektriny pomocou solárnej fotovoltickej technológie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába pomocou solárnej fotovoltickej technológie.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába elektrina pomocou solárnej fotovoltickej technológie.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

neuplatňuje sa

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.2.   Výroba elektriny pomocou technológie koncentrovanej slnečnej energie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába pomocou technológie koncentrovanej slnečnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába elektrina pomocou technológie koncentrovanej slnečnej energie.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.3.   Výroba elektriny z veternej energie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába z veternej energie.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába elektrina z veternej energie.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

V prípade výstavby veterného parku na mori činnosť nebrzdí dosahovanie dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES (158), v ktorej sa vyžaduje prijatie vhodných opatrení na prevenciu alebo zmiernenie vplyvov v súvislosti s deskriptorom 11 (hluk/energia) uvedenej smernice, stanoveným v prílohe I k uvedenej smernici, a ako sa stanovuje v rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/848 (159) v súvislosti s príslušnými kritériami a metodickými normami pre daný deskriptor.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe (160).

V prípade veterného parku na mori činnosť nebrzdí dosahovanie dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, v ktorej sa vyžaduje prijatie vhodných opatrení na prevenciu alebo zmiernenie vplyvov v súvislosti s deskriptormi 1 (biodiverzita) a 6 (integrita morského dna) uvedenej smernice, stanovenými v prílohe I k uvedenej smernici, a ako sa stanovuje v rozhodnutí (EÚ) 2017/848 v súvislosti s príslušnými kritériami a metodickými normami pre dané deskriptory.

4.4.   Výroba elektriny pomocou technológií na získavanie energie z oceánov

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába z energie z oceánov.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába elektrina z energie z oceánov.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Činnosť nebrzdí dosahovanie dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, v ktorej sa vyžaduje prijatie vhodných opatrení na prevenciu alebo zmiernenie vplyvov v súvislosti s deskriptorom 11 (hluk/energia) uvedenej smernice, stanoveným v prílohe I k uvedenej smernici, a ako sa stanovuje v rozhodnutí (EÚ) 2017/848 v súvislosti s príslušnými kritériami a metodickými normami pre daný deskriptor.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Sú zavedené opatrenia na minimalizovanie toxicity antivegetatívneho náteru a biocídov stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (161), ktorým sa do práva Únie zavádza Medzinárodný dohovor o kontrole škodlivých antivegetatívnych systémov na lodiach prijatý 5. októbra 2001.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

Činnosť nebrzdí dosahovanie dobrého environmentálneho stavu, ako sa stanovuje v smernici 2008/56/ES, v ktorej sa vyžaduje prijatie vhodných opatrení na prevenciu alebo zmiernenie vplyvov v súvislosti s deskriptorom 1 (biodiverzita) uvedenej smernice, stanoveným v prílohe I k uvedenej smernici, a ako sa stanovuje v rozhodnutí (EÚ) 2017/848 v súvislosti s príslušnými kritériami a metodickými normami pre daný deskriptor.

4.5.   Výroba elektriny z vodnej energie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába z vodnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosť spĺňa niektoré z týchto kritérií:

a)

zariadenie na výrobu elektriny je prietokovou elektrárňou bez umelej nádrže;

b)

hustota výkonu zariadenia na výrobu elektriny presahuje 5 W/m2;

c)

emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade výroby elektriny z vodnej energie sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh. Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne noriem ISO 14067:2018 (162) a ISO 14064-1:2018 (163) alebo nástroja G-res (164). Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

1.

Táto činnosť je v súlade s ustanoveniami smernice 2000/60/ES, a najmä so všetkými požiadavkami stanovenými v článku 4 uvedenej smernice.

2.

V prípade prevádzky existujúcich vodných elektrární vrátane ich renovácie zameranej na posilnenie potenciálu energie z obnoviteľných zdrojov alebo uskladňovania energie činnosť spĺňa tieto kritériá:

2.1.

V súlade so smernicou 2000/60/ES, a najmä jej článkami 4 a 11, sa vykonali všetky technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, ako aj na chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody.

2.2.

V závislosti od ekosystémov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ovplyvnených vodných útvaroch, prípadné opatrenia zahŕňajú:

a)

opatrenia na zabezpečenie migrácie rýb po prúde aj proti prúdu (ako napríklad turbíny priechodné pre ryby, štruktúry na navádzanie rýb, moderné a plne funkčné rybovody, opatrenia na zastavenie alebo minimalizáciu prevádzky a vypúšťania počas migrácie alebo neresenia);

b)

opatrenia na zabezpečenie minimálneho ekologického toku (vrátane zmiernenia rýchlo sa meniacich krátkodobých prietokov alebo intenzívnej fluktuácie prietoku – špičkovania) a toku sedimentov;

c)

opatrenia na ochranu alebo zlepšovanie stavu biotopov.

2.3.

Účinnosť týchto opatrení sa monitoruje na základe podmienok na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru stanovených v povolení.

3.

V prípade výstavby novej vodnej elektrárne činnosť spĺňa tieto kritériá:

3.1.

V súlade s článkom 4 smernice 2000/60/ES, a najmä jeho odsekom 7, sa pred výstavbou vykoná posúdenie vplyvov projektu, cieľom ktorého je posúdiť všetky potenciálne vplyvy na stav vodných útvarov v rámci toho istého povodia a na chránené biotopy a druhy, ktoré priamo závisia od vody, pričom sa osobitne zohľadnia migračné koridory, voľne tečúce rieky alebo ekosystémy v blízkosti nenarušených podmienok.

Posúdenie vychádza z najnovších, komplexných a presných údajov vrátane údajov z monitorovania prvkov biologickej kvality, ktoré sú osobitne citlivé na hydromorfologické zmeny, a z očakávaného stavu vodného útvaru po uskutočnení nových činností v porovnaní so súčasným stavom.

Posudzujú sa najmä kumulované vplyvy tohto nového projektu s ostatnou existujúcou alebo plánovanou infraštruktúrou v povodí.

3.2.

Z uvedeného posúdenia vplyvov vyplynul záver, že elektráreň svojou konštrukciou a umiestnením, ako aj prijatými zmierňujúcimi opatreniami spĺňa jednu z týchto požiadaviek:

a)

elektráreň nespôsobuje žiadne zhoršenie ani neohrozuje dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu konkrétneho vodného útvaru, s ktorým súvisí;

b)

ak elektráreň predstavuje riziko zhoršenia alebo ohrozenia dosiahnutia dobrého stavu alebo potenciálu konkrétneho vodného útvaru, s ktorým súvisí, takéto zhoršenie nie je závažné a je odôvodnené podrobným posúdením nákladov a prínosov, z ktorého vyplývajú oba tieto závery:

i)

dôvody vyššieho verejného záujmu alebo skutočnosť, že očakávané prínosy plánovanej vodnej elektrárne prevažujú nad nákladmi, ktoré vzniknú v dôsledku zhoršenia stavu vody životnému prostrediu aj spoločnosti;

ii)

skutočnosť, že vyšší verejný záujem alebo očakávané prínosy plánovanej vodnej elektrárne sa nemôžu z dôvodov technickej uskutočniteľnosti, prípadne neprimeraných nákladov, dosiahnuť alternatívnymi prostriedkami, ktoré by viedli k lepšiemu environmentálnemu výsledku (napríklad renováciou existujúcich vodných elektrární alebo využívaním technológií, ktoré nenarúšajú priechodnosť riek).

3.3.

Vykonajú sa všetky technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, ako aj na chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody.

V závislosti od ekosystémov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ovplyvnených vodných útvaroch, prípadné zmierňujúce opatrenia zahŕňajú:

a)

opatrenia na zabezpečenie migrácie rýb po prúde aj proti prúdu (ako napríklad turbíny priechodné pre ryby, štruktúry na navádzanie rýb, moderné a plne funkčné rybovody, opatrenia na zastavenie alebo minimalizáciu prevádzky a vypúšťania počas migrácie alebo neresenia);

b)

opatrenia na zabezpečenie minimálneho ekologického toku (vrátane zmiernenia rýchlo sa meniacich krátkodobých prietokov alebo intenzívnej fluktuácie prietoku – špičkovania) a toku sedimentov;

c)

opatrenia na ochranu alebo zlepšovanie stavu biotopov.

Účinnosť týchto opatrení sa monitoruje na základe podmienok na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého vodného útvaru stanovených v povolení.

3.4.

Elektráreň trvalo neohrozuje dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu v žiadnom vodnom útvare toho istého správneho územia povodia.

3.5.

Okrem uvedených zmierňujúcich opatrení sa tam, kde je to potrebné, vykonávajú kompenzačné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že projektom sa nebude prehlbovať fragmentácia vodných útvarov v tom istom správnom území povodia. To sa dosahuje obnovením kontinuity v tom istom správnom území povodia v rozsahu, v akom sa kompenzuje potenciálne narušenie kontinuity spôsobované plánovanou vodnou elektrárňou. Kompenzácia sa začína pred realizáciou projektu.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe (165).

4.6.   Výroba elektriny z geotermálnej energie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába z geotermálnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade výroby elektriny z geotermálnej energie sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh. Úspory emisií skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe odporúčania Komisie 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 alebo ISO 14064-1:2018. Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade prevádzky geotermálnych energetických systémov s vysokou entalpiou sú zavedené primerané systémy znižovania emisií, aby sa nebrzdilo dosahovanie limitných hodnôt kvality ovzdušia stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES (166) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES (167).

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.7.   Výroba elektriny pomocou obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába pomocou plynných a kvapalných palív z obnoviteľných zdrojov. Táto činnosť nezahŕňa výrobu elektriny z výlučného používania bioplynu a tekutých biopalív (pozri oddiel 4.8 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a F42.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade výroby elektriny pomocou obnoviteľných plynných a kvapalných palív sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe projektových údajov, ak sú k dispozícii, a odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (168) alebo ISO 14064-1:2018 (169).

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

2.

Ak zariadenia obsahujú akúkoľvek formu znižovania emisií (vrátane zachytávania oxidu uhličitého alebo používania dekarbonizovaných palív), dané znižovanie emisií je v relevantných prípadoch v súlade s kritériami stanovenými v príslušnom oddiele tejto prílohy.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z procesu výroby elektriny, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

3.

Táto činnosť spĺňa niektoré z týchto kritérií:

a)

pri výstavbe sa nainštaluje meracie zariadenie na monitorovanie fyzických emisií, napríklad úniku metánu, alebo sa zavedie program zisťovania únikov a ich opravy;

b)

pri prevádzke sa oznamuje fyzické meranie emisií metánu a odstraňujú sa úniky.

4.

Ak sa pri činnosti zmiešavajú obnoviteľné plynné alebo kvapalné palivá s bioplynom alebo biokvapalinami, poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu bioplynu alebo biokvapalín spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, zatiaľ čo lesná biomasa spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (170). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 (171).

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.8.   Výroba elektriny z bioenergie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na výrobu elektriny, v ktorých sa elektrina vyrába výlučne z biomasy, bioplynu alebo biokvapalín, okrem výroby elektriny zmiešavaním obnoviteľných palív s bioplynom alebo biokvapalinami (pozri oddiel 4.7 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.11 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Poľnohospodárska biomasa používaná pri tejto činnosti spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná pri tejto činnosti spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

2.

Úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúce z používania biomasy dosahujú aspoň úroveň 80 % vo vzťahu k metodike úspor skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu stanovenému v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

3.

Ak zariadenia vykonávajú anaeróbnu digesciu organického materiálu, výroba digestátu spĺňa príslušné kritériá z oddielu 5.6 a kritériá 1 a 2 z oddielu 5.7 tejto prílohy.

4.

Body 1 a 2 sa neuplatňujú na zariadenia na výrobu elektriny s celkovým menovitým tepelným príkonom do 2 MW a na zariadenia využívajúce plynné palivá z biomasy.

5.

V prípade zariadení na výrobu elektriny s celkovým menovitým tepelným príkonom od 50 do 100 MW sa pri činnosti využíva technológia vysokoúčinnej kombinovanej výroby, alebo v prípade zariadení vyrábajúcich iba elektrinu činnosť dosahuje úroveň energetickej účinnosti súvisiacu s rozsahmi najlepších dostupných techník stanovenými v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (172).

6.

V prípade zariadení na výrobu elektriny s celkovým menovitým tepelným príkonom nad 100 MW spĺňa činnosť jedno alebo viaceré z týchto kritérií:

a)

dosahuje elektrickú účinnosť aspoň 36 %;

b)

využíva technológiu vysokoúčinnej kombinovanej výroby tepla a elektriny v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (173);

c)

využíva technológiu zachytávania a uskladňovania oxidu uhličitého. Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z procesu výroby elektriny, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (174) sú emisie v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (175). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici (EÚ) 2015/2193.

V prípade elektrární v zónach alebo častiach zón, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, sa vykonajú opatrenia na zníženie úrovní emisií, pričom sa prihliadne na výsledky výmeny informácií (176) zverejnené Komisiou v súlade s článkom 6 ods. 9 a 10 smernice (EÚ) 2015/2193.

V prípade anaeróbnej digescie organického materiálu spĺňa vyrobený digestát používaný ako hnojivo alebo zúrodňujúca látka, a to buď priamo, alebo po kompostovaní, prípadne inom ošetrení, požiadavky na materiály na hnojenie stanovené v kategóriách komponentných materiálov 4 a 5 z prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 alebo vo vnútroštátnych predpisoch o produktoch na hnojenie alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

V prípade zariadení na anaeróbnu digesciu, ktoré spracúvajú viac ako 100 ton denne, sú emisie do ovzdušia a vody v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené pre anaeróbnu úpravu odpadu v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (177). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.9.   Prenos a distribúcia elektriny

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka prenosových sústav, ktorými sa prepravuje elektrina v prepojenej sústave veľmi vysokého napätia a vysokého napätia.

Výstavba a prevádzka distribučných sústav, ktorými sa prepravuje elektrina vo vysokonapäťových, strednonapäťových a nízkonapäťových distribučných sústavách.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.12 a D35.13, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosť spĺňa jedno z týchto kritérií:

1.

Prenosová a distribučná infraštruktúra alebo zariadenia sú súčasťou elektrizačnej sústavy, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií:

a)

sústava tvorí prepojenú európsku sústavu, t. j. prepojené regulačné oblasti členských štátov, Nórska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva, ako aj jej podsústavy;

b)

viac ako 67 % novej výrobnej kapacity sústavy je pod prahovou hodnotou výroby 100 g ekvivalentu CO2/kWh meranou na základe životného cyklu v súlade s kritériami výroby elektriny za nepretržité päťročné obdobie;

c)

priemerný emisný faktor sústavy vypočítaný ako celkové ročné emisie z výroby energie pripojenej do sústavy vydelené celkovou čistou ročnou výrobou elektriny v danej sústave je pod prahovou hodnotou 100 g ekvivalentu CO2/kWh meranou na základe životného cyklu v súlade s kritériami výroby elektriny za nepretržité päťročné obdobie.

Infraštruktúra určená na vytváranie priameho prepojenia alebo na rozširovanie existujúceho priameho prepojenia medzi rozvodňou alebo sieťou a elektrárňou, ktorá emituje skleníkové plyny nad úrovňou 100 g ekvivalentu CO2/kWh meranou na základe životného cyklu, nie je v súlade so stanovenými kritériami.

Inštalácia meracej infraštruktúry, ktorá nevyhovuje požiadavkám na inteligentné meracie systémy z článku 20 smernice (EÚ) 2019/944, nie je v súlade so stanovenými kritériami.

2.

Činnosťou je:

a)

výstavba a prevádzka priameho prepojenia alebo rozšírenie existujúceho priameho prepojenia nízkouhlíkovej výroby elektriny pod prahovou hodnotou 100 g ekvivalentu CO2/kWh meranou na základe životného cyklu s rozvodňou alebo sieťou;

b)

výstavba a prevádzka nabíjacích staníc elektrických vozidiel a podpornej elektrickej infraštruktúry pre elektrifikáciu dopravy na základe súladu s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddiele tejto prílohy týkajúcom sa dopravy;

c)

inštalácia prenosových a distribučných transformátorov, ktoré spĺňajú požiadavky druhej etapy (1. júla 2021) stanovené v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 548/2014 (178), a transformátorov stredného výkonu s najvyšším napätím zariadenia neprevyšujúcim 36 kV, ktoré spĺňajú požiadavky na úroveň AAA0 týkajúce sa strát naprázdno stanovené v norme EN 50588-1 (179);

d)

výstavba/inštalácia a prevádzka zariadení a infraštruktúry, ktorých hlavným cieľom je zvýšenie objemu výroby alebo využívania výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov;

e)

inštalácia zariadení na zvýšenie kontrolovateľnosti a pozorovateľnosti elektrickej sústavy a umožnenie rozvoja a integrácie výroby energie z obnoviteľných zdrojov vrátane:

i)

snímačov a meracích nástrojov (vrátane meteorologických snímačov na predpovedanie výroby z obnoviteľných zdrojov);

ii)

komunikácie a kontroly (vrátane pokročilého softvéru a kontrolných miestností, automatizácie rozvodní alebo napájacích vedení a možností regulácie napätia na prispôsobenie decentralizovanejšiemu príkonu z obnoviteľných zdrojov);

f)

inštalácia zariadení, ako sú napríklad budúce inteligentné meracie systémy alebo zariadenia na nahradenie inteligentných meracích systémov uvedené v článku 19 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 (180), ktoré spĺňajú požiadavky článku 20 smernice (EÚ) 2019/944 a dokážu prenášať informácie používateľom na účely diaľkového ovládania spotreby, a to vrátane zákazníckych dátových stredísk;

g)

výstavba/inštalácia zariadení na výmenu elektriny z obnoviteľných zdrojov medzi používateľmi;

h)

výstavba a prevádzka prepojovacích vedení medzi prenosovými sústavami, ak je aspoň jedna sústava v súlade so stanovenými kritériami.

Na účely tohto oddielu sa uplatňujú tieto špecifikácie:

a)

nepretržité päťročné obdobie použité pri stanovení súladu s prahovými hodnotami vychádza z piatich po sebe idúcich historických rokov vrátane roka, za ktorý sú k dispozícii najnovšie údaje;

b)

„sústava“ je regulačná oblasť prenosovej alebo distribučnej sústavy, v ktorej sa inštaluje infraštruktúra alebo zariadenie;

c)

prenosové sústavy môžu zahŕňať výrobnú kapacitu prepojenú na distribučné podsústavy;

d)

distribučné podsústavy prenosovej sústavy, ktorá sa považuje za sústavu na ceste k úplnej dekarbonizácii, sa takisto môžu považovať za podsústavy na ceste k úplnej dekarbonizácii;

e)

pri určovaní súladu je možné vziať do úvahy sústavu zloženú z viacerých navzájom prepojených regulačných oblastí s významnou vzájomnou výmenou energie, pričom v takom prípade sa použije vážený priemerný emisný faktor za všetky zahrnuté regulačné oblasti a nebude sa vyžadovať samostatné preukázanie súladu v prípade jednotlivých prenosových alebo distribučných podsústav v rámci danej sústavy;

f)

môže nastať situácia, v ktorej sústava, ktorá bola predtým v súlade s prahovými hodnotami, už nie je v súlade s prahovými hodnotami. V sústavách, ktoré už nie sú v súlade s prahovými hodnotami, nebudú v súlade s prahovými hodnotami žiadne nové prenosové ani distribučné činnosti, až kým nebude sústava znovu spĺňať prahové hodnoty (s výnimkou činností, ktoré sú v súlade s prahovými hodnotami za každých okolností, pozri vyššie). Činnosti v podsústavách môžu byť naďalej v súlade s prahovými hodnotami, ak dané podsústavy spĺňajú kritériá uvedené v tomto oddiele;

g)

priame prepojenie alebo rozšírenie existujúceho priameho prepojenia na výrobné zariadenia zahŕňa infraštruktúru, ktorá je nevyhnutným predpokladom prenosu súvisiacej elektriny zo zariadenia na výrobu energie do rozvodne alebo siete.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

neuplatňuje sa

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Je zavedený plán nakladania s odpadmi, ktorým sa zabezpečuje maximálne zhodnocovanie alebo recyklácia na konci životnosti v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to aj na základe podmienok zmlúv s partnermi v oblasti nakladania s odpadmi, pričom tento plán sa premieta do finančných prognóz alebo oficiálnej projektovej dokumentácie.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Nadzemné vysokonapäťové vedenia:

a)

pri činnostiach na stavenisku sa dodržiavajú zásady všeobecných environmentálnych, zdravotných a bezpečnostných usmernení Medzinárodnej finančnej korporácie (181);

b)

pri činnostiach sa dodržiavajú platné normy a predpisy týkajúce sa obmedzovania vplyvu elektromagnetického žiarenia na ľudské zdravie, a to aj pri činnostiach vykonávaných v Únii, konkrétne odporúčanie Rady o obmedzení vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam (0 Hz až 300 GHz) (182), a pri činnostiach vykonávaných v tretích krajinách sa dodržiavajú usmernenia Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (183).

Pri činnostiach sa nepoužívajú polychlórované bifenyly.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe (184).

4.10.   Uskladňovanie elektriny

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na uskladňovanie elektriny a jej neskoršie vrátenie v podobe elektriny. Táto činnosť zahŕňa prečerpávacie vodné elektrárne.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii nemajú priradený žiadny kód NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zavedenej nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Táto činnosť spočíva vo výstavbe a prevádzke zariadení na uskladňovanie elektriny vrátane prečerpávacích vodných elektrární.

Ak je súčasťou činnosti uskladňovanie chemickej energie, médium uskladňovania (ako napríklad vodík alebo amoniak) spĺňa kritériá výroby zodpovedajúceho výrobku uvedené v oddieloch 3.7 až 3.17 tejto prílohy. Ak sa na uskladňovanie elektrickej energie požíva vodík spĺňajúci technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 3.10 tejto prílohy, za súčasť činnosti sa považuje aj opätovná elektrifikácia vodíka.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

V prípade prečerpávacích vodných elektrární nepripojených k riečnemu útvaru táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

V prípade prečerpávacích vodných elektrární pripojených k riečnemu útvaru táto činnosť spĺňa kritériá zásady „výrazne nenarušiť“ uplatňované vo vzťahu k udržateľnému využívaniu a ochrane vodných a morských zdrojov a špecifikované v oddiele 4.5 (Výroba elektriny z vodnej energie).

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Je zavedený plán nakladania s odpadmi, ktorým sa zabezpečuje maximálne zhodnocovanie alebo recyklácia na konci životnosti v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to aj na základe podmienok zmlúv s partnermi v oblasti nakladania s odpadmi, pričom tento plán sa premieta do finančných prognóz alebo oficiálnej projektovej dokumentácie.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.11.   Uskladňovanie tepelnej energie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na uskladňovanie tepelnej energie a jej neskoršie vrátenie v podobe tepelnej energie alebo iných nosičov energie.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii nemajú priradený žiadny kód NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zavedenej nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Táto činnosť spočíva v uskladňovaní tepelnej energie vrátane systému podzemného uchovávania tepelnej energie (UTES) alebo systému uchovávania tepelnej energie v kolektoroch (ATES).

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

V prípade systému uchovávania tepelnej energie v kolektoroch táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Je zavedený plán nakladania s odpadmi, ktorým sa zabezpečuje maximálne zhodnocovanie, repasácia alebo recyklácia na konci životnosti, a to aj na základe podmienok zmlúv s partnermi v oblasti nakladania s odpadmi, pričom tento plán sa premieta do finančných prognóz alebo oficiálnej projektovej dokumentácie.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.12.   Uskladňovanie vodíka

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na uskladňovanie vodíka a jeho neskoršie vrátenie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii nemajú priradený žiadny kód NACE podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zavedenej nariadením (ES) č. 1893/2006.

Hospodárska činnosť v tejto kategórii je podľa uvedenia v článku 10 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2020/852 podporná, ak spĺňa technické kritériá preskúmania stanovené v tomto oddiele.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosťou je:

a)

výstavba zariadení na uskladňovanie vodíka;

b)

premena existujúcich zariadení na podzemné uskladňovanie plynu na zariadenia na uskladňovanie vodíka;

c)

prevádzka zariadení na uskladňovanie vodíka, pričom vodík uskladnený v zariadeniach spĺňa kritériá výroby vodíka stanovené v oddiele 3.10 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

neuplatňuje sa

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Je zavedený plán nakladania s odpadmi, ktorým sa zabezpečuje maximálne zhodnocovanie, repasácia alebo recyklácia na konci životnosti, a to aj na základe podmienok zmlúv s partnermi v oblasti nakladania s odpadmi, pričom tento plán sa premieta do finančných prognóz alebo oficiálnej projektovej dokumentácie.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade uskladnenia viac ako piatich ton je činnosť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ (185).

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.13.   Výroba bioplynu a biopalív na použitie v doprave a výroba biokvapalín

Opis činnosti

Výroba bioplynu alebo biopalív na použitie v doprave a výroba biokvapalín.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.21 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu bioplynu alebo biopalív na použitie v doprave a na výrobu biokvapalín spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná na výrobu bioplynu alebo biopalív na použitie v doprave a na výrobu biokvapalín spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

Na výrobu biopalív na použitie v doprave a na výrobu biokvapalín sa nepoužívajú potravinárske a krmovinárske plodiny.

2.

Úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúce z výroby biopalív a bioplynu na použitie v doprave a z výroby biokvapalín dosahujú aspoň úroveň 65 % vo vzťahu k metodike úspor skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu stanovenému v prílohe V k smernici (EÚ) 2018/2001.

3.

Ak sa bioplyn vyrába anaeróbnou digesciou organického materiálu, výroba digestátu spĺňa príslušné kritériá z oddielu 5.6 a kritériá 1 a 2 z oddielu 5.7 tejto prílohy.

4.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z výrobného procesu, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade výroby bioplynu sa pri uskladňovaní digestátu používa plynotesný kryt.

V prípade zariadení na anaeróbnu digesciu, ktoré spracúvajú viac ako 100 ton denne, sú emisie do ovzdušia a vody v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené pre anaeróbnu úpravu odpadu v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (186). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade anaeróbnej digescie organického materiálu spĺňa vyrobený digestát používaný ako hnojivo alebo zúrodňujúca látka, a to buď priamo, alebo po kompostovaní, prípadne inom ošetrení, požiadavky na materiály na hnojenie stanovené v kategóriách komponentných materiálov 4 a 5 v prípade digestátu alebo kategórii 3 v prípade kompostu z prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 alebo vo vnútroštátnych predpisoch o produktoch na hnojenie alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.14.   Prenosové a distribučné sústavy pre plyny z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkové plyny

Opis činnosti

Konvertovanie, zmena účelu použitia alebo dodatočná modernizácia prenosových a distribučných sústav pre plyny z obnoviteľných zdrojov a nízkouhlíkové plyny.

Výstavba alebo prevádzka prenosových a distribučných plynovodov určených na prepravu vodíka alebo iných nízkouhlíkových plynov.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.22, F42.21 a H49.50, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Táto činnosť pozostáva z:

a)

výstavby alebo prevádzky nových prenosových a distribučných sústav určených pre vodík alebo iné nízkouhlíkové plyny;

b)

konvertovania/zmeny účelu použitia existujúcich sústav zemného plynu na sústavy určené 100 % na vodík;

c)

dodatočnej modernizácie prenosových a distribučných sústav pre plyny, ktoré umožňujú začlenenie vodíka a iných nízkouhlíkových plynov do sústavy, a to vrátane akejkoľvek činnosti súvisiacej s prenosovou alebo distribučnou sústavou pre plyny, ktorou sa umožní zvýšenie objemu zmesi vodíka alebo iných nízkouhlíkových plynov v plynovej sústave.

2.

K činnosti patrí aj zisťovanie únikov a oprava existujúcich plynovodov a ostatných prvkov sústavy v záujme zníženia únikov metánu.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Ventilátory, kompresory, čerpadlá a iné použité zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (187), v relevantných prípadoch spĺňajú požiadavky najprísnejšej triedy energetického označovania, ako aj vykonávacích nariadení podľa uvedenej smernice, pričom predstavujú najlepšiu dostupnú technológiu.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.15.   Diaľkové vykurovanie/zásobovanie chladom

Opis činnosti

Výstavba, renovácia a prevádzka potrubných systémov a súvisiacej infraštruktúry na zásobovanie teplom a chladom, ktoré sa končia v rozvodni alebo vo výmenníku tepla.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Činnosť spĺňa jedno z týchto kritérií:

a)

v prípade výstavby a prevádzky potrubných systémov a súvisiacej infraštruktúry na zásobovanie teplom a chladom vyhovuje sústava vymedzeniu účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom stanovenému v článku 2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ;

b)

v prípade renovácie potrubných systémov a súvisiacej infraštruktúry na zásobovanie teplom a chladom sa investície na zabezpečenie toho, aby sústava vyhovovala vymedzeniu účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom stanovenému v článku 2 bode 41 smernice 2012/27/EÚ, začínajú do troch rokov, čo je podložené zmluvnou povinnosťou alebo rovnocenným spôsobom v prípade prevádzkovateľov zodpovedných za výrobu aj sústavu;

c)

činnosťou sú:

i)

úprava na nižšie teplotné režimy;

ii)

pokročilé pilotné systémy (systémy kontroly a energetického manažérstva, internet vecí).

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Ventilátory, kompresory, čerpadlá a iné použité zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2009/125/ES, v relevantných prípadoch spĺňajú požiadavky najprísnejšej triedy energetického označovania a aj inak vyhovujú požiadavkám vykonávacích nariadení podľa uvedenej smernice, pričom predstavujú najlepšiu dostupnú technológiu.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.16.   Inštalácia a prevádzka elektrických tepelných čerpadiel

Opis činnosti

Inštalácia a prevádzka elektrických tepelných čerpadiel.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.30 a F43.22, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Inštalácia a prevádzka elektrických tepelných čerpadiel spĺňa obe tieto kritériá:

a)

prahová hodnota chladiva: potenciál globálneho otepľovania neprekročí 675;

b)

sú splnené požiadavky na energetickú účinnosť stanovené vo vykonávacích nariadeniach (188) podľa smernice 2009/125/ES.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

Je zavedený plán nakladania s odpadmi, ktorým sa zabezpečuje maximálne zhodnocovanie, repasácia alebo recyklácia na konci životnosti, a to aj na základe podmienok zmlúv s partnermi v oblasti nakladania s odpadmi, pričom tento plán sa premieta do finančných prognóz alebo oficiálnej projektovej dokumentácie.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW je vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/2012 (189).

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

neuplatňuje sa

4.17.   Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny zo slnečnej energie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla/chladu zo slnečnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a D35.30, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Táto činnosť pozostáva z kombinovanej výroby (190) elektriny a tepla/chladu zo slnečnej energie.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

neuplatňuje sa

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.18.   Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z geotermálnej energie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na kombinovanú výrobu tepla/chladu a elektriny z geotermálnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a D35.30, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade kombinovanej výroby tepla/chladu a elektriny (191) z geotermálnej energie sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/1 kWh energetického výstupu z kombinovanej výroby.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe projektových údajov, ak sú k dispozícii, a odporúčania Komisie 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 alebo ISO 14064-1:2018.

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade prevádzky geotermálnych energetických systémov s vysokou entalpiou sú zavedené primerané systémy znižovania emisií, aby sa nebrzdilo dosahovanie limitných hodnôt kvality ovzdušia stanovených v smerniciach 2004/107/ES a 2008/50/ES.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.19.   Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na kombinovanú výrobu tepla/chladu a elektriny pomocou plynných a kvapalných palív z obnoviteľných zdrojov. Táto činnosť nezahŕňa kombinovanú výrobu tepla/chladu a elektriny z výlučného používania bioplynu a tekutých biopalív (pozri oddiel 4.20 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a D35.30, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade kombinovanej výroby tepla/chladu a elektriny (192) z obnoviteľných plynných a kvapalných palív sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/1 kWh energetického výstupu z kombinovanej výroby.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe projektových údajov, ak sú k dispozícii, a odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (193) alebo ISO 14064-1:2018 (194).

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

2.

Ak zariadenia obsahujú akúkoľvek formu znižovania emisií (vrátane zachytávania oxidu uhličitého alebo používania dekarbonizovaných palív), dané znižovanie emisií je v relevantných prípadoch v súlade s príslušnými oddielmi tejto prílohy.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z procesu kombinovanej výroby, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

3.

Činnosť spĺňa niektoré z týchto kritérií:

a)

pri výstavbe sa nainštaluje meracie zariadenie na monitorovanie fyzických emisií, napríklad úniku metánu, alebo sa zavedie program zisťovania únikov a ich opravy;

b)

pri prevádzke sa oznamuje fyzické meranie emisií metánu a odstraňujú sa úniky.

4.

Ak sa pri činnosti zmiešavajú obnoviteľné plynné alebo kvapalné palivá s bioplynom alebo biokvapalinami, poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu bioplynu alebo biokvapalín spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, zatiaľ čo lesná biomasa spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (195). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici (EÚ) 2015/2193.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.20.   Kombinovaná výroba tepla/chladu a elektriny z bioenergie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na kombinovanú výrobu tepla/chladu a elektriny výlučne z biomasy, bioplynu alebo biokvapalín okrem kombinovanej výroby zmiešavaním obnoviteľných palív s bioplynom alebo biokvapalinami (pozri oddiel 4.19 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod niekoľko kódov NACE, najmä D35.11 a D35.30, v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Poľnohospodárska biomasa používaná pri tejto činnosti spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná pri tejto činnosti spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

2.

Úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúce z používania biomasy v zariadeniach na kombinovanú výrobu dosahujú aspoň úroveň 80 % vo vzťahu k metodike úspor emisií skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu stanovenému v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

3.

Ak zariadenia na kombinovanú výrobu vykonávajú anaeróbnu digesciu organického materiálu, výroba digestátu spĺňa príslušné kritériá z oddielu 5.6 a kritériá 1 a 2 z oddielu 5.7 tejto prílohy.

4.

Body 1 a 2 sa neuplatňujú na zariadenia na kombinovanú výrobu s celkovým menovitým tepelným príkonom do 2 MW a na zariadenia využívajúce plynné palivá z biomasy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ sú emisie v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (196) a zároveň sa zabezpečuje, že sa nevyskytuje žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici (EÚ) 2015/2193.

V prípade elektrární v zónach alebo častiach zón, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, sa prihliadne na výsledky výmeny informácií (197) zverejnené Komisiou v súlade s článkom 6 ods. 9 a 10 smernice (EÚ) 2015/2193.

V prípade anaeróbnej digescie organického materiálu spĺňa vyrobený digestát používaný ako hnojivo alebo zúrodňujúca látka, a to buď priamo, alebo po kompostovaní, prípadne inom ošetrení, požiadavky na materiály na hnojenie stanovené v kategóriách komponentných materiálov 4 a 5 z prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 alebo vo vnútroštátnych predpisoch o produktoch na hnojenie alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

V prípade zariadení na anaeróbnu digesciu, ktoré spracúvajú viac ako 100 ton denne, sú emisie do ovzdušia a vody v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené pre anaeróbnu úpravu odpadu v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (198). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.21.   Výroba tepla/chladu pomocou solárneho tepelného vykurovania

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na výrobu tepla/chladu pomocou technológie solárneho tepelného vykurovania.

Ak je hospodárska činnosť neoddeliteľnou súčasťou činnosti „Inštalácia, údržba a oprava technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov“ uvedenej v oddiele 7.6 tejto prílohy, uplatňujú sa na ňu technické kritériá preskúmania uvedené v oddiele 7.6.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába teplo/chlad pomocou solárneho tepelného vykurovania.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

neuplatňuje sa

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

Pri tejto činnosti sa posudzuje dostupnosť vysokotrvanlivých a recyklovateľných zariadení a komponentov, ktoré sa dajú jednoducho rozobrať a renovovať, a, ak je to možné, tieto zariadenia a komponenty sa pri nej aj používajú.

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

neuplatňuje sa

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.22.   Výroba tepla/chladu z geotermálnej energie

Opis činnosti

Výstavba alebo prevádzka zariadení na výrobu tepla/chladu z geotermálnej energie.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade výroby tepla/chladu z geotermálnej energie sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe projektových údajov, ak sú k dispozícii, a odporúčania Komisie 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 alebo ISO 14064-1:2018.

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade prevádzky geotermálnych energetických systémov s vysokou entalpiou sú zavedené primerané systémy znižovania emisií, aby sa nebrzdilo dosahovanie limitných hodnôt kvality ovzdušia stanovených v smerniciach 2004/107/ES a 2008/50/ES.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.23.   Výroba tepla/chladu z obnoviteľných nefosílnych plynných a kvapalných palív

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na výrobu tepla, v ktorých sa teplo/chlad vyrába pomocou plynných a kvapalných palív z obnoviteľných zdrojov. Táto činnosť nezahŕňa výrobu tepla/chladu z výlučného používania bioplynu a tekutých biopalív (pozri oddiel 4.24 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu v prípade výroby tepla/chladu pomocou obnoviteľných plynných a kvapalných palív sú nižšie ako 100 g ekvivalentu CO2/kWh.

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu sa vypočítavajú na základe projektových údajov, ak sú k dispozícii, a odporúčania 2013/179/EÚ, prípadne normy ISO 14067:2018 (199) alebo ISO 14064-1:2018 (200).

Kvantifikované emisie skleníkových plynov počas životného cyklu overuje nezávislá tretia strana.

2.

Ak zariadenia obsahujú akúkoľvek formu znižovania emisií (vrátane zachytávania oxidu uhličitého alebo používania dekarbonizovaných palív), dané znižovanie emisií je v relevantných prípadoch v súlade s príslušnými oddielmi tejto prílohy.

Ak sa emisie CO2, ktoré by sa inak emitovali z procesu výroby elektriny, zachytávajú na účely podzemného skladovania, CO2 sa prepraví a uskladní pod zemou v súlade s technickými kritériami preskúmania stanovenými v oddieloch 5.11 a 5.12 tejto prílohy.

3.

Činnosť spĺňa niektoré z týchto kritérií:

a)

pri výstavbe sa nainštaluje meracie zariadenie na monitorovanie fyzických emisií, napríklad úniku metánu, alebo sa zavedie program zisťovania únikov a ich opravy;

b)

pri prevádzke sa oznamuje fyzické meranie emisií metánu a odstraňujú sa úniky.

4.

Ak sa pri činnosti zmiešavajú obnoviteľné plynné alebo kvapalné palivá s bioplynom alebo biokvapalinami, poľnohospodárska biomasa používaná na výrobu bioplynu alebo biokvapalín spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, zatiaľ čo lesná biomasa spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

Emisie sú v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (201). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici (EÚ) 2015/2193.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.24.   Výroba tepla/chladu z bioenergie

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení, v ktorých sa teplo/chlad vyrába výlučne z biomasy, bioplynu alebo biokvapalín, okrem výroby tepla/chladu zmiešavaním obnoviteľných palív s bioplynom alebo biokvapalinami (pozri oddiel 4.23 tejto prílohy).

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

1.

Poľnohospodárska biomasa používaná pri činnosti výroby tepla a chladu spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Lesná biomasa používaná pri tejto činnosti spĺňa kritériá stanovené v článku 29 ods. 6 a 7 uvedenej smernice.

2.

Úspory emisií skleníkových plynov vyplývajúce z používania biomasy dosahujú aspoň úroveň 80 % vo vzťahu k metodike úspor emisií skleníkových plynov a porovnateľnému fosílnemu palivu stanovenému v prílohe VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

3.

Ak zariadenia vykonávajú anaeróbnu digesciu organického materiálu, výroba digestátu spĺňa príslušné kritériá z oddielu 5.6 a kritériá 1 a 2 z oddielu 5.7 tejto prílohy.

4.

Body 1 a 2 sa neuplatňujú na zariadenia na výrobu tepla s celkovým menovitým tepelným príkonom do 2 MW a na zariadenia využívajúce plynné palivá z biomasy.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku B k tejto prílohe.

4.

Prechod na obehové hospodárstvo

neuplatňuje sa

5.

Prevencia a kontrola znečisťovania

V prípade zariadení patriacich do rozsahu pôsobnosti smernice 2010/75/EÚ sú emisie v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia (202) a zároveň sa zabezpečuje, že sa nevyskytuje žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

V prípade spaľovacích zariadení s tepelným príkonom vyšším ako 1 MW, ale nižším ako prahové hodnoty, ktoré si vyžadujú uplatnenie záverov o najlepších dostupných technikách pre veľké spaľovacie zariadenia, emisie nedosahujú úrovne emisných limitov stanovených v časti 2 prílohy II k smernici (EÚ) 2015/2193.

V prípade elektrární v zónach alebo častiach zón, ktoré nespĺňajú limitné hodnoty kvality ovzdušia stanovené v smernici 2008/50/ES, sa prihliadne na výsledky výmeny informácií (203) zverejnené Komisiou v súlade s článkom 6 ods. 9 a 10 smernice (EÚ) 2015/2193.

V prípade anaeróbnej digescie organického materiálu spĺňa vyrobený digestát používaný ako hnojivo alebo zúrodňujúca látka, a to buď priamo, alebo po kompostovaní, prípadne inom ošetrení, požiadavky na materiály na hnojenie stanovené v kategóriách komponentných materiálov 4 a 5 z prílohy II k nariadeniu (EÚ) 2019/1009 alebo vo vnútroštátnych predpisoch o produktoch na hnojenie alebo zúrodňujúcich látkach na poľnohospodárske použitie.

V prípade zariadení na anaeróbnu digesciu, ktoré spracúvajú viac ako 100 ton denne, sú emisie do ovzdušia a vody v rámci rozsahov úrovní znečisťovania súvisiacich s najlepšími dostupnými technikami alebo nižšie ako tieto rozsahy stanovené pre anaeróbnu úpravu odpadu v najnovších relevantných záveroch o najlepších dostupných technikách vrátane záverov o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (204). Nevyskytuje sa žiadny významný dosah na viaceré zložky životného prostredia.

6.

Ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku D k tejto prílohe.

4.25.   Výroba tepla/chladu pomocou odpadového tepla

Opis činnosti

Výstavba a prevádzka zariadení na výrobu tepla/chladu pomocou odpadového tepla.

Hospodárske činnosti v tejto kategórii by mohli patriť pod kód NACE D35.30 v súlade so štatistickou klasifikáciou ekonomických činností zavedenou nariadením (ES) č. 1893/2006.

Technické kritériá preskúmania

Významný prínos k zmierneniu zmeny klímy

V rámci tejto činnosti sa vyrába teplo/chlad pomocou odpadového tepla.

„Výrazne nenarušiť“

2.

Adaptácia na zmenu klímy

Táto činnosť spĺňa kritériá stanovené v dodatku A k tejto prílohe.

3.

Udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdr