11.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 398/23


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1952

z 10. novembra 2021,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o finančné limity pre verejné zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác a pre súťaže návrhov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (1), a najmä na jej článok 6 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Rada rozhodnutím 2014/115/EÚ (2) schválila protokol, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (3) uzatvorená v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Zmenená dohoda o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“) je plurilaterálnym nástrojom a jej účelom je vzájomné otvorenie trhov vládneho obstarávania medzi stranami. Dohoda sa uplatňuje na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/24/EÚ je umožniť verejným obstarávateľom, ktorí uvedenú smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. Aby sa zaistilo, že finančné limity stanovené v článku 4 písm. a), b) a c) smernice 2014/24/EÚ zodpovedajú finančným limitom stanoveným v dohode, je potrebné zrevidovať finančné limity stanovené v uvedenej smernici. V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ sa finančné limity stanovené v článku 13 uvedenej smernice majú zosúladiť s finančnými limitmi stanovenými v článku 4 písm. a) a c) uvedenej smernice.

(3)

V článku 6 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa vyžaduje, aby Komisia každé dva roky zrevidovala finančné limity s účinnosťou od 1. januára. Finančné limity na roky 2022 – 2023 by sa preto mali uplatňovať od 1. januára 2022.

(4)

Smernica 2014/24/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2014/24/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 4 sa mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 350 000 EUR“ nahrádza sumou „5 382 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „139 000 EUR“ nahrádza sumou „140 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „214 000 EUR“ nahrádza sumou „215 000 EUR“.

2.

V článku 13 sa prvý odsek mení takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 350 000 EUR“ nahrádza sumou „5 382 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „214 000 EUR“ nahrádza sumou „215 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/115/EÚ z 2. decembra 2013 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o vládnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 68, 7.3.2014, s. 2.