20.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/69


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1532

zo 17. septembra 2021,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o zaradenie 3-[1-[(3,5-dimetyl-4-izoxazolyl)metyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidín-2,4-diónu do zoznamu Únie obsahujúceho aromatické látky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 5,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa stanovuje zoznam Únie obsahujúci aromatické látky a východiskové materiály schválené na použitie v potravinách a na nich, ako aj podmienky ich používania.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 872/2012 (3) sa prijal zoznam aromatických látok, ktorý sa zapracoval do časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008.

(3)

Uvedený zoznam možno aktualizovať v súlade so spoločným postupom, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1331/2008, a to buď na podnet Komisie, alebo po podaní žiadosti zo strany členského štátu alebo zainteresovanej strany.

(4)

Komisii bola 10. augusta 2012 predložená žiadosť o povolenie používania 3-[1-[(3,5-dimetyl-4-izoxazolyl)metyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidín-2,4-diónu (FL č. 16.127) ako aromatickej látky v rôznych potravinách, ktoré vo svojej podstate patria do viacerých kategórií potravín uvedených v zozname Únie obsahujúcom aromatické látky a východiskové materiály. Komisia túto žiadosť oznámila Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) a požiadala ho o stanovisko. Komisia zároveň sprístupnila žiadosť členským štátom podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1331/2008.

(5)

Úrad vo svojom stanovisku prijatom 21. júna 2016 (4) vyhodnotil bezpečnosť látky FL č. 16.127 a konštatoval, že jej používanie nevyvoláva obavy o bezpečnosť, ak sa obmedzí na množstvá stanovené pre rôzne potraviny v rozličných kategóriách potravín. Takisto dospel k záveru, že ide o látku s vlastnosťami na úpravu arómy.

(6)

Keďže použitie FL č. 16.127 ako aromatickej látky nevyvoláva za špecifikovaných podmienok použitia obavy o bezpečnosť, ani sa neočakáva, že by spotrebiteľa uvádzalo do omylu, je vhodné takéto použitie na základe stanoviska úradu povoliť.

(7)

Časť A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť A v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. septembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(2)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 872/2012 z 1. októbra 2012, ktorým sa prijíma zoznam aromatických látok stanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 a zapracúva sa do prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1565/2000 a rozhodnutie Komisie 1999/217/ES (Ú. v. EÚ L 267, 2.10.2012, s. 1).

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2016) 14(7):4334.


PRÍLOHA

V časti A oddiele 2 tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1334/2008 sa za položku 16.126 vkladá táto položka týkajúca sa FL č. 16.127:

„16.127

3-[1-[(3,5-dimetyl-4-izoxazolyl)metyl]-1H-pyrazol-4-yl]-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidín-2,4-dión

1119831-25-2

2161

 

aspoň 99 %, skúška (HPLC/UV)

Obmedzenia použitia ako aromatickej látky:

 

v kategórii 1.4 – najviac 4 mg/kg

 

v kategórii 1.8 – najviac 8 mg/kg

 

v kategórii 3 – najviac 4 mg/kg

 

v kategórii 5.1 – najviac 15 mg/kg

 

v kategórii 5.2 – najviac 16 mg/kg

 

v kategórii 5.3 – najviac 30 mg/kg

 

v kategórii 5.4 – najviac 15 mg/kg

 

v kategórii 6.3 – najviac 25 mg/kg

 

v kategórii 12.1 – najviac 75 mg/kg

 

v kategórii 12.2 – najviac 100 mg/kg

 

v kategórii 12.3 – najviac 25 mg/kg

 

v kategórii 12.4 – najviac 25 mg/kg

 

v kategórii 12.5 – najviac 4 mg/kg

 

v kategórii 13.2 – najviac 4 mg/kg

 

v kategórii 13.3 – najviac 4 mg/kg

 

v kategórii 14.1.4 – najviac 4 mg/l (len v prípade nápojov na báze mliečnych výrobkov)

 

v kategórii 14.1.5 – najviac 8 mg/kg

 

v kategórii 15.1 – najviac 20 mg/kg

 

v kategórii 16 – najviac 4 mg/l (len v prípade dezertov na báze mliečnych výrobkov)

 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)“