20.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 297/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1378

z 19. augusta 2021,

ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 4 a článok 46 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 45 ods. 1 písm. b) bodom i) nariadenia (EÚ) 2018/848 možno z tretej krajiny doviezť produkt na účely uvedenia daného produktu na trh v rámci Únie ako produktu ekologickej poľnohospodárskej výroby alebo produktu z konverzie, ak boli prevádzkovatelia a skupiny prevádzkovateľov vrátane vývozcov v dotknutej tretej krajine podrobení kontrolám zo strany štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade s článkom 46 uvedeného nariadenia, pričom dané organizácie poskytli všetkým takýmto prevádzkovateľom, skupinám prevádzkovateľov a vývozcom certifikát potvrdzujúci ich súlad s nariadením (EÚ) 2018/848.

(2)

V záujme zabezpečenia účinnosti článku 45 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2018/848 by sa mal spresniť obsah certifikátu uvedeného v danom ustanovení, ako aj technické prostriedky slúžiace na jeho vydanie.

(3)

Okrem toho je na účely článku 45 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2018/848 vhodné stanoviť v tomto nariadení zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať uvedené kontroly a vydávať daný certifikát v tretích krajinách.

(4)

V záujme jasnosti a právnej istoty by sa toto nariadenie malo uplatňovať od dátumu začiatku uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Certifikát pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách

Štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie, ktoré boli uznané v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848, sú povinné prevádzkovateľom, skupinám prevádzkovateľov a vývozcom v tretích krajinách, ktorí boli podrobení kontrolám uvedeným v článku 45 ods. 1 písm. b) bode i) uvedeného nariadenia, poskytnúť certifikát potvrdzujúci, že daní prevádzkovatelia, skupiny prevádzkovateľov a vývozcovia dodržiavajú nariadenie (EÚ) 2018/848 (ďalej len „certifikát“).

Certifikát:

a)

sa vydáva v elektronickej podobe v súlade so vzorom stanoveným v prílohe I k tomuto nariadeniu a s použitím elektronického obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) uvedeného v článku 2 bode 36 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1715 (2);

b)

slúži na identifikáciu:

i)

prevádzkovateľa, skupiny prevádzkovateľov alebo vývozcu, na ktorých sa vzťahuje daný certifikát, a to vrátane zoznamu členov skupiny prevádzkovateľov,

ii)

kategórie produktov, na ktoré sa vzťahuje daný certifikát a ktoré sú klasifikované rovnakým spôsobom, ako sa stanovuje v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848 a

iii)

obdobia jeho platnosti;

c)

potvrdzuje, že činnosť prevádzkovateľa, skupiny prevádzkovateľov alebo vývozcu je v súlade s nariadením (EÚ) 2018/848, a

d)

aktualizuje sa vždy v prípade zmien týkajúcich sa v ňom uvedených údajov.

Článok 2

Zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií

1.   Zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade s článkom 46 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/848 je stanovený v prílohe II k tomuto nariadeniu. V tomto zozname sa musia uvádzať tieto údaje týkajúce sa jednotlivých uznaných štátnych inšpekčných organizácií alebo súkromných inšpekčných organizácií:

a)

názov a číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie;

b)

kategórie produktov stanovené v článku 35 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2018/848, a to za každú tretiu krajinu;

c)

tretie krajiny, v ktorých majú pôvod dané kategórie produktov, za predpokladu, že pri dotknutej kategórii produktov alebo v prípade predmetného produktu sa na tieto tretie krajiny ešte nevzťahuje dohoda o obchode s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby v súlade s článkom 47 nariadenia (EÚ) 2018/848 alebo uznanie rovnocennosti v súlade s článkom 48 uvedeného nariadenia;

d)

trvanie uznania a

e)

podľa vhodnosti aj výnimky z predmetného uznania.

2.   Podrobné informácie týkajúce sa poštovej, webovej a e-mailovej adresy štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ako aj názov akreditačného orgánu udeľujúceho akreditáciu v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/848 sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom webovej stránky Komisie venovanej problematike ekologického poľnohospodárstva.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. augusta 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1715 z 30. septembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá fungovania systému riadenia informácií pre úradné kontroly a jeho zložiek („nariadenie o IMSOC“) (Ú. v. EÚ L 261, 14.10.2019, s. 37).


PRÍLOHA I

VZOR CERTIFIKÁTU

CERTIFIKÁT PRE PREVÁDZKOVATEĽOV, SKUPINY PREVÁDZKOVATEĽOV A VÝVOZCOV V TRETÍCH KRAJINÁCH PRE PRODUKTY, KTORÉ SA MAJÚ DOVIEZŤ DO EURÓPSKEJ ÚNIE AKO PRODUKTY EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY ALEBO PRODUKTY Z KONVERZIE

Časť I: Povinné prvky

1.

Číslo dokladu

2.

(vyberte príslušnú možnosť)

Prevádzkovateľ

Skupina prevádzkovateľov – pozri bod 10

Vývozca

3.

Meno/názov a adresa prevádzkovateľa, skupiny prevádzkovateľov alebo vývozcu:

4.

Názov, adresa a číselný kód štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie prevádzkovateľa, skupiny prevádzkovateľov alebo vývozcu:

5.

Činnosť alebo činnosti prevádzkovateľa, skupiny prevádzkovateľov alebo vývozcu (vyberte príslušnú možnosť)

Poľnohospodárska výroba

Príprava

Distribúcia

Skladovanie

Dovoz

Vývoz

6.

Kategória alebo kategórie produktov podľa článku 35 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (1) a postupy poľnohospodárskej výroby (vyberte príslušnú možnosť):

a)

nespracované rastliny a rastlinné produkty vrátane osiva a iného rastlinného množiteľského materiálu

Postup výroby:

ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie

poľnohospodárska výroba počas obdobia konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

b)

hospodárske zvieratá a nespracované produkty živočíšnej výroby

Postup výroby:

ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie

poľnohospodárska výroba počas obdobia konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

c)

riasy a nespracované produkty akvakultúry

Postup výroby:

ekologická poľnohospodárska výroba okrem výroby počas obdobia konverzie

poľnohospodárska výroba počas obdobia konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

d)

spracované poľnohospodárske produkty vrátane produktov akvakultúry, ktoré sú určené na použitie ako potraviny

Postup výroby:

výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

výroba produktov z konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

e)

krmivá

Postup výroby:

výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

výroba produktov z konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

f)

víno

Postup výroby:

výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

výroba produktov z konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

g)

ďalšie produkty uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/848 alebo nepatriace do predchádzajúcich kategórií

Postup výroby:

výroba produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby

výroba produktov z konverzie

ekologická poľnohospodárska výroba s neekologickou (konvenčnou) poľnohospodárskou výrobou

7.

Register produktov:

Názov produktu a/alebo číselný znak kombinovanej nomenklatúry (KN) podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (2) pri produktoch, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848

z ekologickej poľnohospodárskej výroby

z konverzie

 

 

 

 

 

 

Tento doklad bol vydaný v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1378 (3) na účely potvrdenia, že prevádzkovateľ, skupina prevádzkovateľov alebo vývozca (vyberte príslušnú možnosť) spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) 2018/848.

8.

Dátum, miesto:

Meno a podpis v mene vydávajúcej štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie:

9.

Certifikát platný od ………. [doplňte dátum] do ..……… [doplňte dátum]

10.

Zoznam členov skupiny prevádzkovateľov vymedzenej v článku 36 nariadenia (EÚ) 2018/848

Meno/názov člena

Adresa alebo iná forma identifikácie člena

 

 

 

 

 

 

Časť II: Osobitné nepovinné prvky

Vyplní sa jeden alebo viac prvkov, ak o tom rozhodne štátna inšpekčná organizácia alebo súkromná inšpekčná organizácia, ktorá vydáva certifikát prevádzkovateľovi, skupine prevádzkovateľov alebo vývozcovi v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2021/1378.

1.

Množstvo produktov

Názov produktu a/alebo číselný znak KN podľa nariadenia (EHS) č. 2658/87 pri produktoch, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) 2018/848

☐ z ekologickej poľnohospodárskej výroby

☐ z konverzie

Odhadované množstvo v kilogramoch, litroch alebo v náležitom prípade aj v počte jednotiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Informácie o pôde

Názov produktu

☐ z ekologickej poľnohospodárskej výroby

☐ z konverzie

☐ z neekologickej (konvenčnej) poľnohospodárskej výroby

Plocha v hektároch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zoznam priestorov alebo jednotiek, v ktorých prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov vykonáva danú činnosť

Adresa alebo geolokalizácia

Opis činnosti alebo činností uvedených v časti I bode 5

 

 

 

 

 

 

4.

Informácie o činnosti alebo činnostiach vykonávaných prevádzkovateľom alebo skupinou prevádzkovateľov a o tom, či činnosť, resp. činnosti vykonáva na vlastný účel alebo ako subdodávateľ vykonávajúci danú činnosť alebo činnosti pre iného prevádzkovateľa, pričom subdodávateľ zostáva zodpovedný za vykonávanú činnosť, resp. činnosti

Opis činnosti alebo činností uvedených v časti I bode 5

☐ Vykonávanie činnosti/činností na vlastný účel

☐ Vykonávanie činnosti/činností ako subdodávateľ pre iného prevádzkovateľa, pričom subdodávateľ zostáva zodpovedný za vykonávanú činnosť, resp. činnosti

 

 

 

 

 

 

5.

Informácie o činnosti alebo činnostiach vykonávaných subdodávateľskou treťou stranou

Opis činnosti alebo činností uvedených v časti I bode 5

☐ Zodpovednosť naďalej nesie prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov

☐ Zodpovednosť nesie subdodávateľská tretia strana

 

 

 

 

 

 

6.

Zoznam subdodávateľov, ktorí vykonávajú činnosť alebo činnosti pre prevádzkovateľa alebo skupinu prevádzkovateľov, za ktoré naďalej nesie zodpovednosť daný prevádzkovateľ alebo skupina prevádzkovateľov, pokiaľ ide o ekologickú poľnohospodársku výrobu, a v prípade ktorých táto zodpovednosť nebola prenesená na subdodávateľa

Názov a adresa

Opis činnosti alebo činností uvedených v časti I bode 5

 

 

 

 

 

 

7.

Informácie o akreditácii súkromnej inšpekčnej organizácie v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/848

a)

názov akreditačného orgánu;

b)

hypertextový odkaz na osvedčenie o akreditácii.

8.

Iné informácie

 


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (Ú. v. ES L 297, 20.8.2021, s. 24).


PRÍLOHA II

Zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) 2018/848

Na účely tejto prílohy sa kategórie produktov označujú týmito kódmi:

A

:

nespracované rastliny a rastlinné produkty vrátane osiva a iného rastlinného množiteľského materiálu;

B

:

hospodárske zvieratá a nespracované produkty živočíšnej výroby;

C

:

riasy a nespracované produkty akvakultúry;

D

:

spracované poľnohospodárske produkty vrátane produktov akvakultúry, ktoré sú určené na použitie ako potraviny;

E

:

krmivá;

F

:

víno;

G

:

ďalšie produkty uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/848 alebo nepatriace do predchádzajúcich kategórií.

Informácie týkajúce sa poštovej, webovej a e-mailovej adresy štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie, ako aj názov akreditačného orgánu, ktorý jej udeľuje akreditáciu, možno nájsť na webovej stránke Komisie venovanej problematike ekologického poľnohospodárstva.

Názov štátnej inšpekčnej organizácie alebo súkromnej inšpekčnej organizácie:

1.

Číselné kódy, tretie krajiny a dotknuté kategórie produktov:

Číselný kód

Tretia krajina

Kategória produktov

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2.

Trvanie uznania:

3.

Výnimky: