22.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/654

z 18. decembra 2020,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 stanovením jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii a jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (1), a najmä na jej článok 75 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 75 ods. 1 smernice (EÚ) 2018/1972 má Komisia prostredníctvom delegovaného aktu stanoviť jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnú v celej Únii, ako aj jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnú v celej Únii s cieľom znížiť regulačné zaťaženie pri konzistentnom riešení problémov hospodárskej súťaže týkajúcich sa veľkoobchodných služieb ukončenia hlasového volania v celej Únii. Zásady, kritériá a parametre, ktoré by mala Komisia pri prijímaní delegovaného aktu dodržať, sú stanovené v prílohe III k uvedenej smernici.

(2)

Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci národných regulačných orgánov vymedzovať relevantné trhy primerané vnútroštátnym okolnostiam, vykonávať test troch kritérií a ukladať iné prostriedky nápravy, ako je regulácia cien v súlade s článkom 64 ods. 3 a článkami 67 a 68 kódexu. V dôsledku toho necenové záväzky v súčasnosti uložené národnými regulačnými orgánmi prevádzkovateľom s významným vplyvom na trhu v súvislosti so službami za ukončenie volania v pevných alebo mobilných sieťach, nebudú ovplyvnené nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a budú teda naďalej platné, až kým nebudú prehodnotené v súlade s pravidlami Únie a vnútroštátnymi pravidlami.

(3)

Regulačné postupy ukazujú, že číslo, na ktorom bolo volanie v mobilnej alebo pevnej sieti ukončené, zohráva kľúčovú úlohu pri nahraditeľnosti dopytu a dynamike hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o ukončenie hlasového volania, a preto je hlavným prvkom, z ktorého vyplýva monopol na ukončenie volania, čo odôvodňuje potrebu regulácie. Hlavným kritériom používaným na vymedzenie služieb ukončenia volania by preto mali byť číselné množiny, a teda to, či bolo volanie doručené na mobilné číslo v prípade služby ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti, alebo na iné typy čísel, ako sú geografické čísla a určité negeografické čísla v prípade služieb ukončenia hlasového volania v pevnej sieti.

(4)

Služby ukončenia volania by mali zahŕňať služby poskytované akoukoľvek technológiou používanou na ukončenie hlasového volania poskytovateľom ukončenia volania, a to napríklad v sieti 2G, 3G, 4G alebo 5G, a/alebo cez bezdrôtovú miestnu počítačovú sieť alebo akýkoľvek druh pevnej siete bez ohľadu na pôvod volania.

(5)

Ktorákoľvek služba ukončenia volania v mobilnej alebo pevnej sieti zahŕňa sieť prevádzkovateľa ukončenia volania, ktorá sa prepája aspoň s jednou sieťou okrem jeho vlastnej siete. Za poskytovateľov služieb ukončenia volania by sa preto mali považovať tí, ktorí majú technickú kontrolu a vymáhateľné právo používať volané číslo a presmerovať volanie na príjemcu.

(6)

Služba ukončenia volania by nemala zahŕňať pridružené zariadenia, ktoré by mohli vyžadovať istí prevádzkovatelia alebo by v niektorých členských štátoch mohli byť vyžadované na poskytnutie služieb ukončenia volania. Prepojovacie porty, ktoré sú však v súčasnosti regulované v mnohých členských štátoch, sú základnými prvkami služieb ukončenia volania každého prevádzkovateľa, keďže je z dôvodu zvýšenej prevádzky potrebná zvýšená kapacita prepojenia, a preto by sa tieto porty mali zahrnúť do vymedzenia služieb ukončenia volania. Poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania by nemal za službu ukončenia volania využitú v plnom rozsahu používateľom v jeho sieti účtovať iné náklady, ako sú relevantné sadzby stanovené týmto nariadením.

(7)

Služby ukončenia hlasového volania pre volania na určité negeografické čísla, ako sú čísla, ktoré sa používajú pri službách so zvýšenou tarifou, bezplatné služby a služby so zdieľanými nákladmi (známe aj ako „služby s pridanou hodnotou“) sa nesprávajú ako „tradičné“ služby ukončenia volania tam, kde je monopol prevádzkovateľov, ktorí ukončujú volania. Poskytovatelia takých služieb majú istú vyjednávaciu pozíciu a sú schopní vyjednať sadzbu za ukončenie volania ako súčasť dohody o rozdelení zisku. Poskytovatelia ukončenia volania teda pri stanovovaní sadzieb za ukončenie volania na týchto negeografických číslach čelia obmedzeniam, na rozdiel od stanovovania sadzieb za ukončenie volania na geografických alebo mobilných číslach. Ukončenie volaní na takých číslach by teda malo byť vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Číselné množiny špecifické pre komunikáciu M2M nie sú vo väčšine prípadov používané na poskytovanie interpersonálnej komunikácie, keďže ide o prenos údajov a nie o prenos hlasu, a preto by nemali byť zahrnuté v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sa obmedzuje na hlasovú komunikáciu.

(8)

Služby ukončenia volania v prípade volaní na iné druhy negeografických čísel, ako sú čísla používané na prenosné služby v pevnej sieti a na prístup k záchranným službám, spĺňajú charakteristiky monopolu na ukončenie volania a poskytujú sa prostredníctvom pevnej infraštruktúry. Mali by preto patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a mali by sa považovať za služby ukončenia hlasového volania v pevnej sieti.

(9)

Niektoré hlasové služby poskytované prevádzkovateľmi nemožno klasifikovať ako čisto mobilné ani čisto pevné služby, možno ich však označiť za hybridné služby. Služby v „zóne bydliska“ sú príkladom hybridných služieb, pri ktorých sú volania zvyčajne doručené na číslo pevnej siete prostredníctvom mobilnej siete. V súlade s vymedzením služieb ukončenia hlasového volania, pri ktorých je volané číslo rozhodujúcim kritériom, by mali byť uvedené hybridné služby v závislosti od volaného čísla považované za služby ukončovania volania v mobilnej alebo pevnej sieti.

(10)

Regulované sadzby za služby ukončenia hlasového volania by sa mali uplatňovať na volania prichádzajúce z čísel zahrnutých v národných číslovacích plánoch a ukončené na takých číslach, ktoré zodpovedajú kódom krajín E.164 pre zemepisné oblasti patriace na územie Únie (čísla Únie). Čísla tretích krajín sú všetky čísla okrem čísel Únie. Zahrnutie volaní prichádzajúcich z čísel tretích krajín, ktoré sú ukončené na číslach Únie, v prípade, že prevádzkovatelia z tretích krajín účtujú za ukončenie volania sadzby, ktoré sú vyššie ako sú jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania platné v celej Únii, alebo ak nie sú také sadzby za ukončenia volania regulované podľa zásad nákladovej efektívnosti, ktoré sú rovnaké ako zásady stanovené v článku 75 kódexu a prílohe III ku kódexu, by predstavovalo riziko ohrozenia cieľov tohto nariadenia, najmä cieľov týkajúcich sa zabezpečenia integrácie vnútorného trhu.

(11)

Kombinácia nízkych regulovaných sadzieb za ukončenie volaní z čísel tretích krajín a ukončených na číslach Únie s vysokými a nákladovo neefektívnymi sadzbami za ukončenie volaní na čísla tretích krajín by pravdepodobne mala za následok vyššie sadzby za ukončenie volaní prichádzajúcich z čísel Únie a ukončených na číslach tretích krajín, čo by malo negatívny vplyv na maloobchodné tarify v Únii a na štruktúru nákladov prevádzkovateľov Únie. Rôzne stupne vystavenia prevádzkovateľov Únie volaniam ukončeným uvedenými prevádzkovateľmi z tretích krajín, ktorí účtujú vysoké a nákladovo neefektívne sadzby za ukončenie volania, by viedli k nerovnováhe v štruktúrach nákladov prevádzkovateľov Únie, a to kvôli faktorom, ktoré samotní prevádzkovatelia nemôžu ovplyvniť. Toto by pravdepodobne zabránilo vzniku celoeurópskych maloobchodných ponúk, ktoré by zahŕňali volania na určité čísla tretích krajín, a to z dôvodu vyšších sadzieb za ukončenie volaní do tých krajín, čo by mohlo mať negatívny vplyv na zákazníkov, a najmä na podniky v Únii. Okrem toho by to narušilo hospodársku súťaž, keďže neprimeraný vplyv vystavenia vysokým sadzbám za ukončenie volaní na číslach tretích krajín by mal za následok rôzne podmienky hospodárskej súťaže, ktorým by čelili rôzni prevádzkovatelia v Únii, čo by takisto v konečnom dôsledku narušilo investičnú schopnosť a investičné stimuly v Únii (investície do prevádzkovateľov, ako aj investície zo strany prevádzkovateľov). Všetky tieto vplyvy by boli jasne v rozpore s cieľmi tohto nariadenia, ktorými sú podpora integrácie jednotného trhu prostredníctvom odstraňovania narušení hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi, ktoré vznikajú z dôvodu sadzieb za ukončenie volaní účtovaných vysoko nad úrovňou nákladov.

(12)

S cieľom uplatňovať jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania platné v celej Únii otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom, a obmedziť mieru vylúčenia volaní prichádzajúcich z čísel tretích krajín na úroveň, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie dosiahnutia cieľov vnútorného trhu a s cieľom zabezpečiť proporcionalitu, by sa mali sadzby stanovené v tomto nariadení uplatňovať na volania prichádzajúce z čísel tretích krajín, ktoré sú ukončené na číslach Únie, a to ak sú sadzby za ukončenie volania uplatnené poskytovateľmi služieb ukončenia volania z tretích strán na volania z čísel Únie rovnaké alebo nižšie, ako je úroveň maximálnych sadzieb za ukončenie hlasového volania stanovená v tomto nariadení. Počas prechodného obdobia pre sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti v roku 2021 a počas „zostupovej dráhy“ pre sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti (od roku 2021 do roku 2023) budú príslušné maximálne sadzby za ukončenie volania v mobilnej sieti, ktoré spustia tento mechanizmus, stanovené v odsekoch 2 až 5 článku 4 nariadenia. Príslušné maximálne sadzby za ukončenie volania v pevnej sieti, ktoré spustia tento mechanizmus v roku 2021, budú stanovené v článku 5 ods. 2 delegovaného nariadenia. Poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v Únii by mali uvedené sadzby uplatňovať na základe sadzieb, ktoré uplatňujú alebo navrhujú poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v tretích krajinách.

(13)

Vzhľadom na to, že poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v Únii nemusia vždy poznať úroveň sadzieb za ukončenie volania, ktorú uplatňujú prevádzkovatelia z tretích krajín, by druhí menovaní prevádzkovatelia mali poskytnúť overiteľné informácie dokazujúce úroveň ponúknutej sadzby za ukončenie volania. Ak poskytovatelia služieb tranzitu (alebo iní sprostredkovatelia) ďalej predávajú služby ukončenia volania prevádzkovateľom v Únii, sadzba za ukončenie volania, ktorú uplatňujú alebo ponúkajú títo poskytovatelia služieb tranzitu, bude relevantná na určenie toho, či je táto sadzba rovnaká alebo nižšia, ako sú maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania stanovené v tomto nariadení.

(14)

Ak prevádzkovatelia z tretích krajín účtujú sadzby za ukončenie volaní prichádzajúcich z čísel Únie a ukončených na číslach tretích strán, ktoré sú vyššie ako sadzby za ukončenie volania platné v celej Únii, sadzby stanovené týmto nariadením by sa mali uplatňovať aj na volania z čísel tretích krajín a ukončené na číslach Únie, a to ak Komisia na základe informácií, ktoré jej boli poskytnuté takými tretími krajinami určí, že regulácia sadzieb za ukončenie volania v týchto krajinách ja založená na zásadách, ktoré sú rovnocenné zásadám stanoveným v článku 75 smernice (EÚ) 2018/1972 a v prílohe III k tomuto nariadeniu. Zoznam tretích krajín, ktoré uvedené požiadavky spĺňajú, by sa mal následne zahrnúť do tohto nariadenia a mal by sa náležite aktualizovať.

(15)

Keďže na základe pôvodu volania sa určí, či sa uplatňujú sadzby za ukončenie volania platné v celej Únii alebo nie, pre prevádzkovateľov v Únii je zásadné vedieť identifikovať krajinu pôvodu volajúceho. Na tento účel sa môžu prevádzkovatelia spoliehať na kód krajiny v rámci identifikácie čísla volajúceho (CLI). S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia by prevádzkovatelia v Únii mali dostávať platnú CLI, ktorá je priradená každému prichádzajúcemu volaniu. Prevádzkovatelia v Únii by teda neboli povinní uplatňovať sadzby za ukončenie volania platné v celej Únii v prípade, že identifikácia volajúceho chýba, je neplatná alebo podvodná.

(16)

S cieľom odhadnúť efektívne náklady na ukončenie hlasového volania v hypotetickej mobilnej alebo pevnej sieti v Únii v súlade so zásadami stanovenými v článku 75 ods. 1 smernice (EÚ) 2018/1972 a v prílohe III k tejto smernici boli vyvinuté dva nákladové modely pre ukončenie volania z mobilnej a pevnej siete, pričom sa brali do úvahy náklady v každom členskom štáte.

(17)

Na základe spätnej väzby v súvislosti s nákladmi v každom členskom štáte získanej v rámci procesu konzultácií boli dokončené nákladové modely pre mobilné a pevné siete. Podľa prílohy III k smernici (EÚ) 2018/1972 zabezpečili nákladové modely sadzby, ktoré sa zakladajú na pokrytí nákladov vynaložených efektívnym prevádzkovateľom. Preto sú sadzby založené len na prírastkových nákladoch za poskytovanie veľkoobchodnej služby ukončenia hlasového volania, čo sú len náklady súvisiace s prevádzkou, ktorým by sa dalo predísť, keby sa veľkoobchodná služba ukončenia hlasového volania neposkytovala.

(18)

Jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti platné v celej Únii boli stanovené vzhľadom na efektívne náklady v krajine s najvyššími nákladmi podľa zadaných nákladových modelov, čím sa zabezpečila zásada návratnosti nákladov v rámci Únie a následne sa pridala menšia bezpečnostná prirážka na zohľadnenie možných nezrovnalostí v nákladových modeloch.

(19)

Jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania platné v celej Únii stanovené týmto nariadením by sa mali začať uplatňovať dva mesiace po tom, ako toto nariadenie nadobudne účinnosť, s cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia mali potrebný čas prispôsobiť svoje informačné, fakturačné a účtovné systémy a vykonať nevyhnutné zmeny v dohodách o prepojení.

(20)

V prípade, že súčasné priemerné sadzby za ukončenie hlasového volania v Únii sú výrazne vyššie ako sadzby, ktoré sa majú uplatňovať v budúcnosti, teda nákladovo efektívne jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania platné v celej Únii stanovené v tomto nariadení, by sa mala uplatniť „zostupová dráha“, ktorá predstavuje bežný regulačný postup. V takých prípadoch by mala „zostupová dráha“ poskytnúť účinný nástroj na hladšie uplatňovanie nižších sadzieb v súlade s princípom proporcionality.

(21)

Pri zvážení súčasných priemerných sadzieb za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v členských štátoch by sa mala „zostupová dráha“ navrhnúť s cieľom dosiahnuť jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnú v celej Únii. S cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi rýchlym zavedením a potrebou vyhnúť sa významným narušeniam prevádzky prevádzkovateľov by sa mala „zostupová dráha“ začínať na úrovni, ktorá sa blíži k súčasným priemerným sadzbám za ukončenie volania v mobilnej sieti, a počas obdobia troch rokov by mala každoročne klesať, kým v roku 2024 nedosiahne hodnotu jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii.

(22)

Týmto nariadením sa preto stanovuje trojročná „zostupová dráha“, ktorá v roku 2024 dosiahne nákladovo efektívnu jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnú v celej Únii. V prípade poskytovateľov v členských štátoch, ktorí uplatňujú vyššie sadzby, ako sú jednotné maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platné v celej Únii za rok 2021, by nemalo byť prechodné obdobie potrebné, keďže „zostupová dráha“ spĺňa cieľ zmierňovania vplyvu uplatňovania jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii.

(23)

V niektorých členských štátoch sú v dôsledku „zostupovej dráhy“ súčasné regulované maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti nižšie ako sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti stanovené na rok 2021, 2022 a 2023 a ich sadzby sú blízko jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie volania v mobilnej sieti platnej v celej Únii. S cieľom zabrániť potenciálnym navýšeniam maloobchodných cien v daných členských štátoch, ktoré by vyplývali z dočasného zvýšenia regulovaných sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti, by malo byť možné, aby sa v daných členských štátoch aj naďalej mohli uplatňovať súčasné regulované sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti, a to až do roka, v ktorom bude maximálna sadzba za ukončenie volania v mobilnej sieti stanovená týmto nariadením za daný rok rovnaká alebo nižšia ako súčasné sadzby za ukončenie volania v mobilnej sieti uvedených členských štátov za daný rok.

(24)

Keďže rozdiel medzi priemernou výškou súčasných sadzieb za ukončenie volania v pevnej sieti a jednotnou maximálnou sadzbou za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnou v celej Únii stanovenou v tomto nariadení je menší ako rozdiel v sadzbách za ukončenie volania v mobilnej sieti, „zostupová dráha“ by v prípade ukončenia hlasového volania v pevnej sieti nemala byť potrebná. Udelenie prechodného obdobia určitým členským štátom by však malo byť primerané na zabezpečenie plynulého prechodu na jednotnú maximálnu sadzbu za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnú v celej Únii a na zabránenie akémukoľvek zbytočnému zdržaniu pri uplatňovaní tejto sadzby.

(25)

Na základe súčasných úrovní sadzieb za ukončenie volania v pevnej sieti v určitých členských štátoch a úrovne jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii stanovenej v tomto nariadení sa považuje udelenie prechodného obdobia niektorým členským štátom za odôvodnené. Prechodné obdobie by sa malo začať dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia a malo by sa skončiť 31. decembra 2021. Počas prechodného obdobia sa v dotknutých členských štátoch môžu uplatňovať osobitné sadzby, ktoré sú odlišné od jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania platnej v celej Únii.

(26)

V členských štátoch, v ktorých sú súčasné sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti výrazne vyššie, ako je jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania platná v celej Únii, je odôvodnené udeliť prechodné obdobie s cieľom umožniť postupné prispôsobenie sa týmto sadzbám. Vo všetkých členských štátoch s výnimkou dvoch, v ktorých sú súčasné sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti vyššie ako 0,0875 eurocenta (jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii plus 25 %), by mala byť maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v roku 2021 rovnaká, ako sú ich súčasné sadzby znížené o 20 %. V Poľsku a vo Fínsku, ktoré doposiaľ nedodržiavali zásady stanovené v odporúčaní Komisie 2009/396/ES (2) a v súčasnosti majú veľmi vysoké sadzby za ukončenie volania v pevnej sieti, by pokles o 20 % nebol dostatočným krokom k dosiahnutiu jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platnej v celej Únii. Ich sadzbou počas prechodného obdobia by preto mala byť sadzba členského štátu s najvyššou sadzbou počas prechodného obdobia, s výnimkou týchto dvoch členských štátov. Pre zvyšné členské štáty, v ktorých sú súčasné sadzby za ukončenie volania v pevnej sieti nižšie, ako je jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii, alebo ak by v nich pokles sadzieb o 20 % zabezpečil rovnakú alebo nižšiu úroveň jednotnej maximálnej sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti, by nemalo byť stanovené žiadne prechodné obdobie.

(27)

V súlade s článkom 75 ods. 1 smernice (EÚ) 2018/1972 sa uskutočnili konzultácie s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, ktorý vydal stanovisko 15. októbra 2020,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa stanovuje jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platná v celej Únii a jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii, ktorú budú účtovať poskytovatelia veľkoobchodných služieb ukončenia hlasového volania za poskytovanie služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti.

2.   Týmto nariadením nie sú dotknuté právomoci národných regulačných orgánov podľa článku 64 ods. 3 a článkov 67 a 68 smernice (EÚ) 2018/1972.

3.   Články 4 a 5 sa uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel Únie alebo ukončené na číslach Únie.

4.   Články 4 a 5 sa takisto uplatňujú na volania prichádzajúce z čísel tretích krajín a ukončené na číslach Únie, ak je splnená jedna z týchto dvoch podmienok:

a)

ak poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v tretej krajine uplatní na volania prichádzajúce z čísel Únie sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti, ktoré sú rovnaké alebo nižšie ako maximálne sadzby ukončenia volania v mobilnej alebo pevnej sieti stanovené v článku 4 alebo 5, a to za každý rok a každý členský štát na základe sadzieb, ktoré uplatňujú alebo navrhujú poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v tretích krajinách poskytovateľom služieb ukončenia hlasového volania v Únii; alebo

b)

ak:

i)

Komisia určí že, na základe informácií poskytnutých treťou krajinou, sú sadzby za ukončenie hlasových volaní prichádzajúcich z čísel Únie a ukončených na číslach danej tretej krajiny regulované v súlade so zásadami, ktoré sú rovnocenné so zásadami stanovenými v článku 75 smernice (EÚ) 2018/1972 a v prílohe III k danej smernici, a

ii)

daná tretia strana je uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu.

5.   Články 4 a 5 sa chápu ako sadzby za minútu (bez DPH) a budú sa účtovať na základe sekundovej tarifikácie.

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„služba ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti“ je veľkoobchodná služba, ktorá je potrebná na ukončenie volaní na mobilné čísla, ktoré sú verejne pridelené zdroje číslovania, konkrétne čísla z národných číslovacích plánov, ktorú poskytujú prevádzkovatelia so schopnosťou kontrolovať ukončenie volania a stanovovať sadzby za ukončenie volania na takéto čísla, ak existuje prepojenie s aspoň jednou sieťou bez ohľadu na použitú technológiu vrátane prepojovacích portov;

b)

„služba ukončenia hlasového volania v pevnej sieti“ je veľkoobchodná služba, ktorá je potrebná na ukončenie volaní na geografické a negeografické čísla používané na pevné prenosné služby a na prístup k záchranným službám, ktoré sú verejne pridelené zdroje číslovania, konkrétne čísla z národných číslovacích plánov, ktorú poskytujú prevádzkovatelia so schopnosťou kontrolovať ukončenie volania a stanovovať sadzby za ukončenie volania na také čísla, ak existuje prepojenie s aspoň jednou sieťou bez ohľadu na použitú technológiu vrátane prepojovacích portov;

c)

„číslo Únie“ je číslo z národných číslovacích plánov, ktoré zodpovedá kódom krajín E.164 pre zemepisné oblasti patriace k územiu Únie.

Článok 3

1.   Poskytovateľ služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej alebo pevnej sieti nebude účtovať vyššiu sadzbu, ako je príslušná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania, za službu ukončenia volania u koncového používateľa v jeho sieti, ako sa stanovuje v článkoch 4 a 5.

2.   Ak sú sadzby za ukončenie hlasového volania v súčasnosti stanovené v inej mene ako euro, prepočítajú sa maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti podľa článku 4 ods. 1, 2, 4 a 5 a článku 5 ods. 1 na národnú menu na základe priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. januára, 1. februára a 1. marca 2021 Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej a pevnej sieti vyjadrené v iných menách ako euro sa budú každoročne revidovať a aktualizovať do 1. januára každého roka na základe najnovšieho priemeru referenčných výmenných kurzov uverejnených 1. septembra, 1. októbra a 1. novembra Európskou centrálnou bankou v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

1.   Jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti platná v celej Únii je 0,2 eurocenta za minútu.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti:

a)

od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 3: 0,7 eurocenta za minútu;

b)

od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 4: 0,55 eurocenta za minútu;

c)

od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 v členských štátoch okrem štátov uvedených v odseku 5: 0,4 eurocenta za minútu.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a)

0,045 HRK za minútu v Chorvátsku;

b)

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

c)

0,0385 DKK za minútu v Dánsku;

d)

0,622 eurocenta za minútu v Grécku;

e)

1,71 HUF za minútu v Maďarsku;

f)

0,43 eurocenta za minútu v Írsku;

g)

0,67 eurocenta za minútu v Taliansku;

h)

0,4045 eurocenta za minútu na Malte;

i)

0,581 eurocenta za minútu v Holandsku;

j)

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

k)

0,64 eurocenta za minútu v Španielsku;

l)

0,0216 SEK za minútu vo Švédsku.

4.   Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a)

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

b)

0,52 eurocenta za minútu v Dánsku;

c)

0,47 eurocenta za minútu v Maďarsku;

d)

0,43 eurocenta za minútu v Írsku;

e)

0,40 eurocenta za minútu na Malte;

f)

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

g)

0,21 eurocenta za minútu vo Švédsku.

5.   Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v mobilnej sieti od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v mobilnej sieti v týchto členských štátoch:

a)

0,20 eurocenta za minútu na Cypre;

b)

0,36 eurocenta za minútu v Portugalsku;

c)

0,21 eurocenta za minútu vo Švédsku.

Článok 5

1.   Jednotná maximálna sadzba za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti platná v celej Únii je 0,07 eurocenta za minútu.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu poskytovatelia služieb ukončenia hlasového volania v pevnej sieti od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 uplatňovať tieto maximálne sadzby za ukončenie hlasového volania v pevnej sieti v týchto členských štátoch:

a)

0,089 eurocenta za minútu v Rakúsku;

b)

0,093 eurocenta za minútu v Belgicku;

c)

0,0057 HRK za minútu v Chorvátsku;

d)

0,0264 CZK za minútu v Česku;

e)

0,111 eurocenta za minútu vo Fínsku;

f)

0,076 eurocenta za minútu v Lotyšsku;

g)

0,072 eurocenta za minútu v Litve;

h)

0,110 eurocenta za minútu v Luxembursku;

i)

0,111 eurocenta za minútu v Holandsku;

j)

0,005 PLN za minútu v Poľsku;

k)

0,078 eurocenta za minútu v Rumunsku;

l)

0,078 eurocenta za minútu na Slovensku.

Článok 6

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Uplatňuje sa od 1. júla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36.

(2)  Odporúčanie Komisie 2009/396/ES zo 7. mája 2009 o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ, (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2009, s. 67).


PRÍLOHA

Zoznam tretích krajín podľa článku 1 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia:

1.