7.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 118/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/566

z 30. marca 2021,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmene ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israelisensis (sérotyp H-14) kmeň AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmene ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmene ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, fénpyroximát, fosetyl, mepanipyrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmeň BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61 (predtým „S. griseoviridis“), Trichoderma asperellum (predtým „T. harzianum“) kmene ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (predtým „T. harzianum“) kmeň T11, Trichoderma gamsii (predtým „T. viride“) kmeň ICC080, Trichoderma harzianum kmene T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluva o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 17 prvý odsek,

keďže:

(1)

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (2) sa uvádzajú účinné látky, ktoré sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/421 (3) sa predĺžilo obdobie platnosti schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmene ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israelisensis (sérotyp H-14) kmeň AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmene ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmene ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, fénpyroximát, fosetyl, mepanipyrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmeň BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61 (predtým „S. griseoviridis“), Trichoderma asperellum (predtým „T. harzianum“) kmene ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (predtým „T. harzianum“) kmeň T11, Trichoderma gamsii (predtým „T. viride“) kmeň ICC080, Trichoderma harzianum kmene T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám do 30. apríla 2021.

(3)

Žiadosti o obnovenie platnosti schválenia uvedených látok boli predložené v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 844/2012 (4).

(4)

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotenie uvedených látok sa oneskorilo z dôvodov, na ktoré žiadatelia nemajú vplyv, platnosť schválení uvedených účinných látok pravdepodobne uplynie pred prijatím rozhodnutia o ich obnovení. Preto je potrebné predĺžiť obdobia platnosti ich schválenia.

(5)

Okrem toho je nutné predĺžiť obdobie platnosti schválenia účinných látok cyprodinil, dichlorpróp-P, fosetyl, mepanipyrím, metkonazol, metrafenón, pirimikarb, pyrimetanil, spinosad, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám, aby sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 13 a 14 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 844/2012 poskytol aj potrebný čas na vykonanie hodnotenia uvedených účinných látok v súvislosti s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém.

(6)

V prípadoch, keď má Komisia prijať nariadenie o neobnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu z dôvodu nesplnenia kritérií schválenia, má ako dátum skončenia platnosti schválenia stanoviť rovnaký dátum, ako je ten, ktorý platil pred prijatím tohto nariadenia, alebo dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia, ktorým sa neobnovuje schválenie účinnej látky, podľa toho, ktorý z týchto dvoch dátumov nastane neskôr. V prípadoch, keď má Komisia prijať nariadenie o obnovení schválenia účinnej látky uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu, bude sa snažiť stanoviť podľa daných okolností čo najskorší dátum uplatňovania.

(7)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. marca 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/421 z 18. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok abamektín, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmene ABTS-1857 a GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmeň AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmene ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 a EG 2348, Beauveria bassiana kmene ATCC 74040 a GHA, klodinafop, klopyralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlórprop-P, fénpyroximát, fosetyl, Lecanicillium muscarium (predtým „Verticillium lecanii“) kmeň Ve6, mepanipyrím, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) kmeň BIPESCO 5/F52, metkonazol, metrafenón, Phlebiopsis gigantea kmene FOC PG 410.3, VRA 1835 a VRA 1984, pirimikarb, Pseudomonas chlororaphis kmeň MA342, pyrimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfurón, spinosad, Streptomyces K61 (predtým „S. griseoviridis“), Trichoderma asperellum (predtým „T. harzianum“) kmene ICC012, T25 a TV1, Trichoderma atroviride (predtým „T. harzianum“) kmene IMI 206040 a T11, Trichoderma gamsii (predtým „T. viride“) kmeň ICC080, Trichoderma harzianum kmene T-22 a ITEM 908, triklopyr, trinexapak, tritikonazol a zirám (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2020, s. 7).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 z 18. septembra 2012, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. EÚ L 252, 19.9.2012, s. 26).


PRÍLOHA

Časť A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa mení takto:

1.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 74, ktorý sa týka látky zirám, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

2.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 89, ktorý sa týka látky Pseudomonas chlororaphis kmeň MA 342, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

3.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 90, ktorý sa týka látky mepanipyrím, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

4.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 123, ktorý sa týka látky klodinafop, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

5.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 124, ktorý sa týka látky pirimikarb, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

6.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 125, ktorý sa týka látky rimsulfurón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

7.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 127, ktorý sa týka látky tritikonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

8.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 129, ktorý sa týka látky klopyralid, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

9.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 130, ktorý sa týka látky cyprodinil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

10.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 131, ktorý sa týka látky fosetyl, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

11.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 132, ktorý sa týka látky trinexapak, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

12.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 133, ktorý sa týka látky dichlórprop-P, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

13.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 134, ktorý sa týka látky metkonazol, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

14.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 135, ktorý sa týka látky pyrimetanil, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

15.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 136, ktorý sa týka látky triklopyr, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

16.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 137, ktorý sa týka látky metrafenón, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

17.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 138, ktorý sa týka látky Bacillus subtilis (Cohn 1872) kmeň QST 713, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

18.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 139, ktorý sa týka látky spinosad, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

19.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 193, ktorý sa týka látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai kmeň ABTS-1857 a kmeň GC-91, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

20.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 194, ktorý sa týka látky Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) kmeň AM65-52, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

21.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 195, ktorý sa týka látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki kmeň ABTS 351, kmeň PB 54, kmeň SA 11, kmeň SA 12, kmeň EG 2348, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

22.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 197, ktorý sa týka látky Beauveria bassiana kmeň ATCC 74040, kmeň GHA, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

23.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 198, ktorý sa týka látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

24.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 200, ktorý sa týka látky Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) kmeň BIPESCO 5/F52, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

25.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 202, ktorý sa týka látky Pythium oligandrum kmeň M1, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

26.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 203, ktorý sa týka látky Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis) kmeň K61, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

27.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 204, ktorý sa týka látky Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) kmeň T11, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

28.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 206, ktorý sa týka látky Trichoderma harzianum Rifai kmeň T-22, kmeň ITEM 908, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

29.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 207, ktorý sa týka látky Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) kmeň ICC012, kmeň T25, kmeň TV1, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

30.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 208, ktorý sa týka látky Trichoderma gamsii (predtým T. viride) kmeň ICC080, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

31.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 210, ktorý sa týka látky abamektín, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.

32.

V šiestom stĺpci „Schválenie platí do“ riadku 213, ktorý sa týka látky fénpyroximát, sa uvedený dátum nahrádza dátumom „30. apríla 2022“.