26.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 106/55


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/532

z 22. marca 2021

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaných v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. marca 2021

Za Komisiu

Gerassimos THOMAS

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie

(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Prístroj (tzv. statické kamerové zariadenie – „camera station appliance“, alebo tzv. kompaktný videorekordér – „all-in-one recorder“) predkladaný v jednom puzdre s rozmermi približne 33 × 23 × 8 cm, pozostávajúci z týchto komponentov:

pasívne a aktívne prvky,

procesor,

grafická karta,

interná pamäť (disková jednotka s pevným diskom).

Prístroj nemá televízny tuner.

Prístroj je vybavený týmito rozhraniami: RJ45, USB, VGA, SPF a HDMI a ôsmimi portmi integrovaného prepínača s funkciou PoE (napájanie cez Ethernet).

Je vybavený operačným systémom tzv. štandardného stroja na automatické spracovanie údajov – „standard automatic data-processing machine“. Je takisto vopred nakonfigurovaný a predinštalovaný osobitným tzv. softvérom na správu kamery – „camera management software“, a zahŕňa licencie pre osem kanálov.

Prístroj je určený na príjem zvukových a obrazových údajov prostredníctvom telekomunikačného rozhrania [a internetového protokolu (IP)] z až ôsmich monitorovacích kamier (IP kamery). Údaje sa môžu zaznamenávať v internom pevnom disku, externom pamäťovom zariadení (prostredníctvom rozhrania USB) alebo prístroj môže zaslať údaje prostredníctvom telekomunikačných sietí na inú IP adresu (napríklad na server, prepínač, mobilný telefón alebo stroj na automatické spracovanie údajov).

Prístroj môže byť pripojený k monitoru alebo displeju a k ovládaniu klávesnice. Predkladá sa na použitie v rámci bezpečnostného a monitorovacieho systému.

8521 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1 a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 3 k XVI. triede, poznámkou 5 E) k 84. kapitole a znením číselných znakov KN 8521 a 8521 90 00 .

Vzhľadom na svoje objektívne charakteristické vlastnosti je prístroj určený na spoluprácu s najviac ôsmimi kamerami na účely videomonitorovania. Stroj, ktorý na takéto účely zaznamenáva signály z kamier a môže ich buď zaslať na inú IP adresu, alebo ich reprodukovať na displeji alebo monitore, vykonáva špecifickú funkciu inú ako spracovanie údajov v zmysle poznámky 5 E) k 84. kapitole. (Pozri aj rozsudok Súdneho dvora zo 17. marca 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Zatriedenie do položky 8471 ako stroj na automatické spracovanie údajov je preto vylúčené.

Prístroj je určený na vykonávanie dvoch alebo viacerých doplnkových funkcií v zmysle poznámky 3 k XVI. triede, a to prenosu a príjmu údajov položky 8517 a videozáznamu a reprodukcie položky 8521 .

Na základe objektívnych charakteristických vlastností prístroja je hlavnou funkciou videozáznam v rámci bezpečnostného a monitorovacieho systému. Prenos a príjem údajov je len doplnkovou funkciou, ktorej cieľom je zlepšiť fungovanie systému, do ktorého je prístroj zabudovaný. Zatriedenie do položky 8517 je preto vylúčené. (Pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 25. februára 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, body 55 až 57).

Prístroj sa preto má zatriediť ako ostatné videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným tunerom, pod číselný znak KN 8521 90 00 .