1.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/6


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/364

z 26. februára 2021,

ktorým sa schvaľuje aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 1

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 11 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES (2) bola príslušnému orgánu Slovenska („hodnotiaci príslušný orgán“) 31. júla 2007 doručená žiadosť o zaradenie účinnej látky aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou do prílohy I k uvedenej smernici na účely jej používania vo výrobkoch typu 1 (osobná hygiena človeka) opísaných v prílohe V k predmetnej smernici, ktoré zodpovedajú výrobkom typu 1 opísaným v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012.

(2)

Hodnotiaci príslušný orgán predložil 19. novembra 2010 Komisii hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES.

(3)

Výbor pre biocídne výrobky prijal 16. júna 2020 stanovisko Európskej chemickej agentúry (3) (ďalej len „agentúra“) a zohľadnil pritom závery hodnotiaceho príslušného orgánu.

(4)

Na základe uvedeného stanoviska možno predpokladať, že biocídne výrobky typu 1 s obsahom aktívneho chlóru získaného z chloridu sodného elektrolýzou spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky týkajúce sa ich používania.

(5)

Vzhľadom na stanovisko agentúry je vhodné schváliť aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou ako účinnú látku na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1, pokiaľ sú splnené určité špecifikácie a podmienky.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou sa schvaľuje ako účinná látka na používanie v biocídnych výrobkoch typu 1, ak spĺňajú špecifikácie a podmienky stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pre biocídne výrobky k žiadosti o schválenie účinnej látky aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou, typ výrobku: 1, ECHA/BPC/250, prijaté 16. júna 2020.


PRÍLOHA

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálny stupeň čistoty účinnej látky  (1)

Dátum schválenia

Dátum skončenia platnosti schválenia

Typ výrobku

Osobitné podmienky

Aktívny chlór získaný z chloridu sodného elektrolýzou

Názov IUPAC: neuplatňuje sa

Číslo EC: neuplatňuje sa

Číslo CAS: neuplatňuje sa

Prekurzor:

Názov IUPAC: chlorid sodný číslo

EC 231-598-3

číslo CAS 7647-14-5

Špecifikácie aktívneho chlóru získaného z chloridu sodného elektrolýzou in situ závisia od prekurzora chloridu sodného, ktorý musí spĺňať požiadavky na čistotu podľa jednej z týchto noriem: NF Brand, EN 973 A, EN 973 B, EN 14805 typ 1, EN 14805 typ 2, EN 16370 typ 1, EN 16370 typ 2, EN 16401 typ 1, EN 16401 typ 2, CODEX STAN 150-1985 alebo Európsky liekopis 9.0.

1. júl 2021

30. jún 2031

1

Pri hodnotení výrobku sa osobitná pozornosť musí venovať expozíciám, rizikám a účinnosti v súvislosti s každým použitím, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o autorizáciu, no ktoré nie je predmetom hodnotenia rizika účinnej látky na úrovni Únie.


(1)  Požiadavky na čistotu pre prekurzor, ktoré sa uvádzajú v tomto stĺpci, sú požiadavky uvedené v žiadosti o schválenie hodnotenej účinnej látky.