26.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2021/337

zo 16. februára 2021,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o prospekt obnovy EÚ a cielené úpravy týkajúce sa finančných sprostredkovateľov, a smernica 2004/109/ES, pokiaľ ide o používanie jednotného elektronického formátu vykazovania ročných finančných správ, v záujme podpory pri obnove po kríze spôsobenej ochorením COVID-19

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Pandémia ochorenia COVID-19 vážne postihuje ľudí, podniky, systémy zdravotnej starostlivosti a hospodárstva členských štátov. Komisia vo svojom oznámení z 27. mája 2020 s názvom „Správny čas pre Európu: náprava škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie generácie“ zdôraznila, že likvidita a prístup k finančným prostriedkom budú naďalej problematické. Preto je veľmi dôležité podporiť obnovu po závažnom hospodárskom otrase spôsobenom pandémiou ochorenia COVID-19, a to zavedením cielených zmien existujúceho práva Únie v oblasti finančných služieb. Uvedené zmeny tvoria balík opatrení a prijímajú sa pod označením „balík na obnovu kapitálových trhov“.

(2)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 (3) sa stanovujú požiadavky na vypracovanie, schvaľovanie a šírenie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo funguje v členskom štáte. V rámci balíka opatrení na pomoc emitentom pri obnove po hospodárskom šoku vyplývajúcom z pandémie ochorenia COVID-19 sú potrebné cielené zmeny režimu prospektu. Tieto zmeny by mali umožniť emitentom a finančným sprostredkovateľom znížiť náklady a uvoľniť zdroje na fázu obnovy nasledujúcu bezprostredne po pandémii ochorenia COVID-19. Tieto zmeny by mali zostať v súlade s hlavnými cieľmi nariadenia (EÚ) 2017/1129, aby sa podporilo získavanie finančných prostriedkov na kapitálových trhoch, zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a investorov, viedla konvergencia v oblasti dohľadu v členských štátoch a zabezpečilo riadne fungovanie vnútorného trhu. Uvedené zmeny by mali tiež osobitne v plnej miere zohľadniť rozsah, v akom pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila súčasnú situáciu emitentov a ich vyhliadky do budúcnosti.

(3)

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 zvyšuje nestabilitu a zraniteľnosť spoločností z Únie, najmä malých a stredných podnikov (MSP) a startupov. Prípadné odstránenie neopodstatnených prekážok a nadmernej administratívnej záťaže s cieľom zjednodušiť a diverzifikovať zdroje financovania pre spoločnosti z Únie s osobitným zameraním na MSP vrátane startupov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou môže prispieť k podpore schopnosti spoločností z Únie získať prístup na kapitálové trhy, a to popri podpore rôznorodejších, dlhodobejších a konkurencieschopnejších investičných príležitostí pre retailových a veľkých investorov. V uvedenej súvislosti by sa toto nariadenie malo zamerať aj na to, aby sa potenciálni investori mohli ľahšie dozvedieť o investičných príležitostiach v spoločnostiach, keďže potenciálni investori majú často ťažkosti s hodnotením startupov a malých firiem s krátkou podnikateľskou históriou, čo vedie k menšiemu počtu inovačných príležitostí, najmä pre osoby začínajúce podnikať.

(4)

Úverové inštitúcie sa aktívne zapájali do úsilia na podporu spoločností, ktoré potrebovali finančné prostriedky, pričom sa očakáva, že budú základným pilierom obnovy. V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa úverovým inštitúciám udeľuje výnimka z povinnosti uverejniť prospekt v prípade ponuky alebo prijatia na obchodovanie na regulovanom trhu určitých nemajetkových cenných papierov vydávaných priebežne alebo opakovane v súhrnnej hodnote až do 75 miliónov EUR za obdobie 12 mesiacov. Uvedený limit na výnimku by sa mal na obmedzené obdobie zvýšiť, aby sa podporilo získavanie finančných prostriedkov pre úverové inštitúcie a poskytol sa im dostatočný priestor na podporu ich klientov v reálnej ekonomike. Keďže uplatňovanie uvedeného limitu na výnimku je obmedzené na fázu obnovy, malo by byť z uvedených dôvodov k dispozícii len na obmedzené obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 2022.

(5)

V záujme rýchleho riešenia závažného hospodárskeho dosahu pandémie ochorenia COVID-19 je dôležité v ranej fáze procesu obnovy zaviesť opatrenia na uľahčenie investícií do reálnej ekonomiky, umožniť rýchlu rekapitalizáciu spoločností v Únii a umožniť emitentom, aby využívali verejné trhy. Na dosiahnutie týchto cieľov je vhodné vytvoriť nový krátky prospekt známy ako prospekt obnovy EÚ, ktorý je jednoduchý na vypracovanie pre emitentov, ľahko zrozumiteľný pre investorov, najmä retailových investorov, ktorí chcú financovať emitentov, a jednoduchý na preskúmanie a schválenie pre príslušné orgány, pričom zároveň bude riešiť hospodárske a finančné otázky, ktoré osobitne vyvolala pandémia ochorenia COVID-19. Prospekt obnovy EÚ by sa mal vnímať predovšetkým ako nástroj uľahčujúci opätovnú kapitalizáciu, pričom príslušné orgány by mali dôkladne monitorovať, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek na informácie pre investorov. Dôležité je, že zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1129, ktoré sú v uvedené v tomto nariadení, by sa nemali použiť na nahradenie riadneho preskúmania a prípadnej zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1129, k čomu by muselo byť pripojené úplné posúdenie vplyvu. V uvedenej súvislosti by nebolo vhodné doplniť ďalšie prvky do režimov zverejňovania informácií, ktoré sa ešte nevyžadujú podľa uvedeného nariadenia alebo delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 (4) s výnimkou osobitných informácií týkajúcich sa vplyvu pandémie ochorenia COVID-19. Takéto prvky by sa mali zaviesť len v prípade legislatívneho návrhu Komisie na základe preskúmania nariadenia (EÚ) 2017/1129, ako sa stanovuje v článku 48 uvedeného nariadenia.

(6)

Je dôležité zosúladiť informácie pre retailových investorov a dokumenty s kľúčovými informáciami naprieč rôznymi finančnými produktmi a právnymi predpismi a zabezpečiť úplný výber a porovnateľnosť investícií v Únii. Okrem toho by sa pri plánovanom preskúmaní nariadenia (EÚ) 2017/1129 mala zvážiť ochrana spotrebiteľov a retailových investorov s cieľom zabezpečiť harmonizované, jednoduché a ľahko zrozumiteľné informačné dokumenty pre všetkých retailových investorov.

(7)

Informácie spoločností o environmentálnych a sociálnych záležitostiach a záležitostiach v oblasti správy a riadenia (ďalej len „ESG“ – „environmental, social and governance“) sa stali pre investorov čoraz dôležitejšie pre meranie vplyvu ich investícií na udržateľnosť a pre začleňovanie hľadísk udržateľnosti do ich investičných rozhodovacích procesov a riadenia rizík. V dôsledku toho spoločnosti čelia rastúcemu tlaku reagovať na požiadavky investorov aj úverových inštitúcií v záležitostiach ESG a musia dodržiavať viaceré normy zverejňovania ESG, ktoré sú často roztrieštené a nekonzistentné. Na účely zlepšenia zverejňovania informácií týkajúcich sa udržateľnosti spoločnosťami a harmonizácie požiadaviek na takéto zverejňovanie stanovených v nariadení (EÚ) 2017/1129, s ohľadom aj na iné právne predpisy Únie v oblasti finančných služieb, by preto Komisia mala v kontexte preskúmania nariadenia (EÚ) 2017/1129 posúdiť, či je vhodné začleniť informácie týkajúce sa udržateľnosti do nariadenia (EÚ) 2017/1129 a posúdiť, či je vhodné predložiť legislatívny návrh v záujme zaistenia súladu s cieľmi udržateľnosti a porovnateľnosti informácií súvisiacich s udržateľnosťou v celom práve Únie v oblasti finančných služieb.

(8)

Spoločnosti, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodované na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov pred ponukou akcií alebo prijatím na obchodovanie, mali spĺňať požiadavky na pravidelné a priebežné zverejňovanie informácií podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (5), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (6) alebo pre emitentov na rastových trhoch MSP podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 (7). Veľká časť požadovaného obsahu prospektu už teda bude verejne dostupná a investori budú obchodovať na základe uvedených informácií. Prospekt obnovy EÚ by sa preto mal používať len v prípade sekundárnych emisií akcií. Prospekt obnovy EÚ by mal uľahčiť kapitálové financovanie, a tým umožniť spoločnostiam rýchlu rekapitalizáciu. Prospekt obnovy EÚ by nemal umožniť emitentom presun z rastového trhu MSP na regulovaný trh. Okrem toho by sa prospekt obnovy EÚ mal zameriavať len na základné informácie, ktoré investorom umožňujú prijímať informované investičné rozhodnutia. Emitenti alebo ponúkajúci by sa však mali v prípade potreby zaoberať tým, ako pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila obchodné činnosti emitentov, ako aj prípadným budúcim očakávaným vplyvom pandémie na obchodné činnosti emitentov.

(9)

Aby bol prospekt obnovy EÚ efektívnym nástrojom pre emitentov, malo by ísť o jednotný dokument obmedzeného rozsahu, ktorý umožňuje zahrnutie informácií prostredníctvom odkazu a využíva výhody povolenia pre celoeurópske verejné ponuky akcií alebo ich prijímanie na obchodovanie na regulovanom trhu.

(10)

Prospekt obnovy EÚ by mal obsahovať stručný súhrn ako užitočný zdroj informácií pre investorov, najmä retailových investorov. Uvedený súhrn by mal byť vypracovaný na začiatku prospektu obnovy EÚ a mal by sa zameriavať na kľúčové informácie, ktoré by investorom umožnili rozhodnúť sa, ktoré verejné ponuky akcií a prijímania akcií na obchodovanie majú ďalej študovať a následne preskúmať prospekt obnovy EÚ ako celok s cieľom prijať rozhodnutie. Kľúčové informácie by mali zahŕňať informácie, ktoré sa osobitne týkajú prípadného obchodného a finančného vplyvu pandémie ochorenia COVID-19, ako aj jej prípadného očakávaného budúceho vplyvu. Prospekt obnovy EÚ by mal zabezpečiť ochranu retailových investorov dodržiavaním príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2017/1129 a zároveň zabrániť nadmernému administratívnemu zaťaženiu. V uvedenej súvislosti je nevyhnutné, aby súhrn neznižoval ochranu investorov ani nevyvolával u investorov klamlivý dojem. Emitenti alebo ponúkajúci by preto mali pri vypracúvaní uvedeného súhrnu zabezpečiť vysokú úroveň náležitej starostlivosti.

(11)

Keďže prospekt obnovy EÚ by poskytoval podstatne menej informácií ako zjednodušený prospekt v rámci zjednodušeného režimu poskytovania informácií pre sekundárne emisie, emitenti by ho nemali mať možnosť používať v prípade emisií akcií, ktoré veľmi znižujú ich hodnotu, s významným vplyvom na kapitálovú štruktúru, vyhliadky a finančnú situáciu emitenta. Používanie prospektu obnovy EÚ by sa preto malo obmedziť na ponuky zahŕňajúce najviac 150 % nesplateného kapitálu. Presné kritériá na výpočet takejto prahovej hodnoty by sa mali stanoviť v tomto nariadení.

(12)

S cieľom zhromaždiť údaje na podporu posúdenia režimu prospektu obnovy EÚ by sa mal prospekt obnovy EÚ začleniť do mechanizmu archivovania uvedeného v článku 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1129. S cieľom obmedziť administratívne zaťaženie spojené so zmenou uvedeného mechanizmu archivovania by prospekt obnovy EÚ mal môcť využívať rovnaké údaje ako tie, ktoré sú vymedzené pri prospekte pre sekundárne emisie uvedenom v článku 14 nariadenia (EÚ) 2017/1129, a to za predpokladu, že tieto dva druhy prospektov zostanú jasne odlíšené.

(13)

Prospekt obnovy EÚ by mal dopĺňať ostatné formy prospektov stanovené v nariadení (EÚ) 2017/1129 vzhľadom na špecifiká rôznych druhov cenných papierov, emitentov, ponúk a prijatí. Všetky odkazy na termín „prospekt“ podľa nariadenia (EÚ) 2017/1129 sa preto, pokiaľ sa výslovne neuvádza inak, majú chápať tak, že odkazujú na všetky jednotlivé formy prospektov vrátane prospektu obnovy EÚ stanoveného v tomto nariadení.

(14)

V nariadení (EÚ) 2017/1129 sa vyžaduje, aby finanční sprostredkovatelia informovali investorov o možnosti uverejnenia dodatku a aby za určitých okolností kontaktovali investorov v deň uverejnenia dodatku. Lehota, v rámci ktorej musia byť investori kontaktovaní, ako aj množstvo investorov, ktorých treba kontaktovať, môžu finančným sprostredkovateľom spôsobovať ťažkosti. V záujme poskytnutia pomoci a uvoľnenia prostriedkov pre finančných sprostredkovateľov pri súčasnom zachovaní vysokej úrovne ochrany investorov by sa mal stanoviť primeranejší režim. Predovšetkým by sa malo objasniť, že finanční sprostredkovatelia by mali kontaktovať investorov, ktorí kupujú alebo upisujú cenné papiere najneskôr pri ukončení počiatočného ponukového obdobia. Počiatočné ponukové obdobie by sa malo chápať ako obdobie, počas ktorého emitent alebo ponúkajúci verejne ponúka cenné papiere, ako sa stanovuje v prospekte, a nezahŕňať následné obdobia, počas ktorých sa cenné papiere ďalej predávajú na trhu. Počiatočné ponukové obdobie by malo zahŕňať primárne aj sekundárne emisie cenných papierov. V rámci takéhoto režimu by sa malo špecifikovať, ktorých investorov by finanční sprostredkovatelia mali kontaktovať, keď sa uverejní dodatok, a mala by sa predĺžiť lehota, v rámci ktorej títo investori majú byť kontaktovaní. Bez ohľadu na nový režim stanovený v tomto nariadení by sa mali naďalej uplatňovať existujúce ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1129, ktorými sa zabezpečuje dostupnosť dodatku pre všetkých investorov tým, že sa vyžaduje uverejnenie dodatku na verejne dostupnom webovom sídle.

(15)

Keďže režim prospektu obnovy EÚ je obmedzený na fázu obnovy, platnosť uvedeného režimu by mala uplynúť do 31. decembra 2022. S cieľom zabezpečiť kontinuitu prospektov obnovy EÚ by sa pri tých prospektoch obnovy EÚ, ktoré boli schválené pred uplynutím platnosti režimu prospektu obnovy EÚ, malo využiť ustanovenie o zachovaní predchádzajúceho stavu.

(16)

Komisia do 21. júla 2022 má Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu o uplatňovaní nariadenia (EÚ) 2017/1129, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh. Uvedená správa by mala preskúmať okrem iného aj to, či je režim zverejňovania informácií pre prospekty obnovy EÚ vhodný na plnenie cieľov tohto nariadenia. Uvedené posúdenie by sa malo zaoberať otázkou, či prospekt obnovy EÚ dosahuje správnu rovnováhu medzi ochranou investorov a znížením administratívnej záťaže.

(17)

V smernici 2004/109/ES sa od emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo fungujúcom v členskom štáte, vyžaduje, aby vypracúvali a zverejňovali svoje ročné finančné správy v jednotnom elektronickom formáte vykazovania počnúc účtovnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2020 alebo neskôr. Uvedený jednotný elektronický formát vykazovania je stanovený v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/815 (8). Vzhľadom na to, že príprava ročných finančných správ s použitím jednotného elektronického formátu vykazovania si vyžaduje pridelenie dodatočných ľudských a finančných zdrojov, najmä počas prvého roka prípravy, a vzhľadom na obmedzenia zdrojov emitentov spôsobené pandémiou COVID-19, by členský štát mal mať možnosť odložiť uplatňovanie požiadavky na prípravu a zverejňovanie ročných finančných správ s použitím jednotného elektronického formátu vykazovania o jeden rok. Na uplatnenie uvedenej možnosti by členský štát mal informovať Komisiu o svojom zámere povoliť takéto odloženie a jeho zámer by mal byť riadne odôvodnený.

(18)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to v ranej fáze procesu obnovy zaviesť opatrenia na uľahčenie investícií do reálnej ekonomiky, umožniť rýchlu rekapitalizáciu spoločností v Únii a umožniť emitentom, aby využívali verejné trhy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19)

Nariadenie (EÚ) 2017/1129 a smernica 2004/109/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1129

Nariadenie (EÚ) 2017/1129 sa mení takto:

1.

V článku 1 ods. 4 sa dopĺňa toto písmeno:

„l)

od 18. marca 2021 do 31. decembra 2022 nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná protihodnota v Únii pre ponúkané cenné papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

i)

nie sú podriadené, konvertibilné ani vymeniteľné; a

ii)

neoprávňujú na upísanie ani nadobudnutie iných druhov cenných papierov a nie sú viazané na derivátový nástroj.“

2.

V článku 1 ods. 5 sa v prvom pododseku dopĺňa toto písmeno:

„k)

od 18. marca 2021 do 31. decembra 2022 nemajetkové cenné papiere vydávané priebežne alebo opakovane úverovou inštitúciou, ak je celková súhrnná protihodnota v Únii pre ponúkané cenné papiere vypočítaná za obdobie 12 mesiacov nižšia ako 150 000 000 EUR na úverovú inštitúciu, pokiaľ tieto cenné papiere:

i)

nie sú podriadené, konvertibilné ani vymeniteľné; a

ii)

neoprávňujú na upísanie ani nadobudnutie iných druhov cenných papierov a nie sú viazané na derivátový nástroj.“

3.

V článku 6 ods. 1 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 14 ods. 2, článok 14a ods. 2 a článok 18 ods. 1, prospekt musí obsahovať potrebné informácie, ktoré sú pre investora podstatné na to, aby vykonal informované posúdenie:“

4.

V článku 7 sa vkladá tento odsek:

„12a.   Odchylne od odsekov 3 až 12 tohto článku zahŕňa prospekt obnovy EÚ, ktorý bol vypracovaný v súlade s článkom 14a, súhrn vypracovaný v súlade s týmto odsekom.

Súhrn prospektu obnovy EÚ sa vypracúva ako krátky, stručný dokument v maximálnom rozsahu dve strany papiera formátu A4 po vytlačení.

Súhrn prospektu obnovy EÚ nesmie obsahovať krížové odkazy na iné časti prospektu ani informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu a musí:

a)

byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom použijú znaky čitateľnej veľkosti;

b)

byť napísaný jazykom a štýlom, ktoré uľahčujú pochopenie informácií, a to najmä jazykom, ktorý je jasný, neodborný, stručný a zrozumiteľný pre investorov;

c)

pozostávať z týchto štyroch oddielov:

i)

úvod, ktorý obsahuje všetky informácie uvedené v odseku 5 tohto článku vrátane varovaní a dátumu schválenia prospektu obnovy EÚ;

ii)

kľúčové informácie o emitentovi, prípadne vrátane osobitného odkazu na hospodársky a finančný vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na emitenta obsahujúceho aspoň 200 slov;

iii)

kľúčové informácie o akciách vrátane práv spojených s uvedenými akciami a akýchkoľvek obmedzení uvedených práv;

iv)

kľúčové informácie o verejnej ponuke akcií a/alebo prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu.“

5.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Prospekt obnovy EÚ

1.   Možnosť vypracovať prospekt obnovy EÚ v rámci zjednodušeného režimu zverejňovania informácií stanoveného v tomto článku v prípade verejnej ponuky akcií alebo prijatia akcií na obchodovanie na regulovanom trhu si môžu zvoliť tieto osoby:

a)

emitenti, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov a ktorí vydávajú akcie zastupiteľné s existujúcimi akciami, ktoré boli vydané v minulosti;

b)

emitenti, s ktorých akciami sa už obchodovalo na rastovom trhu MSP nepretržite aspoň posledných 18 mesiacov, za predpokladu, že bol v súvislosti s ponukou týchto akcií uverejnený prospekt, a ktorí vydávajú akcie zastupiteľné s existujúcimi akciami, ktoré boli vydané v minulosti;

c)

ponúkajúci, ktorí ponúkajú akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rastovom trhu MSP aspoň posledných 18 mesiacov.

Emitenti môžu vypracovať prospekt obnovy EÚ len za predpokladu, že počet akcií, ktoré sa majú ponúknuť, predstavuje spolu s prípadným počtom akcií, ktoré sa už ponúkajú prostredníctvom prospektu obnovy EÚ počas obdobia 12 mesiacov, najviac 150 % počtu akcií už prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo rastovom trhu MSP, ak existuje, a to ku dňu schválenia prospektu obnovy EÚ.

Lehota 12 mesiacov uvedená v druhom pododseku sa začína dátumom schválenia prospektu obnovy EÚ.

2.   Odchylne od článku 6 ods. 1 a bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 1, prospekt obnovy EÚ obsahuje relevantné skrátené informácie, ktoré sú potrebné na to, aby umožnili investorom porozumieť:

a)

vyhliadkam a finančnej výkonnosti emitenta a významným zmenám vo finančnej a v podnikovej obchodnej pozícii emitenta, ku ktorým prípadne došlo od konca posledného účtovného roka, ako aj jeho finančnej a nefinančnej dlhodobej obchodnej stratégii a cieľom, vrátane prípadne konkrétneho odkazu obsahujúceho aspoň 400 slov o finančnom a obchodnom vplyve pandémie ochorenia COVID-19 na emitenta a jej očakávaných budúcich vplyvov;

b)

základným informáciám o akciách vrátane práv spojených s akciami vrátane všetkých obmedzení týchto práv, dôvodom emisie a jej vplyvu na emitenta vrátane vplyvu na celkovú kapitálovú štruktúru emitenta, ako aj zverejňovaniu kapitalizácie a zadlženosti, vyhláseniu o prevádzkovom kapitáli, ako aj použitiu výnosov.

3.   Informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ sa uvádzajú písomne a sú prezentované v ľahko analyzovateľnej, stručnej a zrozumiteľnej podobe a umožňujú investorom, najmä retailovým investorom, prijať informované investičné rozhodnutie, zohľadňujúc regulované informácie, ktoré už boli uverejnené podľa smernice 2004/109/ES, ak je uplatniteľná, podľa nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a prípadne informácie uvedené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/565 (*1).

4.   Prospekt obnovy EÚ je vypracovaný ako jednotný dokument obsahujúci minimálne informácie stanovené v prílohe Va. Musí mať maximálny rozsah 30 strán papiera formátu A4 po vytlačení a byť prezentovaný a rozvrhnutý tak, aby bol ľahko čitateľný, pričom sa v ňom použijú znaky čitateľnej veľkosti.

5.   Ani zhrnutie, ani informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu v súlade s článkom 19 sa v súvislosti s maximálnym rozsahom uvedeným v odseku 4 tohto článku nezohľadňujú.

6.   Emitenti môžu rozhodnúť o poradí, v ktorom sa v prospekte obnovy EÚ uvedú informácie stanovené v prílohe Va.

(*1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).“"

6.

V článku 20 sa vkladá tento odsek:

„6a.   Odchylne od odsekov 2 a 4 sa lehoty stanovené v odseku 2 prvom pododseku a odseku 4 skrátia v prípade prospektu obnovy EÚ na sedem pracovných dní. Emitent informuje príslušný orgán aspoň päť pracovných dní pred plánovaným dátumom predloženia žiadosti o schválenie.“

7.

V článku 21 sa vkladá tento odsek:

„5a.   Prospekt obnovy EÚ sa klasifikuje v mechanizme archivovania uvedenom v odseku 6 tohto článku. Údaje použité na klasifikáciu prospektov vypracovaných v súlade s článkom 14 možno použiť na klasifikáciu prospektov obnovy EÚ vypracovaných v súlade s článkom 14a za predpokladu, že tieto dva druhy prospektov sa v uvedenom mechanizme archivovania odlišujú.“

8.

Článok 23 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Odchylne od odseku 2, od 18. marca 2021 do 31. decembra 2022, ak sa prospekt týka verejnej ponuky cenných papierov, investori, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku, majú právo, uplatniteľné do troch pracovných dní po uverejnení dodatku, odvolať svoje akceptovanie pod podmienkou, že nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť, uvedené v odseku 1 sa vyskytli alebo boli zistené pred uzavretím ponukového obdobia alebo doručením cenných papierov, podľa toho, čo nastalo skôr. Emitent alebo ponúkajúci môže uvedenú lehotu predĺžiť. Konečný dátum spojený s právom odvolať akceptovanie je stanovený v dodatku.

V dodatku sa uvádza výrazné vyhlásenie o práve na odvolanie, v ktorom sa jasne uvádza:

a)

že právo na odvolanie sa udeľuje len investorom, ktorí už súhlasili s nákupom alebo upísaním cenných papierov pred uverejnením dodatku, a ak v čase, keď sa vyskytol alebo bol zistený nový významný faktor, podstatná chyba alebo podstatná nepresnosť, cenné papiere ešte neboli dodané investorom;

b)

lehota, počas ktorej investori môžu uplatniť svoje právo na odvolanie; a

c)

koho môžu investori kontaktovať, ak chcú uplatniť právo na odvolanie.“

b)

vkladá sa tento odsek:

„3a.   Odchylne od odseku 3, od 18. marca 2021 do 31. decembra 2022, ak investori kúpia alebo upíšu cenné papiere prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, tento finančný sprostredkovateľ v čase medzi schválením prospektu v súvislosti s týmito cennými papiermi a uzavretím počiatočného ponukového obdobia informuje uvedených investorov o možnosti uverejnenia dodatku, o tom, kde a kedy by bol dodatok uverejnený, a že finančný sprostredkovateľ by im v takom prípade pomohol pri uplatnení ich práva odvolať akceptovanie.

Ak majú investori uvedení v prvom pododseku tohto odseku právo na odvolanie podľa odseku 2a, finančný sprostredkovateľ kontaktuje uvedených investorov do konca prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, keď bol dodatok uverejnený.

Ak sú cenné papiere nakúpené alebo upísané priamo u emitenta, tento emitent informuje investorov o možnosti uverejnenia dodatku, kde a kedy bude dodatok uverejnený, a že v takom prípade by mohli mať právo odvolať akceptovanie.“

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 47a

Časové obmedzenie režimu prospektu obnovy EÚ

Platnosť režimu prospektu obnovy EÚ stanoveného v článku 7 ods. 12a, článku 14a, článku 20 ods. 6a a článku 21 ods. 5a uplynie 31. decembra 2022.

Na prospekty obnovy EÚ schválené od 18. marca 2021 do 31. decembra 2022 sa naďalej uplatňuje článok 14a, a to do konca ich platnosti alebo do uplynutia 12 mesiacov od 31. decembra 2022, podľa toho, čo nastane skôr.“

10.

V článku 48 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   V tejto správe sa okrem iného posúdi, či súhrn prospektu, režimy zverejňovania informácií stanovené v článkoch 14, 14a a 15 a univerzálny registračný dokument uvedený v článku 9 sú aj naďalej primerané vzhľadom na ciele, ktoré sa nimi sledujú. Správa obsahuje najmä:

a)

počet rastových prospektov EÚ osôb v každej z kategórií uvedených v článku 15 ods. 1 písm. a) až d) a analýzu vývoja každého takéhoto počtu a trendov pri výbere obchodného miesta osobami oprávnenými používať rastový prospekt EÚ;

b)

analýzu toho, či sa prostredníctvom rastového prospektu EÚ dosahuje správna rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať;

c)

počet schválených prospektov obnovy EÚ a analýzu vývoja tohto počtu, ako aj odhad skutočnej dodatočnej trhovej kapitalizácie zmobilizovanej prospektmi obnovy EÚ v čase emisie, s cieľom získavať skúsenosti s prospektom obnovy EÚ na účely následného hodnotenia;

d)

náklady na vypracovanie prospektu obnovy EÚ a jeho schválenie v porovnaní so súčasnými nákladmi na prípravu a schválenie štandardného prospektu, prospektu pri sekundárnych emisiách a rastového prospektu EÚ, spolu s uvedením celkových dosiahnutých finančných úspor a toho, ktoré náklady by sa mohli ďalej znižovať, a celkových nákladov na dosiahnutie súladu s týmto nariadením pre emitentov, ponúkajúcich a finančných sprostredkovateľov spolu s výpočtom týchto nákladov uvedeným ako percentuálny podiel prevádzkových nákladov;

e)

analýzu toho, či sa prostredníctvom prospektov obnovy EÚ dosahuje správna rovnováha medzi ochranou investorov a znižovaním administratívneho zaťaženia osôb, ktoré sú oprávnené tento prospekt používať, ako aj analýzu dostupnosti základných informácií pre investície;

f)

analýzu toho, či by bolo vhodné predĺžiť trvanie režimu prospektu obnovy EÚ vrátane toho, či je prah uvedený v článku 14a ods. 1 druhom pododseku, nad rámec ktorého nie je možné použiť prospekt obnovy EÚ, primeraný;

g)

analýzu toho, či opatrenia stanovené v článku 23 ods. 2a a článku 23 ods. 3a dosiahli cieľ poskytnúť dodatočnú jasnosť a flexibilitu finančným sprostredkovateľom, ako aj investorom, a či by bolo vhodné zabezpečiť, aby sa uvedené opatrenia stali trvalé.“

11.

Text uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Va.

Článok 2

Zmena smernice 2004/109/ES

V článku 4 ods. 7 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„7.   Pre účtovné roky začínajúce 1. januára 2020 alebo neskôr sa všetky ročné finančné správy vypracúvajú v jednotnom elektronickom formáte vykazovania za predpokladu, že Európsky orgán dohľadu [Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“)] zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 vykonal analýzu nákladov a prínosov (*2). Členský štát však môže emitentom povoliť, aby uplatňovali uvedenú požiadavku na vykazovanie na účtovné roky začínajúce sa 1. januára 2021 alebo neskôr, za predpokladu, že uvedený členský štát oznámi Komisii svoj zámer povoliť takéto oneskorenie do 19. marca 2021, a že jeho zámer je riadne odôvodnený.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2021

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predsedníčka

A. P. ZACARIAS


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 11.1.2021, s. 30.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. februára 2021 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. februára 2021.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 26).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (Ú. v. EÚ L 143, 29.5.2019, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA Va

MINIMÁLNE INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZAHRNÚŤ DO PROSPEKTU OBNOVY EÚ

I.   Súhrn

Prospekt obnovy EÚ musí obsahovať súhrn vypracovaný v súlade s článkom 7 ods. 12a.

II.   Názov emitenta, krajina registrácie, odkaz na webové sídlo emitenta

Identifikovať spoločnosť, ktorá vydáva akcie, vrátane jej identifikátora právnickej osoby (ďalej len „LEI“ – legal entity identifier), jej právneho a obchodného názvu, krajiny registrácie a webového sídla, na ktorom môžu investori nájsť informácie o podnikateľskej činnosti spoločnosti, produktoch, ktoré vyrába, alebo službách, ktoré poskytuje, hlavných trhoch, na ktorých súťaží, jej významných akcionároch, správnych, riadiacich a dozorných orgánoch a jej vysokom manažmente a prípadne informácie zahrnuté prostredníctvom odkazu (s vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti, že informácie na webovom sídle nie sú súčasťou prospektu, pokiaľ tieto informácie nie sú začlenené do prospektu prostredníctvom odkazu).

III.   Vyhlásenie o zodpovednosti a vyhlásenie o príslušnom orgáne

1.   Vyhlásenie o zodpovednosti

Identifikovať osoby zodpovedné za vypracovanie prospektu obnovy EÚ a uviesť vyhlásenie uvedených osôb o tom, že podľa ich najlepšieho vedomia sú informácie obsiahnuté v prospekte obnovy EÚ v súlade so skutočnosťou, a že v prospekte obnovy EÚ nie sú vynechané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť jeho význam.

V prípade potreby musí obsahovať vyhlásenie informácie získané od tretích strán vrátane zdroja(-ov) týchto informácií, ako aj vyhlásenia alebo správy pripisované určitej osobe ako znalcovi a tieto podrobné údaje o uvedenej osobe:

a)

meno;

b)

obchodná adresa;

c)

kvalifikácia a

d)

významné záujmy v súvislosti s emitentom (ak existujú).

2.   Vyhlásenie o príslušnom orgáne

Vo vyhlásení sa musí uviesť príslušný orgán, ktorý v súlade s týmto nariadením schválil prospekt obnovy EÚ, špecifikuje sa, že takéto schválenie nie je potvrdením emitenta, ani kvality akcií, na ktoré sa vzťahuje prospekt obnovy EÚ, že príslušný orgán schválil prospekt obnovy EÚ ako spĺňajúci normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti stanovené v tomto nariadení, a že prospekt obnovy EÚ bol vypracovaný v súlade s článkom 14a.

IV.   Rizikové faktory

Opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre emitenta, a opis významných rizík, ktoré sú špecifické pre verejnú ponuku akcií a/alebo pre akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, v obmedzenom počte kategórií, v oddiele s názvom „Rizikové faktory“.

V každej kategórii sa najprv stanovia najvýznamnejšie riziká, a to v posúdení emitenta, ponúkajúceho alebo osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, berúc do úvahy negatívny vplyv na emitenta ako aj na verejnú ponuku akcií a/alebo na akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a pravdepodobnosť ich výskytu. Riziká musia byť podložené obsahom prospektu obnovy EÚ.

V.   Účtovné závierky

Prospekt obnovy EÚ musí zahŕňať účtovné závierky (ročnú a polročnú) uverejnené počas obdobia 12 mesiacov pred schválením prospektu obnovy EÚ. Ak bola uverejnená aj ročná, aj polročná účtovná závierka, vyžaduje sa len ročná účtovná závierka, ak je uverejnená k dátumu, ktorý je neskôr ako polročná účtovná závierka.

Ročná účtovná závierka sa musí podrobiť nezávislému auditu. Audítorská správa sa musí vypracovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (1) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 (2).

Ak sa smernica 2006/43/ES a nariadenie (EÚ) č. 537/2014 neuplatňujú, ročná účtovná závierka musí byť podrobená auditu alebo sa musí o nej podať správa v tom zmysle, či na účely prospektu obnovy EÚ poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s audítorskými štandardmi uplatniteľnými v danom členskom štáte alebo v súlade s rovnocennou normou. V opačnom prípade musia byť do prospektu obnovy EÚ zahrnuté tieto informácie:

a)

zreteľné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, ktoré audítorské štandardy boli použité;

b)

vysvetlenie všetkých významných odchýlok od medzinárodných audítorských štandardov.

Ak štatutárni audítori odmietli vypracovať audítorské správy o ročnej účtovnej závierke alebo ak tieto správy obsahujú výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností, musia byť pre ne uvedené dôvody a takéto výhrady, úpravy stanoviska, vyhlásenia o vylúčení zodpovednosti alebo zdôraznenia skutočností musia byť zreprodukované v úplnom znení.

Musí sa uviesť aj opis každej významnej zmeny finančnej situácie skupiny, ku ktorej došlo od konca posledného účtovného obdobia, za ktoré bola uverejnená buď auditovaná účtovná závierka, alebo priebežné finančné informácie, alebo sa musí uviesť vyhlásenie, že k takejto zmene nedošlo.

V prípade potreby sa musia uviesť aj pro forma informácie.

VI.   Dividendová politika

Opis politiky emitenta v oblasti rozdeľovania dividend spolu so všetkými príslušnými súčasnými obmedzeniami, ako aj v oblasti spätných výkupov akcií.

VII.   Informácie o trendoch

Opis:

a)

najvýznamnejších najnovších trendov v oblasti výroby, predaja a zásob, ako aj nákladov a predajných cien od konca posledného účtovného roka až do dátumu prospektu obnovy EÚ;

b)

informácií o všetkých známych trendoch, neistotách, nárokoch, záväzkoch alebo udalostiach, pri ktorých je primerane pravdepodobné, že budú mať podstatný vplyv na vyhliadky emitenta aspoň na bežný účtovný rok;

c)

informácií o krátkodobej a dlhodobej finančnej aj nefinančnej obchodnej stratégii a cieľoch emitenta vrátane, ak je to vhodné, konkrétneho odkazu obsahujúceho aspoň 400 slov na obchodný a finančný vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na emitenta a predpokladaný budúci vplyv toho istého.

Ak nedošlo k žiadnej podstatnej zmene v trendoch uvedených v písmenách a) alebo b) tohto oddielu, musí sa urobiť vyhlásenie v tom zmysle.

VIII.   Podmienky ponuky, pevné záväzky a zámery upisovať a kľúčové prvky dohôd o upisovaní a o umiestnení

Stanoviť ponukovú cenu, počet ponúkaných akcií, výšku emisie/ponuky, podmienky, ktorým ponuka podlieha a postup na uplatnenie akéhokoľvek predkupného práva.

Ak je to emitentovi známe, poskytnúť informácie, či hlavní akcionári alebo členovia riadiacich, dozorných alebo správnych orgánov emitenta zamýšľajú upisovať v rámci ponuky, alebo či ktorákoľvek osoba zamýšľa upisovať viac než 5 % ponuky.

Uviesť akékoľvek pevné záväzky upísať viac ako 5 % ponuky a všetky podstatné prvky dohôd o upisovaní a umiestnení vrátane názvu a adresy subjektov, ktoré súhlasia s upisovaním alebo umiestnením emisie na základe pevného záväzku alebo v rámci dohôd o „najlepšom úsilí“, a kvóty.

IX.   Základné informácie o akciách a ich upisovaní

Poskytnúť tieto základné informácie o verejnej ponuke akcií alebo o akciách prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu:

a)

medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN);

b)

práva spojené s akciami, postup vykonávania týchto práv a akékoľvek obmedzenia týchto práv;

c)

informácie o tom, kde sa môžu akcie upísať, ako aj o lehote, počas ktorej bude ponuka otvorená, vrátane všetkých prípadných zmien, a opis postupu podania žiadosti spolu s dátumom emisie nových akcií.

X.   Dôvody ponuky a použitie výnosov

Poskytnúť informácie o dôvodoch ponuky a prípadne o odhadovanej čistej sume výnosov, ktorá je rozpísaná na každé základné zamýšľané použitie a zoradená podľa priority takýchto použití.

Ak si je emitent vedomý toho, že predpokladané výnosy nebudú postačovať na financovanie všetkých navrhovaných použití, musí uviesť sumu a zdroje ďalších potrebných finančných prostriedkov. Podrobnosti sa musia uviesť aj vzhľadom na použitie výnosov, najmä ak sa výnosy používajú na nadobúdanie aktív, inak ako pri obvyklom výkone obchodnej činnosti, na financovanie ohlásených akvizícií iných podnikov alebo na vyrovnanie, zníženie alebo splatenie dlhu.

XI.   Získaná podpora v podobe štátnej pomoci

Poskytnúť vyhlásenie obsahujúce informácie o tom, či emitent využil akúkoľvek formu štátnej pomoci v kontexte obnovy, a o účele tejto pomoci, type nástroja a výške prijatej pomoci, ako aj o prípadných súvisiacich podmienkach.

Vyhlásenie o tom, či emitent dostal štátnu pomoc, musí obsahovať vyhlásenie, že informácie sa poskytujú výlučne na zodpovednosť osôb zodpovedných za prospekt, ako sa uvádza v článku 11 ods. 1, že úlohou príslušného orgánu pri schvaľovaní prospektu je preskúmať jeho úplnosť, zrozumiteľnosť a konzistentnosť, a že preto vzhľadom na vyhlásenie o štátnej pomoci príslušný orgán nie je povinný toto vyhlásenie nezávisle overiť.

XII.   Vyhlásenie o prevádzkovom kapitáli

Vyhlásenie emitenta, že podľa jeho názoru prevádzkový kapitál postačuje pre súčasné požiadavky emitenta, alebo ak nepostačuje, vyhlásenie o tom, ako emitent navrhuje zaistiť dodatočný potrebný prevádzkový kapitál.

XIII.   Kapitalizácia a zadlženosť

Vyhlásenie o kapitalizácii a zadlženosti (rozlišujúc medzi zaručenou a nezaručenou, zabezpečenou a nezabezpečenou zadlženosťou) k dátumu nie skoršiemu než 90 dní pred dátumom prospektu obnovy EÚ. Pojem „zadlženosť“ zahŕňa aj nepriamu a podmienenú zadlženosť.

V prípade podstatných zmien v kapitalizácii a zadlženosti emitenta v rámci lehoty 90 dní sa musia poskytnúť dodatočné informácie tak, že sa predloží slovný opis takýchto zmien, alebo tak, že sa uvedené údaje aktualizujú.

XIV.   Konflikty záujmov

Poskytnúť informácie o všetkých záujmoch súvisiacich s emisiou vrátane konfliktov záujmov a podrobností o zúčastnených osobách a povahe záujmov.

XV.   Riedenie a akciový podiel po emisii

Predložiť porovnanie účasti na základnom imaní a hlasovacích práv existujúcich akcionárov pred zvýšením kapitálu vyplývajúceho z verejnej ponuky a po ňom s predpokladom, že existujúci akcionári neupíšu nové akcie, a osobitne s predpokladom, že existujúci akcionári si uplatnia svoj nárok.

XVI.   Dostupné dokumenty

Vyhlásenie o tom, že počas platnosti prospektu obnovy EÚ je v prípade potreby možné nahliadnuť do týchto dokumentov:

a)

aktuálny zakladateľský dokument a stanovy emitenta;

b)

všetky správy, listiny a ostatné dokumenty, hodnotenia a stanoviská vypracované znalcom na žiadosť emitenta, ktorých akákoľvek časť je zaradená do registračného dokumentu alebo sa na ňu odkazuje v prospekte obnovy EÚ.

Uvedenie webovej lokality, na ktorej možno do týchto dokumentov nahliadnuť.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 77).