18.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 410/197


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

( Úradný vestník Európskej únie L 57 z 18. februára 2021 )

Na strane 62, príloha V, bod 3, prvý odsek po písmene c)

namiesto:

„(...)

Na účely vykonávania tohto pododseku platia tieto vzorce:

pre písmeno a) vyššie: Ak Ci ≥ MFCi členský štát i dostane MFCi

pre písmeno b) vyššie: Ak Ci ≥ MFCi členský štát i dostane Ci

kde:

i je dotknutý členský štát

MFC je maximálny finančný príspevok pre dotknutý členský štát

C je výška odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti“

má byť:

„(...)

Na účely vykonávania tohto odseku platia tieto vzorce:

pre písmeno a) vyššie: Ak Ci ≥ MFCi členský štát i dostane MFCi

pre písmeno b) vyššie: Ak Ci < MFCi členský štát i dostane Ci

kde:

i je dotknutý členský štát

MFC je maximálny finančný príspevok pre dotknutý členský štát

C je výška odhadovaných celkových nákladov na plán obnovy a odolnosti“.