15.11.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 403/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1982

z 12. novembra 2021,

ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom C(2021) 8226]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (1), a najmä na jeho článok 259 ods. 1 písm. c),

keďže:

(1)

Vysokopatogénna aviárna influenza je infekčná vírusová choroba vtákov, ktorá môže mať závažný dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktorá spôsobuje narušenie obchodu v rámci Únie a vývozu do tretích krajín. Vírusmi vysokopatogénnej aviárnej influenzy sa môžu nakaziť sťahovavé vtáky, ktoré potom môžu tieto vírusy prenášať na veľké vzdialenosti pri svojej jesennej a jarnej migrácii. Výskyt vírusov vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade voľne žijúcich vtákov preto predstavuje nepretržité ohrozenie v podobe priameho a nepriameho zavlečenia týchto vírusov do chovov s hydinou či vtákmi chovanými v zajatí. V prípade výskytu ohniska vysokopatogénnej aviárnej influenzy existuje riziko rozšírenia pôvodcu choroby do iných chovov s hydinou či vtákmi chovanými v zajatí.

(2)

Nariadením (EÚ) 2016/429 sa stanovuje nový legislatívny rámec pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré sa môžu prenášať na zvieratá alebo na ľudí. Vysokopatogénna aviárna influenza patrí do vymedzenia choroby uvedenej na zozname v predmetnom nariadení a vzťahujú sa na ňu pravidlá prevencie a kontroly chorôb, ktoré sú v ňom stanovené. Pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu vrátane opatrení na kontrolu vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je nariadenie (EÚ) 2016/429 okrem toho doplnené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/687 (2).

(3)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 (3) bolo prijaté v rámci nariadenia (EÚ) 2016/429 a stanovujú sa v ňom opatrenia na kontrolu chorôb v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(4)

Konkrétnejšie sa vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2021/641 stanovuje, že ochranné pásma a pásma dohľadu, ktoré členské štáty zriadili z dôvodu výskytu ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, majú zahŕňať aspoň oblasti uvedené ako ochranné pásma a pásma dohľadu v prílohe k danému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 bola nedávno zmenená vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2021/1908 (4) v nadväznosti na výskyt ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v prípade hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v Nemecku, Estónsku, Taliansku a Holandsku, čo bolo potrebné zohľadniť v uvedenej prílohe.

(6)

Od dátumu prijatia vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2021/1908 Nemecko, Taliansko a Holandsko oznámili Komisii výskyt ďalších ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí, ktoré sú uvedené v prílohe k uvedenému vykonávaciemu rozhodnutiu.

(7)

Okrem toho výskyt dvoch ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí oznámilo Komisii aj Dánsko v regióne Zeeland.

(8)

Výskyt viacerých ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy podtypu H5N1 v chovoch hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí oznámilo Komisii aj Poľsko vo vojvodstvách Mazowieckie, Łódzkie, Lubuskie a Śląskie.

(9)

Príslušné orgány v Dánsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Poľsku prijali potrebné opatrenia na kontrolu chorôb požadované v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687 vrátane zriadenia ochranných pásiem a pásiem dohľadu okolo týchto ohnísk.

(10)

Pokiaľ ide o Dánsko a Poľsko, v súčasnosti nemajú žiadne oblasti na zozname ochranných pásiem a pásiem dohľadu v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641

(11)

Komisia v spolupráci s Dánskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Poľskom preskúmala opatrenia na kontrolu chorôb, ktoré uvedené členské štáty prijali, a s uspokojením konštatuje, že hranice ochranných pásiem a pásiem dohľadu, ktoré zriadili príslušné orgány Dánska, Nemecka, Talianska, Holandska a Poľska sú v dostatočnej vzdialenosti od zariadení s potvrdenými nedávnymi výskytmi ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy.

(12)

S cieľom predísť zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vyhnúť sa neodôvodneným prekážkam obchodu spôsobených tretími krajinami je nevyhnutné, aby sa na úrovni Únie v spolupráci s Dánskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Poľskom urýchlene vymedzili nové ochranné pásma a pásma dohľadu zriadené týmito členskými štátmi v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687.

(13)

V prípade Nemecka, Talianska a Holandska by sa mali zmeniť oblasti uvedené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641.

(14)

Okrem toho by sa v prípade Dánska a Poľska mali v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 uviesť ochranné pásma a pásma dohľadu.

(15)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa mala príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 zmeniť s cieľom aktualizovať regionalizáciu na úrovni Únie tak, aby v nej boli zahrnuté nové ochranné pásma a pásma dohľadu náležite zriadené príslušnými orgánmi Dánska, Nemecka, Talianska, Holandska a Poľska v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2020/687, ako aj trvanie v nich uplatniteľných obmedzení.

(16)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/641 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(17)

Vzhľadom na naliehavosť epidemiologickej situácie v Únii, pokiaľ ide o šírenie vysokopatogénnej aviárnej influenzy, je dôležité, aby zmeny prílohy k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 na základe tohto rozhodnutia nadobudli účinnosť čo najskôr.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. novembra 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/687 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/641 zo 16. apríla 2021 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 134, 20.4.2021, s. 166).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1908 z 3. novembra 2021, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/641 o núdzových opatreniach v súvislosti s výskytom ohnísk vysokopatogénnej aviárnej influenzy v určitých členských štátoch (Ú. v. EÚ L 390, 4.11.2021, s. 39).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

ČASŤ A

Ochranné pásma uvedené v článkoch 1 a 2:

Členský štát: Dánsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810

26. 11. 2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

27. 11. 2021

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BRANDENBURG

Kreis Spree-Neiße

Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße „Am Fischerfließ“ bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen – beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow,

Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und

Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Greifenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow,

Kreis Oberspreewald-Lausitz

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow,

Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe

23. 11. 2021

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz

Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf

Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel

29. 11. 2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

16. 11. 2021

Kreis Pinneberg:

Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt

Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).

28. 11. 2021

Kreis Steinburg

Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk

ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern

ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119

der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118

entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe

Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop

ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503

entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5

In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541

von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn

Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis

von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße „Der Keil“ der Stadt Glückstadt

Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße „Herrenweide“ in Glückstadt

anschließend der Straße „Im Neuland“ in nordwestlicher Richtung folgen

weiter in die Straße „am Rethhövel“ bis zur Einmündung Rhin

ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe

entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis

23. 11. 2021

Členský štát: Estónsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

13. 11. 2021

Členský štát: Taliansko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

12. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

15. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

18. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

20. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.086442

24. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.316272

26. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179 E11.272346

30. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.193539

28. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.330855

1. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.309154

28. 11. 2021

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Province Flevoland, Municipality Zeewolde

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

16. 11. 2021

1.

Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

2.

Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg.

3.

Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Schollevaarweg.

4.

Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5.

Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

27. 11. 2021

Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan

1.

Vanaf de kruising Sudersèleane/oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek.

3.

Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan.

4.

Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water).

5.

Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water).

6.

Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei.

7.

Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrekken(water).

8.

Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk.

9.

Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren.

10.

Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water).

11.

Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water).

12.

De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water).

13.

Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Sudersèleane.

14.

Sudersèleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.

25. 11. 2021

Province Groningen, Municipality Westerkwartier

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

30. 11. 2021

Province Noord Holland, Municipality Zaanstad

1.

Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans.

2.

Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesmanweg.

3.

Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203).

4.

Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat

5.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg.

6.

Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water).

7.

Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandammerweg.

8.

Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk.

10.

Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A.

11.

Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water).

12.

De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.

22. 11. 2021

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Województwo mazowieckie

1)

w powiecie siedleckim:

a)

w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,

b)

w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,

c)

w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;

2)

w powiecie sokołowskim: w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia

1. 12. 2021

Województwo lubuskie

w powiecie międzyrzeckim:

w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna

30. 11. 2021

Województwo śląskie

1)

w powiecie gliwickim: w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty – część Chwoszcz;

2)

w powiecie tarnogórskim:

a)

w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich;

b)

w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie

28. 11. 2021

Województwo łódzkie

1)

w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów;

b)

w gminie Warta miejscowość: Zielęcin;

c)

w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica

30. 11. 2021

ČASŤ B

Pásma dohľadu uvedené v článkoch 1 a 3:

Členský štát: Dánsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the areas described in the protection zone and within the circle of 10 kilometers radius, centred on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810

5. 12. 2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2905; E 11,2810

od 27. 11. 2021 do 5. 12. 2021

The parts of Slagelse municipality and Næstved municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of 10 kilometres radius, centred on GPS koordinates coordinates N 55,2940; E 11,2842

6. 12. 2021

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates N 55,2940; E 11,2842

od 28. 11. 2021 do 6. 12. 2021

Členský štát: Nemecko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

BRANDENBURG

Kreis Spree-Neiße

Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem nördlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über Straße „Am Fischer-fließ“ bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße,

Gemeinde Werben mit dem östlichen Teil – beginnend ab Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und der Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow mit den Gemarkungen Schmogrow und Fehrow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Dissen-Striesow mit der Gemarkung Striesow,

Gemeinde Kolkwitz mit dem südlichen Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis Greifenhainer Fließ folgend, dem Greifenhainer Fließ bis Gemarkungsgrenze Suschow, dem nordöstlichen Teil der Gemarkung Kolkwitz – beginnend der Verbindungsstraße Papitz-Dahlitz von Norden kommend folgend, die K7131 querend bis zur Straße „An den Teichen“, „An den Teichen“ bis zur Gemarkungs-grenze, der Gemarkung Limberg nördlich der Bahn, der Gemarkung Krieschow nördlich der Bahn und den Gemarkungen Eichow, Milkersdorf und Papitz

Kreis Oberspreewald-Lausitz

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Vetschau, Koßwig, Kahnsdorf, Repten, Tornitz und Missen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen Bolschwitz, Reuden, Saßleben, Kalkwitz und Mlode,

Gemeinde Lübbenau mit den Gemarkungen Bischdorf, Kittlitz, Groß Lübbenau, Groß Klessow, Boblitz, Lehde, Lübbenau, Zerkwitz und Krimnitz

Kreis Dahme-Spreewald

Gemeinde Alt Zauche - Wußwerk mit der Gemarkung Alt Zauche - ab Landkreisgrenze Oberspreewald-Lausitz - Einmündung vom „Irrtumkanal“ in das „Großes Fließ“ (Malxe) dem „Irrtumkanal“ in nördlicher Richtung bis zum Nordumfluter folgend, den Nordumfluter querend und dem Verlauf des „A-Graben Nord“, entgegen der Fließrichtung bis zur Gemarkungsgrenze Wußwerk folgend und der Gemarkung Wußwerk - ab Gemarkungsgrenze Wußwerk und der Einmündung des Verbindungskanals in den „A- Graben Nord“ dem Verlauf des Verbindungskanals in nordöstlicher, später östlicher Richtung, bis zur Einmündung in das „Klein-Leiner-Fließ“,

Gemeinde Neu Zauche mit der Gemarkung Neu Zauche - dem Verbindungskanal zwischen „A-Graben Nord“ und „Klein-Leiner Fließ“, dann dem „Klein-Leiner-Fließ“ in nördlicher Richtung bis zur Spreestraße (= südlich von Neu Zauche) folgend, die Spreestraße querend, weiter in östlicher Richtung den Weinbergweg und weiter die L 44 querend und bis zur Gemarkungsgrenze Straupitz,

Gemeinde Straupitz mit der Gemarkung Straupitz, Gemeinde Byhleguhre-Byhlen mit den Gemarkungen Byhlen und Byhleguhre

2. 12. 2021

Kreis Spree-Neiße

Gemeinde Burg (Spreewald) mit dem südlichen Teil der Gemarkung Burg - beginnend ab der Kreisgrenze zum Landkreis Oberspreewald-Lausitz, dem Rohrkanal bis Burg-Lübbener-Kanal folgend, dem Burg-Lübbener-Kanal über die Straße „Am Fischer-fließ“ bis zur L513 folgend, der L513 bis zur L51 folgend, der L51 bis zur Spree folgend und von der Spree aus entlang der Gemarkungsgrenze bis zur Burger Straße und dem Teil der Gemarkung Müschen – beginnend von der Gemarkungsgrenze bis Dorfgraben Babow,

Gemeinde Werben mit dem westlichen Teil beginnend ab der Burger Straße Richtung Werben bis Müschener Straße folgend und Müschener Straße bis zur Gemarkungsgrenze und

Gemeinde Kolkwitz mit dem Teil der Gemarkung Babow – beginnend ab Dorfgraben Babow entgegen der Fließrichtung bis zum Greifenhainer Fließ folgend und dem Greifenhainer Fließ bis zur Gemarkungsgrenze Suschow,

Kreis Oberspreewald-Lausitz

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Raddusch, Göritz, Stradow, Naundorf, Fleißdorf und Suschow,

Gemeinde Lübbenau mit der Gemarkung Leipe

od 24. 11. 2021 do 2. 12. 2021

Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis Nordwestmecklenburg

Hansestadt Wismar,

Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Groß Walmstorf, Wahrstorf, Beckerwitz, Niendorf, Wohlenhagen und Hohen Wieschendorf,

Gemeinde Grevesmühlen die Orte und Ortsteile Grevesmühlen, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Santow, Drei Linden und Everstorf,

Gemeinde Gägelow der Ort Gägelow und Ortsteil Proseken,

Gemeinde Zierow die Orte und Ortsteile Zierow, Eggerstorf, Fliemstorf, Landstorf und Wisch,

Gemeinde Barnekow die Orte und Ortsteile Barnekow, Krönkenhagen, Klein Woltersdorf und Groß Woltersdorf,

Gemeinde Metelsdorf die Orte und Ortsteile Metelsdorf, Martensdorf, Klüssendorf und Schulenbrock,

Gemeinde Dorf Mecklenburg die Orte und Ortsteile Karow, Rambow und Steffin,

Gemeinde Bobitz die Orte und Ortsteile Bobitz, Saunstorf, Beidendorf, Scharfstorf, Grapen Stieten, Lutterstorf, Klein Krankow, Groß Krankow, Quaal, Tressow, Petersdorf, Köchelstorf und Käselow,

Gemeinde Upahl die Orte und Ortsteile Boienhagen, Waldeck, Plüschow, Naschendorf, Friedrichshagen, Groß Pravtshagen, Meierstorf und Hilgendorf,

Gemeinde Warnow die Orte und Ortsteile Warnow, Bössow, Gantenbeck, Großenhof und Thorstorf,

Gemeinde Damshagen der Ortsteil Parin,

Gemeinde Klütz die Orte und Ortsteile Tarnewitzerhagen, Eulenkrug, Wohlenberg und Oberhof

8. 12. 2021

Landkreis Nordwestmecklenburg

Gemeinde Hohenkirchen die Orte und Ortsteile Hohenkirchen, Gramkow, Manderow, Alt Jassewitz und Neu Jassewitz

Gemeinde Grevesmühlen die Ortsteile Barendorf und Hoikendorf

Gemeinde Gägelow die Orte und Ortsteile Gressow, Sternkrug, Voßkuhl, Wolde, Stofferstorf, Weitendorf, Neu Weitendorf und Jamel

od 30. 11. 2021 do 8. 12. 2021

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Von der Landkreisgrenze des Landkreises Stade zum Landkreis Cuxhaven kommend auf dem Fluss „Krummendeicher Wettern“ bis zur Einmündung in die „Oste“.

Dem Verlauf des Flusses „Oste“ flussabwärts folgend bis zur Überbrückung der L111/ „Dingwörden“.

Auf dieser Straße bis Dingwörden zur Bundesstraße 73 und anschließend dieser folgend in Richtung Cuxhaven bis zum Übergang des „Hadelner Kanals“.

Auf dem „Hadelner Kanal“ bis zur Elbmündung und weiter auf der Elbe Richtung Schleswig-Holstein.

Landkreis Stade

Beginnend an der Elbe in Höhe der Grenze zwischen Stellenfleth Außendeich und Schöneworth Außendeich,

nach Süden bis zur L 111, der L 111 (Kamp/Wechtern)

nach Westen folgen bis zur Hünkenbütteler Straße,

dieser nach Süden bis zur K 10 folgen,

der K 10 (Süderdeich Ost) nach Westen folgen

bis zur K 6 (Neuenschleuser Straße),

auf der K 26 bis zur Kreisgrenze des Landkreises Cuxhaven,

dann entlang der Kreisgrenze bis zur Ostemündung.

25. 11. 2021

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

die Stadt Brunsbüttel

Amt KLG Marne-Nordsee:

die Gemeinden

Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kaiser-Wilhelm-Koog, Marne, Marnerdeich, Neufeld, Neufelderkoog, Ramhusen, Schmedeswurth, und Volsemenhusen sowie die Gemeinde Kronprinzenkoog südlich der Mittelstraße

Amt KLG Burg-St. Michaelisdonn:

die Gemeinden Averlak, Eddelak und Dingen,

Die Gemeinde Sankt Michaelisdonn:

das Gemeindegebiet südlich des Helser Geestweges,

westlich der Bebauung zwischen Helser Geestweg und Marner Straße,

ab Einmündung Westerstraße südlich der Marner Straße bis zur Einmündung in die Eddelaker Straße,

südlich des Kayenweges,

ab Einmündung in die Heisterbergstraße der Bahnlinie bis zur Straße Hopen folgend,

ab Kreuzung Bahnlinie/Straße Hopen in südliche Richtung östlich des Naturschutzgebietes Kleve und westlich des Flugplatzes Hopen bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Straße,

der Friedrichshöfer Straße in südliche Richtung folgend bis zur Mühlenstraße,

südlich der Mühlenstraße folgend bis zur Ortsgrenze Kuden.

Die Gemeinde Kuden:

das Gemeindegebiet südlich der Mühlenstraße ab Ortsgrenze St. Michaelisdonn bis zur 1. Verbindungsstraße zur Hauptstraße,

westlich dieser Verbindungsstraße bis zur Einmündung in die Friedrichshöfer Au (Ortgrenze zur Gemeinde Eddelak).

Kreis Steinburg

Gemeinde Büttel und Kudensee

25. 11. 2021

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Neufeld ab dem südlichen Elbufer (Landkreisgrenze) entlang der Straße Op’n Diek, Nienfelder Strot bis zur B 5

von dort der Alten Bundesstraße folgend bis zur Einmündung Ohlener Landweg

dem Ohlener Landweg folgend bis zur Einmündung Westerbelmhusener Straße

der Westerbelmhusener Straße in südliche Richtung folgend bis zum Siel Moorwettern

dem Siel Moorwettern und nachfolgend der Sprante in südöstliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Braake

von dort der Braake in südliche Richtung folgend bis zur Einmündung in die Elbe (Landkreisgrenze)

od 17. 11. 2021 do 25. 11. 2021

Kreis Steinburg

die Stadt Glückstadt

Amt Krempermarsch:

die Stadt Krempe und die Gemeinden

Bahrenfleth, Dägeling, Elskop, Grevenkop, Kremperheide, Krempermoor, Neuenbrook sowie die Gemeinde Süderau

Amt Itzehoe-Land:

die Gemeinde Hodorf

Amt Horst-Herzhorn:

die Gemeinden:

Altenmoor, Blomesche Wildnis, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Herzhorn, Kiebitzreihe, Kollmar, Krempdorf und Sommerland

Die Gemeinden Hohenfelde und Horst:

von der Gemeindegrenze Neuenbrook entlang der A 23 in südlicher Richtung bis zur Autobahnausfahrt 12 / Hohenfelde

von dort weiter in westlicher Richtung in die Straße Niederreihe bis zur Einmündung in die Straße Oberreihe

der Straße Oberreihe bis zur Gabelung Fegefeuer folgen

entlang der Straße Fegefeuer und Schulstraße folgend bis zur Einmündung in den Wilhelm-Busch-Weg

dem Wilhelm-Busch-Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Horstmoor

Horstmoor folgend bis Hinterm Holz

Hinterm Holz folgend bis Moordiek

der Straße Moordiek folgend bis zur Gemeindegrenze Kiebitzreihe

die Gemeinde Neuendorf b. Elmshorn:

Ab der Gemeindegrenze Altenmoor entlang der Straße Landscheide in westlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die Straße Moorhusen

der Straße Moorhusen in südlicher Richtung folgend bis Moorhusener Straße und dieser in westlicher Richtung folgend

von dort entlang dem Gewässer „großer Schleusengraben“ in südlicher Richtung folgend

weiter entlang der Außenwettern bis zur Straße Kuhle

der Straße Kuhle in östlicher Richtung folgend bis zur Straße Fleien

der Straße Fleien folgend bis zur Einmündung Fleiener Damm und von dort bis zum Gewässer Ritt

dem Gewässer Ritt in südlicher Richtung folgend bis zur Krückau

entlang der Krückau in westlicher Richtung bis zur Elbe.

Amt Wilstermarsch

die Gemeinden:

Beidenfleth, Brokdorf, Dammfleth und Wewelsfleth

2. 12. 2021

Kreis Steinburg:

Gemeinde Blomesche Wildnis ab dem östlichen Elbufer entlang des Elbuferweges bis zur Auffahrt Störsperrwerk

ab dem Störsperrwerk entlang des Störufers bis zur Einmündung Grevenkoper Wettern

ab dort entlang der Grevenkoper Wettern bis zur Straße L 119

der L 119 in südlicher Richtung folgend bis zur Einmündung in die L 118

entlang der Straße L 118 in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Krempe

Beginnend mit Flurstück 65/9 entlang der Gemeindegrenze Krempe in südöstlicher Richtung folgend bis zur Gemeindegrenze Elskop

ab der Gemeindegrenze Elskop / Landscheide in westlicher Richtung bis zum Flurstück 503

entlang der westlichen Grenze des Flurstückes 503 bis zum Flurstück 40/5

In der Gemeinde Elskop Überquerung der Dorfstraße westlich vom Flurstück 541

von dort entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 45/3 und 21/2 folgend bis zur Lesigfelder Wettern der Gemeinde Herzhorn

Lesigfelder Wettern südwestlicher Richtung folgend, dann entlang das schwarze Wasser bis zum Flurstück 24/3 der Gemeinde Engelbrechtschen Wildnis

von dort entlang westlichen Grenze des Flurstückes 24/3 bis zur Straße „Der Keil“ der Stadt Glückstadt

Nach der Überquerung der B 431 / Stadtstraße weiter in die Straße „Herrenweide“ in Glückstadt

anschließend der Straße „Im Neuland“ in nordwestlicher Richtung folgen

weiter in die Straße „am Rethhövel“ bis zur Einmündung Rhin

ab der Einmündung Rhin weiter entlang der Glückstädter Nebenelbe

entlang der Elbe in nördlicher Richtung bis zum Elbuferweg der Gemeinde Blomesche Wildnis

od 24. 11. 2021 do 2. 12. 2021

Kreis Pinneberg:

die Stadt Barmstedt nördlich der L75

die Stadt Elmshorn

die Stadt Pinneberg

die Stadt Tornesch

die Stadt Uetersen

die Stadt Quickborn

die Gemeinde Appen

die Gemeinde Rellingen

Amt Elmshorn-Land

die Gemeinden Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Raa-Besenbek, Seester, Seeth-Ekholt süd-südwestlich der K21 („Alte B5“)

Amt Hörnerkirchen:

die Gemeinde Brande-Hörnerkirchen

Amt Rantzau:

die Gemeinden: Bilsen, Bokholt-Hanredder, Ellerhoop südlich der Straßen Thiensen und Zum Bilsbek, Groß-Offenseth-Aspern, Heede nord-nordöstlich L110 (Pinneberger Landstraße), Hemdingen (im Süden östlich der Straße Hochmoorsheide, südlich des Steindamms und im Norden östlich der Heeder Straße, Langeln, Lutzhorn

Amt Geest und Marsch Südholstein:

die Gemeinden Heidgraben, Groß Nordende

Amt Pinnau

die Gemeinden Borstel-Hohenraden südlich der nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds, Kummerfeld südlich der nördlichen Waldgrenze des Kummerfelder Ostholz, Prisdorf, Tangstedt

Verwaltungsgemeinschaft Quickborn

die Gemeinden Hasloh und Bönningstedt

Kreis Steinburg:

Amt Horst-Herzhorn:

die Gemeinden:

Altenmoor, Kiebitzreihe und Horst

Kreis Segeberg:

Gemeinde Heidmoor

Gemeinden Ellerau, Alveslohe sowie Stadt Kaltenkirchen in den Gebieten, die westlich der Bundesautobahn BAB 7 gelegen sind

7. 12. 2021

Kreis Pinneberg:

Die Schutzzone umfasst folgendes Gebiet im Bereich der Gemeinden Bevern, Ellerhoop, Hemdingen, Heede, Bullenkuhlen, Kölln-Reisiek, Seeth-Ekholt und Teilen der Gemeinde Borstel-Hohenraden und Kummerfeld, sowie Teilen der Stadt Barmstedt

Beginnend an der Anschlussstelle A14 der Bundesautobahn A23 (Elmshorn) in Fahrtrichtung Norden bis Autobahnbrücke über die Krückau an der Grenze der Gemeinde Kölln-Reisiek/Bokholt-Hanredder, dann nach Osten entlang der Krückau, nach Norden entlang des Radebrooksbaches bis zur Kreisgrenze. Der Krückau (Kreisgrenze) entlang bis zum Radebroksbach folgend, durch den Rantzauer Forst bis zum Kreisel L110 (Pinneberger Landstraße)/L75 /Spitzerfurth in Barmstedt. Der L75 über Spitzerfurth, Mühlenweg und Hamburger Straße folgend bis zur Kreuzung Heeder Damm/Hemdinger Chaussee in der Gemeinde Heede. Von dort weiter auf der L110 (Hemdinger Chaussee) bis zur Kreuzung Grasenmoor/Rieloh. Der Straße Rieloh und weiter nach Süden der Heeder Straße in der Gemeinde Hemdingen bis zur L195 (Steindamm) folgend, von dort nach Westen auf der L195 bis zur Kreuzung Hochmoorsheide/Breedenmoor/Steindamm. Nach Süden der Straße Hochmoorsheide folgend bis zur Gemeindegrenze nach Ellerhoop dann weiter nach Süden entlang der östlichen Seite des Ellerhooper Geheges (Staatsforst Rantzau). Im Süden des Waldgebietes weiter nach Süden bis zur nördlichen Waldgrenze des Borsteler Wohlds von da aus nach Westen entlang der Waldgrenze des Borsteler Wohlds und Kummerfelder Ostholz bis Straße Baumschulenweg nach Westen folgend auf Höhe der Straße Zum Bilsbek in der Gemeinde Ellerhoop. Der Straße Zum Bilsbek nach Westen in den Thiensen und dann weiter bis zur Kreuzung an die K21 (Alte B5/Oha) an der Grenze zur Stadt Tornesch folgend. Von dort aus der K21 nach Nordwesten folgend über die Gemeindegrenze nach Seeth-Ekholt bis zur Anschlussstelle an der Autobahnabfahrt Elmshorn (AS 14).

od 29. 11. 2021 do 7. 12. 2021

Členský štát: Estónsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

The parts of Tartu county, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 58.376077; E 26.707087

22. 11. 2021

The parts of Tartu county, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates N 58.376077; E 26.707087

od 14. 11. 2021 do 22. 11. 2021

Členský štát: Taliansko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Region: Veneto

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

21. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00001) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.331231 E11.209306

od 13. 11. 2021 do 21. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

24. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00002) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.346268 E11.203338

od 16. 11. 2021 do 24. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

27. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00003) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.335709 E11.190235

od 19. 11. 2021 do 27. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

29. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00004) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.333403 E11.229928

od 21. 11. 2021 do 29. 11. 2021

The area of the parts of Veneto and Lombardia Regions (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.086442

3. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00006) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.198351 E11.086442

od 25. 11. 2021 do 3. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.316272

5. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00005) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.4063 E11.316272

od 27. 11. 2021 do 5. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179 E11.272346

9. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00007) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.211179 E11.272346

od 1. 12. 2021 do 9. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.193539

7. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00008) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.32262 E11.193539

od 29. 11. 2021 do 7. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.330855

10. 11. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00009) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.401824 E11.330855

od 2. 12. 2021 do 10. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.309154

7. 12. 2021

The area of the parts of Veneto Region (ADIS: IT-HPAI(P)-2021-00010) contained within a circle of radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N45.392639 E 11.309154

od 29. 11. 2021 do 7. 12. 2021

Členský štát: Holandsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Province Flevoland, Municipality Zeewolde

1.

Vanaf kruising Gooimeerdijk-Oost/ Stamerbos, Stamerbos volgen in noordelijke richting tot aan Meentweg.

2.

Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

3.

Waterlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan A6.

4.

A6 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Vaart (water)

5.

Hoge Vaart volgen in noordelijke richting tot aan Hogering.

6.

Hogering volgen in oostelijke richting overgaand in buitenring tot aan Kitsweg.

7.

Kitsweg volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

8.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Wolderwijd(water).

9.

Wolderwijd volgen in zuidelijke richting overgaand in Noldernauw overgaand Eemmeer overgaand in Gooimeer tot aan Gooimeerdijk.

25. 11. 2021

1.

Vanaf de kruising van de A27 en de N706 (Vogelweg), de N706 (Vogelweg) volgend in oostelijke richting tot aan de N705.

2.

De N705 volgend in zuidelijke richting overgaan in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Groenewoudse Weg.

3.

De Groenewoudse Weg volgend in westzuidelijke richting tot aan de Flediteweg.

4.

De Flediteweg volgend in westelijke richting tot aan de overgaand in de Winkelweg tot aan het Priempad.

5.

Het Priempad in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N704.

6.

De N704 volgend in oostelijke richting tot aan de N305.

7.

De N305 volgend in noordwestelijke richting tot aan de A27.

8.

De A27 volgend in noordelijke richting tot aan de N706 (Vogelweg)

od 17. 11. 2021 do 25. 11. 2021

1.

Vanaf de kruising A27/Eemmeerdijk, Eemmeerdijk volgen in noordelijke richting, overgaand in Gooimeerdijk-oost. tot aan Smoddebos.

2.

Smoddebos volgen in noordelijke richting tot aan Meesweg.

3.

Meesweg volgen in westelijke richting tot aan Meentweg.

4.

Meentweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterlandseweg.

5.

Waterlandseweg volgen in noordelijke richting, overgaand in Veluwdreef, overgaand in Vrijheidsdreef tot aan Hogevaart.

6.

Hogevaart volgen in noordelijke richting tot aan Buitenring.

7.

Buitenring volgen in oostelijke richting tot aan Grote Vaartweg.

8.

Grote Vaartweg volgen in noordelijke richting tot aan Oostvaardersdijk.

9.

Oostvaardersdijk volgen in oostelijke richting tot aan Knardijk.

10.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Buizerdweg.

11.

Buizerdweg volgen in oostelijke richting tot aan Lage Dwarsvaart.

12.

Lage Dwarsvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Vaart.

13.

Lage Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Anthony Fokkerweg.

14.

Anthony Fokkerweg volgen in zuidelijke richting tot Larseweg (N302).

15.

Larseweg (N302) volgen in zuidelijke richting tot aan Gooiseweg.

16.

Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Knardijk.

17.

Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Zeewolderdijk.

18.

Zeewolderdijk volgen in westelijke richting, overgaand in Gelderseweg tot aan Horsterweg.

19.

Horsterweg volgen in westelijke richting tot aan Spiekweg (N705).

20.

Spiekweg (N705) volgen in zuidelijke richting, overgaand in Slingerpad tot aan Slingerweg (N704).

21.

Slingerweg (N704) volgen in noordelijke richting, overgaand in Eemmeerdijk.

6. 12. 2021

1.

Vanaf de kruising Vogelweg/Wulpweg, Wulpweg volgen in noordelijke richting tot aan Ibisweg.

2.

Ibisweg volgen in oostelijke richting tot aan Reigerweg.

3.

Reigerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in Roerdompweg tot aan Schollevaarweg.

4.

Schollevaarweg volgen in westelijke richting tot aan Gruttoweg.

5.

Gruttoweg volgen in noordelijke richting tot aan Vogelweg.

od 28. 11. 2021 do 6. 12. 2021

Province Friesland, Municipality Sudwest Fryslan

1.

Vanaf de kruising `t Seleantstje /oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg(Cornwerd).

2.

Dorpsweg(Cornwerd) volgen in oostelijke richting tot aan Hayumerleane.

3.

Hayumerleane volgen in noordelijke richting tot aan Noorderlaan.

4.

Noorderlaan volgen in zuidelijke richting tot Wildinghelaan.

5.

Wildinghelaan volgen in oostelijke richting tot aan Weersterweg.

6.

Weersterweg volgen in oostelijke richting, overgaand in Van Aylvaweg, overgaand in Gysbert Japiksweg tot aan Easthimmerwei.

7.

Easthimmerwei volgen in oostelijke richting tot aan Westergoaweg.

8.

Westergoaweg volgen in noordelijke richting Hemertlaan.

9.

Hemertlaan volgen in oostelijke, overgaand in Sjungadijk, overgaand in Schoolstraat, overgaand in Doniaweg, overgaand in Kloosterweg tot aan Middelzeedijk.

10.

Middelzeedijk volgen in oostelijke richting tot aan Huniadyk.

11.

Huniadyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ringdyk.

12.

Ringdyk volgen in zuidelijke richting tot aan Ingenawei.

13.

Ingenawei volgen in oostelijke richting tot aan Folgearsterleane.

14.

Folgearsterleane volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

15.

A7 volgen in zuidelijke richting, overgaand in N7 tot aan Lemmerweg.

16.

Lemmerweg volgen in zuidelijke richting, overgaand in N354, overgaand in N928(Ypecolsga) tot aan Keamerlânswei.

17.

Keamerlânswei volgen in westelijke richting tot aan Waldwei.

18.

Waldwei volgen in zuidelijke richting, overgaand in Ige Galamawei, overgaand in Oordenwei, overgaand in Flinksboskje tot aan Suderseewei(N359).

19.

Suderseewei (N359) volgen in westelijke richting tot aan Johan Frisokanaal.

20.

Johan Frisokanaal volgen in zuidelijke richting via de Morra tot aan Jan Broerskanaal.

21.

Jan Broerskanaal volgen in westelijke richting tot aan Stationswei.

22.

Stationswei volgen in zuidelijke richting tot aan Hellingstrjitte.

23.

Hellingstrjitte, overgaand in `t Seleantstje tot aan oever IJselmeer

4. 12. 2021

1.

Vanaf de kruising Sudersèleane/oever IJsselmeer, oever IJsselmeer volgen in noordelijke richting tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting tot aan Boerestreek.

3.

Boerestreek volgen in oostelijke richting tot aan Angterperlaan.

4.

Angterperlaan volgen in oostelijke richting, overgaand in Trekweg tot aan Workumer Trekfeart(water).

5.

Workumer Trekfeart(water) volgen in noordelijke richting tot aan Opfeart(water).

6.

Opfeart(water) volgen in oostelijke richting tot aan Doarpswei.

7.

Doarpswei volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Ryp tot aan Oudegaasterbrekken(water).

8.

Oudegaasterbrekken(water) volgen in zuidelijke richting, overgaand in de Gruns tot aan Heidenskipsterdyk.

9.

Heidenskipsterdyk volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Leeuwarden/Stavoren.

10.

Spoorlijn Leeuwarden/Stavoren volgen in zuidelijke richting tot aan Nauwe Luts(water).

11.

Nauwe Luts(water) volgen in westelijke richting tot aan De Horsa(water).

12.

De Horsa(water) volgen in zuidelijke richting tot aan Burrefeart (water).

13.

Burrefeart(water) volgen in westelijke richting tot aan Sudersèleane.

14.

Sudersèleane volgen in zuidelijke richting tot aan oever IJselmeer.

od 26. 11. 2021 do 4. 12. 2021

Province Groningen, Municipality Westerkwartier

1.

Vanaf Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer.

2.

Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aanZoutkamperril(water).

3.

Zoutkamperril(water) volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal.

4.

Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388).

5.

Hunsingoweg (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan S.H.Woldringhstraat.

6.

S.H.Woldringhstraat overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg.

7.

Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer overgaand in Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.

8.

Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nieuwe Kampen.

9.

Vanaf Boerderij Nieuwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat.

10.

Englumstraat volgen inoostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).

11.

Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.

12.

Oude Dijk overgaand in Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsedijk Noord.

13.

Spanjaardsedijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starkenborghkanaal Noordzijde.

14.

Van Starkenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting tot aan rotonde Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.

15.

Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.

16.

Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

17.

Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep.

18.

Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.

19.

A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.

20.

Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.

21.

Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.

22.

Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.

23.

Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.

24.

Poelbuurt volgen in westelijke richting tot aan Scheiding.

25.

Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.

26.

Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Wareboslaan.

27.

Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan Burmaniastraat.

28.

Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand inBadlaan tot aan Gedemptevaart.

29.

Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.

30.

Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmoltsstrjitte.

31.

Warmoltsstrjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.

32.

Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.

33.

Wopkeloane volgen in noordelijke en vervolgens westelijke richting overgaand in De Singel.

34.

De Singel volgen in noordelijke richting tot aan Krúswei.

35.

Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.

36.

It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sânnen.

37.

De Sânnen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei tot aan Prinses Margrietkanaal.

38.

Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.

39.

Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.

40.

N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.

41.

De Wedzevolgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.

42.

Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei.

43.

Nonnewei volgen in noordelijke richting tot aan Müntsewei.

44.

Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard tot aan Foarwei.

45.

Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.

46.

Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei.

47.

Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).

48.

Lauwersmeerweg (N358) volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.

49.

Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.

50.

Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslûs.

51.

Streamkanaal Willem Loreslûs volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.

9. 12. 2021

1.

Vanaf kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Herestraat tot aan Van Eysingaweg.

2.

Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.

3.

Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.

4.

Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-Waarddijk tot aan Zuiderried.

5.

Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.

6.

Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388).

7.

Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

8.

Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.

9.

Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.

10.

Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.

11.

Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.

12.

Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.

13.

De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.

14.

Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.

15.

Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.

16.

Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.

17.

Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.

od 1. 12. 2021 do 9. 12. 2021

Province Noord Holland, Municipality Zaanstad

1.

Vanaf de Noordzeekust bij Bloemendaal aan zee, kust volgen in noordelijke richting tot aan Zeeweg bij Castricum aan Zee.

2.

Zeeweg volgen in oostelijke richting tot aan Heereweg.

3.

Heereweg volgen in noordelijke richting tot aan Duinweg.

4.

Duinweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zanddijk tot aan Westerweg.

5.

Westerweg volgen noordelijke richting tot aan Vennewatersweg.

6.

Vennewatersweg volgen in oostelijke richting overgaand in Ypesteinerlaan tot aan Rosendaal.

7.

Rosendaal volgen in oostelijke richting tot aan Kanaalweg.

8.

Kanaalweg volgen in oostelijke richting tot aan Welsdijk.

9.

Welsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Bloemendalerweg.

10.

Bloemendalerweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuidervaart.

11.

Zuidervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Noorhollandsch kanaal(water).

12.

Noordhollandsch kanaal volgen in oostelijke richting tot aan A7.

13.

A7 volgen in zuidelijke richting tot aan A7/A8.

14.

A7/A8 volgen in zuidelijke richting tot aan A10.

15.

A10 volgen in westelijke richting tot aan A5.

16.

A5 volgen in westelijke richting tot aan Haarlemmerweg (N200).

17.

Haarlemmerweg (N200) volgen in westelijke richting overgaand in A200 tot aan Camera obscuraweg.

18.

Camera obscuraweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oudeweg (N200) tot aan Julianalaan (N200).

19.

Julianalaan (N200) volgen in westelijke richting overgaand in Zeeweg tot aan Noordzeekust (Bloemendaal aan zee).

1. 12. 2021

1.

Vanaf de kruising Viaductweg/ Wijckermolen, Wijckermolen volgen in oostelijke richting overgaand in Spoorsingel tot aan Schans.

2.

Schans volgen in noordelijke richting overgaand in Alkmaarseweg tot aan Plesmanweg.

3.

Plesmanweg volgen in oostelijke richting overgaand in Tolweg overgaand in Kleis tot aan Provincialeweg (N203).

4.

Provincialeweg (N203) volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat

5.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorderveenweg.

6.

Noorderveenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Binnen Delft (water).

7.

Binnen Delft volgen in westelijke richting overgaand in Delft (water) tot aan Zaandammerweg.

8.

Zaandammerweg volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting tot aan Noorder Y en Zeedijk.

10.

Noorder Y en Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in kanaalweg tot aan Zijkanaal A.

11.

Zijkanaal A (water) volgen in noordelijke richting tot aan De Pijp (water).

12.

De Pijp volgen in noordelijke richting overgaand in Viaductweg tot aan Wijckermolen.

od 23. 11. 2021 do 1. 12. 2021

Členský štát: Poľsko

Oblasť zahŕňa:

Deň ukončenia uplatňovania podľa článku 55 delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/687

Województwo mazowieckie

1.

w powiecie siedleckim:

a)

w gminie Mordy miejscowości: Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Olędy, Stok Ruski, Kolonia Mordy, Pieńki, Wyczółki, Leśniczówka

b)

miasto Mordy,

c)

w gminie Paprotnia miejscowości: Kobylany-Kozy, Czarnoty, Nasiłów, Skwierczyn Lacki, Kaliski, Paprotnia, Łozy, Łęczycki, Pliszki, Grabowiec, Podawce, Pluty, Koryciany, Krynki, Hołubla, Stasin,

d)

w gminie Przesmyki miejscowości: Tarków, Kukawki,

e)

w gminie Siedlce miejscowości: Wólka Leśna, Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn-Pieńki, Biel, Osiny, Pustki, Grubale, Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Błogoszcz, Żabokliki, Żabokliki-Kolonia, Golice, Golice-Kolonia, Jagodnia, Topórek, Purzec, Strzała, Chodów,

f)

miasto Siedlce,

g)

w gminie Suchożebry miejscowości: Borki Siedleckie, Kopcie, Wola Suchożebrska, Przygody, Suchożebry, Stany Duże, Stany Małe, Podnieśno, Sosna-Kozółki, Sosna-Kicki, Sosna-Trojanki, Sosna-Korabie,

h)

w gminie Mokobody miejscowości: Jeruzale, Osiny Dolne, Osiny Górne, Kisielany-Kuce;

2.

w powiecie sokołowskim:

a)

w gminie Bielany miejscowości: Ruda-Kolonia, Patrykozy, Wyszomierz, Dmochy-Rogale, Wiechetki Duże, Wańtuchy, Wojewódki Górne, Kowiesy, Ruciany, Bielany-Jarosławy, Bielany-Żyłaki, Bielany-Wąsy, Błonie Duże, Brodacze, Błonie Małe, Kożuchów, Kożuchówek,

b)

w gminie Repki miejscowości: Kobylany Górne, Smuniew, Ostrówek, Skwierczyn-Dwór, Skwierczyn-Wieś, Kobylany-Skorupki, Włodki, Zawady, Skorupki, Remiszew Mały, Borychów, Wyrozręby-Konaty, Wyrozręby-Podawce, Sawice-Wieś,

c)

w gminie Sokołów Podlaski miejscowości: Krasnodęby-Sypytki, Krasnodęby-Rafały, Dziegietnia, Dziegietnia-Kolonia

10. 12. 2021

1.

w powiecie siedleckim:

a)

w gminie Mordy miejscowości: Czepielin, Czepielin-Kolonia,

b)

w gminie Suchożebry miejscowości: Krześlin, Krześlinek, Kownaciska, Brzozów, Nakory, Krynica,

c)

w gminie Paprotnia miejscowości: Strusy, Rzeszotków, Uziębły;

2.

w powiecie sokołowskim

w gminie Bielany miejscowość Patrykozy-Kolonia

od 2. 12. 2021 do 10. 12. 2021

Województwo lubuskie

1)

w powiecie międzyrzeckim:

a)

w gminie Skwierzyna miejscowości - Osetnica, Gościnowo, Dobrojewo, Świniary, część m. Skwierzyna

b)

w gminie Przytoczna – miejscowość: Chełmsko, Krasne Dłusko;

c)

w gminie Bledzew – miejscowość: Stary Dworek, Bledzewko, Zemsko, Popowo;

2)

w powiecie gorzowskim:

a)

w gminie Santok- miejscowość: Stare Polichno, Nowe Polichno, Ludzisławice, część. m. Lipki Wielkie;

b)

w gminie Deszczno- miejscowości: Borek, Brzozowiec, Glinik; Deszczno, Maszewo, Brzozowiec, Osiedle Poznańskie, Ciecierzyce

9. 12. 2021

w powiecie międzyrzeckim:

w gminie Skwierzyna miejscowości: Kijewice, Murzynowo, Rakowo, Trzebiszewo, Murzynowo- Łomno, część. m. Skwierzyna

od 1. 12. 2021 do 9. 12. 2021

Województwo śląskie

1)

w powiecie gliwickim:

a)

w gminie Wielowieś miejscowości: Borowiany, Raduń, Kieleczka, Czarków, Radonia, Wielowieś, Błażejewice, Świbie, Wiśnicze, Gajowice, Zacharzowice, Sieroty – bez części Chwoszcz;

b)

w gminie Pyskowice – miejscowość Pyskowice;

c)

w gminie Toszek miejscowości: miasto Toszek, Ciochowice, Pisarzowice, Kotliszowice, Wilkowiczki, Pniów, Paczyna, Paczynka;

2)

w powiecie tarnogórskim:

a)

w gminie Twaróg miejscowości: Twarówg, Brynek, koty, Nowa Wieś Tworoska, Boruszowice, Hanusek, Połomia, Wykierz, Świniowice;

b)

w gmienie Krupski Młyn miejscowość: Potępa – część Odmuchów;

c)

w gminie Zbrosławice miejscowości: Miedary, Laryszów, Księży Las, Wilkowice, Zbrosławice; Karchowice; Łubki; Jaśkowice, Boniowice, Kamieniec, Zawada;

d)

miasto Tarnowskie Góry – dzielnica Rybna;

7. 12. 2021

1)

w powiecie gliwickim:

w gminie Wielowieś miejscowość: Sieroty – część Chwoszcz;

2)

w powiecie tarnogórskim:

a)

w gminie Twaróg miejscowość Wojska od południa do ul. Szkolnej i ul. Powstańców Śląskich;

b)

w gminie Zbrosławice miejscowość: Jasiona, Kopienica, Łubie

od 29. 11. 2021 do 7. 12. 2021

Województwo łódzkie i wielkopolskie

w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Goszczanów miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Karolina, Lipicze-Olendry, Rzężawy, Lipicze, Wroniawy, Goszczanów, Kaszew, Poniatówek, Czerniaków, Poniatów, Poradzew, Gawłowice, Poprężniki, Wacławów;

b)

w gminie Warta miejscowości: Wola Zadąbrowska, Socha, Socha Kolonia, Cielce, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, Upuszew, Gać Warcka, Kawęczynek;

c)

w gminie Błaszki miejscowości: Chabierów, Chociszew, Raczków, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwalczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszki, Kołdów, Sędzimirowice, Skalmierz, Suliszewice, Mroczki Małe, Nacesławice, Wójcice;

10. 12. 2021

w woj. wielkopolskim w powiecie kaliskim:

a)

w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciekielew, Trzebienie;

b)

w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Żłotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Smułki, Oszczeklin, Dąbrowa, Marianów;

c)

w gminie Szczytkimi miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mroczki Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków.

10. 12. 2021

w woj. łódzkim w powiecie sieradzkim:

a)

w gminie Goszczanów miejscowości: Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów;

b)

w gminie Warta miejscowość: Zielęcin;

c)

w gminie Błaszki miejscowość: Korzenica

od 1. 12. 2021 do 10. 12. 2021