29.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/112


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1895

z 28. októbra 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 28. júla 2021 poskytlo Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia podľa jednotného systému s názvom „UK COVID Certificates“. Tento systém pozostáva zo štyroch zložiek, ktorých názvy sú „Covid Pass“ pre Anglicko, Wales a Ostrov Man; „2D Barcode API“ pre Jersey a Guernsey; „NHS Scotland Covid Status“ pre Škótsko a „COVIDCert“ pre Severné Írsko. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska informovalo Komisiu, že sa domnieva, že jeho potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska informovalo Komisiu, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade so systémom s názvom „UK COVID Certificates“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zároveň Komisiu informovalo, že uznáva potvrdenia o očkovaní vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Komisiu okrem toho informovalo, že s držiteľmi digitálnych COVID preukazov EÚ o očkovaní, prekonaní tohto ochorenia a vykonaní testu bude zaobchádzať rovnako ako s držiteľmi potvrdení vydaných Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zdôraznilo, že všetci cestujúci plne zaočkovaní vakcínou uznanou Spojeným kráľovstvom alebo vakcínou, ktorej bolo udelené povolenie pre celú EÚ, sú vyňatí z povinnosti absolvovať karanténu a test na 8. deň, ak prichádzajú z krajín, ktoré sú podľa ich epidemiologickej situácie klasifikované kódom „oranžové“. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska zároveň upresnilo, že negatívne výsledky testu a prirodzená imunita po pozitívnom výsledku testu nie sú súčasťou jeho politiky, na základe ktorej sú osoby vyňaté z povinnosti absolvovať karanténu.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska vykonala Komisia 4. októbra 2021 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia sú vydávané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade so systémom s názvom „UK COVID Certificates“, že každá z uvedených zložiek je interoperabilná s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade s každou zložkou systému s názvom „UK COVID Certificates“ obsahujú potrebné údaje. Posúdenie Komisie sa potvrdilo po tom, ako Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska predložilo ďalšie oznámenie 14. októbra 2021.

(6)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska okrem toho Komisiu informovalo, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, vakcína proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Janssen, Spikevax a Vaxzevria. Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ďalej uviedlo, že vydáva potvrdenia o očkovaní pre účastníkov klinického skúšania, ktorým boli podané potenciálne vakcíny, v súvislosti s ktorými sa klinické skúšanie vykonáva. V súčasnosti sa to týka potenciálnej vakcíny vyvinutej spoločnosťou Novavax CZ AS.

(7)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tiež Komisiu informovalo o tom, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu len pre testy založené na amplifikácii nukleových kyselín, ale nie pre rýchle antigénové testy.

(8)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska ďalej Komisiu informovalo, že vydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Uvedené potvrdenia sú platné najviac 180 dní od dátumu prvého pozitívneho výsledku testu.

(9)

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska informovalo Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade so systémom s názvom „UK COVID Certificates“, sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade so systémom s názvom „UK COVID Certificates“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska malo pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie alebo ukončenie tohto rozhodnutia, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydané Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska v súlade so systémom s názvom „UK COVID Certificates“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. pktóbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).