29.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 384/109


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1894

z 28. októbra 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Arménskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie tiež prispieva k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Arménska republika vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia, ktoré Arménska republika vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Arménska republika 30. júla 2021 poskytla Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia podľa „vnútroštátneho systému elektronického zdravotníctva ArMed“. Arménska republika informovala Komisiu, že sa domnieva, že jej potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Arménska republika informovala Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Arménska republika zároveň Komisiu informovala, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a o prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Arménskej republiky vykonala Komisia 30. septembra 2021 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia sú vydávané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“, obsahujú potrebné údaje.

(6)

Arménska republika okrem toho Komisiu informovala, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria CoronaVac, Sputnik V, Covishield a Vaxzevria.

(7)

Arménska republika tiež Komisiu informovala o tom, že vydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu pre testy založené na amplifikácii nukleových kyselín, ale nie pre rýchle antigénové testy.

(8)

Arménska republika ďalej Komisiu informovala, že vydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia. Uvedené potvrdenia sú platné najviac 180 dní od dátumu prvého pozitívneho výsledku testu.

(9)

Arménska republika okrem toho informovala Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi v Arménsku sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“, sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Arménska republika mala pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie alebo ukončenie tohto rozhodnutia, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Arménskej republiky k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953, by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydané Arménskou republikou v súlade s „vnútroštátnym systémom elektronického zdravotníctva ArMed“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Arménska republika sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. októbra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).