25.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 377/33


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/1866

z 22. októbra 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/788/SZBP z 20. decembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike a o zrušení spoločnej pozície 2008/369/SZBP (1),

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 20. decembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/788/SZBP.

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 29. júna 2021 rezolúciu (ďalej len „rezolúcia BR OSN“) č. 2582 (2021), ktorou sa menia kritériá označovania osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v bodoch 9 a 11 rezolúcie BR OSN 1807 (2008).

(3)

Na vykonanie určitých opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

(4)

Rozhodnutie 2010/788/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 3 ods. 1 rozhodnutia 2010/788/SZBP sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

plánovanie, riadenie alebo finančná podpora útokov na príslušníkov jednotiek na udržanie mieru MONUSCO alebo pracovníkov OSN vrátane členov skupiny odborníkov, alebo zdravotníckeho personálu alebo humanitárnych pracovníkov, prípadne účasť na nich;“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. októbra 2021

Za Radu

predseda

G. DOVŽAN


(1)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2010, s. 30.