18.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 368/5


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/1818

z 15. októbra 2021

o začatí vojenskej výcvikovej misie Európskej únie v Mozambiku (EUTM Mozambique)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 42 ods. 4 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1143 z 12. júla 2021 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v Mozambiku (EUTM Mozambique) (1),

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. júla 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/1143 o vojenskej výcvikovej misii Európskej únie v Mozambiku (EUTM Mozambique).

(2)

Politický a bezpečnostný výbor 28. septembra 2021 súhlasil so schválením plánu misie vrátane pravidiel nasadenia misie EUTM Mozambique.

(3)

Na odporúčanie veliteľa misie by sa misia EUTM Mozambique mala začať 15. októbra 2021.

(4)

V súlade s článkom 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Európskej únie s obrannými dôsledkami. Dánsko sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu a neprispieva na financovanie misie EUTM Mozambique,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa pre misiu EUTM Mozambique schvaľuje plán misie vrátane pravidiel nasadenia.

Článok 2

Misia EUTM Mozambique sa začne 15. októbra 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 15. októbra 2021

Za Radu

predseda

J. CIGLER KRALJ


(1)  Ú. v. EÚ L 247, 13.7.2021, s. 93.