2.8.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 277/151


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1273

z 30. júla 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných San Marínom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto nariadenie prispieva tiež k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia zistí, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa tohto nariadenia. Okrem toho musia členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Všetky zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by sa preto mali uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, ktoré San Maríno vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 sa takéto zistenia o rovnocennosti podobne vzťahujú aj na potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré vydáva San Maríno štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

V nadväznosti na žiadosť San Marína Komisia 30. júna 2021 vykonala technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydávané San Marínom v súlade so systémom digitálneho COVID preukazu San Marína (San Marino Digital Covid Certificate – „smdcc“) sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953, čo umožňuje overiť ich pravosť, platnosť a integritu. Komisia takisto potvrdila, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané San Marínom v súlade so systémom „smdcc“ obsahujú potrebné údaje.

(4)

San Maríno 14. júla 2021 poskytlo Komisii informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia v súlade so systémom s názvom „smdcc“. San Maríno informovalo Komisiu, že sa domnieva, že jeho potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti San Maríno informovalo Komisiu, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané San Marínom v súlade so systémom „smdcc“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(5)

San Maríno okrem toho informovalo Komisiu, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti ide o vakcíny Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen a Sputnik V.

(6)

San Maríno ďalej informovalo Komisiu, že bude vydávať interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu len v prípade testov amplifikácie nukleových kyselín alebo rýchlych antigénových testov, ktoré sú uvedené v spoločnom a aktualizovanom zozname rýchlych antigénových testov na ochorenie COVID-19, ktorý schválil Výbor pre zdravotnú bezpečnosť zriadený článkom 17 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ (3), na základe odporúčania Rady z 21. januára 2021 (4).

(7)

San Maríno takisto informovalo Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu a prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953. San Maríno informovalo Komisiu, že bude uznávať potvrdenie o očkovaní v prípade vakcín s povolením platným v celej EÚ (na základe stanoviska Európskej agentúry pre lieky), vakcín, ktorým príslušný orgán členského štátu EÚ udelil dočasné povolenie na uvedenie na trh, a vakcín, v prípade ktorých sa skončil postup WHO na zaradenie do zoznamu na núdzové použitie. San Maríno ďalej informovalo Komisiu, že bude uznávať potvrdenia o vykonaní testov NAAT (napr. RT-PCR) a rýchlych antigénových testov uvedených v zozname Výboru pre zdravotnú bezpečnosť. San Maríno bude uznávať potvrdenia o prekonaní ochorenia na základe testu NAAT (napr. RT-PCR).

(8)

San Maríno 22. júla 2021 takisto informovalo Komisiu, že pri overovaní potvrdení o očkovaní, o vykonaní testu a prekonaní ochorenia vydaných členskými štátmi v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953 sa osobné údaje uvedené v potvrdeniach spracúvajú len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania, výsledku testu alebo prekonania ochorenia držiteľa a následne sa neuchovávajú.

(9)

Prvky potrebné na stanovenie toho, že potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydané San Marínom v súlade so systémom „smdcc“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953, sú teda splnené.

(10)

Potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 vydávané San Marínom v súlade so systémom „smdcc“ by sa mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5, článku 6 ods. 5 a článku 7 ods. 8 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(11)

Na to, aby toto rozhodnutie mohlo fungovať, by San Maríno malo byť pripojené k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(12)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie alebo ukončenie tohto rozhodnutia, ak už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(13)

Vzhľadom na potrebu čo najrýchlejšie pripojiť San Maríno k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia vydané San Marínom v súlade so systémom „smdcc“ sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

San Maríno sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zavedenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 30. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES (Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Odporúčanie Rady z 21. januára 2021 k spoločnému rámcu používania a validácie rýchlych antigénových testov a vzájomného uznávania výsledkov testov na COVID-19 v EÚ (Ú. v. EÚ C 24, 22.1.2021, s. 1).