27.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/17


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1220

z 26. júla 2021,

ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/76, pokiaľ ide o harmonizované normy o bezpečnostných pravidlách pre konštrukciu a montáž požiarnych výťahov a o fungovaní výťahov v prípade požiaru

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 10 ods. 6,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ (2) výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za výrobky, ktoré sú v zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovenými v prílohe I k uvedenej smernici, na ktoré sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú.

(2)

Komisia vykonávacím rozhodnutím Komisie C(2016) 5884 (3) požiadala CEN o vypracovanie a revíziu harmonizovaných noriem na podporu smernice 2014/33/EÚ s cieľom zabezpečiť, aby naďalej zohľadňovali všeobecne uznávaný stav techniky s cieľom splniť základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe I k smernici 2014/33/EÚ a prípadne základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (4), ako sa stanovuje v bode 1.1 prílohy I k smernici 2014/33/EÚ.

(3)

Výbor CEN na základe žiadosti uvedenej vo vykonávacom rozhodnutí C(2016) 5884 zrevidoval harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016, na ktoré boli uverejnené odkazy vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2021/76 (5). Revízia sa uskutočnila s cieľom prispôsobiť uvedené normy právnemu rámcu smernice 2014/33/EÚ a zvýšiť právnu istotu a zrozumiteľnosť, a to aj vypracovaním presnejšej prílohy ZA a zavedením datovaných normatívnych odkazov. Výsledkom bolo prijatie harmonizovanej normy EN 81-72:2020 o bezpečnostných pravidlách na konštrukciu a montáž požiarnych výťahov a harmonizovanej normy EN 81-73:2020 o fungovaní výťahov v prípade požiaru. V dôsledku revízie sa v harmonizovaných normách EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016 nevykonali žiadne podstatné technické zmeny.

(4)

Komisia spolu s výborom CEN posúdila, či harmonizované normy EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 spĺňajú požiadavky uvedené vo vykonávacom rozhodnutí C(2016) 5884.

(5)

Harmonizované normy EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 spĺňajú základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré majú pokryť a ktoré sú uvedené v smernici 2014/33/EÚ. Je preto vhodné uverejniť odkazy na uvedené normy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Harmonizované normy EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 nahrádzajú harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016. Preto je potrebné vypustiť odkazy na harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016 z Úradného vestníka Európskej únie.

(7)

S cieľom poskytnúť výrobcom dostatočný čas na prípravu na uplatňovanie harmonizovaných noriem EN 81-72:2020 a EN 81-73:2020 je potrebné odložiť vypustenie odkazov na harmonizované normy EN 81-72:2015 a EN 81-73:2016.

(8)

Vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/76 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

Súlad s harmonizovanou normou zakladá predpoklad zhody so zodpovedajúcimi základnými požiadavkami stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/76 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 1 a 3 prílohy sa uplatňujú od 27. januára 2023.

V Bruseli 26. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 251).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 5884 z 21. septembra 2016 o žiadosti o normalizáciu predloženej Európskemu výboru pre normalizáciu, pokiaľ ide o výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/76 z 26. januára 2021 o harmonizovaných normách pre výťahy a bezpečnostné komponenty do výťahov vypracovaných na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ (Ú. v. EÚ L 27, 27.1.2021, s. 20).


PRÍLOHA

Príloha I k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 201/76 sa mení takto:

1.

Položka 9 sa vypúšťa.

2.

Vkladá sa táto položka 9a:

„9a.

EN 81-72:2020

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy“.

3.

Položka 10 sa vypúšťa.

4.

Vkladá sa táto položka 10a:

„10a.

EN 81-73:2020

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru“.