1.6.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/13


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/878

z 26. mája 2021,

ktorým sa vymenúva jeden člen Výboru regiónov navrhnutý Spolkovou republikou Nemecko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/852 z 21. mája 2019, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov (1),

so zreteľom na návrh nemeckej vlády,

keďže:

(1)

Podľa článku 300 ods. 3 Zmluvy sa Výbor regiónov skladá zo zástupcov regionálnych alebo miestnych územných celkov, ktorí buď vykonávajú volenú funkciu regionálneho alebo miestneho územného celku, alebo sú politicky zodpovední volenému zhromaždeniu.

(2)

Rada prijala 10. decembra 2019 rozhodnutie (EÚ) 2019/2157 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025.

(3)

V dôsledku odstúpenia pána Floriana HERRMANNA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov.

(4)

Nemecká vláda navrhla pani Melanie HUMLOVÚ, zástupkyňu regionálneho výkonného orgánu, ktorá vykonáva volenú funkciu (Staatsministerin der Bayerischen Staatsregierung), za členku Výboru regiónov na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2025,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pani Melanie HUMLOVÁ, zástupkyňa regionálneho výkonného orgánu, ktorá vykonáva volenú funkciu (Staatsministerin, Bayerische Staatsregierung), sa týmto vymenúva za členku Výboru regiónov na zvyšný čas súčasného funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2025.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. mája 2021

Za Radu

predsedníčka

M. do C. ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/2157 z 10. decembra 2019, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2020 do 25. januára 2025 (Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019, s. 78).