10.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/5


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/755

zo 6. mája 2021,

ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625

[oznámené pod číslom C(2021) 3009]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 95 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovujú pravidlá vykonávania úradných kontrol a iných úradných činností vrátane pravidiel výberu a určenia referenčných centier Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat. Referenčné centrá Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat podporujú horizontálne činnosti Komisie a členských štátov pri plnení požiadaviek na dobré životné podmienky zvierat, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/329 (2) sa určilo referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat, ktoré sa vo svojom pracovnom programe zameriava na ošípané, a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/1685 (3) sa určilo referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat.

(3)

Komisia následne v súlade s článkom 95 nariadenia (EÚ) 2017/625 uskutočnila verejné výberové konanie prostredníctvom výzvy na výberové konanie a určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní.

(4)

Hodnotiaca a výberová komisia vymenovaná na účely tohto výberového konania uvedeného v odôvodnení 3 dospela k záveru, že konzorcium pod vedením Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied a Švédskeho centra pre dobré životné podmienky zvierat, tiež zložené z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied (Rakúsko), Veterinárneho výskumného ústavu Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra (Grécko), Národného inštitútu pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie (Francúzsko), University College Dublin (Írsko) a Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Taliansko) (ďalej len „konzorcium“), spĺňa požiadavky stanovené v článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a malo by byť poverené plnením úloh stanovených v článku 96 uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o prežúvavce a kone.

(5)

Uvedené konzorcium by sa preto malo určiť za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní zodpovedné za podporné úlohy zahrnuté do ročných alebo viacročných pracovných programov referenčných centier Európskej únie. Tieto pracovné programy sa musia vypracovať v súlade s cieľmi a prioritami príslušných pracovných programov, ktoré prijala Komisia v súlade s článkom 36 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (4).

(6)

V článku 95 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa vyžaduje, aby bolo určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat časovo obmedzené alebo aby sa pravidelne preskúmavalo. Určenie referenčného centra Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní by sa preto malo každých päť rokov preskúmať.

(7)

Určenému referenčnému centru Európskej únie pre dobré životné podmienky prežúvavcov a koní by sa mal poskytnúť čas na prípravu jeho pracovného programu na nasledujúce rozpočtové obdobie. Preto by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. júna 2021,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Za referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat sa týmto určuje nasledujúce konzorcium zodpovedné za podporu horizontálnych činností Komisie a členských štátov v oblasti požiadaviek na dobré životné podmienky prežúvavcov a koní:

Názov: Konzorcium pod vedením Švédskej univerzity poľnohospodárskych vied a Švédskeho centra pre dobré životné podmienky zvierat, tiež zložené z Univerzity prírodných zdrojov a biologických vied (Rakúsko), Veterinárneho výskumného ústavu Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra (Grécko), Národného inštitútu pre poľnohospodárstvo, potraviny a životné prostredie (Francúzsko), University College Dublin (Írsko) a Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Taliansko)

Adresa:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ŠVÉDSKO

2.   Určenie centra sa prehodnocuje každých päť rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júna 2021.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Komisiu

Stella KYRIAKIDES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/329 z 5. marca 2018, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky zvierat (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 13).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1685 zo 4. októbra 2019, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie pre dobré životné podmienky hydiny a iných malých hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 258, 9.10.2019, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).