7.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 160/109


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/749

zo 6. mája 2021

o účasti Nórskeho kráľovstva na projekte PESCO Vojenská mobilita

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 46 ods. 6,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/2315 z 11. decembra 2017 o nadviazaní stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a stanovení zoznamu zúčastnených členských štátov (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1639 z 5. novembra 2020 o všeobecných podmienkach, za ktorých sa na účasť na jednotlivých projektoch PESCO môžu výnimočne prizvať tretie štáty (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 4,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

V článku 9 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2017/2315 sa stanovuje, že Rada v súlade s článkom 46 ods. 6 zmluvy má rozhodnúť, či tretí štát, ktorý si zúčastnený členský štát účastniaci sa projektu želá prizvať k účasti na tomto projekte, spĺňa požiadavky stanovené Radou.

(2)

Rada 6. marca 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/340 (3). V článku 1 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje, že projekt s názvom „Vojenská mobilita“ (ďalej len „projekt PESCO Vojenská mobilita“) sa má v rámci PESCO vypracovať 24 členmi projektu vrátane Holandska ako koordinátora projektu.

(3)

Rada 5. novembra 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/1639, ktorým stanovila všeobecné podmienky, za ktorých sa na účasť na jednotlivých projektoch PESCO môžu výnimočne prizvať tretie štáty. V článku 2 ods. 4 uvedeného rozhodnutia sa stanovuje, že Rada má na základe oznámenia zo strany koordinátora alebo koordinátorov projektu PESCO a na základe stanoviska Politického a bezpečnostného výboru (PBV) rozhodnúť v súlade s článkom 46 ods. 6 zmluvy a článkom 9 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2017/2315 o tom, či účasť tretieho štátu na danom projekte spĺňa podmienky stanovené v článku 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639.

(4)

Nórske kráľovstvo zaslalo 12. februára 2021 koordinátorovi projektu PESCO Vojenská mobilita svoju žiadosť o účasť na tomto projekte v súlade s článkom 2 ods. 1 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639. Členovia projektu následne na základe informácií poskytnutých Nórskom posúdili, či spĺňa všeobecné podmienky v súlade s článkom 2 ods. 2 uvedeného rozhodnutia.

(5)

Koordinátor projektu PESCO Vojenská mobilita 19. marca 2021 oznámil Rade a vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súlade s článkom 2 ods. 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639, že členovia daného projektu v ten deň jednomyseľne rozhodli o tom, že si želajú pozvať Nórsko na účasť na tomto projekte. Členovia projektu takisto jednomyseľne rozhodli o rozsahu, forme a príslušných etapách účasti Nórska na uvedenom projekte a o tom, že Nórsko spĺňa všeobecné podmienky stanovené v článku 3 uvedeného rozhodnutia.

(6)

PBV sa 30. marca 2021 dohodol na stanovisku k oznámeniu týkajúcemu sa žiadosti Nórska o účasť na projekte PESCO Vojenská mobilita. PBV najmä vzal na vedomie popis tohto projektu uvedený v oznámení vrátane jeho cieľov, organizácie a postupov rozhodovania, ako aj oblastí, na ktoré sa projekt zameriava. PBV konštatoval tiež, že v rámci daného projektu sa neposkytujú žiadne utajované ani citlivé informácie EÚ a že projekt sa nevykonáva s podporou Európskej obrannej agentúry v zmysle článku 3 písm. g) rozhodnutia (SZBP) 2020/1639. PBV okrem toho vzal na vedomie, že projekt PESCO Vojenská mobilita nezahŕňa obstarávanie v oblasti vyzbrojovania, výskum a rozvoj spôsobilostí, ani využívanie a vývoz zbraní či spôsobilostí a technológií a že nezahŕňa subjekty, investície, financovanie zo strany členských štátov zúčastňujúcich sa na PESCO ani žiadosti o financovanie projektových činností z prostriedkov Únie.

(7)

PBV vo svojom stanovisku tiež schválil navrhovaný rozsah, formu a mieru účasti Nórska na projekte PESCO Vojenská mobilita, ako sa uvádza v oznámení. Konštatoval, že Nórsko vyjadrilo svoju plnú podporu rozsahu daného projektu, ako sa vymedzuje v oznámení.

(8)

PBV v tom istom stanovisku potvrdil názor, ktorý jednomyseľne schválili členovia projektu PESCO Vojenská mobilita, že Nórsko spĺňa všeobecné podmienky stanovené v článku 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639, a to takto:

Nórsko spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 písm. a), ktorá vyžaduje stotožnenie sa s hodnotami, na ktorých je Únia založená, ako sa stanovujú v článku 2 zmluvy, a so zásadami uvedenými v článku 21 ods. 1 zmluvy, ako aj s cieľmi spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) stanovenými v článku 21 ods. 2 písm. a), b), c) a h) zmluvy; Nórsko nie je v pozícii, ktorá je v rozpore s bezpečnostnými a obrannými záujmami Únie a jej členských štátov, vrátane dodržiavania zásady dobrých susedských vzťahov s členskými štátmi, a vedie politický dialóg s Úniou, ktorý by mal zahŕňať aj aspekty bezpečnosti a obrany, keď sa zúčastňuje na tomto projekte PESCO Vojenská mobilita;

pokiaľ ide o podmienku uvedenú v článku 3 písm. b) týkajúcu sa značnej pridanej hodnoty Nórska k projektu PESCO Vojenská mobilita, v oznámení sa uvádza podrobný prehľad príspevku Nórska vrátane rozsahu, formy a miery jeho účasti na danom projekte, ktorý preukazuje splnenie tejto podmienky;

pokiaľ ide o podmienku uvedenú v článku 3 písm. c), účasť Nórska na projekte PESCO Vojenská mobilita prispeje k posilneniu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a úrovni ambícií Únie, a to aj v kontexte podpory misií a operácií SBOP, ako sa taktiež podrobne uvádza v oznámení;

pokiaľ ide o podmienku uvedenú v článku 3 písm. d), projekt PESCO Vojenská mobilita nerieši obstarávanie v oblasti vyzbrojovania, výskumu a rozvoja spôsobilostí, ani využívanie a vývoz zbraní či spôsobilostí a technológií. V rámci tohto projektu sa nevyvíjajú žiadne spôsobilosti ani technológie. V dôsledku toho nebude účasť Nórska na tomto projekte viesť k závislosti od Nórska ani k obmedzeniam, ktoré by Nórsko uložilo voči ktorémukoľvek členskému štátu;

požadovaná konzistentnosť účasti Nórska podľa článku 3 písm. e) s príslušnými väčšími záväzkami PESCO, aj v súvislosti so schopnosťou nasadenia a interoperabilitou síl, ktoré tento projekt pomáha napĺňať, ako sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2017/2315, je tiež splnená, ako sa podrobnejšie uvádza v oznámení. Keďže projekt PESCO Vojenská mobilita nie je projekt zameraný na spôsobilosti, podmienka týkajúca sa príspevku účasti Nórska k plneniu priorít vyplývajúcich z plánu rozvoja spôsobilostí a koordinovaného ročného hodnotenia obrany alebo pozitívneho vplyvu na európsku obrannú technologickú a priemyselnú základňu sa v tejto súvislosti neuplatňuje;

požiadavka uvedená v článku 3 písm. f) je splnená, keďže od 1. decembra 2004 je v platnosti dohoda o bezpečnosti utajovaných skutočností medzi Úniou a Nórskom (4);

podmienka uvedená v článku 3 písm. g) sa v tomto prípade neuplatňuje, pretože projekt PESCO Vojenská mobilita sa nevykonáva s podporou Európskej obrannej agentúry a administratívne dojednanie s touto agentúrou, ktoré nadobudlo účinnosť, sa preto nevyžaduje;

pokiaľ ide o podmienku uvedenú v článku 3 písm. h), Nórsko sa zaviazalo, že sa bude usilovať o uzavretie administratívneho dojednania pre tento projekt a zaistenie akejkoľvek inej potrebnej projektovej dokumentácie v súlade s rozhodnutiami Rady (SZBP) 2017/2315 a (SZBP) 2018/909 (5).

(9)

PBV vo svojom stanovisku z 30. marca 2021 odporučil Rade, aby prijala kladné rozhodnutie o tom, či účasť Nórska na projekte PESCO Vojenská mobilita spĺňa podmienky stanovené v článku 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639.

(10)

Rada by preto mala rozhodnúť o tom, že účasť Nórska na projekte PESCO Vojenská mobilita spĺňa podmienky stanovené v článku 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639. Následne koordinátor projektu zašle v mene členov projektu pozvanie na účasť na danom projekte Nórsku. Nórsko sa má k tomuto projektu pripojiť v deň uvedený v administratívnom dojednaní, ktoré sa uzavrie medzi členmi projektu a Nórskom v súlade s článkom 2 ods. 7 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639 a práva a povinnosti sa určia v uvedenom dojednaní v súlade s článkom 4 ods. 1 uvedeného rozhodnutia. Rada má vykonávať dohľad v súlade s článkom 5 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639 a v prípade okolností uvedených v článku 6 ods. 2 alebo 3 uvedeného rozhodnutia môže Rada prijať ďalšie rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účasť Nórskeho kráľovstva na projekte PESCO Vojenská mobilita spĺňa podmienky stanovené v článku 3 rozhodnutia (SZBP) 2020/1639.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 6. mája 2021

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 14.12.2017, s. 57.

(2)  Ú. v. EÚ L 371, 6.11.2020, s. 3.

(3)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/340 zo 6. marca 2018, ktorým sa stanovuje zoznam projektov, ktoré sa majú rozvíjať v rámci PESCO (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2018, s. 24).

(4)  Dohoda medzi Nórskym kráľovstvom a Európskou úniou o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností (Ú. v. EÚ L 362, 9.12.2004, s. 29).

(5)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/909 z 25. júna 2018, ktorým sa stanovuje spoločný súbor pravidiel riadenia projektov PESCO (Ú. v. EÚ L 161, 26.6.2018, s. 37).