5.5.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 157/5


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/729

z 29. apríla 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/2098 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2021/18)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 2,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 3.1, článok 22 a článok 34.1 prvú zarážku,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 795/2014 z 3. júla 2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami (ECB/2014/28) (1), a najmä na jeho článok 22 ods. 6,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) sa stanovujú požiadavky v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Prevádzkovatelia systémovo dôležitých platobných systémov so sídlom v členských štátoch eurozóny musia zabezpečiť, aby systémovo dôležitý platobný systém (SDPS), ktorý prevádzkujú, spĺňal tieto požiadavky. Príslušné orgány určené na uskutočňovanie dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami musia mať dostatočné zdroje a právomoci v oblasti dohľadu. Súčasťou týchto právomocí je aj oprávnenie príslušného orgánu uložiť opatrenia na nápravu alebo zamedzenie opakovaniu nedodržiavania požiadaviek v oblasti dohľadu, ako je stanovené v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28). Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2098 (ECB/2017/33) (2) bolo prijaté podľa článku 22 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) a stanovujú sa v ňom podrobné pravidlá a postupy ukladania opatrení na nápravu prevádzkovateľom systémovo dôležitých platobných systémov.

(2)

Nariadenie (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) bolo nedávno zmenené tak, aby zohľadňovalo, že za osobitných a výnimočných okolností môže byť prospešné, aby na dodržiavanie požiadaviek uvedeného nariadenia systémovo dôležitými platobnými systémami, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 1 ods. 3 bode iii) uvedeného nariadenia, dohliadali dve centrálne banky Eurosystému – t. j. národná centrálna banka a ECB – ako určené príslušné orgány, aby sa využila skutočnosť, že príslušná národná centrálna banka pozná dohliadaný subjekt a už s ním má vytvorené vzťahy, a aby sa uznala úloha ECB v rámci dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami.

(3)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/2098 (ECB/2017/33) by sa preto malo zmeniť s cieľom upraviť postup pre uloženie opatrení na nápravu v prípade, keď sú za príslušné orgány vo vzťahu k SDPS, ktorý spĺňa kritériá stanovené v článku 1 ods. 3 bode iii) nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28), určené dve centrálne banky Eurosystému.

(4)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/2098 (ECB/2017/33) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny

Rozhodnutie (EÚ) 2017/2098 (ECB/2017/33) sa mení takto:

1.

Článok 2 sa mení takto:

a)

vkladá sa tento odsek 1a:

„1a.   Ak sú za príslušné orgány vo vzťahu k danému SDPS na účely nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) určené dve centrálne banky Eurosystému a pokiaľ sa v rozhodnutí podľa článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia, ktorým sa príslušný platobný systém označuje za SDPS, výslovne nestanovuje inak, uplatňujú sa tieto zásady:

a)

právomoci a oprávnenia príslušného orgánu stanovené v tomto rozhodnutí môže vykonávať buď samostatne jedna z dvoch centrálnych bánk Eurosystému určených za príslušné orgány, alebo ich môžu vykonávať spoločne obidve;

b)

akákoľvek povinnosť príslušného orgánu konať určitým spôsobom alebo podniknúť určité kroky v súvislosti s daným postupom pre uloženie opatrenia na nápravu stanovená v tomto rozhodnutí je povinnosťou centrálnej banky Eurosystému, ktorá začala daný postup, alebo, ak daný postup začali obe centrálne banky Eurosystému ako určené príslušné orgány spoločne, je povinnosťou každej z nich;

c)

obe centrálne banky Eurosystému určené ako príslušné orgány medzi sebou koordinujú akúkoľvek komunikáciu s dotknutým prevádzkovateľom SDPS, ako aj všetky žiadosti adresované tomuto subjektu;

d)

každá povinnosť prevádzkovateľa SDPS voči príslušnému orgánu podľa tohto rozhodnutia je povinnosťou voči obom centrálnym bankám Eurosystému určeným za príslušné orgány a odpoveď na žiadosť jednej alebo oboch z nich podľa tohto rozhodnutia sa poskytne obom týmto bankám.“;

2.

V článku 6 sa dopĺňa tento odsek 4:

„4.   Ak sú za príslušné orgány podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2014/28) určené ECB aj NCB, rozhodnutie o uložení nápravných opatrení schvaľuje rozhodovací orgán buď ECB, alebo prípadne NCB, podľa toho ktorá z nich ako určený príslušný orgán začala dotknutý postup pre uloženie opatrenia na nápravu, alebo, ak postup začali obidva príslušné orgány spoločne, takéto rozhodnutie schvaľujú rozhodovacie orgány každého z nich. Rozhodnutie obsahuje lehotu pre dotknutého prevádzkovateľa SDPS, v ktorej je povinný vykonať opatrenia na nápravu.“

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 29. apríla 2021.

Za Radu guvernérov ECB

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 217, 23.7.2014, s. 16.

(2)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/2098 z 3. novembra 2017 o procesných aspektoch ukladania opatrení na nápravu v prípade nedodržania nariadenia (EÚ) č. 795/2014 (ECB/2017/33) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2017, s. 34).