13.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/58


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/595

z 12. apríla 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP zastáva názor, že by sa platnosť reštriktívnych opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí mala predĺžiť do 13. apríla 2022.

(3)

Jedna osoba uvedená v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP zomrela a jej záznam by sa mal z uvedenej prílohy vypustiť. Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o 34 osobách a jednom subjekte uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP by sa mali aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/235/SZBP sa mení takto:

1.

V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2022. Pravidelne sa preskúmava. Predlžuje sa alebo mení podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“

2.

Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 12. apríla 2021

Za Radu

predsedníčka

A. P. ZACARIAS


(1)  Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2011/235/SZBP („Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 1 a 2“) sa mení takto:

1.

Záznam 16 (týkajúci sa HADDADA Hassana (alias Hassana ZAREHA DEHNAVIHO) v zozname s nadpisom „Osoby“ sa vypúšťa.

2.

Záznamy o týchto 34 osobách a jednom subjekte sa nahrádzajú takto:

Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1961

Pohlavie: muž

Bývalý hlavný poradca pre bezpečnostné záležitosti pri náčelníkovi generálneho štábu ozbrojených síl. Od roku 2005 do začiatku roka 2015 riaditeľ iránskej štátnej polície. Od januára 2011 do začiatku roku 2015 aj riaditeľ iránskej počítačovej polície (zaradená na zoznam). Jednotky pod jeho velením brutálne napádali účastníkov pokojných demonštrácií a 15. júna 2009 uskutočnili násilný nočný útok na internát Teheránskej univerzity. Bývalý riaditeľ iránskeho veliteľstva na podporu jemenského obyvateľstva.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Bývalý riaditeľ Strednej školy imáma Hosejna pre kadetov (2018 – jún 2020). Bývalý zástupca veliteľa hnutia Basídž (2009 – 2018), veliteľ jednotiek Saíd aš-Šohada v rámci IRGC v provincii Teherán (do februára 2010). Jednotky Saíd aš-Šohada zodpovedajú za bezpečnosť v provincii Teherán a zohrávali kľúčovú úlohu pri brutálnom zásahu proti demonštrantom v roku 2009.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Pohlavie: muž

Člen učiteľského zboru Univerzity imáma Hosejna (strážcovia revolúcie). Bývalý riaditeľ vojenskej veliteľskej a štábnej akadémie (DAFOOS). Bývalý veliteľ jednotiek Saíd aš-Šohada v rámci IRGC, provincia Teherán. Jednotky Saíd aš-Šohada zohrávali kľúčovú úlohu pri organizovaní zásahov proti demonštrantom v roku 2009.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Pohlavie: muž

Od roku 2014 veliteľ na veliteľstve mestskej poriadkovej polície. Bývalý vedúci teheránskej organizácie pre zmierňovanie následkov katastrof (2010 – 2013). Ako veliteľ teheránskej polície do januára 2010 bol zodpovedný za násilné policajné útoky namierené proti demonštrantom a študentom. Ako veliteľ síl presadzovania práva v aglomerácii Teherán bol najvyššie postavenou osobou obvinenou v prípade násilností v detenčnom centre Kahrízak v decembri 2009.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

miesto nar.: Nadžafábád (Irán)

dátum nar.: 3.12.1950

Pohlavie: muž

Člen zhromaždenia expertov a zástupca najvyššieho vodcu v („centrálnej“) provincii Markazí, ako aj predseda najvyššieho správneho súdu. Do septembra 2009 iránsky generálny prokurátor, za prezidenta Chátamího minister pre spravodajstvo. Ako iránsky generálny prokurátor nariaďoval a dohliadal na politické procesy po prvých povolebných protestoch, v ktorých boli obvineným upreté ich práva vrátane práva na obhajcu.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

miesto nar.: Jazd (Irán)

dátum nar.: 1953

Pohlavie: muž

Poradca Najvyššieho disciplinárneho súdu pre sudcov od 29. apríla 2019. Bývalý generálny prokurátor Teheránu (august 2009 – apríl 2019). Jeho úrad obvinil veľký počet demonštrantov vrátane jednotlivcov, ktorí sa v decembri 2009 zúčastnili na protestoch pri príležitosti sviatku Ašura. V septembri 2009 nariadil zavrieť Karrúbího úrad a zatknúť viacero reformných politikov a v júni 2010 zakázal dve reformné politické strany. Jeho úrad obžalovával demonštrantov z trestného činu „muháraba“ (nepriateľstva voči bohu), za ktorý sa udeľuje trest smrti, a osobám, ktorým tento trest hrozí, neumožnil absolvovať riadny proces. Jeho úrad v rámci zásahov proti politickej opozícii vyhľadával a zatýkal aj reformátorov, aktivistov za ľudské práva a príslušníkov médií.

V októbri 2018 vyhlásil pre médiá, že štyria zadržiavaní iránski environmentálni aktivisti budú obvinení zo „šírenia skazenosti na zemi“, ktoré sa trestá smrťou.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

miesto nar.: Ažíh (Irán)

dátum nar.: okolo 1956

Pohlavie: muž

Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Od septembra 2009 do roku 2014 generálny prokurátor Iránu. Bývalý podpredseda a hovorca justície. Bývalý minister pre spravodajstvo počas volieb v roku 2009. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov, žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným priznaniam počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie, vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

miesto nar.: Mejbod, Jazd (Irán)

dátum nar.: 1967

Pohlavie: muž

Vedúci systému sociálneho zabezpečenia od roku 2011 do roku 2013. Do augusta 2009 generálny prokurátor Teheránu. Ako generálny prokurátor Teheránu vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou zadržaných osôb. Dňa 19. augusta 2015 stiahol voči nemu iránsky súd obvinenia z mučenia a smrti troch mladých mužov v detenčnom centre Kahrízak v roku 2009. Odsúdený na trest odňatia slobody v roku 2017 a prepustený v septembri 2019.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu a predseda Teheránskeho revolučného súdu. Vedúci „Organizácie na ochranu morálky“. Bývalý sudca druhej komory Osobitného hospodárskeho súdu pre boj proti korupcii. Bývalý sudca 36. komory teheránskeho odvolacieho súdu.

Potvrdil dlhodobé tresty odňatia slobody a tresty smrti uložené demonštrantom.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud

Pohlavie: muž

Poslanec parlamentu od februára 2020. Bývalý poradca iránskej Vysokej rady pre ľudské práva (do roku 2019). Bývalý tajomník Vysokej rady pre ľudské práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra. Ako predseda Výboru článku 10 zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických strán.

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie. Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Pohlavie: muž

Bývalý generálny riaditeľ iránskeho centra pre kontrolu drog (alias centra pre boj proti narkotikám). Bývalý veliteľ teheránskej polície. Pod jeho vedením bol policajný zbor zodpovedný za vyvíjanie mimosúdneho nátlaku na podozrivých počas zatýkania a vyšetrovacej väzby. Teheránska polícia sa v júni 2009 tiež podieľala na zásahu v internátoch Teheránskej univerzity, počas ktorého podľa komisie iránskeho parlamentu zranila polícia a milície Basídž viac ako 100 študentov. Do roku 2018 riaditeľ železničnej polície.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

dátum nar.: 20.5.1956

Pohlavie: muž

Minister spravodlivosti. Bývalý riaditeľ špeciálneho vyšetrovacieho úradu. Do júla 2016 námestník ministra vnútra a riaditeľ verejného registra. Od apríla 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv väzňom a vysoký počet popráv.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Pohlavie: muž

Od júna 2020 generálny riaditeľ Inšpekcie pre kontrolu a hodnotenie výkonnosti súdov. Bývalý generálny prokurátor v meste Kom (2008 – 2017) a bývalý riaditeľ generálneho riaditeľstva pre väznice. Bol zodpovedný za svojvoľné zadržiavanie desiatok páchateľov v Kome a zlé zaobchádzanie s nimi. Bol spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k nadmernému a zvyšujúcemu sa využívaniu trestu smrti a prudkému nárastu popráv v rokoch 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Pohlavie: muž

Predseda súdu v Isfaháne. Bývalý generálny prokurátor v Isfaháne. Bývalý vedúci úradu ministerstva spravodlivosti v meste Jazd. Bývalý zástupca prokurátora v Isfaháne. Podieľal sa na súdnych konaniach, v rámci ktorých sa obvineným odoprel spravodlivý proces – ako napríklad v prípade Abdolláha Fathího, ktorý bol v máji 2011 popravený po tom, čo Habibi počas súdneho konania v marci 2010 ignoroval jeho právo na vypočutie, ako aj problémy súvisiace s duševným zdravím. Bol preto spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces, čím prispel k prudkému nárastu popráv v roku 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

miesto nar.: Ispahán (Irán)

dátum nar.: 1956

Pohlavie: muž

Zástupca veliteľa jednotky Kuds v rámci IRGC od roku 2020 v dôsledku reorganizácie jej velenia po zabití generála Kásema Solejmáního. Ako generál IRGC zohrával kľúčovú úlohu pri zastrašovaní a vyhrážaní sa „nepriateľom“ Iránu. Bývalý veliteľ sarollahského Zboru islamských revolučných gárd (IRGC) v Teheráne a bývalý veliteľ basídžských síl, zohrával ústrednú úlohu v povolebnom zásahu proti demonštrantom v roku 2009.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Pohlavie: muž

Hodnosť: brigádny generál

Od apríla 2018 poradca spoločného náčelníka štábu iránskych ozbrojených síl pre oblasť kultúry. V rámci spoločného vojenského personálu iránskych ozbrojených síl bol zástupcom náčelníka štábu kultúrnych a mediálnych záležitostí (alias hlavný štáb pre informačné záležitosti obrany štátu). Ako zástupca náčelníka štábu sa aktívne podieľal na represiách voči protestom v roku 2009. V rozhovore v novinách Kajhán varoval, že mnohí protestujúci v Iráne i mimo neho boli identifikovaní a že v náležitom čase dôjde k vysporiadaniu s nimi.

Otvorene vyzval na represie voči zahraničným masmédiám a iránskej opozícii. V roku 2010 požadoval, aby vláda schválila prísnejší zákon proti Iračanom, ktorí spolupracujú so zdrojmi zahraničných médií.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

miesto nar.: Jazd (Irán)

dátum nar.: 1957

Pohlavie: muž

Poslanec parlamentu za provinciu Jazd. Bývalý zástupca revolučných gárd pre parlamentné záležitosti. V rokoch 2011 – 2016 poslanec za provinciu Jazd a člen parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku. Bývalý veliteľ študentských basídžskych síl. V tejto funkcii sa aktívne podieľal na potláčaní protestov a indoktrinácii detí a mladých ľudí s cieľom pokračovať v potláčaní slobody slova a disentu. Ako člen parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť a zahraničnú politiku verejne podporoval potláčanie opozície voči vláde.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1983

Pohlavie: muž

Vedúci kybernetickej skupiny „Ášíáneh“ prepojenej s iránskym režimom. Skupina „Ášíáneh“ pre oblasť digitálnej bezpečnosti, ktorú založil Behrouz Kamalian, je zodpovedná za intenzívne počítačové útoky proti domácim odporcom a reformátorom, ako aj zahraničným inštitúciám. Práca Kamalianovej skupiny „Ášíáneh“ pomohla režimu zasahovať proti opozícii, pričom došlo k početným závažným porušeniam ľudských práv v roku 2009. Kamalian aj kybernetická skupina „Ášíáneh“ pokračovali vo svojich činnostiach aspoň do januára 2020.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

miesto nar.: Tabríz (Irán)

dátum nar.: 1963

Pohlavie: muž

Prokurátor v Tabrízi od roku 2010 do roku 2019. Podieľal sa na prípade Sakíneh Mohammadí-Áštíáníovej a je spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

miesto nar.: Oroumieh (Irán)

dátum nar.: 1959/1960

Pohlavie: muž

Zástupca generálneho tajomníka Frontu islamskej stability (Páídárí Front). Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda, bývalý člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov a bývalý podpredseda Frontu vytrvalosti. Minister sociálnych vecí a sociálneho zabezpečenia v období rokov 2009 až 2011. Minister vnútra do augusta 2009. Ako minister vnútra mal právomoc nad všetkými policajnými silami, bezpečnostnými agentmi ministerstva vnútra a neuniformovanými agentmi. Tieto sily boli pod jeho velením zodpovedné za útoky na internáty Teheránskej univerzity 14. júna 2009 a mučenie študentov v suteréne ministerstva (známe štvrté podzemné podlažie). Ďalší demonštranti boli vážne týraní v detenčnom centre Kahrízak, ktoré riadila polícia pod velením Mahsouliho.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: 1969

Pohlavie: muž

Starosta mesta Eslámšahr. Bývalý poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra 2010 generálny guvernér („Farmándár“) provincie Teherán, zodpovedný za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií. Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 ocenenie.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

miesto nar.: Šahrkord-Isfahán (Irán)

dátum nar.: 1959

Pohlavie: muž

Bývalý predseda teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť. Bývalý generálny guvernér Teheránskej provincie za IRGC. V rámci výkonu funkcie guvernéra a vedúceho teheránskej provinčnej rady pre verejnú bezpečnosť niesol celkovú zodpovednosť za všetky represívne aktivity IRGC v Teheránskej provincii vrátane zákrokov počas politických protestov od júna 2009. V súčasnosti člen univerzitnej rady na Technologickej univerzite Chawádža Nasíraddína Túsího.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias HOSSEYNI Dr. Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed a Sayyid)

miesto nar.: Rafsandžán, Kermán (Irán)

dátum nar.: 23.7.1961

Pohlavie: muž

Poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a hovorca politickej frakcie YEKTA, ktorá zastáva tvrdú líniu. Minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

miesto nar.: Marágeh (Irán)

dátum nar.: 1957

Pohlavie: muž

Poslanec 11. iránskeho parlamentu (za volebný obvod Teherán). Člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor. Bývalý člen teheránskej mestskej rady. Bývalý minister informácií a komunikácie (2009 – 2012).

Ako minister informácií bol jedným z najvyšších predstaviteľov zodpovedných za cenzúru a kontrolu internetu, ako aj všetkých druhov komunikácie (najmä mobilných telefónov). Počas výsluchov politických väzňov vyšetrovatelia používajú ich osobné údaje, e-mailové adresy a komunikáciu. Po prezidentských voľbách 2009 boli pri viacerých príležitostiach a počas pouličných demonštrácií prerušené mobilné telekomunikačné siete vrátane zasielania SMS, príjem signálu satelitných televízií bol rušený a pripojenie k internetu bolo na niektorých miestach prerušené alebo aspoň spomalené.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Nadžaf (Irak)

dátum nar.: 1960 alebo august 1961

Pohlavie: muž

Vymenovaný za predsedu Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov 29. decembra 2018. Bývalý predseda sudcovského zboru (2009 – 2019). Predseda sudcovského zboru musí schváliť každú „kisás“ (pomstu) a trest za „hudúd“ (trestné činy proti Bohu) a „ta’zírát“ (trestné činy proti štátu) a podpísať ich. To zahŕňa rozsudky ukladajúce tresty smrti, bičovanie a amputácie. V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky ukladajúce trest smrti, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta pred niekoľkými tisícami osôb. Prispel teda k vysokému počtu popráv. Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských práv a príslušníkov menšín. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Pohlavie: muž

Ako člen užšieho okruhu okolo najvyššieho vodcu je jedným z tých, ktorí sú zodpovední za určovanie opatrení na potláčanie protestov, ktoré sa uplatňujú od roku 2009, a je v spojení s osobami zodpovednými za potláčanie protestov.

Bol zodpovedný aj za plánovanie potlačenia verejných nepokojov v decembri 2017/2018 a novembri 2019.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Pohlavie: muž

Riaditeľ Úradu politickej ideológie najvyššieho vodcu. Bývalý zástupca najvyššieho vodcu v Revolučných gardách (1995 – 2020) po celoživotnej kariére v tejto vojenskej organizácii, a to konkrétne v ich spravodajskej službe. V tejto funkcii slúžil ako nenahraditeľný sprostredkovateľ príkazov medzi úradom najvyššieho vodcu a orgánmi útlaku Revolučných gárd.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

miesto nar.: Fársán, Čahármahál/Bachtíárí (juh) – (Irán)

dátum nar.: 1967

Pohlavie: muž

Od 16. septembra 2019 vedúci realitnej pobočky nadácie Mostazafán, ktorú riadi priamo najvyšší vodca Chomejní. Do novembra 2019 riaditeľ teheránskej pobočky nadácie Ástán Kods Razawí. Bývalý starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom pravidelne dochádza k verejným popravám. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické záležitosti vymenovaný v roku 2009. V tejto funkcii zodpovedal za riadenie útlaku osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymenovaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Pohlavie: muž

Zástupca vedúceho inšpektorátu pre právne záležitosti a verejnú kontrolu na teheránskom ministerstve spravodlivosti. Bývalý prokurátor v Karadži. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane súdnych procesov, v ktorých bol uložený trest smrti. Počas výkonu jeho funkcie prokurátora došlo v regióne Karadž k veľkému počtu popráv.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Pohlavie: muž

Bývalý riaditeľ väznice Evín (2012 – 2015). Počas jeho funkčného obdobia sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo strany dozorcov.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

miesto nar.: Teherán (Irán)

dátum nar.: okolo 1963

miesto pobytu: Teherán

Pohlavie: muž

Bývalý člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor. Bývalý riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej islamskej republiky – IRIB (2014 – 2016). Bývalý riaditeľ svetovej služby IRIB a Press TV, zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. Úzko spätý s aparátom štátnej bezpečnosti. Pod jeho vedením Press TV a IRIB spolupracovali s iránskymi bezpečnostnými službami a prokurátormi na vysielaní vynútených priznaní väzňov vrátane priznania iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho v týždenníku „Iran Today“. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GBP za to, že v roku 2011 odvysielala Bahariho priznanie, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. Safaraz sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

miesto nar.: Hamedán (Irán)

dátum nar.: okolo 1973

miesto pobytu: Teherán

miesto výkonu práce: centrála Press TV, Teherán

Pohlavie: muž

Riaditeľ Press TV Newsroom. Bývalý vyšší producent Press TV.

Zodpovedný za produkciu a vysielanie vynútených priznaní zadržaných osôb vrátane novinárov, politických aktivistov a osôb patriacich ku kurdskej a arabskej menšine, ktoré predstavujú porušenie medzinárodne uznávaných práv na spravodlivé súdne konanie a riadny proces. Nezávislý regulátor v oblasti vysielania OFCOM udelil Press TV v Spojenom kráľovstve pokutu 100 000 GPB za to, že v roku 2011 odvysielala priznanie iránsko-kanadského novinára a filmára Maziara Bahariho, ktoré sa natočilo pod nátlakom vo väzení. MVO hlásili ďalšie prípady vynútených priznaní, ktoré Press TV vysielala. Emadi sa preto spája s porušovaním práva na riadny proces a spravodlivé súdne konanie.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyyed Reza

miesto nar.: Džahrom (Irán)

dátum nar.: 1964

Pohlavie: muž

Bývalý náčelník revolučnej prokuratúry v Širáze. Zodpovedný za nelegálne zatýkanie politických aktivistov, novinárov, obhajcov ľudských práv, vyznávačov bahájskej viery a väzňov svedomia a za zlé zaobchádzanie s nimi: boli vystavení zastrašovaniu, mučeniu, výsluchom a bol im odopretý prístup k právnemu zástupcovi, ako aj riadny proces. Musavi-Tabar podpisoval súdne príkazy v smutne známom detenčnom centre č. 100 (mužské väzenie), a to aj vrátane príkazu zadržiavať Rahá Sábetovú, vyznávačku bahájskej viery, tri roky v samoväzbe.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa pre súdny dohľad (od 13. októbra 2018). Abdolsamad Khoramabadi je náčelník „Komisie pre vyšetrovanie kriminálneho obsahu“, vládnej organizácie, ktorá má na starosti cenzúru online a počítačovú trestnú činnosť. Pod jeho vedením Komisia zadefinovala „počítačovú trestnú činnosť“ prostredníctvom vágnych kategórií, ktoré kriminalizujú vytváranie a zverejňovanie obsahu, ktorý režim považuje za nevhodný. Od septembra 2012 bol zodpovedný za potláčanie a zablokovanie početných opozičných stránok, elektronických novín, blogov, stránok MVO a tiež stránok Google a Gmail. Spolu s komisiou aktívne prispel k smrti blogera Sattára Beheštího vo väzbe v novembri 2012. Teda komisia, na čele ktorej stál, je priamo zodpovedná za systematické porušovanie ľudských práv a to najmä prostredníctvom zákazu internetových stránok a filtrovania ich obsahu pre verejnosť a niekedy tiež prostredníctvom kompletného zneprístupnenia internetu.

12.3.2013“

Subjekty

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

„1.

Počítačová polícia

Miesto: Teherán (Irán)

webová lokalita:http://www. cyberpolice.ir

Iránska počítačová polícia, založená v januári 2011, je jednotka polície Islamskej iránskej republiky, na čele ktorej stojí Wahíd Madžíd. Od jej založenia do začiatku roku 2015 stál na jej čele Esmail Ahmadi-Moqaddam (zaradený do zoznamu). Ahmadi-Moqaddam zdôraznil, že počítačová polícia bude bojovať s kontrarevolučnými a disidentskými skupinami, ktoré v roku 2009 využili internetové sociálne siete na rozpútanie protestov proti znovuzvoleniu prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda. V januári 2012 počítačová polícia vydala nové smernice pre internetové kaviarne, podľa ktorých používatelia musia poskytnúť osobné informácie, ktoré majitelia kaviarní budú uchovávať šesť mesiacov, ako aj záznamy o webových stránkach, ktoré navštívili. Podľa týchto pravidiel musia tiež majitelia kaviarní nainštalovať uzavretý kamerový systém (CCTV) a získané záznamy uchovávať šesť mesiacov. Podľa týchto nových pravidiel môžu orgány získať záznamy, pomocou ktorých vystopujú aktivistov, či kohokoľvek, koho považujú za hrozbu národnej bezpečnosti.

V júni 2012 iránske médiá oznámili, že počítačová polícia začne kroky na boj proti virtuálnym súkromným sieťam (VPNs). Počítačová polícia 30. októbra 2012 zatkla blogera Sattára Beheštího bez zatykača za „činnosť proti národnej bezpečnosti na sociálnych sieťach a Facebooku“. Beheští vo svojom blogu kritizoval iránsku vládu. Beheštího našli mŕtveho v jeho cele 3. novembra 2012 a predpokladá sa, že ho príslušníci počítačovej polície umučili na smrť. Počítačová polícia je zodpovedná za mnoho zatknutí administrátorov skupiny Telegram v súvislosti s celoštátnymi protestmi z novembra 2019.

12.3.2013“