12.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/14


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2021/432

z 1. marca 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (ECB/2021/7)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1198 (3) ukladá príslušným vnútroštátnym orgánom povinnosť poskytovať Európskej centrálnej banke (ECB) informácie o plánoch financovania niektorých významných a menej významných úverových inštitúcií, a stanovuje harmonizované postupy na predkladanie takýchto informácií o plánoch financovania ECB.

(2)

S cieľom zabezpečiť konzistentné, efektívne a účinné postupy dohľadu a uľahčiť vykazovanie informácií o plánoch financovania sa v rozhodnutí (EÚ) 2017/1198 vyžaduje, aby sa informácie o plánoch financovania vykazovali v súlade s harmonizovanými vymedzeniami pojmov a vzormi uvedenými vo vzore plánu financovania, ktorý je priložený k usmerneniam Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 z ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4).

(3)

Usmernenia EBA o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania A4 z ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) boli s účinnosťou od 31. decembra 2020 zrušené a nahradené usmerneniami EBA z 9. decembra 2019 o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (5) (ďalej len „usmernenia EBA z roku 2019“).

(4)

ECB sa výlučne na účely vykonávania úloh, ktorými sa poveruje na základe článku 4 ods. 1 a 2 a článku 5 ods. 2 nariadenia Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1024/2013, považuje podľa potreby za príslušný alebo určený orgán v zúčastnených členských štátoch, ako sa ustanovuje v práve Únie. ECB preto patrí medzi adresátov usmernení EBA z roku 2019.

(5)

V rozhodnutí EBA o poskytovaní informácií na účely dohľadu príslušnými orgánmi Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA /DC/2020/334) (6), ktorým sa zrušuje rozhodnutie EBA z 23. septembra 2015 (EBA/DC/2015/130), sa od príslušných orgánov vyžaduje, aby v súlade s usmerneniami EBA z roku 2019 predkladali údaje o plánoch financovania všetkých úverových inštitúcií, ktoré patria do ich pôsobnosti v oblasti dohľadu. Okrem toho sa v uvedenom rozhodnutí EBA všetky úverové inštitúcie zaraďujú buď do kategórie „najväčšie inštitúcie v členskom štáte“ alebo do kategórie „menšie inštitúcie“ na účely určenia lehôt, v ktorých majú príslušné orgány predkladať EBA požadované údaje. Je vhodné, aby ECB tieto klasifikácie zohľadnila.

(6)

S cieľom zosúladiť poskytovanie informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ECB s najnovšími harmonizovanými vymedzeniami pojmov a vzormi uvedenými v usmerneniach EBA z roku 2019 a s cieľom zabezpečiť súlad s rozhodnutím EBA/DC/2020/334 by sa rozhodnutie (EÚ) 2017/1198 malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny rozhodnutia (EÚ) 2017/1198 (ECB/2017/21)

Rozhodnutie (EÚ) 2017/1198 (ECB/2017/21) sa mení takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Požiadavky na poskytovanie informácií o plánoch financovania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB informácie o plánoch financovania, ktoré sú v súlade s usmerneniami EBA z 9. decembra 2019 o harmonizovaných vymedzeniach a vzoroch pre plány financovania úverových inštitúcií podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká z 20. decembra 2012 (ESRB/2012/2) (EBA/GL/2019/05) (*1) (ďalej len „usmernenia EBA z roku 2019) a ktoré sa týkajú týchto úverových inštitúcií usadených v dotknutých zúčastnených členských štátoch:

a)

významných úverových inštitúcií na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov na konsolidovanom základe;

b)

významných úverových inštitúcií, ktoré nie sú členmi dohliadanej skupiny, na individuálnom základe;

c)

menej významných úverových inštitúcií, v súvislosti s ktorými príslušný vnútroštátny orgán zhromažďuje informácie o plánoch financovania v súlade s usmerneniami EBA z roku 2019.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány, ktoré zhromažďujú informácie o plánoch financovania významných úverových inštitúcií, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 pod písm. a) a b), poskytujú ECB tieto informácie o plánoch financovania, ak sú v súlade s usmerneniami EBA z roku 2019.

3.   Informácie o plánoch financovania sa predkladajú ECB v súlade s harmonizovanými pokynmi a vzormi uvedenými v usmerneniach EBA z roku 2019. Informácie o plánoch financovania sa poskytujú s referenčným dátumom 31. december predchádzajúceho roku.

Ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch povoľuje úverovým inštitúciám vykazovať finančné informácie na základe ich účtovného roka, ktorý sa líši od konca kalendárneho roka, za referenčný dátum sa považuje dátum posledného ukončeného účtovného obdobia.

(*1)  Dostupné na webovom sídle EBA.“"

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Dátumy zasielania

1.   Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB do 12:00 SEČ 10. pracovného dňa nasledujúceho po 15. marci informácie o plánoch financovania týchto úverových inštitúcií:

a)

informácie o plánoch financovania úverových inštitúcií uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) a b);

b)

informácie o plánoch financovania úverových inštitúcií uvedené v článku 3 ods. 1 písm. c) a článku 3 ods. 2, ak sú zahrnuté do zoznamu najväčších inštitúcií v členskom štáte, ktorý uverejnil EBA podľa článku 2 ods. 6 rozhodnutia EBA/DC/2020/334 (*2).

2.   Príslušné vnútroštátne orgány poskytnú ECB do 12:00 SEČ 25. pracovného dňa nasledujúceho po 15. marci informácie o plánoch financovania všetkých úverových inštitúcií, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.

(*2)  Dostupné na webovom sídle EBA.“"

3.

V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a posudzujú kvalitu a spoľahlivosť údajov, ktoré sa prekladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány uplatňujú príslušné pravidlá validácie, ktoré vytvára, aktualizuje a uverejňuje EBA. Príslušné vnútroštátne orgány tiež uplatňujú dodatočné kontroly kvality údajov vymedzené ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.“

4.

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   S cieľom poskytnúť jednotný technický formát na výmenu údajov v súvislosti s usmerneniami EBA z roku 2019, príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje bližšie určené v tomto rozhodnutí s použitím príslušnej taxonómie rozšíriteľného jazyka podnikových správ (eXtensible Business Reporting Language).“

5.

Vkladá sa tento článok 8a:

„Článok 8a

Prvý referenčný dátum pre poskytnutie informácií v roku 2021

Prvým referenčným dátumom v roku 2021 pre poskytnutie informácií podľa článku 3 je 31. december 2020. Uplatňuje sa článok 3 ods. 3 druhý pododsek.“

Článok 2

Záverečné ustanovenia

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia adresátom.

Článok 3

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 1. marca 2021

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke (ECB/2017/21) (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2017, s. 32).

(4)  Dostupné na webovom sídle EBA.

(5)  Dostupné na webovom sídle EBA.

(6)  Dostupné na webovom sídle EBA.