2.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 71/6


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/372

z 2. marca 2021,

ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/1999 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv (1) a najmä na jeho článok 5 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 7. decembra 2020 prijala rozhodnutie (SZBP) 2020/1999.

(2)

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vydal 18. januára 2021 vyhlásenie v mene Únie, v ktorom odsúdil zadržanie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ku ktorému došlo 17. januára 2021 po jeho návrate do Moskvy a vyzval na jeho okamžité prepustenie.

(3)

Rada pre zahraničné veci 22. februára 2021 súhlasila s pokračovaním práce na budúcich reštriktívnych opatreniach v reakcii na závažné porušovanie ľudských práv.

(4)

V tejto súvislosti a vzhľadom na pokračujúce a závažné porušovanie ľudských práv v Rusku by sa mali štyri osoby zaradiť do zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedeného v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999.

(5)

Rozhodnutie (SZBP) 2020/1999 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999 sa mení tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. marca 2021

Za Radu

predsedníčka

A. P. ZACARIAS


(1)  Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 13.


PRÍLOHA

Do zoznamu fyzických osôb uvedeného v časti A („Fyzické osoby“) v prílohe k rozhodnutiu (SZBP) 2020/1999 sa dopĺňajú tieto záznamy:

 

Meno a priezvisko (Prepis z ruštiny do angličtiny)

Meno a priezvisko (v ruštine)

Identifikačné údaje

Odôvodnenie zaradenia do zoznamu

Dátum zaradenia do zoznamu

„1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Funkcia(-e): riaditeľ ruskej federálnej väzenskej služby (FSIN)

Dátum narodenia: 27.1.1964

Miesto narodenia: Tatarsk, Novosibírsky región/oblasť, Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: muž

Alexander Kalašnikov je riaditeľom Ruskej federálnej väzenskej služby (FSIN) od 8. októbra 2019. Z titulu svojej pozície dohliada na všetky činnosti FSIN. Z titulu funkcie riaditeľa FSIN je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku vrátane svojvoľného zatýkania a zadržiavania.

V spojitosti s prípadom Alexeja Navaľného, v čase keď sa pán Navaľný zotavoval v Nemecku (september 2020 – január 2021), po tom, ako bol otrávený toxickou nervovou látkou zo skupiny Novičok, 28. decembra 2020 FSIN požiadal pána Navaľného, aby sa bezodkladne dostavil pred probačného úradníka, v opačnom prípade bude čeliť trestu odňatia slobody za porušenie podmienečného trestu za podvod. Uvedené podvodné odsúdenie označil Európsky súd pre ľudské práva v roku 2018 za svojvoľné a nespravodlivé. Príslušníci FSIN 17. januára 2021, konajúc na rozkaz Alexandra Kalašnikova, zadržali Alexeja Navaľného na moskovskom letisku ihneď po jeho prílete. Zadržanie Alexeja Navaľného sa uskutočnilo na základe rozhodnutia mestského súdu v Chimki, ktoré bolo vydané na žiadosť FSIN. FSIN už koncom decembra 2020 žiadal súd, aby podmienečný trest Alexeja Navaľného zmenil na trest odňatia slobody. Európsky súd pre ľudské práva 17. februára 2021 nariadil vláde Ruskej federácie prepustiť Alexeja Navaľného.

2. marca 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Funkcia(-e): predseda Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie

Dátum narodenia: 27.8.1953

Miesto narodenia: Pskov, Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: muž

Alexander Bastrykin zastáva funkciu predsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (ďalej len „výbor“) od januára 2011 (a ako jeho úradujúci predseda pôsobil medzi októbrom a decembrom 2010). Z titulu uvedenej pozície dohliada na všetky činnosti výboru. Oficiálne výboru predsedá ruský prezident. Z titulu funkcie predsedu výboru je Alexander Bastrykin zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku vrátane svojvoľného zatýkania a zadržiavania.

Alexander Bastrykin je zodpovedný za rozsiahle a systematické represívne kampane proti ruskej opozícii, pričom sa zameriava na jej členov a podrobuje ich vyšetrovaniam. Výbor začal 29. decembra 2020 vyšetrovať opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorého obvinil z rozsiahlych podvodov. Alexej Navaľný a iní autori začiatkom 21. storočia zverejnili viacero článkov o tom, že majiteľom českej realitnej firmy LAW Bohemia je Alexander Bastrykin.

2. marca 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Funkcia(-e): generálny prokurátor Ruskej federácie

Dátum narodenia: 24.12.1975

Miesto narodenia: Archangeľsk, Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: muž

Igor Krasnov je generálnym prokurátorom Ruskej federácie od 22. januára 2020 a predtým zastával funkciu podpredsedu Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie. Z titulu svojej pozície generálneho prokurátora vykonáva dozor nad prokuratúrami Ruskej federácie, úradmi špeciálnej prokuratúry a úradom vojenskej prokuratúry. Z titulu funkcie generálneho prokurátora je zodpovedný za závažné porušenia ľudských práv vrátane svojvoľného zatýkania protestujúcich a rozsiahleho a systematického potláčania slobody pokojného zhromažďovania a združovania, ako aj slobody presvedčenia a prejavu.

Pred protestmi, ktoré sa uskutočnili 23. januára 2021, generálna prokuratúra varovala, že účastníci budú za svoje činy niesť zodpovednosť. Okrem toho generálna prokuratúra požadovala od Federálnej služby pre dohľad v oblasti komunikácie, informačných technológií a masovej komunikácie (Roskomnadzor), aby obmedzila prístup k webovým sídlam opozície a účtom na sociálnych sieťach, na ktorých sa objavovali informácie o plánovaných zhromaždeniach podporovateľov Alexeja Navaľného. Generálna prokuratúra opätovne požadovala od Roskomnadzor-u obmedzenie prístupu k webovým sídlam opozície a účtom na sociálnych sieťach 29. januára 2021, tentokrát pred protestami na podporu Alexeja Navaľného 30. a 31. januára 2021. Varovania boli rozoslané aj internetovým spoločnostiam (Facebook, TikTok, Google, skupina Mail.ru). Generálna prokuratúra takisto uviedla, že osoby, ktoré sa na demonštráciách zúčastnia, budú trestne stíhané.

Generálna prokuratúra podporila žiadosť ruskej Federálnej väzenskej služby (FSIN) o zmenu podmienečného trestu uloženého Alexejovi Navaľnému v prípade údajného podvodu na trest odňatia slobody. Napriek tomu, že Európsky súd pre ľudské práva v roku 2018 uznal jeho odsúdenie za svojvoľné a nespravodlivé, bol Alexej Navaľný zatknutý po svojom príchode na moskovské letisko 17. januára 2021.

2. marca 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funkcia(-e): riaditeľ Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija)

Dátum narodenia: 27.1.1954

Miesto narodenia: Sasovo, bývalá Ruská SSR (v súčasnosti Ruská federácia)

Štátna príslušnosť: Rusko

Pohlavie: muž

Viktor Zolotov je riaditeľom Federálnej služby útvarov národnej gardy Ruskej federácie (Rosgvardija) od 5. apríla 2016 a súčasne vedúcim veliteľom útvarov národnej gardy Ruskej federácie, ako aj veliteľom OMON-u – špeciálnych policajných jednotiek, ktoré sú začlenené do Rosgvardije. Z titulu svojej pozície dohliada na všetky činnosti jednotiek Rosgvardije a OMON-u. Z titulu funkcie riaditeľa Rosgvardije je zodpovedný za závažné porušovanie ľudských práv v Rusku vrátane svojvoľného zatýkania a zadržiavania a systematického a rozsiahleho porušovania slobody zhromažďovania a združovania, predovšetkým za násilné potláčanie protestov a demonštrácií.

Rosgvardija bola nasadená na rozohnanie demonštrácií na podporu Navaľného 23. januára 2021 a podľa správ bol zásah mnohých príslušníkov OMON-u a národnej gardy proti protestujúcim brutálny a násilný. Desiatky novinárov čelili agresivite bezpečnostných síl, vrátane korešpondentky Meduzy Kristine Safronovovej, ktorú príslušník OMON-u udrel, a novinárky Novaja Gazeta Jelizavety Kirpanovovej, ktorej úder obuškom spôsobil krvavé zranenie hlavy. Bezpečnostné sily svojvoľne zadržali viac než 300 maloletých.

2. marca 2021“